Денисенко Катерина Вікторівна

доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент

ORCID:0000-0002-9637-1361

Біографічна довідка.

20201207_123718 У 2010 році закінчила Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, спеціальність – «Правознавство». У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Наукові інтереси: організаційно-правові засади функціонування системи соціального захисту населення; правові проблеми реалізації соціальних, трудових та медичних прав засуджених; організаційно-правові засади захисту прав людини в умовах несвободи.

Автор понад 55 наукових і науково-методичних праць.

Громадська діяльність: ГО «Україна без тортур» та ГО «Спілка жінок Чернігівщини».

Проектна діяльність: тренер проекту «Правова освіта неповнолітніх ув’язнених» та «Правова освіта неповнолітніх ув’язнених».

Публікації останніх років:

 1. Денисенко К.В. Деякі особливості призначення державної соціальної допомоги особам похилого віку, які не мають права на пенсію. Ukraine – EU. Modern Technology, Business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Current Issues of Legal Science and Practice. Management and Public Administration. Innovations in Education. Environmental Protection. Engineering and Technologies. – Chernihiv : CNUT, 2017. – p. 9-11.
 2. Денисенко К.В. Державна політика у сфері соціального захисту: аналіз понятійно-категоріального апарату. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державногоуправління при Президентові України. Вип. 2 (51) : у 2 ч. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. С. 95-101.
 3. Денисенко К.В. Концептуальні підходи до формування та реалізації мети державної політики у сфері соціального захисту осіб похилого віку. Актуальні проблеми державного управління. Вип. 2(70). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. С. 14-17.
 4. Денисенко К.В. Нормативно-правове забезпечення державної політики у сфері соціального захисту осіб похилого віку: сучасний стан та напрями удосконалення. Державне управління та місцеве самоврядування. ДРІДУ НАДУ, 2017. Вип. 3(34). С. 67-72.
 5. Денисенко К.В. Швецький досвід реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб похилого віку та його адаптація в Україні. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток: електронний науковий журнал. Чернігів: ЧНТУ, 2017. № 1 (3). С. 77-82.
 6. Денисенко К.В. Социальная защита лиц преклонного возраста в условиях децентрализации. Virtus: Scientific Journal. Editor-in-Chief M.A. Zhurba. July # 15, 2017. С. 220-223.
 7. Денисенко К.В., Вдовенко С.М. Система життєзабезпечення осіб похилого віку в умовах сучасних соціально-економічних перетворень. Наукові праці : наук. журн. (Державне управління). Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ред. кол. : Ємельянов В. М. (голова) [та ін.]. Миколаїв, 2017. Т. 298. Вип. 286. С. 10 – 14.
 8. Денисенко К.В. Регуляторно-правові аспекти реалізації права на соціальний захист жінками, що мають дитину до трьох років. Актуальні проблеми соціального права. Випуск 7. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту соціальних прав в Україні» 27 квітня 2018 року. Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. с. 124-128.
 9. Денисенко К.В. Деякі аспекти реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення засуджених. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІ заочної науково-практичної конференції. (Чернігів, 20 квіт. 2018 р.) / гол. ред.: О. М. Тогочинський; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С. 85-90.
 10. Денисенко К.В. Проблемні питання реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення в реаліях сучасності. Право та державне управління. 2018. № 3 (32). Т. 2. С. 36-40.
 11. Денисенко К.В. Проблеми формування понятійно-категоріального апарату соціального захисту засуджених до позбавлення волі. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С. 172-176.
 12. Shumna L., Yermak O., Denysenko K., Bodnar I., Zaliskaya J. Role of Legal Profession in the Implementation of the Civil Society Human RightsJournal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 22, Special Issue 1, 2019. URL: //www.abacademies.org/articles/Role-of-legal-profession-in-the-implementation-of-the-civil-society-human-rights-1544-0044-22-S1-279.pdf
 13. Денисенко К.В., Свириденко Н.М. Деякі аспекти гармонізації системи соціального захисту в сучасних умовах фінансово-економічної нестабільності. Науковий Вісник Сіверщини. Серія: Право. 2018. № 3 (5): 34-45.
 14. Denysenko K. V. Pension provision for persons dismissed from military service: problem questions and prospects for improvement. Науковий Вісник Сіверщини. Серія: Право. 2018. № 2 (4). 53-62.
 15. Денисенко К.В., Личик О.В. Удосконалення організаційного забезпечення протидії домашньому насильству. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (м. Суми, 17 травня 2019 р.) Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. С. 220-223.
 16. Шумна Л.П., Денисенко К.В, Свириденко Н.М. Проблемні питання реалізації права на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку військовослужбовцями. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2019. № 4. Том 30 (69). С. 89-93.
 17. Шумна Л.П, Денисенко К.В., Олійник В.С., Сікун А.М. Праця засуджених як право чи обов’язок в контексті міжнародного та національного законодавства. Jurnalul juridic nationalteorie şi practică. 2019. Nr. 4 (38). С. 118-122.
 18. Денисенко К.В. Щодо ознак одноразової грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заоч. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25 жовт. 2019 р.) / гол. ред. : О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 41-44.
 19. Денисенко К.В., Бруй Н.І. Практика Європейського Суду з прав людини щодо захисту соціальних прав. Права та обов’язки людини у сучасному світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8-9 листопада 2019 р.). ГО «Причорноморська фундація права», 2019. С. 132-134.
 20. Денисенко К.В. Межі прояву соціальної безпеки як правової категорії: між декларативністю та реальністю. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2020. Вип. 60. С. 75-78.
 21. Денисенко К.В. Ідентифікація соціальних прав в системі прав людини. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 55-57.
 22. Денисенко К.В. Конституційне закріплення права на соціальний захист: порівняльно-правовий аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 69-71. URL: //www.lsej.org.ua/2_2020/18.pdf
 23. Денисенко К.В. Поняття правового регулювання права на працю засуджених до позбавлення волі. Научные исследования: парадигма инновационного развития: сборник тезисов научных трудов III Международной научной конференции (Братислава–Вена, «26» мая 2020 года) / ГО «Международный научный центр развития науки и технологий», 2020. С. 92-95.
 24. Сташків Б.І., Денисенко К.В., Зінчук Ю.О. Правовий статус дитини з інвалідністю як категорія права соціального забезпечення (частина І). Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. № 3 (11). 2020. С. 31-50.
 25. Денисенко К.В. Щодо доцільності запровадження посади освітнього омбудсмена в закладах вищої освіти. Scientific and pedagogic internship “Modern approaches to the organization оf the educational process for law students”: Internship proceeding, August – October 2, 2020. Frankfurt an der Oder:Izdevnieciba“Baltija Publishing”, 2020. Р. 67-68.
 26. Денисенко К.В. Сучасний вимір реалізації принципу рівності засуджених перед законом. Правова політика України: історія та сучасність: матеріали І Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Житомир, 8 жовтня 2020 року). Житомир: Житомирська політехніка, 2020. С. 22-24.
 27. Denysenko K. Social right in practice of the European court of human rights. International Scientific Conference Priority Development Fields of the European Research Area: Conference Proceedings, 25th September, 2020. Riga, Latvia: Baltija Publishing. Р. 41-43.
 28. Денисенко К.В., Тураш Н.А. Право на медичну допомогу ув’язнених та засуджених: українські реалії та практика Європейського Суду з прав людини. Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: матеріали заочної міжнар. наук.-практ.конф. (м. Чернігів, 06 листопада. 2020 р.) / гол. ред.: О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 231-234.
 29. Денисенко К.В., Тураш Н.А. До питання щодо дотримання карантинних заходів в установах виконання покарань. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені ЛеонідаЮзькова, 2020. С. 434-436.
 30. Денисенко К.В., Самофалов О.Л., Терлецький І.А. Стан реалізації соціальної безпеки на сучасному етапі державотворення. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 1. С. 130132. URL: //www.lsej.org.ua/1_2021/32.pdf
 31. Денисенко К.В. Особливості реалізації права на приватність у місцях несвободи. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 125-127.
 32. Сташків Б.І., Денисенко К.В., Зінчук Ю.О. Правовий статус дитини з інвалідністю як категорія права соціального забезпечення (частина ІІ). Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2021. № 1 (12). С. 40-60.
 33. Денисенко К.В., Васильченко О.С. Реалізація права засуджених та ув’язнених на медичну допомогу: українські реалії та практика ЄСПЛ. Juris Europensis Scientia. 2021. № 2. С. 84-89.
 34. Денисенко К.В., Борко І.С. Запровадження посади омбудсмена в закладі вищої освіти як запорука забезпечення прав учасників освітнього процесу. Правова наука і державотворення в Україні у світлі сучасних глобалізаційних викликів: історія, теорія, практика (до 25-ї річниці Конституції України): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Маріуполь – м. Кривий Ріг, 11 червня 2021 року). Маріуполь : ДонДУВС, 2021. С. 536-539.
 35. Денисенко К.В., Борко І.С. Дотримання прав учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти на сучасному етапі державотворення. Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 30-31 липня 2021 року. Львів : Львівський науковий форум, 2021. С. 61-62.