Наукові дослідженняПенітенціарна академія України, відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 28 Закону України «Про вищу освіту», проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, а також сприяє поширенню наукових знань.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 р. № 977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації у 2022 році зареєстровані науково-дослідні роботи, в рамках яких проводять наукові дослідження наукові, науково-педагогічні працівники, ад’юнкти (аспіранти) та магістри ПАУ:

– «Проблеми публічного та приватного права» №0122U002485;

– «Проблеми запровадження та застосування кримінально-правових засобів реагування в умовах реформування законодавства України про публічно-правову відповідальність» №0122U002480;

– «Правовий та соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України» №0122U002481;

– «Тактико-спеціальні засади забезпечення безпеки в Державній кримінально-виконавчій службі України» №0122U002482;

– «Соціо-гуманітарний ландшафт України в контексті євроінтеграційних процесів» №0122U002487;

– «Особливості психологічного здоров’я особистості в умовах невизначеності» №0122U002486;

– «Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України» №0122U002484;

– «Новітні технології професійно-прикладної фізичної підготовки» №0122U002483.

У рамках попередніх тематик, затверджених у 2017 році, співробітниками Академії ДПтС протягом 2016–2021 років було опубліковано: статей у фахових виданнях України – 598; статей у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Scienсe Core Collection та інших наукометричних баз – 432; монографій, навчальних, навчально-методичних посібників – 298; 284 статті в інших наукових виданнях України та 1023 наукові праці апробаційного характеру. Було захищено 14 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня, з них: 7 докторських, 7 кандидатських.

В ПАУ щорічно проводяться науково-практичні заходи різного рівня. Протягом 2022–2023 навчального року були проведені:

– 4 листопада 2022 р. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи». Конференція проходила в онлайн режимі на платформі ZOOM. За результатами проведеного наукового заходу видано збірник матеріалів конференції та сертифікати учасників. Також, ці матеріали розміщено на сайті ПАУ у форматі pdf;

– 2 грудня 2022 р. Х заочна Всеукраїнська науково-практична конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави». За результатами конференції розміщено на офіційному веб-сайті ПАУ збірку матеріалів конференції;

– 25-26 квітня 2023 р. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану». Конференція проходила в онлайн режимі на платформі ZOOM. За результатами конференції розміщено на офіційному веб-сайті ПАУ збірку матеріалів конференції в двох томах; розіслані сертифікати учасників конференції;

– 27-28 квітня 2023 р. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів». Конференція проходила в онлайн режимі на платформі ZOOM. За результатами проведеного наукового заходу видано збірник матеріалів конференції та сертифікати учасників. Матеріали розміщено на сайті ПАУ у форматі pdf;

– 26 травня 2023 р. ХI Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави». За результатами конференції розміщено на офіційному веб-сайті ПАУ збірку матеріалів конференції; розіслано сертифікати учасників конференції.

У щорічних міжнародних науково-практичних конференціях, що організовуються та проводяться на базі ПАУ, беруть участь українські та зарубіжні вчені, представники державних установ, судових органів, громадських та благодійних організацій, практичні працівники правозастосовних та правоохоронних органів тощо.

Відповідно до плану основних заходів впродовж 2022-2023 навчального року було проведено: 89 наукових заходів, із них: 6 науково-практичні конференції, з них 2 міжнародні конференції, 12 науково-практичних семінарів, 16 круглих столів, 8 тематичних заходів, 4 дискусійних майданчика (дебатів), 6 робочих зустрічей, 12 виїзних занять і тренінгів, 3 майстер класи (вебінари), 20 інших заходів.

Під егідою Наукового товариства курсантів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ПАУ діють 9 наукових гуртків.

У закладі вищої освіти створено Раду молодих вчених ПАУ, члени якої беруть участь в обласних, регіональних, державних та міжнародних конференціях, конкурсах та інших науково-практичних заходах.

З метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої діяльності курсантів (студентів, слухачів), стимулювання їхнього інтересу до дослідницької роботи кожний навчальний рік за наказом ректора Академії проводиться конкурс курсантських (студентських) наукових робіт.

В ПАУ функціонує Науково-методична рада. Її склад формується щорічно з досвідчених науково-педагогічних працівників (за поданням кафедр), а також за посадою, проректорів ПАУ, начальників факультетів, начальників навчального, наукового та редакційно-видавничого відділів, головного наукового співробітника відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва, начальників (завідувачів) кафедр, начальника ад’юнктури (аспірантури) та затверджується наказом ректора ПАУ за поданням голови Науково-методичної ради.

Серед основних видів діяльності Науково-методичної ради можна виділити такі:

– аналіз та контроль стану навчально-методичної та науково-практичної роботи у підрозділах ПАУ;

– консультативна допомога кафедрам з питань планування та організації методичної роботи, впровадження сучасних технологій;

– сприяння розробці та впровадженню нових уніфікованих форм звітності і контролю освітнього процесу, скасуванню застарілих форм, скороченню й автоматизації документообігу;

– експертиза навчально-методичних, наукових та науково-методичних видань, науково-методичного забезпечення спеціальностей і напрямів підготовки;

– взаємодія з закладами вищої освіти-партнерами, активне залучення їх до реалізації наукових програм і проєктів ПАУ;

– сприяння розвитку методичної та наукової бази;

– спонукання та мотивація вчених до публікації результатів своєї наукової, педагогічної діяльності в наукових фахових виданнях ПАУ, які входять до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» та ін.