Наукові дослідженняАкадемія ДПтС, відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 28 Закону України «Про вищу освіту», проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, а також сприяє поширенню наукових знань.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 р. № 977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації у 2022 році зареєстровані науково-дослідні роботи, в рамках яких проводять наукові дослідження наукові, науково-педагогічні працівники, аспіранти (ад’юнкти) та магістри Академії ДПтС:

– «Проблеми публічного та приватного права»  №0122U002485;

– «Проблеми запровадження та застосування кримінально-правових засобів реагування в умовах реформування законодавства України про публічно-правову відповідальність» 0122U002480;

– «Правовий та соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України» 0122U002481;

– «Тактико-спеціальні засади забезпечення безпеки в Державній кримінально-виконавчій службі України» №0122U002482;

– «Соціо-гуманітарний ландшафт України в контексті євроінтеграційних процесів» №0122U002487;

– «Особливості психологічного здоров’я особистості в умовах невизначеності» №0122U002486;

– «Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України» №0122U002484;

– «Новітні технології професійно-прикладної фізичної підготовки» №0122U002483;

– «Основи професійної діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та розвиток службової кінології» №0122U002479;

– «Правові та психолого-педагогічні аспекти безпечної діяльності персоналу органів і установ виконання покарань» №0122U002478.

У рамках попередніх тематик, затверджених у 2017 році, співробітниками Академії ДПтС протягом 2016–2021 років було опубліковано: статей у фахових виданнях України – 598; статей у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Scienсe Core Collection та інших наукометричних баз – 432; монографій, навчальних, навчально-методичних посібників – 298; 284 статті в інших наукових виданнях України та 1023 наукові праці апробаційного характеру. Було захищено 14 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня, з них: 7 докторських, 7 кандидатських.

У рамках тематик науково-дослідних робіт науковими та науково-педагогічними працівниками Академії ДПтС протягом 2021–2022 років публікувалися наукові роботи: у фахових виданнях України – 108; у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Scienсe Core Collection та інших наукометричних баз – 20; монографії – 19; підручники, навчальні та навчально-методичні посібники – 26, довідники, енциклопедії – 4; іноземні періодичні видання – 16; інші наукові видання – 39; наукових праці апробаційного характеру – 156.

В Академії ДПтС щорічно проводяться науково-практичні заходи різного рівня.

Протягом 20212022 років були проведені:

– VІІ заочна науково-практична конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави» (м. Чернігів, 12 березня 2021 р.).

– міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021» (м. Чернігів, 22-23 квітня 2021 р.).

міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи» (м. Чернігів, 05 листопада 2021 р.)

– VIІI заочна науково-практична конференція “Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави” (м. Чернігів, 26 листопада 2021 року)

– міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022» (м. Чернігів, 10 червня 2022 р.)

– ІХ заочна Всеукраїнська науково-практична конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави» (м.Чернігів, 17 червня 2022 р.).

Як співорганізатор Академія ДПтС долучилася до проведення 2 науково-практичних конференцій:

– І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції» (м. Хмельницький, 28 жовтня 2021 року);

– XII міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту» (м. Ізмаїл, 9 грудня 2021 р.).

Відповідно до плану основних заходів, в 2021-2022 роках було проведено 71 науковий захід, із них: 6 конференцій, 13 науково-практичних семінарів, 9 круглих столів, 3 інтерактивні заходи, 6 тематичних заходів, 4 дискусійні майданчики (дебати), 8 робочих зустрічей, 10 виїзних занять і тренінгів, 6 майстер класів (вебінарів), 6 інших заходів.

У щорічних міжнародних науково-практичних конференціях, що організовуються та проводяться на базі Академії ДПтС, беруть участь українські та зарубіжні вчені, представники державних установ, судових органів, громадських та благодійних організацій, практичні працівники правозастосовних та правоохоронних органів.

У зв’язку з організаційно-штатними змінами та на підставі наказу Міністерства юстиції України № 650/К від 13 лютого 2020 року «Про затвердження структури та штату Академії ДПтС» структурно-штатний підрозділ аспірантури було перейменовано в ад’юнктуру (аспірантуру) Академії ДПтС.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 616 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році» Академія ДПтС отримала право на підготовку науково-педагогічних кадрів на третьому (освітньо-науковому) рівні здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» в ад’юнктурі за рахунок видатків державного бюджету в обсязі 5 осіб.

В Академії ДПтС у 2021 році пройшла акредитацію освітньо-наукова програма, що дає можливість утворювати спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача з метою присудження йому ступеня доктора філософії.

У 2022 році в ад’юнктурі (аспірантурі) Академії ДПтС навчається 66 осіб.

Під егідою Наукового товариства курсантів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії ДПтС діють 9 наукових гуртків.

У закладі вищої освіти створено Раду молодих вчених Академії ДПтС, члени якої беруть участь в обласних, регіональних, державних та міжнародних конференціях, конкурсах та інших науково-практичних заходах.

Так, у 2021 році відбувся Міжнародний студентський саміт «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів», організований Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ та ВГО «Асоціація українських правників», який пройшов успішно для команди Академії ДПтС. Курсанти юридичного факультету Максим Волков та Ірина Борко під науковим керівництвом кандидата наук з державного управління, доцента, доцента кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Катерини Денисенко презентували науковий проєкт на тему «Забезпечення прав учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти: правовий аспект» і посіли ІІ-ге місце.

З метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої діяльності курсантів (студентів, слухачів), стимулювання їхнього інтересу до дослідницької роботи кожний навчальний рік за наказом ректора Академії ДПтС проводиться конкурс курсантських (студентських) наукових робіт.

У 2021/2022 навчальному році у І-му турі конкурсу за результатами рейтингового оцінювання членів конкурсної комісії І-ше місце посіла робота курсантки 2-го курсу юридичного факультету Ірини Борко, ІІ-ге місце – робота курсантки 4-го курсу факультету пробації Олесі Приступчук та ІІІ-е місце – робота курсантки 2-го курсу Олександри Яриш.

Наукові та науково-педагогічні працівники Академії ДПтС у складі робочих груп розробляли проєкти законів України «Про пенітенціарну систему» та «Дисциплінарний статут пенітенціарної системи», співпрацювали з Державною установою «Центр пробації» та з Проєктним офісом Міністерства юстиції України щодо створення та реалізації пробаційних програм, надавали пропозиції і зауваження до проєктів законів України на доручення Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України.

В Академії ДПтС функціонує Науково-методична рада.

Склад Науково-методичної ради формується щорічно з досвідчених науково-педагогічних працівників (за поданням кафедр), а також за посадою, проректорів Академії ДПтС, начальника інституту підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України Академії ДПтС, начальників факультетів, начальників навчального, наукового та редакційно-видавничого відділів, головного наукового співробітника відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва, начальників (завідувачів) кафедр, начальника ад’юнктури (аспірантури) та затверджується наказом ректора Академії ДПтС за поданням голови Науково-методичної ради.

Серед основних видів діяльності Науково-методичної ради можна виділити такі:

– аналіз та контроль стану навчально-методичної та науково-практичної роботи у підрозділах Академії;

– консультативна допомога кафедрам з питань планування та організації методичної роботи, впровадження сучасних технологій;

– сприяння розробці та впровадженню нових уніфікованих форм звітності і контролю освітнього процесу, скасуванню застарілих форм, скороченню й автоматизації документообігу;

– експертиза навчально-методичних, наукових та науково-методичних видань, науково-методичного забезпечення спеціальностей і напрямів підготовки;

– взаємодія з закладами вищої освіти-партнерами, активне залучення їх до реалізації наукових програм і проектів Академії ДПтС;

– сприяння розвитку методичної та наукової бази;

– спонукання та мотивація вчених до публікації результатів своєї наукової, педагогічної діяльності в наукових фахових виданнях Академії ДПтС, які входять до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» та ін.

Протягом 2021/2022 навчального року Науково-методичною радою Академії ДПтС було проведено 10 засідань, під час яких розглянуто 105 документів різного характеру, в тому числі документів, що були подані до розгляду вченою радою Академії ДПтС.

Зокрема, Науково-методичною радою були розглянуті та схвалені та передані на розгляд і затвердження до вченої ради Академії ДПтС:

– наукові, науково-методичні, навчально-методичні розробки науково-педагогічних працівників Академії ДПтС, подані кафедрами:

підручники:

– Проблеми кримінальної відповідальності», автор В.М. Куц;

навчальні посібники:

– Екологічне право, автори: Аніщенко В.О., Денисенко К.В;

– Кримінальне право. Загальна частина, укладачі: Звенигородський О.М., Царюк С.В.;

– Теорія кваліфікації кримінальних правопорушень, укладачі: Звенигородський О.М., Царюк С.В.

– Комунікативні технології у правоохоронній діяльності, укладач: Аніщенко В.О.;

– Основи слідознавства, автори: Виноград О.В., Матвійчук В.П.,          Бартєнєва Л.С., Доменюк А.М.;

– Теоретичні основи дресирування службових собак, автор Виноград О.В.

– Юридична психологія, автор: Борець Ю.В., Кухар Т.В.,

– Філософія права: хрестоматія, укладач Доній Н.Є.

навчально-методичний посібник:

– Цивільний процес: практикум», укладачі: Денисенко К.В., Сикал М.М., Шамрук Н.Б.;

– Гендерна психологія, автор Данильченко Т.В.;

– Основи психології благополуччя особистості, автор Данильченко Т.В.

методичні рекомендації:

– Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» для підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Суспільні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»; укладачі: Гончаренко О.Г., Сіренко К.Ю.

До 40-річчя створення закладу вищої освіти науковими працівниками відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва за підтримки науково-педагогічних працівників Академії ДПтС було розроблено, та видано друком редакційним відділом ювілейну книгу «Академія Державної пенітенціарної служби: історія та сучасність».

Дане видання висвітлює історичні етапи становлення Академії ДПтС. У книзі знайшли відображення матеріали, що розкривають особливості діяльності колективу закладу освіти, здобутки та отримані результати за різними напрямами освітньої, виховної, культурно-масової, спортивної роботи.

Академія ДПтС активно співпрацює з вітчизняними та закордонними закладами освіти, а також інституціями різного рівня.

Так, на національному рівні, Академія ДПтС має договори про співробітництво з 24-ма закладами вищої освіти та організаціями. Серед яких:

ПВНЗ «Європейськи університет», Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет радіоелектроніки, Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, Одеський державний університет внутрішніх справ, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, Міжвідомчий НДЦ з проблем боротьби з організованною злочинностю при РНБО України, Комунальний Позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов», Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області, Конституційний Суд України, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Громадська спілка «Освітній дім прав людини в Чернігові», Громадська організація «MART», Громадська організація «Україна без тортур», філія ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Хмельницький університет управління та права, Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова, ТОВ «Антиплагіат», Національний університет «Одеська морська академія», Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціоненрного товариства «Вищий навчальний заклад Міжрегіональної Академії управління персоналом», ЗВО «Університет імені Альфреда Нобеля».

На міжнародному рівні Академія ДПтС уклала договори про співробітництво з такими закладами освіти та організаціями: Вища технічна школа в Катовіцах (м.Катовіце, Республіка Польща), Інститут психології Люблінського католицького університету Іоана Павла ІІ (м.Люблін, Республіка Польща), Костанайська академія Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан імені Шракбека Кабилбаєва» (м.Костанай, Республіки Казахстан), Alinea International Ltd. в рамках проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURge), Мережа європейських навчальних закладів пенітенціарної підготовки (EPTA).

У березні 2020 року Академія ДПтС вступила до міжнародної організації Мережа європейських навчальних закладів пенітенціарної підготовки (EPTA).

EPTA є державною професійною європейською організацією, яка не є юридичною особою.

Мета мережі полягає у забезпеченні співпраці між європейськими навчальними закладами та установами, які готують працівників пенітенціарної служби та підвищенні якості підготовки співробітників виправних установ в країнах, що є членами організації.

29 вересня 2020 року ректор Академії ДПтС Олексій Тогочинський виступив з доповіддю «Досвід роботи Академії Державної пенітенціарної служби в умовах пандемії, спричиненої COVID-19» на пленарному засіданні 13-ої Щорічної конференції ЕРТА.

Результатом роботи заходу став обмін досвідом підготовки пенітенціарного персоналу, налагодження відносин з європейськими партнерами, отримання сертифікату щодо членства Академії ДПтС в ЕРТА.

21–23 вересня 2021 року представники Академії ДПтС брали участь у пленарному засіданні 14-ої Щорічної конференції ЕРТА «Функціонування служби пробації під час пандемії, спричиненої COVID-19: вплив на навчання та викладання». Цьогоріч захід проводився на базі Академії юстиції у місті Варшава (Республіка Польща).