Наукова та міжнародна діяльністьМетою дослідницької діяльності співробітників та здобувачів вищої освіти Академії Державної пенітенціарної служби (далі – Академія ДПтС) є здобуття нових знань, одержання конкурентоспроможних наукових надбань, застосування отриманих результатів під час підготовки фахівців та підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України, формування сучасного кадрового потенціалу.

Наукові дослідження здійснюються за планами, затвердженими вченою радою Академії ДПтС в рамках зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації наукових тем і виконуються структурними підрозділами закладу вищої освіти згідно із чинним законодавством.

В Академії ДПтС працює 101 науковий, науково-педагогічний і педагогічний працівник. Із них:

– 4 особи, які мають Почесні звання України;

– 1 особа, яка має Почесне спортивне звання України;

– 20 докторів наук;

– 56 кандидатів наук;

– 2 співробітники мають вчене звання – старший науковий співробітник та старший дослідник.

З них:

– 10 осіб мають вчене звання професора;

– 42 особи мають вчене звання доцента.

Для сприяння вдосконаленню освітнього процесу та координації науково-методичної роботи основних структурних підрозділів Академії ДПтС, утворено Науково-методичну раду.

В Академії ДПтС функціонує відділ наукової діяльності та міжнародного співробітництва, що забезпечує умови для розвитку міжнародного співробітництва в різних формах та проведення наукових заходів, їх облік і контроль, координацію наукової роботи основних структурних підрозділів, інформаційний супровід.

З 2017 року Академія ДПтС здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» за очною (денною) та заочною формами навчання за кошти фізичних, юридичних осіб та закошти державного бюджету.

Академією ДПтС укладено низку договорів та меморандумів про співробітництво з вітчизняними та зарубіжними органами державної влади та закладами вищої освіти.

Починаючи з 2017 року Академія ДПтС є видавцем трьох друкованих періодичних видань – наукових журналів:

Видання «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» та «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки»  включено до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 № 420, відповідно до якого журналам надано категорію «Б».

видання