Наукова та міжнародна діяльністьМетою наукової діяльності співробітників та здобувачів вищої освіти Пенітенціарної академії України (далі – Академія) є здобуття нових знань, одержання конкурентоспроможних наукових надбань, застосування отриманих результатів, підготовка майбутніх фахівців та підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, формування сучасного кадрового потенціалу.

Наукові дослідження здійснюються за планами, затвердженими вченою радою Академії в рамках зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації наукових тем, і виконуються структурними підрозділами закладу вищої освіти згідно з чинним законодавством.

 

В Академії працює 110 наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників. З них:

– 1 особа має звання заслуженого юриста України;

– 14 докторів наук;

– 50 кандидатів наук;

З них:

– 9 осіб мають вчене звання професора;

– 44 особи мають вчене звання доцента;

– 1 особа має вчене звання старшого дослідника.

 

Академія навчає курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів) за рівнями: перший (бакалаврський) рівень за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність»; другий (магістерський) рівень за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія»; третій (освітньо-науковий) рівень за спеціальністю 081 «Право».

Для сприяння вдосконаленню освітнього процесу та координації науково-методичної роботи основних структурних підрозділів Академії працює наукова-методична рада та вчена рада Академії.

 

В Академії існує курсантсько-студентське самоврядування, Наукове товариство курсантів (студентів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, які самостійно або під керівництвом науково-педагогічних працівників організовують і відвідують наукові та науково-практичні заходи, публікують наукові роботи, беруть участь у конкурсах, тренінгах тощо.

В Академії функціонує відділ наукової діяльності та міжнародного співробітництва, що забезпечує умови для розвитку і проведення наукових заходів та міжнародної співпраці в різних формах діяльності, виконує їх облік і контроль, координацію наукової роботи основних структурних підрозділів та інформаційний супровід.

Академія є постійним видавцем трьох друкованих періодичних видань – наукових фахових видань, яким надано категорію «Б»:

 

видання