Вдовенко Ігор Станіславович

доктор педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0001-9047-7213

Біографічна довідка:

Наукові інтереси: 

Основні публікації за останні роки:

Монографія

 1. Вдовенко І. С. Цілі та засоби змагальності в системі: неперервна професійна освіта – ринок праці: монографія. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2011. 312 с.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Вдовенко І. С. Використання інформаційних технологій у системі професійно-технічної освіти. Педагогічний альманах: збірник наукових праць. Випуск 2.  Київ–Херсон: Інститут професійно-технічної освіти АПН України, Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, 2007. 102 с.
 2. Вдовенко И. С. Образование как фактор эффективного овладения профессией. Караванне ў адукацыі. Минск. 2007. № 12(74). С. 13–15.
 3. Вдовенко І. С. Роль і місце професійно-технічної освіти в соціальній політиці держави в період формування ринкових відносин. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 53. Чернігів. 2008. С. 216‑219.
 4. Вдовенко І. С. Змагальність в навчальному процесі професійно-технічного навчального закладу: значення, розвиток, перспективи. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 56. Чернігів. 2008.  С. 100–103.
 5. Вдовенко І. С. Формування виробничої компетентності майбутніх учителів професійного навчання засобами проектування. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки. Випуск 7: збірник наукових праць. Київ. Вид‑во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2010.  С. 53–55.
 6. Вдовенко І. С. Особливості навчання професійного спілкування студентів університету. Гуманізація навчально-виховного процесу: науково-методичний збірник. Випуск LII. Частина ІІ.  Слов’янськ. 2010. С. 8–16.
 7. Вдовенко І. С. Основи структуризації освітнього маркетингу професійно-технічних навчальних закладів. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Випуск 43.  Чернігів. ЧДТУ. 2010. С. 96–99.
 8. Вдовенко І. С. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: Теоретичний та науково-методичний часопис. Том І.  Київ.  2011.  С. 239–242.
 9. Вдовенко І. С. Формування конкурентоспроможності як засіб підготовки кваліфікованого робітника. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: Теоретичний та науково-методичний часопис. Том ІІ.  Київ.  2011.  С. 33–35.
 10. Вдовенко І. С. Розробка і впровадження умов змагальності в системі професійно-технічної освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 88. Чернігів. ЧНПУ. 2011.  С. 29–31.
 11. Вдовенко І. С. Змагальність і конкурентоспроможність у системі науково-теоретичних понять. Збірник наукових праць. № 21 (74). Запоріжжя. 2011.  С. 49-53.
 12. Вдовенко І. С. Конкурентоспроможність: пошук форм та методів підвищення її ефективності. Профтехосвіта. № 8.  Кіровоград. 2012.  С. 11–12.
 13. Вдовенко І. С. Значення системи змагальності в навчальному процесі професійно-технічного навчального закладу. Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди: збірник наукових праць. № 25.  Переяслав-Хмельницький. 2012.  С. 14–17.

Публікації в інших наукових виданнях

 1. Вдовенко І. С. Роль професійної освіти в системі формування економічного потенціалу регіону. Инновационные образовательные технологии. Киев-Минск. Минский институт управления. Институт профессионально-технического образования АПН Украины. 2007.  № 2(10).  С. 96–99.
 2. Вдовенко І. С. Професійне навчання як ключовий елемент системи розвитку людських ресурсів організації. Теорія і практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи: збірник наукових праць. Херсон. 2010.  С. 194–196.
 3. Вдовенко І. С. Цивільна оборона. Практикум. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. Чернігів.  2010. 108 с.
 4. Вдовенко І. С. Охорона праці в галузі: Практикум. Чернігів­ський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. Чернігів. 2011.  56 с.
 5. Вдовенко І. С. Методика викладання курсу безпеки життєдіяльності: навчальний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.  Київ.  Видавництво «Кондор», 2011. 196 с.
 6. Вдовенко І.С. Інформаційна компетенція у процесі формування майбутнього учителя професійної діяльності . Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань. №3. 2013. С.62-69.
 7. Вдовенко І.С. Використання САПР у процесі підготовки майбутніх вчителів прикладної та технічної творчості . Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди №54. Харків. 2016. С.146-153.