Юридичний факультетРозпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 1111-р. «Про утворення Академії Державної пенітенціарної служби» було розпочато нову сторінку в історії навчального закладу. Наступним, не менш важливим кроком стало створення юридичного факультету як ключової ланки в системі підготовки фахівців для Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції України.

Юридичний факультет готує фахівців на першому (бакалаврському) рівні для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

У структурі факультету функціонує п’ять кафедр: кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології; адміністративного, цивільного та господарського права і процесу; теорії та історії держави і права, конституційного права; тактико-спеціальної підготовки; фізичної підготовки.

Організація освітнього процесу на факультеті здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» та Положення про організацію освітнього процесу в Академії, Правил внутрішнього розпорядку Академії.

В основу підготовки випускника юридичного факультету покладено забезпечення реалізації принципів навчання фахівців у вищій школі, виконання вимог стандартів вищої освіти, практичнуспрямованість підготовки фахівців до майбутньої професійної діяльності.

Основна увага керівництвом факультету приділяється:

  • формуванню у курсантів свідомої громадянської позиції, патріотизму, готовності до проходження служби в органах і установах Державної кримінально-виконавчої служби України, дотриманню загальноприйнятих етичних норм; створенню атмосфери доброзичливості і взаємоповаги у стосунках між співробітниками, викладачами і курсантами;
  • проведенню фундаментальних та прикладних наукових досліджень на замовлення Міністерства юстиції України, Державної кримінально-виконавчої служби України, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, інших організацій і установ;
  • проведенню професійно-орієнтаційної роботи з абітурієнтами, налагодженню та підтриманню контактів із територіальними підрозділами Державної кримінально-виконавчої служби України, органами Міністерства юстиції України з метою сприяння працевлаштуванню випускників і оцінки якості підготовлених фахівців.

У розпорядженні факультету є два сучасні гуртожитки, де мешкають курсанти денної форми навчання, медична частина та їдальня, сучасні навчальні аудиторії та комп’ютерні класи, стрілецький полігон.

Юридичний факультет очолює доктор історичних наук, професор полковник внутрішньої служби Пекарчук Володимир Михайлович.

Керівництво факультету

Інформація

Начальник факультету

полковник внутрішньої служби
доктор історичних наук, професор
Пекарчук Володимир Михайлович

Заступник начальника факультету

підполковник внутрішньої служби

Турецький Вячеслав Вікторович