Відкрите звернення до Президента України

Відкрите звернення до Президента України Володимира Зеленського від трудового колективу Академії

Шановний Володимире Олександровичу!

Вчена рада від імені трудового колективу Академії Державної пенітенціарної служби звертається до Вас за допомогою щодо запобігання ліквідації нашого закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання.
Мова йде про підготовлений Міністерством юстиції України проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання утворення Академії юстиції України», що передбачає реорганізацію відомчих закладів освіти – Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, Академії Державної пенітенціарної служби, Білоцерківського, Дніпровського, Хмельницького центрів професійної освіти персоналу Державної кримінально-виконавчої служби, шляхом злиття з подальшим утворенням на їх базі відповідних структурних підрозділів.
Це вже третя цілеспрямована спроба ліквідації Академії Державної пенітенціарної служби Міністерством юстиції України. Подібні проекти актів Кабінету Міністрів України («Деякі питання оптимізації навчальних закладів», «Деякі питання утворення Академії юстиції України») були відхилені через неможливість реалізації в межах чинного законодавства в сфері вищої освіти та необхідність додаткового фінансування. Заразом пропонувалося зробити базовим Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України. Ці спроби об’єднання не були погоджені зацікавленими центральними органами виконавчої влади.
Однак Міністерство юстиції України вкотре повертається до реалізації сумнівного проекту постанови, адже всі зазначені в ньому заклади освіти, крім Академії Державної пенітенціарної служби, не є ними фактично, оскільки не включені до Реєстру суб’єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а вказані центри не мають ліцензії на право здійснення освітньої діяльності, а тому утворення Академії юстиції України шляхом їх злиття не можливе.
Академія Державної пенітенціарної служби на підставі ліцензії здійснює освітню діяльність на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти, а також у сфері підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби. Функціонують єдині в Чернігівському регіоні аспірантура в галузі знань 08 «Право» та кафедра військової підготовки, утворена постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2017 №809. Освітній процес забезпечує досвідчений колектив науково-педагогічних працівників, матеріально-технічна база включає три навчальні корпуси з гуртожитками, розвинену спортивну та культурно-просвітницьку інфраструктуру. Сьогодні випускники Академії Державної пенітенціарної служби становлять основу керівного кадрового складу Державної кримінально-виконавчої служби України.
Натомість, Міністерство юстиції України, нашвидкуруч, таємно, без громадського обговорення, прикриваючись гаслами про «оптимізацію» прагне зруйнувати заклад вищої освіти, який є унікальним в Україні та має більш ніж сорокарічний досвід підготовки фахівців для органів та установ виконання покарань. Протягом останніх трьох років структурні підрозділи Міністерства юстиції України шість разів здійснювали безпідставні та тривалі перевірки Академії щодо дотримання законодавства про запобігання корупції, організації освітнього процесу та ін.
Підготовка проектів постанов щодо «оптимізації навчальних закладів» та їх розголос здійснювались виключно під час проведення вступних кампаній, що негативно впливало на імідж Академії та створювало проблеми у абітурієнтів щодо вибору закладу вищої освіти. Наслідками упередженого ставлення до Академії було те, що наукових та науково-педагогічних працівників нашого закладу вищої освіти обмежували в можливості брати участь у міжнародних проектах, не враховували пропозиції під час підготовки важливих законодавчих актів, що регулюють діяльність органів та установ виконання покарань і системи в цілому.
Некомпетентний підхід Мін’юсту України до розв’язання важливих питань, призвів до гальмування реалізації Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України. Зокрема, залишився неприйнятим Закон України «Про пенітенціарну систему», не вирішені системні проблеми в сфері запобігання злочинності в установах виконання покарань, менеджменту пенітенціарної системи, проблеми соціального захисту персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України тощо.
Звертаємо Вашу увагу на те, що проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання утворення Академії юстиції України» не узгоджений з чинним законодавством, оскільки:
1) не відповідає §37 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950;
2) у проекті постанови вказані назви неіснуючих закладів освіти (найменування Білоцерківського, Дніпровського, Хмельницького центрів підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу ДКВС України є такими, що не відповідають їх статутній назві);
3) відповідно до пункту 2 статті 31 Закону України «Про вищу освіту» права та інтереси осіб, які навчаються у закладі вищої освіти, не можуть порушуватись. Однак, реалізація проекту постанови унеможливить продовження навчання аспірантів Академії Державної пенітенціарної служби, оскільки дана категорія учасників освітнього процесу в проекті не зазначена;
4) відсутні пропозиції стосовно джерел збільшення фінансування у випадку реалізації проекту. У той же час у пояснювальній записці вказується, що «покриття додаткових витрат на утримання новоствореного закладу вищої освіти не передбачається у зв’язку з оптимізацією структури та скорочення адміністративних видатків на заклади освіти, що реорганізуються, крім того, планується зменшення обсягів видатків на утримання науково-педагогічного персоналу за рахунок оптимізації навчальних програм». Однак, реорганізація неминуче призведе до звільнення викладачів усіх центрів підвищення кваліфікації (що вимагатиме значних фінансових витрат з державного бюджету), оскільки ліцензійні вимоги для відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти передбачають наявність науково-педагогічних працівників, які мають наукові ступені та вчені звання. Крім цього, поняття «оптимізація навчальних програм» не відповідає законодавству в сфері вищої освіти. Натомість визначені в Законі України «Про вищу освіту» освітньо-професійні та освітньо-наукові програми можуть реалізовуватись лише в межах існуючих Стандартів вищої освіти, а це не дозволяє зменшити їх обсяг, і в результаті – фінансування для підготовки здобувачів на певному рівні вищої освіти. Водночас реорганізація вимагатиме обов’язкового ліцензування освітньої діяльності центрів підвищення кваліфікації та Інституту права й післядипломної освіти Міністерства юстиції України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», що потребуватиме значних капіталовкладень в розвиток їх навчально-матеріальної бази.
На теперішній час Міністерство юстиції України руйнує єдиний заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання, який легітимно здійснює освітню діяльність, має сорокарічну історію, багаторічні традиції, є знаним в Україні та за кордоном, інтенсивно розвивається. Дії Мін’юсту України ставлять крапку у перспективах відомчої освіти, а відтак у підготовці висококваліфікованих фахівців і підвищенні кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.
Неодноразові звернення керівництва Академії до Міністра юстиції України Павла Петренка щодо налагодження взаємодії в правовому полі не дали очікуваних результатів.
Незважаючи на потребу вирішення багатьох організаційних проблем і значного збільшення фінансування підготовки фахівців у випадку реалізації проекту постанови, Міністерство юстиції України фактично знову намагається утворити в м. Києві «Академію юстиції України». По суті вона стане центральним офісом, з якого буде здійснюватися керівництво існуючими закладами освіти, тобто ще одним підрозділом Міністерства юстиції України, що дублюватиме адміністративні функції вже існуючих.
Таким чином, проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання утворення Академії юстиції України», поданий 10 липня 2019 року, руйнує систему підготовки фахівців для Державної кримінально-виконавчої служби України, містить численні порушення чинного законодавства в сфері вищої освіти та призведе до значних витрат державних коштів.
Просимо Вас не допустити прийняття зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів та зберегти заклад вищої освіти – Академію Державної пенітенціарної служби.

Сподіваємось на Ваше розуміння та підтримку.