Денисенко Катерина Вікторівна

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри

ORCID:0000-0002-9637-1361

Біографічна довідка.

Закінчила Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, спеціальність – «Правознавство». У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Наукові інтереси: організаційно-правові засади функціонування системи соціального захисту населення; правові проблеми реалізації соціальних, трудових та медичних прав засуджених; організаційно-правові засади захисту прав людини в умовах несвободи.

Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць.

Проектна діяльність: тренер проекту «Правова освіта неповнолітніх ув’язнених».

Публікації останніх років:

 1. Shumna L., Yermak O., Denysenko K., Bodnar I., Zaliskaya J. Role of Legal Profession in the Implementation of the Civil Society Human RightsJournal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 22, Special Issue 1, 2019. URL: //www.abacademies.org/articles/Role-of-legal-profession-in-the-implementation-of-the-civil-society-human-rights-1544-0044-22-S1-279.pdf
 2. Денисенко К.В., Свириденко Н.М. Деякі аспекти гармонізації системи соціального захисту в сучасних умовах фінансово-економічної нестабільності. Науковий Вісник Сіверщини. Серія: Право. 2018. № 3 (5). С. 34-45.
 3. Denysenko K. V. Pension provision for persons dismissed from military service: problem questions and prospects for improvement. Науковий Вісник Сіверщини. Серія: Право. 2018. № 2 (4). С. 53-62.
 4. Денисенко К.В., Личик О.В. Удосконалення організаційного забезпечення протидії домашньому насильству. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (м. Суми, 17 травня 2019 р.) Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. С. 220-223.
 5. Шумна Л.П., Денисенко К.В, Свириденко Н.М. Проблемні питання реалізації права на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку військовослужбовцями. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2019. № 4. Том 30 (69). С. 89-93.
 6. Шумна Л.П, Денисенко К.В., Олійник В.С., Сікун А.М. Праця засуджених як право чи обов’язок в контексті міжнародного та національного законодавства. Jurnalul juridic nationalteorie şi practică2019 4 (38). С. 118-122.
 7. Денисенко К.В. Щодо ознак одноразової грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заоч. наук.-практ. конф.(м. Чернігів, 25 жовт. 2019 р.) / гол. ред. : О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 41-44.
 8. Денисенко К.В., Бруй Н.І. Практика Європейського Суду з прав людини щодо захисту соціальних прав. Права та обов’язки людини у сучасному світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції(м. Одеса, 8-9 листопада 2019 р.). ГО «Причорноморська фундація права», 2019. С. 132-134.
 9. Денисенко К.В. Межі прояву соціальної безпеки як правової категорії: між декларативністю та реальністю. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2020. Вип. 60. С. 75-78.
 10. Денисенко К.В. Ідентифікація соціальних прав в системі прав людини. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.- практ. конф.(м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 55-57.
 11. Денисенко К.В. Конституційне закріплення права на соціальний захист: порівняльно-правовий аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 69-71. URL: //www.lsej.org.ua/2_2020/18.pdf
 12. Денисенко К.В. Поняття правового регулювання права на працю засуджених до позбавлення волі. Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: збірник наукових праць ІІІ Міжнародної наукової конференції (Братислава–Відень, «26» травня 2020 року) / ГО «Міжнародний науковий центр розвитку науки та технологій», 2020. С. 92-95.
 13. Сташків Б.І., Денисенко К.В., Зінчук Ю.О. Правовий статус дитини з інвалідністю як категорія права соціального забезпечення (частина І). Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. № 3 (11). 2020. С. 31-50.
 14. Денисенко К.В. Щодо доцільності запровадження посади освітнього омбудсмена в закладах вищої освіти. Scientific and pedagogic internship “Modern approaches to the organization оf the educational process for law students”: Internship proceeding, August – October 2, 2020. Frankfurt an der Oder:Izdevnieciba“Baltija Publishing”, 2020. Р. 67-68.
 15. Денисенко К.В. Сучасний вимір реалізації принципу рівності засуджених перед законом. Правова політика України: історія та сучасність: матеріали І Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Житомир, 8 жовтня 2020 року). Житомир: Житомирська політехніка, 2020. С. 22-24.
 16. Denysenko K. Social right in practice of the European court of human rights. International Scientific Conference Priority Development Fields of the European Research Area: Conference Proceedings, 25th September, 2020. Riga, Latvia: Baltija Publishing. Р. 41-43.
 17. Денисенко К.В., Тураш Н.А. Право на медичну допомогу ув’язнених та засуджених: українські реалії та практика Європейського Суду з прав людини. Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: матеріали заочної міжнар. наук.-практ.конф. (м. Чернігів, 06 листопада. 2020 р.) / гол. ред.: О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 231-234.
 18. Денисенко К.В., Тураш Н.А. До питання щодо дотримання карантинних заходів в установах виконання покарань. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені ЛеонідаЮзькова, 2020. С. 434-436.
 19. Денисенко К.В., Самофалов О.Л., Терлецький І.А. Стан реалізації соціальної безпеки на сучасному етапі державотворення. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 1. С. 130–URL: //www.lsej.org.ua/1_2021/32.pdf
 20. Денисенко К.В. Особливості реалізації права на приватність у місцях несвободи. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 125-127.
 21. Сташків Б.І., Денисенко К.В., Зінчук Ю.О. Правовий статус дитини з інвалідністю як категорія права соціального забезпечення (частина ІІ). Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2021. № 1 (12). С. 40-60.
 22. Денисенко К.В., Васильченко О.С. Реалізація права засуджених та ув’язнених на медичну допомогу: українські реалії та практика ЄСПЛ. JurisEuropensis Scientia. 2021. № 2. С. 84-89.
 23. Денисенко К.В., Борко І.С. Запровадження посади омбудсмена в закладі вищої освіти як запорука забезпечення прав учасників освітнього процесу. Правова наука і державотворення в Україні у світлі сучасних глобалізаційних викликів: історія, теорія, практика (до 25-ї річниці Конституції України): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Маріуполь – м. Кривий Ріг, 11 червня 2021 року). Маріуполь : ДонДУВС, 2021. С. 536-539.
 24. Денисенко К.В., Борко І.С. Дотримання прав учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти на сучасному етапі державотворення. Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Львів, 30-31 липня 2021 року). Львів : Львівський науковий форум, 2021. С. 61-62.
 25. Денисенко К.В., Шамрук Н.Б. Реалізація конституційного права на працю в місцях несвободи на сучасному етапі державотворення. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 05 листоп. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 330-332.
 26. Аніщенко В.О., Денисенко К.В. Екологічне право: Навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 253 с.
 27. Mykhailo M. Prokhorenko, Kateryna V. Manuilova, Iryna V. Tarasova, Viktor V. Nazarov , Kateryna V. Denysenko. Interaction of IHRL and IHL in the field human rights promotion: international standards and national dimension. Informatologia. 2022. Vol. 55. No. 1-2. Pp. 42-52. URL: //hrcak.srce.hr/en/file/391554
 28. Стець О.М., Денисенко К.В., Музика М.П. Права людини нового покоління. Наукові перспективи. 2022. № 3 (21). С. 178-189.
 29. Kateryna V. Denysenko, Valentyna M. Lytvynenko, Iryna M. Korostashivets, Oksana S. Dudchenko, Lyudmyla A. Maslova. Imposition of disciplinary actions against the employees of Pre-trial detention centres (Germany, Poland, Ukraine). Amazonia Investiga. № 11(50). Pp. 16-26. //doi.org/10.34069/AI/2022.50.02.2
 30. Денисенко К.В., Шамрук Н.Б. Деякі проблемні питання реалізації права на охорону здоров’я та медичну допомогу засуджених в сучасних умовах. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Бухарест (Румунія): ГО «ВАДНД», 07 травня 2022 р. С. 101-106.
 31. Денисенко К.В., Борко І.С. Забезпечення цифрових та інформаційних прав засуджених в установах виконання покарань як інструмент виправлення і ресоціалізації. Теоретичний аналіз та наукові дослідження сучасної юридичної науки: матеріали науково-практичної конференції (м. Ужгород, 13-14 травня 2022 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2022. С. 153-156.
 32. Денисенко К.В., Борко І.С. Забезпечення прав засуджених та осіб взятих під варту в органах та установах виконання покарань в умовах воєнного стану. Розвиток молодіжної науки в умовах воєнного стану : матеріали курсантсько-студентського круглого столу / ред. кол.: Є. Назимко, О. Ковальова, Т. Яковлева та ін. (м. Кривий Ріг, 22 квітня 2022 року). Кропивницький, 2022. С. 133-135.
 33. Денисенко К.В., Борко І.С. Забезпечення цифрових та інформаційних прав учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти в умовах воєнного стану. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.практ. конф. (м. Чернігів, 10 черв. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 142-145.
 34. Denysenko K.V., Borko I.S. Establishing of the institution of the digital ombudsman as the guarantee of the security of human digital and information rights. Modern research in world science: сollection of abstracts of International scientific-practical conference, Kunovice, Czech Republic, June 17-18, 2022. Kunovice: Akademie HUSPOL, 2022. Р. 144-146.
 35. Денисенко К.В., Борко І.С. Історико-теоретичні аспекти розвитку прав учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти в Україні. Актуальні проблеми сучасної науки та освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції , м. Львів, 5-6 липня 2022 року. Львів : Львівський науковий форум, 2022. С. 8-10.
 36. Денисенко К.В., Шамрук Н.Б. Сучасний стан реалізації конституційного права на достатній життєвий рівень. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 178-180.
 37. Денисенко К.В., Борко І.С. Забезпечення цифрових та інформаційних прав засуджених в установах виконання покарань в умовах воєнного стану. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 3. С. 16-19.
 38. Денисенко К.В., Шамрук Н.Б. Щодо реалізації права на життя в умовах воєнного стану. Роль Конституційного Суду України в реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі : електронний зб. матеріалів Міжнар. конф. (Київ, 28 червня 2022 р.). Київ, 2022. С. 96-99.
 39. Denysenko K.V., Borko I.S. Establishment of the conception of e-governance in institutions of execution of punishments and detention centers of Ukraine. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Дікірх (Люксембург): ГО «ВАДНД», 07 серпня 2022 р. C. 25-30.
 40. Денисенко К.В., Шамрук Н.Б., Борко І.С. Сучасний стан забезпечення цифрових та інформаційних прав ув’язнених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. № 3. С. 92-97. URL: //doi.org/10.32782/3922102
 41. Денисенко К.В., Борко І.С. Реалізація цифрових та інформаційних прав людини в соціальних мережах Instagram та Facebook в умовах війни. Соціологія права. № 3-4. С. 31-34.
 42. Денисенко К.В., Борко І.С. Формування відкритості та прозорості діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 04 листоп. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. С. 215-217.
 43. Денисенко К.В., Шамрук Н.Б. Віктимологічна профілактика неповнолітніх через призму норм міжнародного права. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 04 листоп. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. С. 452-455.
 44. Денисенко К.В., Шамрук Н.Б. Домашнє насильство: віктимологічний аспект. Правовий дискурс: Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. Черкаси, 12 жовтня 2022 р. Черкаси : Видавець Третяков О. М., 2022. С. 179-181.
 45. Денисенко К.В., Борко І.С. Забезпечення прав засуджених в установах виконання покарань на тимчасово окупованих територіях України. Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах окупації українських територій: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), м. Кривий Ріг, 30 вересня 2022 року. Кривий Ріг: ДонДУВС, 2022. С. 105-107.
 46. Денисенко К.В., Борко І.С. Розвиток цифрових компетенцій засуджених як складова забезпечення їхніх цифрових прав. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави : матеріали X заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 02 грудня 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. С. 72-75.
 47. Денисенко К.В., Борко І.С. Реалізація права на використання електронних інструментів демократії в Державній кримінально-виконавчій службі України. Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення: збірник тез Науково-практичного круглого столу, присвяченого 74-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини (м. Хмельницький, 9 грудня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 70-72.
 48. Денисенко К.В., Шамрук Н.Б., Аніщенко В.О. Екологічне право: навч.-метод. посіб. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. 116 с.
 49. Денисенко К.В., Борко І.С. Міжнародно-правові стандарти протидії сексуальним домаганням у закладах вищої освіти. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25–26 квітня 2023 р.) : у двох томах. Том 1 / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С. 80-84.
 50. Денисенко К.В., Борко І.С. Забезпечення кібербезпеки цивільного населення в умовах збройних конфліктів. Підсумкова науково-практична конференція слухачів, курсантів і студентів (27 квітня 2023 року) : тези. Національна академія Національної гвардії України. Харків: Вид-во НАНГУ, 2023. С. 528-529.
 51. Денисенко К.В., Шамрук Н. Б., Борко І.С. Створення належних умов щодо забезпечення цифрових та інформаційних прав людини в Україні. Держава та регіони. Серія: Право. 2023. № 2. С. 70-74. URL: //doi.org/10.32840/1813-338X-2023.2.11
 52. Денисенко К.В. Окремі питання реалізації права на медичну допомогу під час воєнного стану. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави : матеріали ХІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26 травня 2023 р.) / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С. 35-37.
 53. Денисенко К.В., Борко І.С., Косов О.М. Реалізація цифрових та інформаційних прав людини в умовах воєнного стану. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2023. Вип. 77. Ч. 1. С. 90-94.
 54. Денисенко К.В., Кисельов Д.В., Борко І.С. Деякі аспекти діяльності волонтерів в умовах воєнного стану. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2023. № 2 (19). С. 18-28. URL: //doi.org/10.32755/sjlaw.2023.02.018
 55. Денисенко К.В., Шамрук Н. Б., Борко І.С. Роль Міністерства цифрової трансформації України у цифровізації діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2023. № 2. Том 34 (73). С. 85-90.
 56. Denysenko K.V., Borko I.S. Some features of legal status of a person with disability in Ukraine. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXXV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Стамбул (Туреччина): ГО «ВАДНД», 07 серпня 2023 р. С. 79-83.
 57. Денисенко К.В., Борко І.С. Забезпечення прав осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану в Україні. Правовий дискурс: Матеріали ІІI Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. Черкаси, 12 жовт. 2023 р. Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2023. С. 84-85.
 58. Денисенко К.В., Борко І.С. Деякі проблемні питання щодо забезпечення принципу незалежності в діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи в умовах воєнного стану : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 листопада 2023 р.) / голов. ред. В. Ф. Пузирний ;  Пенітенціарна академія України. Чернігів : ПАУ, 2023. С. 191-194.
 59. Денисенко К.В. Проблеми забезпечення пенсійних прав засуджених і ув’язнених в слідчих ізоляторах відповідно до європейських стандартів. Правові засади приведення умов тримання в слідчих ізоляторах ув’язнених та засуджених у відповідність до європейських стандартів / І. В. Боднар, К. В. Денисенко, О. В. Єрмак та ін.; за заг. ред. В. Ф. Пузирного. Чернігів : Академія Державної пенітенціарної служби, 2023. С. 89-105.
 60. Денисенко К.В., Шамрук Н.Б. Судові та правоохоронні органи України: ілюстрований курс лекцій: навч. посіб. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. 309 с.