Васильєва Олена Григорівна

доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.

ORCID: 0000-0003-3241-4892

Scopus Author ID: 57458375700

Web of Science Researcher ID: ADC-7287-2022

Науковці України ID: 0080730

Профіль в Google Академії

Біографічна довідка:

У 1999 році з відзнакою закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова», а в 2000 р.– магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Англійська мова і література». У  2002-2005 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови на тему «Концептуальна семантика субстантивних композитів-бахуврихі (на матеріалі антропосемічної лексики сучасної англійської мови)».

З 2000 р. працювала в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (до 2017 р. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка).

З 2023 р. – доцент кафедри іноземних мов Академії Державної пенітенціарної служби України.

Є авторкою понад 50 наукових статей. Виступила науковим керівником понад 60 бакалаврських і магістерських робіт студентів та наукової роботи школярки у МАН України (диплом 2 ступеня на Всеукраїнському рівні).

Наукові інтереси: концептуальні та національно-мовні картини світу; лінгвокогнітивні та комунікативні особливості одиниць мови та мовлення, теорія і практика перекладу.

 

Публікації: 

Навчальні посібники

 1. Васильєва О.Г. «Вступ до мовознавства»: зошит для роботи на лекціях для студентів філологічних спеціальностей: навчально-методичне видання. – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2022. – 64 с.
 2. Васильєва О.Г., Борисов О.О. «Вступ до когнітивної лінгвістики»: методичні рекомендації до курсу. – Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2020. 48 с.
 3. Васильєва О.Г., Борисов О.О. «Дискурс і теорія комунікації»: методичні рекомендації для студентів філологічних факультетів. – Чернігів: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2021. – 48 с.
 4. Васильєва О.Г., Чередник Т.П. Виконуємо бакалаврську роботу з філології. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.02 (Мова і література (англійська)). – Чернігів: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2020. – 32 с.
 5. Васильєва О.Г., Борисов О.О. Виконуємо курсову роботу з мовознавства. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.02 (Мова і література (англійська)). – Чернігів: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2020. – 24 с.
 6. Васильєва О.Г., Чередник Т.П. Виконуємо кваліфікаційну роботу з філології (освітній ступінь «магістр»). Методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.02 (Мова і література (англійська)). – Чернігів: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2020. – 32 с.
 7. Teaching as a Profession: методичні рекомендації до вивчення практики усного та писемного мовлення англійською мовою на старших курсах для здобувачів спеціальності 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Укл.: Васильєва О. Г., Пікун Л. В., Росстальна О. А. – Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2020. – 64 с.

 

Наукові публікації у періодичному виданні, що включено до науково-метричної бази Scopus

Borysov, O., & Vasylieva, O. (2022). Communicative Analysis of Dialogical Interaction: Methodology of Research. Central European Journal of Communication, 15(2(31), 286–303. //doi.org/10.51480/1899-5101.15.2(31).6.

Наукові публікації в інших іноземних наукових виданнях або наукових фахових виданнях, включених до науково-метричних баз

Vasylieva O.H.  Peculiarities of Language Personality Structuring [Electronic resourse] / O.H. Vasylieva // Path of Science. – 2016. – Vol. 2. – No. 12. – Pp. 4.14.-4.17. (ICV 2015 = 62.65 (Index Copernicus); IBF 2016 = 2.4 (InfoBase Index); ISDS 2015 = 3.0 (MIAR); OAJI 2015 = 0.351 (Open Academic Journal Index)). – Режим доступу: thofscience.org/index.php/ps/article/view/256 (0,3 др. арк.).

 

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України

 1. Борисов О.О., Васильєва О.Г. Syntactic stylistic means of the British and Ukrainian parliamentary debate. Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. (Index Copernicus, Польща) – – Вип. 50. Т. 1. – С. 32-37.
 2. Борисов О.О., Васильєва О.Г. Конструктивна та деструктивна комунікативна поведінка мовців у діалозі (на матеріалі британського серіалу Sharpe (TV Series)). Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. – 2022. – Вип. 58. – С. 33-37. (ICV 2021:67, Республіка Польща).

Наукові публікації в інших виданнях України  

Борисов О.О., Васильєва О.Г. Номінації діалогу в сучасних англійській, німецькій, російській та українській мовах (на матеріалі лексикографічних джерел) // Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – С. 163-169.

 

Тези виступу на науково-практичних конференціях міжнародного рівня, всеукраїнського та регіонального

 1. Васильева О. Г. Особливості категоріальної структури інфмаційного тексту // Материали XX Мінар. научково.-практ. конф., Брест, 26 февраля 2016 г. – Брест: Альтернатива, 2016. – С. 15-17.
 2. Борисов О.О., Васильєва О.Г. Філософсько-методологічні засади дослідження комунікації // «Мова. Культура. Комунікація: поширення інтегративних тенденцій у сучасних дослідженнях мов і літератур»: Матеріали 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 28-29 квітня 2017 р.). – Чернігів: ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2017. – С. 15-19.
 3. Борисов О.О., Васильєва О.Г. Базові жанрові різновиди суперечки в англомовній та україномовній етносвідомості. // «Мова. Культура. Комунікація: здобутки та перспективи сучасних філологічних досліджень»: Матеріали 9-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 27 квітня 2018 р.). – Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка. – 2018. – Чернігів: ЧНПУ, 2018. – С. 13-19.
 4. Васильева О.Г., Васильєв В.О. Алюзія як засіб формування заголовка інфмаційного тексту (на материалі сериалу Ducktales) // Материалы XXІІ Республиканської науково-практичної конференції «Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики» – Брест: Альтернатива, 2017. – С. 12-15.
 5. Борисов Олексій, Васильєва Олена. Syntactic Stylistics of The British and Ukrainian Parliamentary Debate // Переклад і мова: компаративні студії: матеріали Першої міжнародної конференції 27–28 березня 2019 р. – Київ: Логос, 2019. – С. 32-34.