Наукова та міжнародна діяльністьМетою наукової та дослідницької діяльності співробітників та здобувачів вищої освіти Академії Державної пенітенціарної служби (далі – Академія ДПтС) є здобуття нових знань, одержання конкурентоспроможних наукових надбань, застосування отриманих результатів під час підготовки майбутніх фахівців та підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України, формування сучасного кадрового потенціалу.

Наукові дослідження здійснюються за планами, затвердженими вченою радою Академії ДПтС в рамках зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації наукових тем і виконуються структурними підрозділами закладу вищої освіти згідно із чинним законодавством.

В Академії ДПтС працює 145 наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Із них:

– 3 особи, які мають Почесні звання України;

– 1 особа, яка має Почесне спортивне звання України;

– 16 докторів наук;

– 52 кандидатів наук;

– 1 співробітники мають вчене звання – старший дослідник.

З них:

– 9 осіб мають вчене звання професора;

– 43 особи мають вчене звання доцента.

Академія навчає курсантів, студентів, слухачів, аспірантів за рівнями: перший (бакалаврський) рівень за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність»; другий (магістерський) рівень за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія»; третій (освітньо-науковий) рівень за спеціальністю 081 «Право».

Для сприяння вдосконаленню освітнього процесу та координації науково-методичної роботи основних структурних підрозділів Академії ДПтС працює Наукова-методична рада та Вчена рада Академії.

В Академії ДПтС існує курсантсько-студентське самоврядування, Наукове товариство курсантів (студентів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії ДПтС, наукові (предметні, проблемні) гуртки курсантів, слухачів і студентів, які самостійно або під керівництвом науково-педагогічних працівників організовують та відвідують наукові та науково-практичні заходи, публікують наукові роботи, беруть участь в конкурсах, тренінгах тощо.

В Академії ДПтС функціонує відділ наукової діяльності та міжнародного співробітництва, що забезпечує умови для розвитку та проведення наукових заходів та міжнародної співпраці в різних формах діяльності, виконує їх облік і контроль, координацію наукової роботи основних структурних підрозділів та інформаційний супровід.

Академією ДПтС укладено низку договорів та меморандумів про співробітництво з вітчизняними та зарубіжними закладами вищої освіти, органами та установами державної влади, організаціями тощо.

Академія ДПтС є постійним видавцем трьох друкованих періодичних видань – наукових журналів категорію «Б»:

видання