Кафедра адміністративного, цивільного та господарського права і процесу юридичного факультетуКафедра адміністративного, цивільного та господарського права і процесу юридичного факультету здійснює підготовку фахівців на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти з галузей знань 08 Право за спеціальністю 081 Право та 26 Цивільна безпека за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність, а також на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право.

Науково-педагогічний склад кафедри представлений докторами та кандидатами наук. Перспективними напрямами науково-пошукових досліджень НПП кафедри є наукові розробки за науково-дослідною темою «Проблеми публічного та приватного права».

Науково-педагогічний склад кафедри активно поєднує викладацьку роботу з науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності освітнього процесу, вдосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку національного законодавства, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного складу кафедри є:

  • виконання дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів;
  • підготовка навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
  • участь у наукових семінарах, круглих столах, наукових та науково-практичних конференціях національного та міжнародного рівнів;
  • стажування науково-педагогічних працівників кафедри в провідних навчальних закладах України та інших країн;
  • наукове співробітництво з органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
  • підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії;
  • залучення курсантів та студентів до наукової роботи, результати якої узагальнюються в наукових публікаціях, участі в роботі наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо.

У своїй роботі науково-педагогічні працівники кафедри орієнтуються на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення освітнього процесу тощо. Результати науково-дослідної роботи членів кафедри впроваджуються в освітній процес під час розробки програм навчальних дисциплін та іншого методичного забезпечення, викладання дисциплін  тощо.

Склад кафедри

Ніщимна_фото — копия

Ніщимна Світлана Олексіївна

завідувач кафедри

д.ю.н., професор

ORCID:0000-0001-7424-7688

Андрущенко Т С

Андрущенко Тетяна Сергіївна

к.ю.н., доцент

доцент кафедри

ORCID:0000-0002-5128-3261

Денисенко К.В.

Денисенко Катерина Вікторівна

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри

ORCID:0000-0002-9637-1361

Самофалов О.Л.

Самофалов Олександр Леонідович

к.ю.н., доцент, доцент кафедри

ORCID:0000-0001-9157-7435

Марущак Олександр Анатолійович

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри

ORCID:0000-0001-6153-9868