Волеваха Ірина Борисівна

кандидат психологічних наук, доцент

ORCID: 0000-0002-7525-0878

Контакти: volevalha_iryna@ukr.net

Волеваха

Біографічна довідка:

У 1996 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія. Психологія».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри соціальної та практичної психології.

Наукові інтереси: психологічне забезпечення конкурентоздатності організації, психологічна безпека суб’єктів професійної діяльності, інноваційні методи викладання психологічних дисциплін.

Автор понад 30 наукових праць.

 Публікації останніх років:

 1. Волеваха І.Б. Функції та завдання практичного психолога щодо забезпечення маркетингової діяльності організації/ І.Б. Волеваха // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Т. 1. Вип. 114 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – С.25-30.
 2. Волеваха І.Б. Компетенції практичного психолога щодо забезпечення маркетингової діяльності організації/ І.Б. Волеваха // Збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – С.21-23.
 3. Волеваха І.Б. Відмінності екологічного світогляду української та американської молоді / І.Б. Волеваха, Д.С. Волеваха // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – 2015. – Вип. 128. – С.41-45.
 4. Волеваха І.Б. Соціокультурні та вікові чинники екологічного світогляду особистості / І.Б. Волеваха, Д.С. Волеваха // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Екологічна психологія. – 2016. – Том. VII. – Вип. 41. – С.70-80.

5. Волеваха І.Б. Особливості сприйняття зовнішнього соціального середовища членами громадських організацій низового рівня України та США / І.Б. Волеваха, С.В. Волеваха // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Екологічна психологія. – 2016. – Том. VII. – Вип. 41. – С. 81-91.

 1. Волеваха І.Б. Основні компетенції практичного психолога сфери бізнесу/ І.Б. Волеваха // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ: реалії та перспективи. Збірник матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції (30 листопада 2016 року), Чернігівський інститут ім. Героїв Крут МАУП. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – С. 210-214.
 2. Волеваха І.Б. Інноваційні технології викладання психологічних дисциплін: компетентісний підхід / І.Б. Волеваха // Сьомі сіверянські соціально-психологічні читання: матеріали Всеукраїнської наукової конферен-ції (14 грудня 2016 р., м. Чернігів). – Чернігів, 2016. – С.54-58.
 3. Волеваха І.Б. Функціональна типологія завдань діяльності практичного психолога бізнес-організації / І.Б. Волеваха // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: збірник наукових праць / за заг. ред. М.М. Радєвої. – Мелітополь: ТОВ «КолорПринт», 2016 – С. 12-15.
 4. Волеваха И.Б. Формирование готовности студентов-психологов к обеспечению конкурентоспособности бизнес-организаций / И.Б. Волеваха, А.В. Пригодий // Актуальные вопросы профессионально-личностного развития студента как компетентного специалиста в условиях вуза» // Сборникматериаловмеждународнойнаучно-практической конференции, посвященной году Студента, в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 28 февраля, 2017 года. – Тирасполь: Изд-воПриднестр. университета, 2017 – С. 95-101.
 5. Волеваха І.Б. Психологічна готовність студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності в організації у ринкових умовах / І.Б. Волеваха // Сучасна молодь у соціально-психологічному вимірі: здобутки чернігівських психологів: монографія / за наук. ред. А.Г. Скок, О.Ю. Дроздова, Т.В. Данильченко. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – С. 249-266.
 6. Волеваха І.Б. Психологічна безпека працівників освіти: актуальні ризики / І.Б. Волеваха // Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (6 грудня 2017 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О.Ю. Дроздова, І.І. Шлімакової. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – С.31-34.
 7. Волеваха І.Б. Вплив чинників внутрішнього освітнього середовища та віку на психологічну безпеку науково-педагогічних працівників / І.Б. Волеваха //  Сучасні проблеми екологічної психології: життєве середовище особистості у психологічному вимірі: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (18 – 19 травня 2018 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018. – C. 27-31
 8. Волеваха І.Б. Вплив соціокультурних чинників на спрямованість екологічного світогляду особистості / І.Б. Волеваха, Д.С. Волеваха // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2018: Тези IІ міжнародної науково-практичної конференції (21 березня 2018 року, м.Переяслав-Хмельницький) / Відп. ред. О.В. Дробот; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С.41-44.
 9. Волеваха І.Б. Вплив соціально-психологічних чинників на психологічну безпеку науково-педагогічних працівників / І.Б. Волеваха, С.В. Фера // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2018. – Вип. 5. – С.9-14.
 10. Волеваха І.Б. Проблеми психологічної безпеки працівників освіти / І.Б. Волеваха, С.В. Фера // Проблеми психологічної безпеки сучасної молоді: монографія / За наук. ред. О.Ю. Дроздова. – Чернігів, 2019. – С. 221-232.

Публікації останніх років: