Андрущенко Тетяна Сергіївна

andruschenkoк.ю.н., доцент кафедри

ORCID:0000-0002-5128-3261

Біографічна довідка

У 2010 році з відзнакою закінчила магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, спеціальність – правознавство, спеціалізація «Суд. Адвокатура. Прокуратура. Нотаріат».

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Процедура нотаріального посвідчення аліментних договорів»).

Напрямки наукової діяльності: особливості правового регулювання аліментних правовідносин в Україні, матеріальні та процесуальні аспекти нотаріального посвідчення цивільно-правових та сімейно-правових договорів, практичні аспекти реалізації нотаріально-процесуального законодавства. Автор 18 наукових праць.

Монографії:

 1. Андрущенко Т.С. Актуальні проблеми цивільного права. Розділ 9 Нотаріальне провадження з посвідчення аліментного договору // Актуальні проблеми публічного права та приватного права: монографія/ Ніщимна С.О., Зливко С. В., Сикал М.М. та ін..; за заг ред. д-ра юрид.наук проф. Ніщимної С.О. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 436 с. – С. 388-433

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Андрущенко Т. С. Особливості нотаріального посвідчення аліментних договорів між колишнім подружжям / Т.С.Андрущенко // Підприємництво, господарство і право. – № 3. – 2012. – С. 33-37.
 2. Андрущенко Т. С. Особливості укладення та нотаріального посвідчення аліментного договору між фактичним подружжям / Т.С. Андрущенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013. – № 20. – С. 145 – 148.
 3. Андрущенко Т. С. Особливості нотаріального посвідчення договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно / Т.С. Андрущенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. ̶ – № 21. – С. 186 – 188.
 4. Андрущенко Т. С. Особливості встановлення нотаріусом суб’єктного складу аліментного договору / Т.С. Андрущенко // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. ̶ № 3. – С. 61-64.
 5. Андрущенко Т. С. Процесуальні аспекти відкриття нотаріального провадження щодо посвідчення аліментного договору / Т.С. Андрущенко // Підприємництво, господарство і право.– 2015. – № 3. – С. 16-19.
 6. Андрущенко Т. С. «Процесуальний порядок внесення змін до аліментного договору»/ Т. С. Андрущенко // «Право і суспільство». – 2016. – № 4. – С. 20-25.
 7. Андрущенко Т. С. Процесуальні аспекти відкриття нотаріального провадження щодо посвідчення аліментного договору /Т.С.Андрущенко // Право і суспільство. – 2016. № 4. – С. 20-25.
 8. Андрущенко Т. С. Процесуальні аспекти надання аліментному договору виконавчої сили/ Т.С.Андрущенко // Бюлетень Міністерства юстиції». – 2016. № 3. – С. 20-25.

Публікації в іноземних виданнях:

 1. Андрущенко Т. С. Особенности установления, исследования и оценки нотариусом доказательств в процессе удостоверения алиментного договора/ Т.С. Андрущенко // «Legea si Viata», Молдова.– 2015. – № 1. – С. 7-11.

Публікації в інших виданнях:

 1. Андрущенко Т.С. Аліментний договір між колишнім подружжям: матеріальний та процесуальний аспект / Т.С.Андрущенко // Цивілістична процесуальна думка: збірник наукових статей; за заг. ред. Фурси С. Я. – К.: ПАЛИВОДА А. В. ̶  2012. – С. 416 – 422.
 2. Андрущенко Т.С. Процесуальні аспекти нотаріального посвідчення договору про припинення права на утримання у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно / Т.С. Андрущенко // Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал /Академія ДПтС, 2017 № 2 (2). – С. 73-82.
 3. Андрущенко Т.С. Процедура внесення змін та доповнень до аліментного договору / Т.С. Андрущенко // Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал /Академія ДПтС, 2018 № 1 (3). – С. 66-77.

Участь у конференціях:

 1. Андрущенко Т. С. Аліментний договір як ефективний спосіб виконання зобов’язання щодо утримання / Т.С.Андрущенко // «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі»: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, (м.Чернігів, 19 квітня 2012): тези доповідей: в 2-х т. Т. 2 Гуманітарні науки. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т. ̶ 2012. – С. 149- 153.
 2. Андрущенко Т. С. Підготовчі дії нотаріуса щодо посвідчення аліментного договору / Т.С. Андрущенко // «Актуальні питання державно-правового будівництва України: сучасний період», 2-3 листопада 2012 р., м. Львів. – С. 40-43.
 3. Андрущенко Т. С. Правові наслідки укладення аліментного договору / Т.С. Андрущенко // «Право як ефективний суспільний регулятор»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 6-7 квітня 2012 р. у 3-х частинах. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». ̶ 2012. Ч. ІІ. – С. 8-11.
 4. Андрущенко Т.С. Особливості нотаріального посвідчення аліментного договору з «іноземним елементом / АндрущенкоТ.С. //«Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 16-17 травня 2013 р. Ч. І. – м. Чернігів. – С. 44-47.
 5. Андрущенко Т.С. Особливості здійснення процедури відкриття нотаріального провадження щодо посвідчення аліментного договору/ Андрущенко Т. С.// «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» 16-17 травня 2014 р. – Чернігів. – С. 56 – 61.
 6. 19. Андрущенко Т. С. Підстави та наслідки розірвання аліментного договору. / Т.С. Андрущенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми права в Україні» 1 жовтня 2014. ̶ Тернопіль. – С. 21-23.
 7. Андрущенко Т. С. «Проблемні аспекти відкриття нотаріального провадження щодо посвідчення аліментного договору». / Т. С. Андрущенко // Матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка / ред. кол.: С. Я. Фурса, О. О. Дерій. – К.: ЦУЛ, 2016. – с. 92-94.
 8. Андрущенко Т. С. Аліментний договір як ефективний спосіб реалізації прав дитини на утримання / Т.С.Андрущенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 27–28жовт. 2016р.) / [редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О. та ін.] ; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. – Чернігів, 2016. – С. 11-14.
 9. Система ускладнень в нотаріальному процесі та їх вплив на посвідчення договору про надання утримання. «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» № 1(12), 2021, с. 30-39.