Нормативні документиНаукова діяльність в Академії здійснюється згідно з вимогами основних нормативно-правових актів, що визначають освітню та наукову діяльність, а саме:

 • Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР;
 • Закон України від 23 травня 1991 року № 1060-XII «Про освіту»;
 • Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту»;
 • Закон України 26 листопада 2015 року № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579;
 • Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187;
 • Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261;
 • укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України;
 • Положення про наукове товариство курсантів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії Державної пенітенціарної служби, затверджене Загальними зборами трудового колективу Академії Державної пенітенціарної служби від 16 січня 2020 р. № 1;
 • Положення про наукові (предметні, проблемні) гуртки курсантів, слухачів і студентів Академії Державної пенітенціарної служби, затверджене наказом Академії Державної пенітенціарної служби від 25 лютого 2020 р. № 96/ОД;
 • Положення про академічну доброчесність в Академії Державної пенітенціарної служби України, розглянуте вченою радою Академії (протокол № 3 від 20 березня 2019 р.), затверджене наказом Академії Державної пенітенціарної служби України від 25 березня 2019 р. № 144/од;
 • Положення про конкурс курсантських (студентських) науково-дослідних робіт, затверджене наказом ректора Академії від 02.07.2019 р. № 338/ОД;
 • Положення про щорічне рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників Академії Державної пенітенціарної служби, розглянуто вченою радою Академії (протокол № 3 від 20 березня 2019 р.), затверджене наказом Академії Державної пенітенціарної служби від 25.03.2019 р. № 144/ОД;
 • рішення вченої ради Академії;
 • накази та розпорядження ректора Академії.