Биконя Оксана Павлівна

ORCID: 0000-0002-8865-8792

se.rudakov@gmail.com

професор кафедри іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор

Біографічна довідка

У 1996 році закінчила Далекосхідний державний університет у місті Владивосток, має диплом за спеціальністю “філолог, викладач  англійської мови та літератури зі спеціальності “Філологія”.

З 1996 року по 1998 рік працювала викладачем кафедри іноземних мов у Далекосхідному державному технічному університету міста Владивосток.

З 1998 року по 1999 рік працювала асистентом кафедри іноземних мов у Далекосхідному державному технічному рибогосподарському університету міста Владивосток.

З 1999 року по 2008 рік працювала старшим викладачем  кафедри іноземних мов Інституту муніципального менеджменту та бізнесу в місті Чернігів.

З 2002 року по 2005 рік була здобувачем кафедри методики викладання іноземних мов Київського державного лінгвістичного університету.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію “Навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних переговорів англійською мовою” у спеціалізованій вченій раді у Київському національному лінгвістичному університету за напрямом 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови.

З 2008 року по 2010 рік працювала завідувачем кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського факультету бізнесу Української академії бізнесу та підприємництва.

З 2010 року по 2011 рік працювала доцентом кафедри мов та методики їх викладання у початковій школі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.

У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри мов та методики їх викладання у початковій школі.

З 2011 року по 2014 рік навчалася в докторантурі з відривом від виробництва на кафедрі методики викладання іноземних мов (тепер – кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій) Київського національного лінгвістичного університету.

З 2014 року по 2018 рік працювала доцентом кафедри мов та методики їх викладання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, зараз це – Національний університет «Чернігівський колегіум»  імені Т. Г. Шевченка.

У 2018 році захистила докторську дисертацію Теоретико-методичні засади самостійної позааудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови.

З 2018 року працює професор кафедри іноземних мов Академії Державної пенітенціарної служби України.

Виконує функції наукового керівника наукових тем (проектів) курсантів та студентів Академії Державної пенітенціарної служби

Бере участь як член журі І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Чернігівської Малої академії наук учнівської молоді з іноземної філології (англійської, німецької та французької мов).

Публікації останніх років:

Монографії

 1. Биконя О.П. Організація самостійної позааудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей. Чернігів: ЧНТУ, 2015. 432 с.
 2. Bykonia O. Distance teaching cadets English using problem based learning technologies. Scientific foundations of modern pedagogy. Boston: Primedia eLaunch, 2020. P.27-33. (у співавторстві з O.Shenderuk, V. Ivanyshina). (колективна монографія)
 3. Bykonia O. Mobile teaching future economists English for specific purposes. Organization and management in the services’ sphere on selected examples. The Academy of Management and Administration. Opole, 2020, Р. 267-275. (колективна монографія)
 4. Bykonia O. Teaching cadets of economic specialities English at the Academy of the State Penitentiary Service. Pedagogy theory. Boston, 2020. Р. 28-33. (колективна монографія)
 5. Биконя О.П. Безперервна освіта як частина сталого розвитку європейської інтеграції / розділ  колективної монографії «Сучасні освітні стратегії під впливом розвитку інформаційного суспільства та євроінтеграції». Рига: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2024, С.24–38. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-405-4-2 (у співавторстві з Борисенко І.В., Ігнатович Т.З.).
 6. Биконя О.П. Роль технологій у забезпеченні неперервності освітнього процесу  під час  тестування й оцінювання іноземної мови/ розділ  колективної монографії «Українські університети в нових реаліях: збереження наукового і кадрового потенціалу в умовах війни». “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія). 2024. P.40–60. (у співавторстві Шевченко Ю.В.). DOI //doi.org/10.30525/978-9934-26-434-4-3 

Наукові публікації у періодичному виданні, що включено до науково-метричної бази Scopus

 1. Bykonia O. Teaching Business English to Future Economists Using a Multimedia Textbook. International Journal of Higher Education. 2019. Vol. 8. No. 4.  РР. 115–123. (у співавторстві з I.Borysenko, Zvarych I., Harbuza T. & Chepurna M.) Available at: //eric.ed.gov/?id=EJ1222696
 2. Bykonia O. Main Approaches of Business English Teaching to Future Lawyers: A Case Study of Ukrainian Higher Institutions. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2020. 19, No. 6,  P. 46–61. (у співавторстві з I.Borysenko, Т. Gruba, Iu. Mosenkis and D. Chystiak) Available at: //doi.org/10.26803/ijlter.19.6.3

Наукові публікації у періодичному виданні, що включено до науково-метричної бази Web of Science Core Collection

 • Bykonia O. Experience оf IСT Implementation in Primary Curriculum in Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Information Technologies and Learning ToolsVol 75 No 1, 2020. P. 42-55. (у співавторстві з Borysenko I., Rembach O., Shumna L., Oliinyk O., Anishchenko V.) Available at: //journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3151
 • Bykonia O. Practice of using GoToMeeting/Zoom in the study of foreign languages. Journal for educators teachers and trainers.  12, No. 3. Р. 176-186. ISSN: 1989-9572  (у співавторстві з Konotop О., Bondar O., Shevchenko Ju., Kasianchuk N.) //jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/557 
 • Bykonia O. Effectiveness of generative learning strategies in independent study of English using mobile technologies. Revista Eduweb, 17(3), P. 160–181. //doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.03.14 (у співавторстві з Konotop О., Shevchenko Ju., Bondar O., Korobeinikova T.)

Наукові публікації в інших іноземних наукових виданнях або наукових фахових виданнях, включених до науково-метричних баз

 1. Биконя О. Психологічні та психолінгвістичні засади формування англомовних продуктивних компетентностей у діловому спілкуванні. Vzdelávanie a spoločnosť IV. Medzinárodnýne konferenčný zborník. Prešov: Prve, 2019. С. 418–430. (у співавторстві з Борисенко І.)
 2. Bykonia O. Format and Content of Primary Curriculum in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Comparative Analyses. Studies in Comparative Education, 2019. № 1 (37). С. 36–45. (у співавторстві з Borysenko I., Ihnatovych T.).
 3. Биконя О. П. Особливості навчання майбутніх юристів пенітенціарної служби англійської мови професійного спрямування. VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ V. Prešove, 2020, S.167–178.  (у співавторстві з Іванишиною В.П.).
 4. Bykonia O. The requirements of future lawyers’ English phonetic and lexical competences. Journal of science. Lyon. 2020. 1,13. РР. 56–60.
 5. Биконя О.П. Використання Інтернет-блогів у навчанні міжкультурного англомовного спілкування. Scientific Collection «InterConf»: «Theory and Practice of Science: Key Aspects». Rome, Italy: Dana, 2021. № 49. P.260–268. (у співавторстві з Шевченко Ю.В., Вітязь А.В.,  Іванишиною В.П.).
 6. Биконя О.П.  Суфіксальний спосіб словотворення в англійській мові. Грааль науки. 2022. № 18-19.  С. 285–288. (у співавторстві з Вітязь А.В.).
 7. Биконя О.П. Зарубіжний досвід реалізації політики європейської взаємодії. Science and innovation of modern world. Collection of scientific articles of proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. London: Cognum Publishing House,  2022. P. 883–893. (у співавторстві з Биконя А.С.)
 8. Биконя О.П. Ретроспективний аналіз дослідження політики європейської взаємодії. Progressive research in the modern world. Boston: BoScience Publisher, 2023. P. 664–674. (у співавторстві з Биконею А.С.).
 9. Биконя О.П. Використання продуктивних методів у навчанні іноземної мови. Креативні підходи та методи активізації навчальної діяльності здобувачів вищої освіти: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (2 жовтня – 12 листопада 2023 року). Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. C. 29–32.
 10. Bykonia O. P. Peculiarities of Ukraine’s European cooperation and European Integration Policy. The 5th International scientific and practical conference “European congress of scientific achievements” (May 20–22, 2024) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2024. Р. 303–309. (у співавторстві з Bykonia S.F.).
 11. Bykonia O. P. Challenges of European cooperation in the current context. Modern directions and movements in science (IV International scientific and practical conference, June 16-18, 2024). Luxembourg, Luxembourg Publisher: Progress Publishers (Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg). 2024, № 204. P. 117–123. this work is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (//creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (у співавторстві з Bykonia S.F.).

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України

 1. Биконя О. П. Принципи добору англомовного матеріалу для навчання курсантів пенітенціарної служби аудіювання. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та Психологія, 2019. № 30. С. 26-32. (у співавторстві з Борисенко І. В., Іванишиною В.П.)
 2. Биконя О.П. Концепція навчання англійської мови фахівців економічного профілю Академії Державної Пенітенціарної Служби. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2020. № 1. С.13-17.
 3. Биконя О.П. Методичні передумови організації самостійної позааудиторної роботи з ділової англійської мови з використанням мультимедійного посібника. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2018. № 156. С. 16-20. (у співавторстві з Іванишиною В.П.)
 4. Биконя О.П. Самоконтроль рівня володіння майбутніми економістами англомовними продуктивними компетентностями. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та Психологія. 2018. №  29. С.21-28. (у співавторстві з Борисенко І.В., Іванишиною В.П.)
 5. Биконя О.П. Формування  у майбутніх вихователів  англомовної лексичної компетентності. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та Психологія.  2018. № 28. C.174-181.(у співавторстві з Олійник Ю.В.)
 6. Биконя О. П. Дальтон-план у навчанні майбутніх юристів англійської мови професійного спрямування. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.Чернігів. 2020. Вип. 9 (165)С. 19–23.
 7. Биконя О. П. Модель організації дистанційного навчання курсантів економічних спеціальностей англійської мови. Вісникуніверситету імені Альфреда Нобеля. № 20. C. 132–140.
 8. Биконя О. П. Особливості дистанційного англомовного навчання курсантів з використанням мультимедійних засобів. Інноваційна педагогіка. 2020. № 29. С. 170-174.
 9. Биконя О. П. Підходи до навчання курсантів юридичних спеціальностей перекладу. Актуальнi питання гуманiтарних наук:міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич. 2020. Вип. 34. Т. 1. С. 203–208.
 10. Биконя О. П. Шляхи підвищення мотивації до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням. Інноваційна педагогіка. № 35. С. 142146. (у співавторстві з Шевченко Ю.В.).
 11. Биконя О.П. Використання науково-популярних текстів у навчанні майбутніх юристів англійської мови. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. № 2(7). С. 1524. (у співавторстві з  Ігнатович Т.З.).
 12. Биконя О.П. Врахування міжпредметних зв’язків у навчанні курсантів економічних спеціальностей англійської мови. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». № 1 (21). С.158–162. (у співавторстві з Шендерук О.Б.).
 13. Биконя О.П. Навчання майбутніх юристів перлокутивного ефекту  англомовного науково-популярного тексту. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів. 2021. Вип. 14-15. С. 159-164. (у співавторстві з Іванишиної В.П. та  Ігнатович Т. З.).
 14. БиконяО.П. Innovative technologies and interactive learning tools as a source of new opportunities. Молодий вчений. 2022, № 1 (101), С. 158-161. (у співавторстві з Шендерук О.Б.).
 15. Биконя О.П. Дистанційне навчання: принципи та особливості. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. № 1(8). С. 197-207. (у співавторстві з Шендерук О.Б.).
 16. Биконя О.П. Технологія дебрифінгу у навчанні іноземної мови. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів. 2023. C. 64–72 (у співавторстві з Шендерук О.Б., Шевченко Ю.В., Іванишиною В.П.)   DOI: 10.58407/visnik.232111
 17. Bykonia O. P. Self-education in learning English using websites. Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Education. Social and Behavioural Sciences. 2024.  № 1 (12), P. 391–403 (у співавторстві з Borysenko I. V., Ihnatovych T. Z.).
 18. Биконя О.П. SHAPE Education у навчанні англійської мови в умовах сталого розвитку. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів. 2024. Вип. 27(183). С. 91-96. (у співавторстві з Борисенко І.В., Ігнатович Т.З.).

 Наукові публікації в інших виданнях України  

 1. Биконя О. П. Формування у студентів економічних спеціальностей англомовної навчально-стратегічної компетентності. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки, 2019. № 2 (3). С. 7–19.

 Тези виступу на науково-практичних конференціях міжнародного рівня, всеукраїнського та регіонального

 1. Bykonia O. P. Innovative technologies in teaching students English. Thinking Globally – Teaching locally: Book of Papers of the 2019 National TESOL-Ukraine Convention. April 9–10, 2019. Р. 27-29.
 2. Биконя О. П. Використання технології «електронного портфоліо» у самостійному позааудиторному навчанні студентів англійської мови. Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого закладу освіти: матеріали Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції, 22 березня 2019. Київ, 2019. С. 93–96.
 3. Биконя О.П. Зміст навчання майбутніх економістів пенітенціарної служби англійської мови. Матеріали “The 17th International scientific and practical conference «Science, trends and  perspectives”, 18-19 May, 2020. Tokyo, Japan, 2020. Р.133–136.
 4. Биконя О.П. Оволодіння англомовним військово-морським сленгом.  Матеріали ювілейної Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти», присвяченій 100-річчю Київського кооперативного інституту бізнесу і права, 20 березня 2020. Київ, 2020. С.130–132. (у співавторстві з Витязь А.В.)
 5. Биконя О. П. Проектные  технологии в самостоятельной внеаудиторной работе по деловому английскому языку. Материалы международной научно-практической конференции «II Калюжновские чтения: инновационные направления развития социально-гуманитарных наук». Актобе, 2019. С. 306–310.
 6. Биконя О. П., Іванишина В. П. Стратегії оволодіння англомовною аудитивною компетентністю майбутніх юристів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020», 23-24 квітня 2020. Чернігів, Т. 2. С. 332–334.
 7. Биконя О.П. Використання технології «електронного портфоліо» у самостійному позааудиторному навчанні студентів англійської мови. Матеріали Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого закладу освіти», 22 березня 2019. Київ, 2019. С. 93–96.
 8. Биконя О.П. Еволюція теорії розподілу влади в історії світової політико-правової думки. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019. Суми, 2019. С. 9–11. (у співавторстві з Биконя  А.С.)
 9. Биконя О. П., Основні підходи організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх економістів у навчанні ділового англомовного спілкування. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, 30 травня 2019. Київ-Дрогобич, 2019. С. 174–175. (у співавторстві з Іванишиною В.П.)
 10. Биконя О. П. Особливості формування у аспірантів галузі «Право» англомовної комунікативної компетентності. Professional languages and modern approaches to their teaching: the experience of the EU. Baia Mare, Romania: North University Centre, February 15 – March 26, 2021. P.13–17.
 11. Биконя О.П. Стратегії оволодіння англомовною аудитивною компетентністю майбутніх юристів. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. Т. 2.  С. 332-334. (у співавторстві з Іванишиною В.П.).
 12. Биконя О.П. Гейміфікація у навчанні англомовного переказу. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 22–23 січ. 2021 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. Ч. 2. С. 73–75 (у співавторстві з Іванишиною В.П.).
 13. Биконя О.П. Структура англомовного мас-медіа тексту з використанням засобів персуазивної стратегії. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference (Berlin, Germany, 23-25 January 2022). Berlin: MDPC Publishing, 2022. С.604610. (у співавторстві з Приступчук О.Ю.).
 14. Биконя О.П. Системний підхід  до  формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх юристів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 5 лист. 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. C.492495. (у співавторстві з  Іванишиною В.П.).
 15. Биконя О.П. Особливості англомовної військової фразеології в англійській мові. Збірн. матеріалів конференції VІIІ Всеукраїнської мультидисциплінарної конференції «Чорноморські наукові студії»  (м. Одеса, 24 червня 2022 року).  Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2022. С.166–168. (у співавторстві з Вітязь А. В.).
 16. Bykonia O. P. Структура англомовного мас-медіа тексту з використанням засобів персуазивної стратегії. The 8 th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (January 23–25, 2022). MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. Р. 604–610. (у співавторстві з Prystupchuk O. Yu.).
 17. Bykonia O.  Thinking domain in teaching future lawyers English. Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи – 2022» (Академія ДПтС, 10 червня 2022), Чернігів: Академія ДПтС, 20212. С. 339–342.
 18. Биконя О.П. Особливості англомовної військової фразеології в англійській мові. Збірн. матеріалів конференції VІIІ Всеукраїнської мультидисциплінарної конференції «Чорноморські наукові студії»  (м. Одеса, 24 червня 2022 року) Одеса, Міжнародний гуманітарний університет, 2022. С.166–168. (у співавторстві з Вітязь А. В.)
 19. Биконя О.П. Поняття та ознаки політики європейської взаємодії. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі» (07 жовтня 2022 року). Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2022. С. 276–280. (у співавторстві з Биконя А.С.)
 20. Bykonia O. Eclectic approach in teaching English monologue to future psychologists.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи» (04 листопада 2022 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 508–511 (у співавторстві з  Іванишиною В.П.).
 21. Bykonia O.  Criminal law in Ukraine. Матеріали  X заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави» (02 грудня 2022 р.). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби. 2022, C. 281–283. (у співавторстві з Chumak Z.).
 22. Bykonia O.  Ways to overcome juvenile delinquency according to foreign experience. Матеріали  X заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави» (02 грудня 2022 р.). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби. 2022, C.284–287. (у співавторстві з Hlavatskyi S.)
 23. Биконя О.П. Використання ідіоматичних імен у формуванні англомовної лінгвосоціокультурної компетентності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців та студентів «Сучасна освіта: досвід і новаторство» (28 березня 2023 рр.). Чернігів: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2023, С. 43–44. (у співавторстві з Вітязь А. В.)
 24. Биконя О.П. Детермінанти розвитку педагогічної майстерності викладача кафедри іноземних мов. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів» (м. Чернігів, 27–28 квіт. 2023 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2023. С. 134–136 (у співавторстві з  Іванишиною В.П.)
 25. Биконя О.П. Поняття та ознаки політики європейської взаємодії. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі» (07 жовтня 2022 року). Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2022. С. 276–280. (у співавторстві з Биконя А.С.)
 26. Биконя О.П. Ретроспективний аналіз дослідження політики європейської взаємодії. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference «Progressive research in the modern world» (1–3.02.2023 р.). Boston: BoScience Publisher, 2023. P. 664–674 (у співавторстві з Биконя А.С.).
 27. Биконя О.П. Використання ідіоматичних імен у формуванні англомовної лінгвосоціокультурної компетентності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців та студентів “Сучасна освіта: досвід і новаторство (28 березня 2023 рр.). Чернігів: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2023, С. 43–44. (у співавторстві з Вітязь А. В.)
 28. Биконя О.П. Детермінанти розвитку педагогічної майстерності викладача кафедри іноземних мов. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів» I Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27–28 квіт. 2023 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2023. С. 134–136 (у співавторстві з  Іванишиною В.П.)).
 29. Биконя О.П. Лінгвістичні засоби перлокутивного ефекту. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ХІI заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 01 грудня 2023 р.). Чернігів: Пенітенціарна академії України. 2023. С.29–32. (у співавторстві з  Дубовець Є.В.)
 30. Биконя О.П. Scandinavian criminal and executive system (legal family). Кримінальновиконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ХІI заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 01 грудня 2023 р.). Чернігів: Пенітенціарна академії України. 2023.  С.284–286. (у співавторстві з  Рябчун А.О.)
 31. Биконя О.П. Meaning of criminal executive characteristics of convicted individuals. Кримінальновиконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ХІI заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 01 грудня 2023 р.). Чернігів: Пенітенціарна академії України. 2023. С.278–281. (у співавторстві з  Бондаренко В.О.)
 32. Биконя О.П. Criminal offenses in Ukraine. Кримінальновиконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ХІI заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 01 грудня 2023 р.). Чернігів: Пенітенціарна академії України. 2023.  С.281–284. (у співавторстві з  Гулай І.О.)
 33. Биконя О.П. Перлокутивні цілі в англомовних масмедіа текстах. Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції молодих науковців і студентів «Філософія, філологія, культура, освіта: слово молоді» (26 березня 2024 р.).  Чернігів: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2024. C. 75–76. (у співавторстві з Дубовець Є.В.).
 34. Bykonia O.P. Innovative technologies in the mastery of EFL teacher’s competence. Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 30 квіт. 2024 р.) /голов. ред. В. О. Аніщенко; Пенітенціарна академія України. Чернігів: ПАУ, 2024. С.202–204. (у співавторстві з Ihnatovych T. Z.).
 35. Bykonia O. P. Peculiarities of Ukraine’s European cooperation and European Integration Policy. The 5th International scientific and practical conference “European congress of scientific achievements” (May, 20-22, 2024). Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2024. Р.303–309. (у співавторстві з Bykonia S. F.).