Самофалов Леонід Прохорович

доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

ORCID:0000-0001-7626-4270

Біографічна довідка.

У 1979 році закінчив Київську вищу школу МВС СРСР, спеціальність – правознавство.

У 1987 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 « Державне право та державне будівництво СРСР та зарубіжних країн, адміністративне право і процес, фінансове право» (тема дисертації «Роль процесуальних форми у реалізації конституційних прав та свобод громадян у їх відносинах з міліцією»

У 2001 році присвоєно звання доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності.

Наукові інтереси: Теоретичні та практичні аспекти реалізації та захисту прав і свобод громадян та теорія і практика оперативно-розшукової діяльності.

Хронологічний покажчик праць 20182023 рр.

2018 р.

 1. Самофалов Л. П., Самофалов О. Л. Порівняльна характеристика кримінальних покарань України та Республіки Молдова. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 54. С. 40–46.
 2. Самофалов Л. П., Самофалов О. Л. Соціальні права людини і громадянина та їх державне забезпечення. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2018. № 3 (5). Чернігів: Академія ДПтС. С. 22–33.
 3. Бачинський В. М., Самофалов Л. П. Поняття та зміст категорії «законність»: аналіз доктринальних поглядів. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С. 3–6.
 4. Кравченко М. М., Самофалов Л. П. ПРАВО ЯК ЦІННІСНА ОСНОВА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Права і свободи людини та  їх забезпечення  в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С. 18–21.
 5. Семіцкий В. М., Самофалов Л. П. СИСТЕМА ГАРАНТІЙ ЗАКОННОСТІ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи:матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С. 50–53.
 6. Сакір-Молочко Н. В., Самофалов Л. П. Класифікація виборчих систем світу. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2018. № 1 (3). С. 54–65.
 7. Сакір-Молочко Н. В., Самофалов Л. П. Забезпечення виборчих прав в умовах несвободи. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи:міжнародна науково-практична конференція. Чернігів, 2018. С. 369–372.

2019 р.

 1. Самофалов Л. П., Олійник В. В., Шумний А. О. Актуальні питання вдосконалення Основного закону України в порівнянні з деякими положеннями Конституції США. Журнал східноєвропейського права  і суспільства. 2019. № 2. С. 32–37.
 2. Самофалов Л. П., Сакір-Молочко Н. В. Особливості лінгвістичного представництва у федеральному та місцевих парламентах Королівства Бельгія та їх досвід для України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ: наук. журн. Київ, 2019. № 1 (110). 84 с.
 3. Ребкало М. М., Самофалов Л. П., Олійник В. С.Особливості реалізації права на освіту в Україні: аналітично-правовий огляд. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 2 (7). С. 13–22.
 4. Samofalov L. P., Sakir-Molochko N. V. Features of Linguistic Representation in the Federal and Local Parliaments of the Kingdom of Belgium and their Experience for Ukraine (Самофалов Л.П., Сакір-Молочко Н.В. Особливості лінгвістичного представництва у федеральному та місцевих парламентах Королівства Бельгія та їх досвід для України). Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ: наук. журн. / [редкол.: С.С. Чернявський (голов. ред.) та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. №1 (110). 84 с., С. 64–70. Polska Bibliografia Naukowa (PBN).

2020 р.

 1. Самофалов О.Л., Самофалов Л.П. Правореалізація та правовідносини: лінії взаємозв’язку. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал/ Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. № 3. C. 21-30
 2. Самофалов О.Л., Самофалов Л.П. Проблеми правового регулювання боротьби з тероризмом та запобігання терористичним актам. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал/ Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. № 2. С.84-92

2021 р.

 1. Самофалов О.Л., Самофалов Л.П. Правове регулювання застосування спеціальних засобів до засуджених відповідно до міжнародних стандартів. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021»: збірник матеріалів конференції (м. Чернігів, 22-23 квіт. 2021 р.). Чернігів, 2021. С. 192-195.
 2. Самофалов Л.П. Самофалов О.Л. Поняття та елементи судового правозастосування. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. № 2 (13). 2021. С.33-46.
 3. Самофалов Л.П., Самофалов О.Л. Конституція України в проблеми становлення громадянського суспільства. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 05 листоп. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С.477 – 480
 4. Самофалов Л.П., Самофалов О.Л. Місце фінансової безпеки у національній безпеці України. Фінансова безпека України: сучасний стан правового регулювання та перспективи розвитку: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої науковій школі заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Віктора Тарасовича Білоуса. м. Ірпінь, 30 листопада 2021 року. Ірпінь: Університет ДФС України (Державний податковий університет), 2021. С.333 – 335.

2022 р.

 1. Самофалов Л.П. Самофалов О.Л. Особливості сучасної української демократії. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал/ Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022, № 2(16). С. 17-25.
 2. Самофалов Л.П., Легка І.В.  Роль конституційної засади гласності судового процесу в забезпеченні права на справедливий суд. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022:матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 10 черв. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 199-202.
 3. Самофалов Л.П., Самофалов О. Л. Правозастосування в діяльності органів і установ кримінально-виконавчої служби. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. № 2 (19). С. 106-115.
 4. Самофалов Л.П. Реальність реалізації прав і свобод громадян України. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 04 листоп. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. 522 с. С.259 – 262

2023

 1. Самофалов Л.П. Проблемні питання окремих видів правової поведінки в сучасній теорії права та їхметодологічне значення для викладання галузевих дисциплін. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25–26 квітня 2023 р.) : у двох томах. Том 1 / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С.307 – 310