Кафедра адміністративного, цивільного та господарського права і процесуКафедра адміністративного, цивільного та господарського права і процесу здійснює підготовку фахівців на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти із галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» та із галузі 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Науково-педагогічний склад кафедри представлений докторами та кандидатами наук. Перспективними напрямами науково-пошукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри є наукові розробки за науково-дослідною темою «Проблеми національного та міжнародного права».

Науково-педагогічний склад кафедри активно поєднує викладацьку роботу з науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності освітнього процесу, вдосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку національного законодавства, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного складу кафедри є:

  • виконання дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів;
  • підготовка навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
  • участь у наукових семінарах, круглих столах, наукових та науково-практичних конференціях національного та міжнародного рівнів;
  • стажування науково-педагогічних працівників кафедри в провідних навчальних закладах України та інших країн;
  • наукове співробітництво з органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
  • залучення курсантів та студентів до наукової роботи, результати якої узагальнюються в наукових публікаціях, участі в роботі наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо.

У своїй роботі науково-педагогічні працівники кафедри орієнтуються на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення освітнього процесу, проведення навчально-ознайомчих екскурсій тощо. Результати науково-дослідної роботи членів кафедри активно впроваджуються в освітній процес під час розробки навчальних програм та іншого методичного забезпечення, викладання дисциплін, виконання дипломних робіт тощо.

Склад кафедри

Ніщимна С О

Ніщимна Світлана Олексіївна

начальник кафедри

д.ю.н., професор

ORCID:0000-0001-7424-7688

Зливко С В

Зливко Станіслав Володимирович

д.ю.н., доцент, професор кафедри

ORCID:0000-0003-2732-3144

Самофалов О Л

Самофалов Олександр Леонідович

к.ю.н., доцент, доцент кафедри

ORCID:0000-0001-9157-7435