Ніщимна Світлана Олексіївна

neschimnaначальник кафедри, д.ю.н., професор

ORCID:0000-0001-7424-7688

Біографічна довідка
Закінчила у 2002 році Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана (м. Київ)
У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання державного кредитування в Україні», у 2007 – отримала вчене звання доцента.
У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері», у 2015 – отримала вчене звання професора.
Наукові інтереси: актуальні проблеми фінансового права; принципи публічної фінансової діяльності; бюджетне право. Має понад 70 наукових праць.

Публікації останніх років:

 1. Ніщимна С.О. Міжбюджетні відносини та їх принципи. Правові проблеми місцевих фінансів України: теоретико-прикладне дослідження : монографія / за заг. ред. д.ю.н. О.А.Музики-Стефанчук. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2016. 386 с. С.322 – 327.
 2. Ніщимна С.О. Принципи публічного фінансового контролю як визначальні засади діяльності вищих органів фінансового контролю. Eurasian Academic Research Journal. 2016. №1 (01). С. 14 – 19. Іноземне видання
 3. Ніщимна С.О. Принципи діяльності вищих органів фінансового контролю: загальний огляд. Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів ХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р.) / уклад. Л. М. Дружак. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 352 с. С. 119 – 121.
 4. Ніщимна С.О. Законність як принцип пробації. Технології професійної діяльності: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 02 серп. 2016 р.) / редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О., Пузирьов М. С.; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 136-138.
 5. Ніщимна С.О. Принципи управління державним боргом України: теоретичний погляд. Вороновські читання (Фінансове право : сучасний стан та перспективи) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 5 жовтня 2016 р. / Редкол.: А.П. Гетьман, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін. Київ: Асоціація фінансового права України, 2016. С. 167 – 169.
 6. Ніщимна С.О. Правовідносини у сфері державного боргу. Проблеми теорії фінансового права в сучасний період, пам’яті Л.К. Воронової : матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичноого круглого столу / за ред. І.С. Гриценка, Н.Ю. Пришви, А.О. Монаєнка (м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 28 листопада 2016 р.). Запоріжжя : КПУ, 2017. С. 65 – 66.
 7. Ніщимна С.О. Принцип верховенства права як підстава захисту прав і свобод людини. Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи: зб. матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 9 грудня 2016 р.) / уклад. Л. М. Дружак. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. С. 62 – 63.
 8. Ніщимна С.О. Інститут державного боргу в системі фінансового права. Вісник Асоціації фінансового права України. 2017. №1. С. 94 – 104.
 9. Ніщимна С.О. Правове регулювання державного захисту вкладів фізичних осіб. Порівняльно-аналітичне право. 2017. №1 С.174-177. Index Copernicus
 10. Ніщимна С.О., Аніщенко В.О. Екологічне оподаткування як основа екологічної безпеки держави. Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 2017 р.) Том 1. Тернопіль : Вектор, 2017. С. 187 – 189.
 11. Ніщимна С.О. Нормативні підстави захисту вкладів фізичних осіб. Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 – 21 квітня 2017 р.) / Відп. ред. С.Г. Стеценко, Л.О. Васечко. Київ : ВГО «Майбутнє України», журнал «Публічне право», 2017. С. 52 – 54.
 12. Nischymna S. O., Anishchenko V. O. Legal regulation of ecological taxation in Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч. 1. С. 172 – 177. Web of Science
 13. Ніщимна С.О. Напрямки вдосконалення фінансового механізму управління в галузі екології. Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 12 квіт. 2017 р.) / [редкол. : Ніщимна С.О., Аніщенко В.О., Пузирьов М.С. та ін.] ; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2017. 195с. С. 46 – 50.
 14. Ніщимна С.О., Кубрак Т.О. Проблеми державного боргу України. Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України : матеріали міжнародної (заочної) науково-практичної конференції (Чернігів, 12-13 жовтня 2017 р.), Академія ДПтС, 2017. 496 с. С. 225-229.
 15. Ніщимна С.О., Макієнко А.А. Відповідальність за порушення валютного законодавства України. Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України : матеріали міжнародної (заочної) науково-практичної конференції (Чернігів, 12-13 жовтня 2017 р.), Академія ДПтС, 2017. – 496. – С. 230-235.
 16. Ніщимна С.О., Павлішак Р.Я. Податковий кредит в Україні: проблеми теорії та практики. Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України: матеріали міжнародної (заочної) науково-практичної конференції (Чернігів, 12-13 жовтня 2017 р.), Академія ДПтС, 2017. 496 с. С. 235-238.
 17. Ніщимна С.О., Чайковська Є.В Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: стан, проблеми, перспективи. Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України : матеріали міжнародної (заочної) науково-практичної конференції (Чернігів, 12-13 жовтня 2017 р.), Академія ДПтС, 2017. 496 с. С. 239-243.
 18. Nischymna S. O. Doniy N. Ye., Krupko Ya. M., Economic-legal and philosophical aspects of «efficiency» definition (on an example of the budget funds allocation process). Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). С.150-154. Web of Science
 19. Ніщимна С.О., Коляденко О.В. Банківська система України: проблеми визначення та структури. Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 15 листопада 2017 р. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. С. 249 – 251.
 20. Ніщимна С.О. Зарубіжний досвід державного житлового кредитування. Актуальні проблеми публічного та приватного права: Матеріали між-народної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 25 трав. 2018 р.) Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. 228 с. С. 213-215.
 21. Ніщимна С.О., Тетервак Д.А. Державне кредитування в зарубіжних країнах. Правове та інституційне забезпечення регіональної кластеризації. Збірник матеріалів X міжнародної науково-практичної конференції. (Чернігів, 25 квіт. 2018 р.). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. 331 с. С.181-186.
 22. Ніщимна С.О., Троян Л.М. Державне кредитування в зарубіжних країнах. Споживчі товариства як суб’єкти права власності. Правове та інституційне забезпечення регіональної кластеризації. Збірник матеріалів X міжнародної науково-практичної конференції. (Чернігів, 25 квіт. 2018 р.). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. 331 с. С.187-192.
 23. Ніщимна С.О., Павлова Ю.В. Державне кредитування в зарубіжних країнах. Деякі проблеми правового регулювання міжбюджетних відносин в Україні. Правове та інституційне забезпечення регіональної кластеризації. Збірник матеріалів X міжнародної науково-практичної конференції. (Чернігів, 25 квіт. 2018 р.). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. 331 с. С.193-196.
 24. Ніщимна С.О. Зарубіжний досвід державного кредитування. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 51. С. 26-33. Іndex Copernicus
 25. Nishchymna S. O., Krupko Yа. M. Legal regulation and the essence of state credit. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. № 1 (3). 256 с. С. 126-140.
 26. Ніщимна С.О. Правові основи державного боргу / Фінансове право: навчальний посібник / Л.К. Воронова, Н.Ю.Пришва, Н.Я. Якимчук / за заг. ред. Пришви Н.Ю. Київ: Видавництво Ліра-К. 2018. 376 с. С.255-291.
 27. Ніщимна С.О. Інститут публічних закупівель в Україні. Вороновські читання (Єдність адміністративних та фінансових процедур) : збірник статей, доповідей та тез учасників міжнар. наук.-практ. конф, м. Львів, 5-6 жовтня 2018 р. / Редкол.: М. Кучерявенко, Й. Пуделька, О. Головашевич. Харків : Асоціація фінансового права України, 2018. 642 с. С. 429-434.
 28. Ніщимна С.О. Державний борг як фактор загрози фінансовій безпеці України. Фінансова безпека України на сучасному етапі:  матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Ірпінь, 28 лист. 2018 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 444 с. С.277 – 280.
 29. Ніщимна С.О. Публічний фінансовий контроль як усеохоплюючий вид публічної фінансової діяльності. Актуальні проблеми публічного та приватного права: монографія / Ніщимна С. О., Зливко С. В., Сикал М. М. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ніщимної С. О. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 436 с. С.185-233.
 30. Крупко Я.М., Ніщимна С.О., Доній Н.Є. Категорія «ефективність» як основа розуміння принципів фінансового права / Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 8 February 2019 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 1,2 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019. 128 с. С.28 – 35.
 31. Ніщимна С.О., Крупко Я.М. Дискусійні питання щодо визначення предмету фінансового права. Scientific Journal Virtus. 2019. №31. С. 260-262.
 32. Nischymna S. General principles of financial law. Pablic finance: legal aspects: Collective monograph. Riga: Izdenieciba “Baltija Publishing”, 2019. 260 p. P. 133 – 150.
 33. Nischymna S.O., Krupko Ya. Кnowledge about the interaction of justice and efficiency principles at the stage of funds allocation between the levels of budget system: basis of financial literacy: матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної конференції. Людина віртуальна : нові горизонти: зб. Наукових праць. Монреаль: CPM «ASF», 2019. С. 146-148.
 34. Ніщимна С.О. До питання про співвідношення принципів фінансового права та принципів фінансової діяльності держави. Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 14-15 черв. 2019 р.) / уклад. Л.М. Дружак. Луцьк: Вежа-Друк, 2019.298 с. С.188-190.
 35. Герасимова Е. М., Ніщимна С. О., Доній Н. Є. Запитання як інструмент розвитку критичного мислення майбутніх юристів. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 2 (3). 208 с. С. 30–44.
 36. Нищимная С.А., Доний Н.Е., Крупко Я.М. Проблемы содержания общих принципов финансового права. Вестник Томского государственного университета. 2019. № 444. Июль. С. 228–234. Web of Science
 37. Ніщимна С.О., Крупко Я.М. Нормативне регулювання функціонування місцевих бюджетів в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2019. № 1 (6): 47-57. Doi.org/10.32755/sjlaw.2019.01.049
 38. Ніщимна С.О., Крупко Я.М. Правове регулювання фінансового забезпечення розвитку місцевих бюджетів в Україні в умовах децентралізації. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2019. № 2 (7): 52-61. Doi.org/10.32755/sjlaw.2019.02.052
 39. Доній Н.Є., Ніщимна С.О., Герасимова Е.М. Основи критичного мислення та праворозуміння у судовій практиці: навчальний посібник. Чернігів, Академія ДПтС, 2019. с.
 40. Ніщимна С. О., Зливко С. В., Сикал М. М. Обіг валюти за українським законодавством. The 6 th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science» (February 12-14, 2020). Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. 1018 p. Р.708-711.
 41. Ніщимна С.О. Правове регулювання обігу валюти в Україні. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 73. С.7-14. //doi.org/10.5281/zenodo.3687201. HeinOnline
 42. Ніщимна С.О. Окремі аспекти екологічного оподаткування в Україні. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних  та поведінкових наук – 2020: Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 382 с. С. 181-182.
 43. Ніщимна С.О. Розвиток системи місцевого оподаткування в Україні. Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 29 травня 2020 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). С. 94-95.
 44. Ніщимна С.О. Тлумачення дефініції «закупівлі». Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 7 серпня 2020 р.). Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. 70 с. С.62-64.
 45. Ніщимна С.О. Еволюція нормативного регулювання інституту публічних закупівель. Журнал східноєвропейського права. 2020. №79. С.14-20. //doi.org/10.5281/zenodo.3687201. HeinOnline
 46. Ніщимна С.О. Національна безпека України як пріоритетний напрямок діяльності держави. Юридичний науковий електронний журнал. № 3. С. 217-219.
 47. Ніщимна С.О. Національна безпека як стан захищеності національних інтересів України. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф.,присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України,  професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків,16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ,Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2021. 464 с. С. 332-333.
 48. Ніщимна С.О. Нормативні підстави запобігання епідемічним та іншим заразним захворюванням. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейські виміри сталого розвитку». 11 червня 2021 р. Київ, НУХТ, 2021. 127 с. С. 105-106.
 49. Ніщимна С.О. Адміністративно-правове забезпечення освітнього процесу в Академії державної пенітенціарної служби. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. № 1 (12). С. 61-68. //doi.org/10.32755/sjlaw.2021.01.061
 50. Ніщимна С.О. Роль Ради Національної безпеки і оборони України у забезпеченні національної безпеки України. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 398 с. С. 324-325.
 51. Fedorenko, V (Fedorenko, Vladislav); Filipenko, N (Filipenko, Natalia); Shumilo, I (Shumilo, Inesa);Nesterovych, V (Nesterovych, Volodymyr); Nischymna, S (Nischymna, Svitlana). Entrepreneurial activity of the it sector in the conditions of the covid-19 pandemic and in the post-quarantine period. Entrepreneurship and Sustainability Issues. Volume 8, issue 4, 2021. Р.: 697-712. DOI: 9770/jesi.2021.8.4(43). Web of Science. URL: //www.webofscience.com/wos/author/results/1/relevance/1. URL: //apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=E3L6pqHhqgxPQebPHSP&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000652476900043. URL: //jssidoi.org/jesi/uploads/articles/32/Fedorenko_Entrepreneurial_activity_of_the_IT_sector_in_the_conditions_of_the_COVID19_pandemic_and_in_the_postquarantine_period.pdf
 52. Zlyvko S., Nischymna S., Sykal M., , Grechaniuk R. Disciplinary responsibility of judges (using the example of Ukraine). Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021 Vol: 24 Special Issue: 1 (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044). URL: //www.abacademies.org/articles/disciplinary-responsibility-of-judges-using-the-example-of-ukraine-10776.html. Scopus. URL: //www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Nischymna&st2=&origin=searchauthorlookup
 53. Us O., Brusakova О., Nischymna S., Panova O. Ukraine and it’s conformity in application with international standard for preventing the spread of narcotic drugs. Revista San Gregorio. № 46. Р. 135-149. Web of Science URL: //www.webofscience.com/wos/author/results/1/relevance/1 DOI: //dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i46.1765. URL: //www.revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1765/0
 54. Ніщимна С.О. Публічна служба в Україні як правовий інститут. Причорноморські публічно-правові читання: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Миколаїв, 10–12 вересня 2021 р. Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Ч. 1. 212 с. С.129-132.
 55. Ніщимна С.О. Правове регулювання місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Фінансове право в умовах цифрової трансформації : колективна монографія / за заг. ред. Т.А. Латковської. Чернівці : Технодрук, 2021. 418 с. С.89-127.