Ніщимна Світлана Олексіївна

завідувач кафедри, д.ю.н., професор

ORCID:0000-0001-7424-7688

Біографічна довідка

Закінчила у 2002 році Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана (м. Київ) У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання державного кредитування в Україні», у 2007 – отримала вчене звання доцента. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері», у 2015 – отримала вчене звання професора. Наукові інтереси: актуальні проблеми фінансового права; принципи публічної фінансової діяльності; бюджетне право. Має понад 100 наукових праць.

Публікації останніх років:

 1. Ніщимна С.О. Публічний фінансовий контроль як усеохоплюючий вид публічної фінансової діяльності. Актуальні проблеми публічного та приватного права: монографія / Ніщимна С. О., Зливко С. В., Сикал М. М. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ніщимної С. О. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 436 с. С.185-233.
 2. Крупко Я.М., Ніщимна С.О., Доній Н.Є. Категорія «ефективність» як основа розуміння принципів фінансового права / Advancesofscience: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 8 February 2019 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 1,2 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019. 128 с. С.28 – 35.
 3. Ніщимна С.О., Крупко Я.М. Дискусійні питання щодо визначення предмету фінансового права. ScientificJournalVirtus. 2019. №31. С. 260-262.
 4. Nischymna S. General principles of financial law. Pablic finance: legal aspects: Collective monograph. Riga: Izdenieciba “Baltija Publishing”, 2019. 260 p. P. 133 – 150.
 5. Nischymna S.O., Krupko Ya. Кnowledge about the interaction of justice and efficiency principles at the stage of funds allocation between the levels of budget system: basis of financial literacy: матеріалиІV Міжнародноїнауковопрактичноїконференції. Людина віртуальна :новігоризонти: зб. Наукових праць. Монреаль: CPM «ASF», 2019. С. 146-148.  
 6. Ніщимна С.О. До питання про співвідношення принципів фінансового права та принципів фінансової діяльності держави. Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 14-15 черв. 2019 р.) / уклад. Л.М. Дружак. Луцьк: Вежа-Друк, 2019.298 с. С.188-190.
 7. Герасимова Е. М., Ніщимна С. О., Доній Н. Є. Запитання як інструмент розвитку критичного мислення майбутніх юристів. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 2 (3). 208 с. С. 30–44.
 8. Ніщимна С. Судовий прецедент як різновид правоустановчої діяльності. Вороновські читання. Судовий прецедент – джерело права або приклад правозастосування. Збірник статей, доповідей та тез учасників міжнародної науково-практичної конференції, Ірпінь, 4-5 жовтня 2019 р.,  Харків: Асоціація фінансового права України,  2019.  с.213-220. 472 с.
 9. Ніщимна С.О., Крупко Я.М. Нормативне регулювання функціонування місцевих бюджетів в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2019. № 1 (6): 47-57. Doi.org/10.32755/sjlaw.2019.01.049
 10. Ніщимна С.О., Крупко Я.М. Правове регулювання фінансового забезпечення розвитку місцевих бюджетів в Україні в умовах децентралізації. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2019. № 2 (7): 52-61. Doi.org/10.32755/sjlaw.2019.02.052
 11. Доній Н.Є., Ніщимна С.О., Герасимова Е.М. Основи критичного мислення та праворозуміння у судовій практиці: навчальний посібник. Чернігів, Академія ДПтС, 2020. с.
 12. Ніщимна С. О., Зливко С. В., Сикал М. М. Обіг валюти за українським законодавством. The 6 th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science» (February 12-14, 2020). Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. 1018 p. Р.708-711.
 13. Ніщимна С.О., Зливко С.В., Сикал М.М.Споживчі товариства як суб’єкти права власності. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. №1 (9).С.37-44. Doi.org/10.32755/sjlaw.2020.01.037
 14. Ніщимна С.О. Правове регулювання обігу валюти в Україні. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 73. С.7-14. //doi.org/10.5281/zenodo.3687201.HeinOnline
 15. Ніщимна С.О. Екологічне оподаткування в Україні. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. March # 42, 2020. 227 р. Р. 190-192.
 16. Ніщимна С.О. Окремі аспекти екологічного оподаткування в Україні. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних  та поведінкових наук – 2020: Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 382 с. С. 181-182.
 17. Ніщимна С.О. Розвиток системи місцевого оподаткування в Україні. Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 29 травня 2020 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). С. 94-95.
 18. Ніщимна С.О. Тлумачення дефініції «закупівлі». Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 7 серпня 2020 р.). Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. 70 с. С.62-64.
 19. Ніщимна С.О. Еволюція нормативного регулювання інституту публічних закупівель. Журнал східноєвропейського права. 2020. №79. С.14-20. //doi.org/10.5281/zenodo.3687201.HeinOnline
 20. Ніщимна С.О. Правові основи інформаційної безпеки України. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 553 с. С. 64-67.
 21. Ніщимна С.О.Інформація як категорія інформаційного права. Гуманітарна наука ХХІ століття: сучасні виклики в галузі права, соціальних та поведінкових наук: матеріали заочної міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 06 листопада 2020 р.), Академія ДПтС, 2020. 332 с. С. 260-263.
 22. Ніщимна С.О., Зливко С.В., Сикал М.М. Споживчі товариства як організаційно-правова форма юридичної особи. . Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. №2 (10). С.28-39. //doi.org/10.32755/sjlaw.2020.02.028
 23. Reznik, O., Nischymna, S., Shkliar, S., Nesterovych, V., Bondar, V. 2020. Deofshorization as an instrument of financial security of the state: legal aspect. Journal of Security and Sustainability Issues 10(2): 505-518. //doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2(11). Іноземне видання
 24. Ніщимна С.О., Крупко Я.М. Бюджетне право як провідна підгалузь фінансового права. НауковийвісникСіверщини. Серія: Право. 2020. №3(11). С. 51-59. //doi.org/10.32755/sjlaw.2020.03.051
 25. Ніщимна С.О.Національна безпека України як пріоритетний напрямок діяльності держави. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 217-219.
 26. Ніщимна С.О.Національна безпека як стан захищеності національних інтересів України. Злочинність  і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф.,присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України,  професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків,16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ,Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2021. 464 с. С. 332-333.
 27. Ніщимна С.О.Нормативні підстави запобігання епідемічним та іншим заразним захворюванням. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейські виміри сталого розвитку». 11 червня 2021 р. Київ, НУХТ, 2021. 127 с. С. 105-106.
 28. Ніщимна С.О.Адміністративно-правове забезпечення освітнього процесу в Академії державної пенітенціарної служби. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2021. № 1 (12). С. 61-68. //doi.org/10.32755/sjlaw.2021.01.061
 29. Ніщимна С.О.Роль Ради Національної безпеки і оборони України у забезпеченні національної безпеки України. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 398 с. С. 324-325.
 30. Fedorenko, V (Fedorenko, Vladislav); Filipenko, N (Filipenko, Natalia); Shumilo, I (Shumilo, Inesa); Nesterovych, V (Nesterovych, Volodymyr); Nischymna, S(Nischymna, Svitlana). Entrepreneurial activity of the it sector in the conditions of the covid-19 pandemic and in the post-quarantine period. Entrepreneurship and Sustainability Issues. Volume 8, issue 4, 2021. Р.: 697-712. DOI: 10.9770/jesi.2021.8.4(43). WebofScience. URL: //www.webofscience.com/wos/author/results/1/relevance/1. URL: //apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=E3L6pqHhqgxPQebPHSP&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000652476900043. URL: //jssidoi.org/jesi/uploads/articles/32/Fedorenko_Entrepreneurial_activity_of_the_IT_sector_in_the_conditions_of_the_COVID19_pandemic_and_in_the_postquarantine_period.pdf 
 31. Zlyvko S., Nischymna S., Sykal M., RybalkaN., Grechaniuk R. Disciplinary responsibility of judges (using the example of Ukraine). Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021 Vol: 24 Special Issue: 1 (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044). URL: //www.abacademies.org/articles/disciplinary-responsibility-of-judges-using-the-example-of-ukraine-10776.html. Scopus. URL: //www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Nischymna&st2=&origin=searchauthorlookup 
 32. Us O., Brusakova О., Nischymna S., Panova O.Ukraine and it’s conformity in application with international standard for preventing the spread of narcotic drugs. Revista San Gregorio. 2021. № 46. Р. 135-149. WebofScience URL: //www.webofscience.com/wos/author/results/1/relevance/1 DOI: //dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i46.1765. URL: //www.revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1765/0
 33. Ніщимна С.О.Публічна служба в Україні як правовий інститут. Причорноморські публічно-правові читання: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Миколаїв, 10–12 вересня 2021 р. Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Ч. 1. 212 с. С.129-132.
 34. Ніщимна С.О.Правове регулювання місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Фінансове право в умовах цифрової трансформації : колективна монографія / за заг. ред. Т.А. Латковської. Чернівці : Технодрук, 2021. 418 с. С.89-127.
 35. Ніщимна С.О.Правові підстави становлення інституту публічної служби в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право.2021. №2. С. 79-88.
 36. Ніщимна С.О. Засади інформаційної безпеки фізичної особи. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової: збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022. 480 с. С. 266-268.
 37. Ніщимна С.О. Нормативні підстави проходження військової служби у Збройних Силах України. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 10 черв. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. 342 с. С.167-169.
 38. Ніщимна С.О. Фінансова безпека держави. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 04 листоп. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. 522 с. С.245-247.
 39. Ніщимна С.О. Продовольча безпека держави як складова сектору безпеки і оборони України. Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки і оборони України на захисті національних інтересів:актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану». Сектор безпеки і оборони України на захисті національних інтересів: актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану : тези Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 24 листопада 2022 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2023. 1658 с. С.279-281.
 40. Ніщимна С.О. Зміст принципів фінансового права. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2022. № 3 (17). С. 64-72.
 41. Ніщимна С.О. Принцип законності в юридичній відповідальності. Актуальніпитаннятеорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовахвоєнногостану :матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25–26 квітня 2023 р.) : у двох томах. Том 1 / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. 448 с. С. 215-218.
 42. Nishchymna S. О.,Balyshev М. V. Legality as the principle of legal responsibility. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право.2023 №2(19). С. 97-105.
 43. Ніщимна С.О., Ткаченко О.Г. Характеристика зловживання владою або службовим становищем персоналом Державної кримінально- виконавчої служби України. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2023. № 2 (19). C. 44-54.
 44. Доній Н.Є., Ніщимна С.О.Програмні документи для розвитку сталої фінансової системи України. V Міжнародна науково-практична конференція «Європейські Виміри Сталого Розвитку», 1-2 червня 2023 р., Національний університет харчових технологій, м. Київ
 45. Zlyvko, S., Puzyrnyi, V., Nishchymna, S., Tkachenko, O., & Samofalov, O. Administrative and legal methods of preventing corruption among public authorities: the experience of EU countries. Amazonia Investiga, Volume 12. Issue 71. November 2023. P. 83-92. WebofScience. URL: //doi.org/10.34069/AI/2023.71.11.7. DOI: //doi.org/10.34069/AI/2023.71.11.7
 46. Ніщимна С.О. Роль фінансової системи України у досягненні цілей сталого розвитку. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи в умовах воєнного стану : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 листопада 2023 р.) / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Пенітенціарна академія України. Чернігів : ПАУ, 2023. 512 с. С.283-286.
 47. Ніщимна С.О. Нормативні засади впровадження цілей сталого розвитку в законодавство України. СтановленнясучасноїУкраїнськоїдержави: роль європейськихцінностей у формуванні демократичного буття = The Formationofthe Modern UkrainianState : The Roleof European ValuesintheFormationofDemocratic Life : міжнар. наук. конф. в рамках міжнар. проєкту Erasmus+ за напрямком Jean Monnet «Implementation of European values as a basis of democracy in Ukraine», 7 листоп. 2023 р., м. Миколаїв : тези / М-во освіти і науки України ; ЧНУ ім. Петра Могили. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2023. 204 с. С. 71-74