Зливко Станіслав Володимирович

д.ю.н., доцент, професор кафедри

ORCID:0000-0003-2732-3144

Зливко С.В. фото

Біографічна довідка 

Закінчив у 1993 році Чернігівський державний педагогічний інститут, у 2006 році закінчив Українсько-Російський інститут (філію Московського державного відкритого університету)

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему: «Правові та організаційні засади діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України в сучасних умовах».

У 2019 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративно-правове забезпечення діяльності керівників органів і установ виконання покарань в Україні».

Наукові інтереси: організаційно-правові засади функціонування пенітенціарної системи в структурі Міністерства юстиції України; управлінська діяльність органів та установ виконання покарань; проблеми становлення і реалізації адміністративно-правового статусу персоналу кримінально-виконавчої служби. Має понад 70 наукових праць.

Публікації останніх років:

 1. Зливко С. В. Адміністративна діяльність керівника у пенітенціарній сфері: концептуальні засади, питання теорії та правового регулювання: монографія. Чернігів: Десна Поліграф, 2018. 376 с.
 2. Зливко С. В. Діяльність керівника в системі виконання покарань: адміністративно-правові аспекти: монографія. Чернігів: Десна Поліграф, 2017. 192 с.
 3. Зливко С.В. Організаційно-правові аспекти діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Актуальні проблеми публічного та приватного права: монографія / Ніщимна С. О., Зливко С. В., Сикал М. М. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ніщимної С. О. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 436 с. С.9-57.
 4. Шамрук Н. Б., Зливко С. В., Самофалов О. Л. Римське право в схемах і таблицях: навчально-методичний посібник. Академія Державної пенітенціарної  служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 222 с.
 5. Зливко С. В. Керівник як елемент системи суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері виконання покарань. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Херсон, 2016. Вип. 6 (Том 2). С. 83–87.
 6. Зливко С. В. Сутність і характеристика управлінської ролі керівника в сучасних умовах функціонування пенітенціарної системи України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Одеса, 2016. Вип. 24. С. 54–53.
 7. Зливко С. В. Обґрунтування основних принципів управління у сфері виконання покарань та особливості їх реалізації в діяльності керівника. Прикарпатський юридичний вісник. Івано-Франківськ, 2016. Вип. 6 (15). С. 92–96.
 8. Зливко С. В. Класифікація та зміст принципів діяльності керівника у сфері виконання покарань. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 6. С. 178–181.
 9. Зливко С. В., Ткаченко О. Г. Адміністративна відповідальність за образу персоналу Державної кримінально-виконавчої служби. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2017. № 3. С. 29–34. (Авторських 50 % аргументовано необхідність удосконалення адміністративно-правових способів захисту персоналу ДКВС України).
 10. Зливко С. В. Керівник правоохоронного органу: концептуальні засади, питання теорії. Актуальні проблеми правознавства. Тернопіль, 2017. Вип. 2 (10). С. 98–102.
 11. Зливко С. В. Врахування питань безпеки в системі управлінських ризиків у діяльності керівника в системі виконання. Актуальні проблеми правознавства. Тернопіль, 2017. Вип. 4 (12). С. 74–79.
 12. Зливко С. В. Проблеми оновлення управлінських кадрів вітчизняної пенітенціарної системи. Соціологія права. 2017. № 3–4 (22–23). С. 104–107.
 13. Зливко С. В. Характеристика міжнародно-правових стандартів та їх значення в професійній діяльності керівника системи виконання покарань. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 224–226.
 14. Зливко С. В. Особливості застосування адміністративних процедур відбору та призначення керівників пенітенціарної системи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Одеса, 2017. Вип. 30. Т. 1. С. 104–107.
 15. Зливко С. В. Аналіз кадрової технології конкурсного відбору на керівні посади пенітенціарної системи: проблеми та шляхи удосконалення. Прикарпатський юридичний вісник. Івано-Франківськ, 2017. Вип. 6 (21). Т. 2. С. 42–46.
 16. Зливко С. В. Керівник пенітенціарного закладу: питання правового закріплення вимог професійної компетентності. Актуальні проблеми правознавства. Тернопіль, 2018. Вип. 1 (13). С. 86–90.
 17. Зливко С. В. Деякі проблемні питання щодо реалізації пенітенціарної функції Міністерством юстиції України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Юридичні науки. Київ, 2018. № 2 (7). С. 25–30.
 18. Зливко С. В. Аналіз нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності керівника в системі виконання покарань. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4. С. 122–126.
 19. Зливко С. В. Роль нормативних актів Міністерства юстиції в правовому регулюванні діяльності керівників у системі виконання покарань. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 5. С. 123–127.
 20. Гречанюк Р. В., Зливко С. В. Особливості адміністративно-правого статусу керівника Національного антикорупційного бюро України. Юридичний бюлетень. 2019. №9. С. 139–146.
 21. Зливко С. В., Сикал М. М. Нормативно-правове забезпечення формування кадрів для пенітенціарної системи України. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. Київ, 2019. № 4 (43) С. 108–113.
 22. Zlyvko S. V. International Principles and Standards of Administrative Grounds Forming of the Heads’ of Bodies and Institutions of Execution of Punishments Activity. Eurasian Academic Research Journal. Yerevan. 2018. № 1 (19). P. 116–122.
 23. Zlyvko S. V. System of penitentiary direction governing in the structure of justice bodies: foreign experience and domestic realities. National law journal: theory and practice. Kishinyov. 2018. № 2-1 (30). P. 49–53.
 24. Зливко С. В. Классификация управленческих рисков в деятельности руководителей в сфере исполнения наказаний. Право и Закон: международный научно-практический журнал. 2018. № 5/2 (317). С. 60–63.
 25. Zlyvko S. V. Principles of Administrative Activity Forming on the Basis of Conceptual Acts on the Penitentiary System of Ukraine reforming. Eurasian Academic Research Journal. Yerevan. 2018. № 2 (20). P. 65–71.
 26. Зливко С. В., Сикал М. М. Анализ зарубежной практики применения мер административного принуждения в учреждениях исполнения наказаний. Закон и Жизнь: международный научно-практический журнал. 2019. № 11/2. С. 48–52.
 27. Зливко С. В. Особливості адміністративно-правового статусу державної кримінально-виконавчої служби України в сучасних умовах реформування. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Тернопіль, Вип. 3 (7). С. 35–40.
 28. Zlyvko S. V. Organizational and legal providing of Penitentiary and Probation interregional Departments activity. Criminal and executive system: Yesterday. Today. Tomorrow. № 2 (2). P. 169–179.
 29. Зливко С. В. Основні завдання та функції Державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2018. № 1 (3). С. 170–181.
 30. Зливко С. В. Теоретичні підходи до визначення поняття і ознак адміністративної діяльності органів та установ виконання покарань. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: 2018. № 2 (4): 63-74
 31. Зливко С. В., Сикал М. М., Сорокіна І. С. Принцип мовчазної згоди та декларативний принцип в сфері надання адміністративних послуг. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 2.
 32. Зливко С. В., Сикал М. М. Сутність і поняття адміністративно-првового забезпечення підготовки кадрів для пенітенціарної системи україни. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 3.
 33. Зливко С. В., Сикал М. М., Сорокіна І. С. Принцип мовчазної згоди та декларативний принцип в сфері надання адміністративних послуг. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 2. С. 44–51.
 34. Ніщимна С. О., Зливко С. В., Сикал М. М. Споживчі товариства як суб’єкти права власності. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. № 1. С. 55–65.
 35. Ніщимна С. О., Зливко С. В., Сикал М. М. Споживчі товариства як організаційно-правова форма юридичної особи. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. № 2. С. 55–65.
 36. Зливко С. В. Сучасні аспекти адміністративно-правового статусу персоналу Державної кримінально-виконавчої. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жов. 2016 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 112–114.
 37. Зливко С. В. Пенітенціарна реформа в Україні: стан та проблеми реалізації. Право, держава та громадське суспільство в умовах системних реформ: реалії та перспективи: збірник матеріалів ІІ регіональної наук.-практ. конф. (Чернігів, 30 лис. 2016 р.) Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 149–153.
 38. Зливко С. В. Щодо поняття адміністративно-правових відносин у сфері виконання покарань. Концептуальні проблеми розвитку регіону в умовах децентралізації: збірник матеріалів ІХ міжнародної наук.-практ. конф., (Чернігів, 26 квіт. 2017 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2017. С. 128–132.
 39. Зливко С. В. Характеристика управлінської ролі керівника в умовах реформування пенітенціарної системи України. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матеріали міжнародної наук.-прак. конф., присвяченої 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ. (Запоріжжя, 20 трав. 2017 р.). Т. 1. Запоріжжя: Просвіта, 2017. С. 297–299.
 40. Зливко С. В. Керівник у сфері виконання покарань як суб’єкт адміністративно-правових відносин. Сучасні проблеми адміністративного права та процесу: тези доповідей учасників Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Харків, 30 черв. 2017 р.). Харків, 2017. С. 119–122.
 41. Зливко С. В. Обґрунтування основних принципів управління у сфері виконання покарань. Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: матеріали міжнародної заочної наук.-практ. конф. (Чернігів, 30 черв. 2017 р.). Чернігів, 2017. С. 31–34.
 42. Зливко С. В., Коросташівець І.М. Позитивний імідж керівника та його структурні елементи. Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України: матеріали міжнародної (заочної) наук.-практ. конф. (Чернігів, 12–13 жов. 2017 р.). Чернігів, 2017. С. 136–139.
 43. Зливко С. В. Деякі питання щодо реалізації Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України. Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави: матеріали міжнародної юридичної наук.-практ. конф. (Київ, 19 квіт. 2018 р. ). Київ, 2018. С. 48–49.
 44. Зливко С. В., Коросташівець І. М. Деякі правові аспекти формування іміджу керівника в сфері виконання покарань. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІ заочної наук.-практ. конф. (Чернігів, 20 квіт. 2018 р.) Чернігів, 2018. С. 135–139.
 45. Зливко С. В. Захист викривачів порушень прав людини в системі виконання покарань: проблеми та пропозиції щодо їх вирішення. Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (Дніпро, 4–5 трав. 2018 року). Дніпро, 2018. С. 56–58.
 46. Зливко С. В., Сморжевський О. С. Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України: новий чи старий орган? Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (Суми, 18 трав. 2018 року). Суми, 2018. С. 206–209.
 47. Зливко С. В. Щодо питань безпеки персоналу органів і установ виконання попрань Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 листоп. 2018 р.). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2018.С. 249 – 252.
 48. Калита Ю.С., Зливко С.В. Щодо розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями. Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 С. 186 – 191.
 49. Мартиненко А.О., Зливко С.В. Позитивні аспекти впровадження ювенальної пробації в Україні. Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 С. 248 –253.
 50. Онанченко В.С., Зливко С.В. Щодо адміністративно-правових заходів протидії тіньовій зайнятості в Україні. Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 С. 259 –263.
 51. Теремецький М. В., Зливко С. В. Державна служба в націоналній поліціїї як вид мілітаризованої держаної служби. Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 С. 312 –317.
 52. Ніщимна С. О., Зливко С. В., Сикал М. М. Обіг валюти за українським законодавством. The 6 th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science» (February 12-14, 2020). Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. 1018 p. Р.708-711.
 53. Шамрук Н. Б., Зливко С. В., Самофалов О. Л. Римське право в схемах і таблицях: навчально-методичний посібник. Академія Державної пенітенціарної  служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 222 с.
 54. Зливко С. В., Сикал М. М., Шамрук Н. Б. Судові та правоохоронні органи України: методичні рекомендації до проведення семінарських занять: навч.-метод. посіб. Чернігів: Академія ПтС, 2020. 150 с.
 55. Zlyvko S., Bortniak V, Bortniak K, Storozhuk I, Holobutovskyy R. Administrative reforms in Eastern Europe: A comparative legal analysis. Cuestiones Políticas Vol. 39 Núm. 69 (Julio – Diciembre 2021). Р. 814–831.
 56. Nischymna S., Zlyvko S.,Sykal M., Rybalka N., Grechaniuk R. Disciplinary responsibility of judges (using the example of Ukraine). Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. London. 2021. Vol. 24, Special Issue 1, P. 1–7.
 57. Конопля Ю. М., Зливко С. В. Деякі аспекти адміністративно-правового статусу уповноваженого із захисту державної мови. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 22–23 квітня 2021 року) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 288–290.
 58. Зливко С. В., Сикал М. М., Шамрук Н. Б. Адміністративне право: методичні рекомендації до проведення семінарських занять: навч.-метод. посіб. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 88 с.
 59. Zlyvko S., Shkliar S., Kovalenko A., Sykal M., Snigerov O. Legitimization of income of clients as a factor of financial stability of banks. Entrepreneurship and Sustainability Issues. Lithuania. 2021. Vol. 8, № 4, P. 668–681.