Єрмак Олексій Вікторович

Єрмак Олексій Вікторович Єрмак

старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Біографічна довідка

У 2009 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) з відзнакою.

В 2011 році закінчив Національну академію прокуратури України (м. Київ) з відзнакою.

В 2011–2013 роках працював на прокурорсько-слідчих посадах в органах прокуратури Автономної Республіки Крим.

В 2016 році закінчив аспірантуру Національної академії прокуратури України.

В 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Наукові інтереси: інші засоби кримінально-правового реагування на кримінальні правопорушення; конфіскація майна як покарання; спеціальна конфіскація; конфіскація майна юридичних осіб.

Є автором понад 20 наукових праць.

Публікації останніх років:

 1. Єрмак О.В. Місце конфіскації майна в механізмі протидії злочинності / О.В. Єрмак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 156–161.
 2. Куц В.М. До проблеми конфіскації у кримінальному праві України / В.М. Куц, О.В. Єрмак // Наше право. – 2013. – № 9. – С. 48–52.
 3. Єрмак О.В. Конфіскація майна в кримінальному праві України в IX– на початку ХХ століть / О.В. Єрмак // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5. – С. 328–330. – [Електронний ресурс]: Сайт наукового журналу «Порівняльно-аналітичне право». – Режим доступу: //pap.in.ua/5_2014/97.pdf
 4. Єрмак О.В. Конфіскація в кримінальному праві України в періоди радянської державності й у сучасних умовах / О.В. Єрмак // Право і суспільство. – 2015. – № 3 ч. 2. – С. 156–162.
 5. Єрмак О.В. Конфіскація у світлі рішень Європейського суду з прав людини / О.В. Єрмак //Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2015. – №2 том 1. – С. 111–116.
 6. Єрмак О.В. Конфіскація майна як покарання та квазіспеціальна конфіскація в кримінальному праві України / О.В. Єрмак // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – №16 т. 2. – С. 74–76.
 7. Єрмак О.В. Кримінально-правова характеристика спеціальної конфіскації / О.В. Єрмак // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2016. – №2. – С. 109–114.
 8. Куц В.М. До проблеми визначення правової природи спеціальної конфіскації / В.М. Куц, О.В. Єрмак // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 19 вересня–20 вересня 2013). – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013, – С. 192–194.
 9. Єрмак О.В. Ще раз про правову природу спеціальної конфіскації у кримінальному праві / О.В. Єрмак // Науково-практична інтернет-конференція «Спеціальна конфіскація в правовій системі України: юридична природа, особливост і регламентації, перспективи її вдосконалення» (1–7 лютого 2014 року, Київ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //center.law.univ.kiev.ua/index.php/tezy-konferentsii/item/11-yermak-o-v-shche-raz-pro-pravovu-pryrodu-spetsialnoi-konfiskatsii-u-kryminalnomu-pravi
 10. Єрмак О.В. До питання про мету спеціальної конфіскації у кримінальному праві України / О.В. Єрмак // Протидія злочинності : теорія і практика: збірник матеріалів VІ Міжвузівської науково-практичної конференції студентів (курсантів), аспірантів та молодих учених (Київ, 16 травня 2014 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – С. 349–
 11. Єрмак О.В. Місце спеціальної конфіскації в механізмі протидії злочинності / О.В. Єрмак // Конституційна реформа як вимога сучасності : збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 25 червня 2014 р.) / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2014. – С. 16–18.
 12. Єрмак О.В. Конфіскація: міжнародно-правовий аспект / О.В. Єрмак // «Роль права та закону в громадянському суспільстві»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13–14 лютого 2015 р.) – К.: Центр правових наукових досліджень, 2015. – С. 83–85.
 13. Єрмак О.В. Конфіскація: захід кримінально-правового характеру чи засіб кримінально-правого реагування / О.В. Єрмак // «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 13–14 лютого 2015 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2015 – С. 78–
 14. Єрмак О.В. Кримінально-правовий склад застосування конфіскації майна як покарання / О.В. Єрмак // «Сучасні інформаційні, правові та соціально-економічні аспекти розвитку бізнесу»: матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції ЧІІБІП МНТУ імені академіка Ю. Бугая (м. Чернігів, Україна, 23 квітня 2015 р.) – Чернігів, 2015. – С. 60–
 15. Єрмак О.В. Конфіскація у світлі Директиви ЄС від 3 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї / О.В. Єрмак // «Актуальні питання державотворення в Україні»: матеріали міжнародної науково-практичної (м. Київ, 20 травня 2016 р.) – В 3-х томах. – Том 3. – К: ВПЦ ,,Київський університет”, 2016. – С. 26–
 16. Єрмак О.В. До питання про підстави застосування спеціальної конфіскації / О.В. Єрмак // «Прокуратура України в умовах європейської інтеграції»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – с. 117–
 17. Єрмак О.В. До питання про кримінальну відповідальність юридичних осіб згідно з Кримінальним кодексом України / О.В. Єрмак // Протидія злочинності: теорія і практика: збірник матеріалів VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 жовтня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 231–
 18. ЄрмакО.В. Кримінально-правова характеристика конфіскації майна юридичних осіб / О.В. Єрмак // Сучасні тенденції інформаційно-технологічної, економічної і соціально-правової взаємодії в бізнесі: збірник матеріалів ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції ЧІІБІП МНТУ імені академіка Ю. Бугая (Чернігів, 20 квітня 2017 року). – Чернігів, 2017. – с. 156–158.
 19. Професійна етика прокурора: збірник нормативно-правових актів /
  упоряд.: Кощинець В.В., Морозов Ю.В., Єрмак О.В. та ін., за заг. ред.
  О.М. Литвака. – К.: Національна академія прокуратури України, 2015. – 260 с.