Обкладинка

Доній Н. Є.,

Томков Н. О.

Самосуд як форма пошуку справедливості: філософсько-правовий аналіз

9-21
Ежова Е. В.

Влияние правовых позиций Конституционного Суда на практику применения норм уголовного закона

22-31
Любич О. А.

Особливості системи кримінального покарання в кримінальному законодавстві Російської імперії ХІХ ст.

31-42
Каменський Д. В.

Обман як системна ознака економічних злочинів за законодавством України та США

42-53
Леоненко Т. Є.

Малозначність діяння в історії кримінального права та законодавства про кримінальну відповідальність України

53-63
Єфремова О. П.

Еволюція правового регулювання конкурсного відбору в системі державної служби України (кінець XV – початок XX століття)

64-71
Андрияшко М. В.

Организация геронтологической помощи в Республике Беларусь как средство обеспечения национальных демографических интересов

72-80
Апаров А. М.

Взаємозв’язки господарського та кримінального права: огляд питання у призмі розвитку національної правової системи та юридичної науки

80-88
Кобзар О. Ф.

Основні засади здійснення державного контролю за діяльністю правоохоронних органів України

89-97
Кравчук Г. В.

Проблеми та перспективи управління видатками кримінально-виконавчої системи

97-107
Шамрук Н. Б.

Діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо запобігання насильству в сім’ї

107-117
Собакарь А. О.

Місце адміністративного нагляду в механізмі забезпечення правопорядку

117-125
Глушков В. О.,

Дорохіна Ю. А.

Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти власності

126-134
Голіна В. В.

«Тіньова» злочинність

134-143
Корнякова Т. В.

Кримінологічна характеристика злочинності в екстремальних ситуаціях

143-148
Тихий В. П.

Відповідальність за злочини проти громадської безпеки

148-154
Соломяна А. В.

Національний превентивний механізм як форма участі громадян у запобіганні злочинності

154-164
Житний О. О.

Давність у кримінальному праві: актуальні теоретичні й практичні проблеми

164-172
Дунаєва Т. Є.

Окремі стандарти якості кримінального процесуального законодавства України та держав-членів Європейського Союзу

173-181
Кириченко А. А.

Уголовно-исполнительное право или исправительно-трудовое судопроизводство: новая доктрина исполнительного судопроизводства

182-189
Басиста І. В.

Вплив криміналізаційної надмірності на розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

189-197
Денисов С. Ф.,

Звенигородський О. М.

Рецензія на посібник Тютюгіна В. І. «Кримінальне право України. Загальна частина»

198-203