Борисенко Ірина Василівна

borisenkoзавідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0002-1191-3126

Біографічна довідка:

У 1995 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».
У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіки та історія педагогіки.
Наукові інтереси: теорія та практика моделювання змісту освіту у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії; мовний компонент у змісті освіти.

Статті у наукових фахових виданнях:

Монографії

 1. Борисенко І. Сучасні підходи до структурування навчальної програми з історії в Україні і Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (Англії). Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice: Wyżgiszej Szkoły Technicznejw Katowicach, 2019. С. 287–298 [колективна монографія] (у співавторстві з А. Попружна).

Навчальні посібники

 1. Англійська мова. Практикум для психологів. Навчально-методичний посібник для здобувачів / уклад.: А. Набок, І. Борисенко. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2021. 202 с.
 2. Англійська мова: навчальний посібник для курсантів, студентів та слухачів, 2-ге видання доповнене та оновлене / уклад.: І. В. Борисенко, Т. 5. Ігнатович, Т. І. Баляснікова, Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 178 с.
 3. Борисенко І. English for Post-Graduates Students. Англійська мова для аспірантів: навчальний посібник / уклад.: І. В. Борисенко. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 70 с.
 4. Англійська мова. Навчальний посібник для курсантів. Студентів та слухачів / уклад.: Т.І. Баляснікова, І.В. Борисенко, Т.З. Ігнатович. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 136 с.

 

Наукові публікації у періодичному виданні, що включено до науково-метричної бази Scopus

1.  Borysenko I. Teaching Business English to Future Economists Using a Multimedia Textbook. International Journal of Higher Vol. 8, No. 4, 2019. Р. 115–123. (у співавторстві з BykoniaO., Zvarych I., Harbuza T. & Chepurna M.)

//eric.ed.gov/?id=EJ1222696

2. Borysenko I. Main Approaches of Business English Teaching to Future Lawyers: A Case Study of Ukrainian Higher Institutions. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 19, No. 6, 2020. P. 46–61. (у співавторстві з O. Bykonia, Т. Gruba, Iu. Mosenkis and D. Chystiak)

//doi.org/10.26803/ijlter.19.6.3

Наукові публікації у періодичному виданні, що включено до науково-метричної бази Web of Science Core Collection

 1. Borysenko I., Experience оf IСT Implementation in Primary Curriculum in Ukraine and the United Kingdom of Great Britain a.nd Northern Ireland. Information Technologies and Learning Tools. Vol 75 No 1, 2020. P. 42–55. (у співавторстві з Bykonia O., Rembach O., Shumna L., Oliinyk O., Anishchenko) //journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3151
 2. Borysenko I. Financial and Legal Ensures Effective Development for Higher Education in Ukraine. Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice. Vol 1, No 32, 2020. P. 482–493. (у співавторстві з Matyukhina N; Malakhovа А., Sicun A.)

//fkd.org.ua/article/view/200757

Наукові публікації в інших іноземних наукових виданнях або наукових фахових виданнях, включених до науково-метричних баз

 1. Борисенко І.В. Особливості змісту дисципліни “Іноземна мова професійного спрямування” для підготовки фахівців другого рівня освіти (на прикладі спеціальності “Психологія”). Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Чернігів. 2022. №1(8): С. 131–140 (у співавторстві з Набок А.І.).
 2. Борисенко І.В. Вплив інтернет спілкування на культуру мовлення здобувачів вищої освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський̆ колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2023. Вип. 21(177). С. 5–17 (у співавторстві з Шумейко З.Є.).
 3. Borysenko I. The concept of professionalism: pedagogical review. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 2(8), С. 292–303. (у співавторстві з О. Шендерук). //perspectives.pp.ua/index.php/sn/issue/view/120/190
 4. Борисенко І.В. Організація дистанційного навчання майбутніх юристів з англійської мови в умовах воєнного стану. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 2022. № 2(24). С. 8–19 (у співавторстві з Биконя О.П., Шендерук О.Б., Ігнатович Т.З.). //pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2022/2/2.pdf
 5. Борисенко І.В. Дистанційне навчання як виклик сучасної вищої освіти: методико-правовий вимір. Наукові інновації та передові технології. . № 12 Серія: Педагогіка. К: 2022. С. 446–460. //perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/3372.
 6. Борисенко І.В. Особливості функціонування англомовної розмовної лексики в українській мові. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2021. № 1(6): 18-29.
 7. Borysenko I. An overview on teaching English as a second language to adults (based on EU experience of ‘IC ENGLISH’ platform). Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Чернігів. 2020. № 2 (5): 150–163 (у співавторстві з Набок А.).
 8. Борисенко І. Психологічні та психолінгвістичні засади формування англомовних продуктивних компетентностей у діловому спілкуванні. Збірник статей Прешовського університету в Прешові (Словаччина) Vzdelávanie a spoločnosť IV. Medzinárodnýne konferenčný zborník. Prešov: Prve, 2019. С. 418–430 (у співавторстві з Биконя О.).
 9.  Borysenko I. Format and Content of Primary Curriculum in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Comparative Analyses. Studies in Comparative Education, 2019. № 1 (37). С. 36–45 (у співавторстві з Bukonia O., Ihnatovych T.).
 10.  Борисенко І.В. Концепція курикулуму в Європейській шкільній освіті. Virtus: Scientific Journal. Editor-in-Chief M.A. Zhurba, 2019. March № 32. C. 42–45.
 11.  Borysenko I.V. Primary Education Content Development in Ukraine and in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Comparative Analyses. Virtus: Scientific Journal. Editor-in-Chief M.A. Zhurbа, 2018. April № 23, Part C. 72–75.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України

 1. Борисенко І. В. Принципи добору англомовного матеріалу для навчання курсантів пенітенціарної служби аудіювання. Збірник наукових працьВісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та Психологія, 2019. № 30. С. 26–32 (у співавторстві з Биконя О. П., Іванишина В. П.).
 2. Borysenko I. Modeling as method of educational reality abstraction. Studies in Comparative Education, 2018. № 1(35). С. 5–11 (у співавторстві з Baliasnikova T., Ihnatovych T.).
 3. Борисенко І.В. Особливості змісту дисципліни “Іноземна мова професійного спрямування” для підготовки фахівців другого рівня освіти (на прикладі спеціальності “Психологія”). Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Чернігів. 2022. С. 131–140 (у співавторстві з Набок А.І.)

Наукові публікації в інших виданнях України

 1. Борисенко І. В. Вплив англомовних запозичень на професійну терміносистему української мови. Науковий вісник Сіверщина. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 1. С. 7–17.
 2. Борисенко І.В. До питання про поняття дисципліни і дисциплінарної відповідальності рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра: науковий журнал. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. № 1 (3). С. 66–77 (у співавторстві з СамофаловЛ. П., ШевченкоД. М.).
 3. Borysenko I. Concepts of Curriculum in Pedagogics Abroad. Науковий вісник Сіверщина. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. № 1(1). С. 151–161 (у співавторстві з Ihnatovych T.).

Тези виступу на науково-практичних конференціях міжнародного рівня, всеукраїнського та регіонального

 1. Борисенко І.В. Особливості іншомовної підготовки студентів для вступу до магістратури. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 04 листопада 2022 р.) / гол. ред. О. М Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С491–493.
 2. Борисенко І.В. Вибір методики викладання іноземної мови у немовних закладах вищої освіти. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.–практ. конф. (м. Чернігів, 10 червня 2022 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2022.
 3. Борисенко І.В. Лінгвістичні особливості англомовної молодіжної розмовної лексики. X Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави». (м. Чернігів, 02 грудня 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. С 36–39.(у співавторстві з Ігнатович Т.З.).
 4. Борисенко І.В. Використання технології вебквест у дистанційному навчанні іноземних мов. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021», 23–24 квіт. 2021 р. ) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021, Т. 2 С.364–365.
 5. Борисенко І.В. Характеристика сучасного освітнього силабусу: досвід університетів США. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2021: інновації в освіті в контексті Європеїзації і глобалізації» (Київ, 27–28 травня 2021 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О. І. Локшиної. Тернопіль : Крок, 2021. С.129–131.
 6. Borysenko I. How to Write Scientific Paper in English. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020» матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квіт. 2020 р. м. Чернігів, Т. 2 С.364–365.
 7. Borysenko I. Use of ICT in Foreign Languages Teaching and Learning. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, травня 2019 р.). Київ–Дрогобич: ТзОВ «Трек–ЛТД», 2019. С. 220–223.
 8. BorysenkoI. The Case Study Method in Teaching Foreign Language. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (7–8 червня. Київ: Педагогічна думка, 2018. С. 145–148.
 9.  Борисенко І.В. Comparative Analyses of British and Ukrainian Experience in Primary Education Content Modeling. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Педагогічна думка, 2017. С.
 10. Борисенко І.В. Using Case Study Method in Teaching Foreign Languages for Law Cadets and Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2017 року). К.: Національна академія прокуратури України, 2017. C. 26–27.
 11. Borysenko I. Authentic materials in foreign language teaching. Викладання іноземних мов для працівників правоохоронних органів та сектору: матеріали міжвузівського семінару (12 жовтня 2017 р). К.: Національна академія прокуратури України, 2017. C. 15–16.
 12. Борисенко І.В. Вибір методики викладання іноземної мови у немовних закладах вищої освіти. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.–практ. конф. (м. Чернігів, 10 червня 2022 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2022.