Триньова Яна Олегівна

професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, академік Української академії наук, адвокат

ORCID: 0000-0002-5416-2756

Біографічна довідка.

Триньова Я.О.Адвокат, доктор юридичних наук, академік Української академії наук, професор Київського університету права (КУП) НАН України та Академії державної пенітенціарної служби (АДПтС), лектор Вищої школи адвокатури (ВША) НААУ, молодший радник юстиції, Голова ГО «Регіональна організація в підтримку права людини на гідну смерть»; член Української асоціації репродуктивної медицини (УАРМ); член Етичної комісії НМУ ім. О.О. Богомольця; член Всеукраїнської асоціації кримінального права; громадський діяч; біоетик; Автор та співавтор проектів  низки законів.

Освіта: Харківський університет внутрішніх справ, який  закінчила в 2004 році з відзнакою («спеціаліст»); Національна академії прокуратури україни (кандидат юридичних наук, доцент), 2010, 2015; Національна академя внутрішніх справ (доктор юридичних наук),  2021.

Досвід роботи: викладач, доцент, професор низки університетів; державна служба (Національна служба посередництва та примирення), юрисконсульт;  робота в структурі Генеральної прокуратури України (НАПУ); науково-дослідна діяльність в Міжвідомчому науково-дослідному центрі при РНБО України; адвокатура.

Наукові інтереси: біоетика в тому числі новітні біотехнолоігї; кримінальне, цивільне, репродуктивне, медичне, сімейне, господарське право, міжнародне приватне право, міжнародне кримінальне право.

Підготувала 2 кандидатів наук. Автор понад 160 наукових праць.

Публікації останніх років:

Підготовка та захист дисертаційних досліджень:

 1. Триньова Я.О. Теоретичні засади та практика реалізації принципів біоетики в кримінальному праві України. дис. … д‑ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2021. 545 с.

2017 рік

 1. Trynova Yana. Bioethics and Law: some interaction aspect (overview). Lambert Academic Publishing. Dusseldorf. –  2017. – 88p.
 2. Trynova Ya., Kuts V. Right to life human embryos: criminal law aspects // Міжнародний науковий збірник. Право, економіка, менеджмент. Ч. ІІ. Баскі Петровац. – Сербія. –  – С.268-273
 3. Trynova Ya. LEGAL PROVIDING PROBLEMS IN USING THE NEWEST TECHNOLOGIES//Верховенство права. Молдова.- 2017, №3. – С.178-183.
 4. Trynova Ya., Kuts V. SOME BIOETHICAL PROBLEMS   OF  MODERN  INTERNATIONAL  CRIMINAL LAW:  CONDITION  AND  SETTLEMENT  PROSPECTS /  Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы ХХ! века =  Saharov reading 2017: environmental problems of the XXI century: материалы 17 международной научной конференции, 18-19 мая 2017, Минск, Республика Беларусь в 2-х частях/ Междунар. гос. экол. институт им. А.Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол.: С.Е. Головатый [и др.]; под ред. Д-ра ф.-м. наук, профессора С.А. Маскевича, д-ра с.-х. наук, проф. С.С. Позняка: Минск – 2017. – Ч.1 – С.267-269.   324с.
 5. Триньова Я.О. БІОЕТИЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в Умовах глобалізації: матеріали між нар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2017р. /редкол. В.Я. Тацій (голов.ред), В.І. Борисов (заст..голов. ред..) та ін.. – Харків: Право, 2017. – С.209-212
 6. Триньова Я.О. Стратегічний вектор розвитку законотворчої політики в галузі кримінального права: біоетичний підхід.// Концептуальні основи кримінальної законотворчості: Матеріали міжнародної науково-практ. конфеенції (Одеса, 19 жовтня 2017 р.) /відп. Ред..: В.О. Туляков,  Є.Л. Стрельцов – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С.407-415.

2018 рік

 1. Триньова Я.О., Тупельняк І.І. Методичні рекомендації з попередження та розслідування злочинів у сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій  методом сурогатного материнства. Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України. – Київ, 2018. – 84с.
 2. Триньова Я.О. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛЬНО- БІОЕТИЧНОМУ ВИМІРІ ТА РОЛЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА У ЇХ ВИРІШЕННІ // Юридична Україна. №5-6.- 2018. С.53-63
 3. Триньова Я.О. СУЧАСНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЇХ ВРЕГУЛЮВАННЯ // Кримінальне право в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Одеса, 25 травня 2018 року. – Одеса: НУ «Одеська юридична академія», кафедра кримінального права, 2018. –  С. 173-175; 260с.   (Орг. Комітет: Стрельцов Є.Л., Туляков В.О., Абакіна-Пілявська Л.М., Матвійчук М.П.)
 4. Триньова Я.О. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ В СИСТЕМІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГОКОДЕКСУ УКРАЇНИ: БІОЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД // Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 18-19 жовтня 2018 року/ редкол.: В.Я. Тацій (голов. Ред.), В.І. Борисов (заст.. голов. Ред..) та ін.. – Харків: Право, 2018. – 552с. С. 276-280.
 5. Триньова Я.О. Щодо практики кримінально-правового реагування на злочини у сфері сурогатного материнства // Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 12 грудня 2018 року / ред.кол. Гревцова Р.Ю., Гриценко І.С.,Мельник Р.С. та ін. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018, 124с. С.121-123.

2019 рік

 1. Триньова Я.О. Біоетика кримінально-правового забезпечення протидії злочинності: монографія. Харків. Право, 2019. 536 с.
 2. Триньова Я.О. Смерть на прохання в Європі (Біоетика та практика ЄСПЛ щодо закінчення життя людини на прохання) : зб. рішень ЄСПЛ / уклад. і пер. Я. О. Триньова ; за заг. ред. В. М. Куца. Харків: Право, 2019. 376 с.
 3. Триньова Я.О. Проблеми реформування системи органів правопорядку України у сфері протидії організованій злочинності та шляхи їх вирішення. Юридична Україна. № 4. 2019. С.44-53.
 4. Триньова Я.О. Протидія злочинності в сфері використання репродуктивних технологій методом сурогатного материнства: постановка проблеми» // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 22 берез. 2019 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ :Нац. акад. внутр. справ, 2019. – 332 с. С.113-116.
 5. Триньова Я.О., Куц В.М. Биоэтический подход к концепции Особенной части модельного Уголовного кодекса романо-германской правовой семьи» / Я.О. Триньова, В.М. Куц// Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings 2019 : environmental problems of the XXI century : материалы 19-й международной научной конференции, 23–24 мая 2019 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 3 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол. : А. Н. Батян [и др.] ; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, д-ра с.-х. н., проф. С. С. Позняка. – Минск : Изд-во, 2019. – Ч. 3. – 528 с. С.507-511
 6. Триньова Я.О. Куц В.М. Новий погляд на сутність кримінального правопорушення. Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Одеса, 24 трав. 2019 р.) м. Одеса. 2019. С.71-73

2020 рік

 1. Триньова Я.О. Реалізація принципів біоетики в кримінальному праві України. Право України. 2020.№3. С.154-170.
 2. Триньова Я.О.Співвідношення принципів біоетики з принципами кримінального права України // Реформування кримінального законодавства України: сучасність та майбутнє : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 22–23 жовт. 2020 р.); Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань розвитку кримінал. права Коміс. з питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Консульт. місія Європейського Союзу в Україні. – Харків : Право, 2021. – 150 с. С.69-72

2021 рік

 1. Триньова Я.О. Кваліфікація дій сурогатної матері щодо незаконного утримання нею дитини народженої у програмі сурогатного материнства // Медичне право. №1 (27). 2021. С.103-114
 2. Триньова Я.О. Важливий аспект пенітенціарної реформи в Україні, пов’язаний з додержанням прав людини. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук. 2021: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.); Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 398 с.С.207-211.
 3. Триньова Я.О. Концепція «біоетичної» Особливої частини нового Кримінального кодексу України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Кримінально-правова правотворчість: визначення та значення. Одесса. 28.05.2021. С.81-84
 4. Триньова Я.О. Сурогатне материнство. (настільна книга адвоката, лікаря, сурмами, генетичних батьків та правоохоронця). Норма права. Київ. 2021. 386с. (одноособова).
 5. Медичне право. Підручник. (Триньова Я.О. – Підрозділ 9.4. Розділ 13). / Булеца С., Майданик Р., Сенюта І. та ін. За заг. ред. Булеци С., Майданика Р. Ужгород. ТОВ РІК-У. 2021. С.277-288; 341-389.
 6. Триньова Я.О.Евтаназія в Україні: de lege lata V de lege ferenda. Інтерв’ю ЮВУ. Юридичний вісник України. №5 (1334). 2021. С.10-11.
 7. Триньова Я.О. Право на евтаназію в законі: «розбір польоту» або: «дабы дурь каждого видна была». Юридичний вісник України. №31 (1359), 6-12 серпня 2021. С.14-15.

2022 рік

 1. Триньова Я.О. Єдиний медичний простір України: правовий вимір : монографія / за заг. Ред. С.Г. Стеценка. – Харків: Право, 2022. – 672 с. (Триньова Я.О. підрозділ 2.13. С.194-198 ) (колективна)
 2. Триньова Я.О. Здоров’я, медицина та філософія: стратегії виживання в умовах ковідної реальності. Монографія./ За наук.ред. Пустовіт С.В., Бугайової Н.М., Палєй Л.А. К.: Українська асоціація з біоетики. 2022. 144с. (Триньова Я.О. С.132-142) (колективна)
 3. Trynova Ya. Ukraine Legislation Review in the Field of Assisted Reproductive Technologies  журнал УАН. 2022
 4. Trynova Ya. GLOBAL BIOETHICS AND IMPLEMENTATION OF ITS PRINCIPLES IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE CONTINENTAL LAW FAMILY COUNTRIES. Sortuz (іспанський). 2022.
 5. Trynova Ya. Bioethics as a trigger of natural law evolution. ETHICS & BIOETHICS (IN CENTRAL EUROPE) (словацький). 2022.
 6. Триньова Я.О. Правове врегулювання використання допоміжних репродуктивних технологій в Україні: аналіз та пропозиції. Науковий вісник. ДУВС. Дніпро. №1. 2022. С. 244-251
 7. Триньова Я.О. Принцип верховенства права –  атрибут реформування сучасного законодавства. Медичне право. №2 (30).2022. С.64-74 DOI: //doi.org/10.25040/medicallaw2022.02.064.

2023 рік

 1. Yana Olehivna Trynova, Mykhailo Anishchenko, Oleg Kyrbiatiev, Yevhen Zelenskyi, Alexander Karpenko. Global bioethics and implementation of its principles in the criminal legislation of the countries of the continental law family. Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies. Volume 13, Issue 1 (2023), 69–90. ISSN 1988-0847
 2. Trynova, Y., Kuts V., Kyrbiatiev, O., Korol, K., Drok, I. 2023. Bioethics as a Trigger of Natural Law Evolution. Revista de gestao Social e Ambiental. Vol.17, No.3 (Jun/2023), e03360. DOI://doi.org/10.24857/rgsa.v17n3-028.
 3. Триньова Я.О. Програма, робоча програма, тем.план, лекції, план практичних занять, семінарські заняття, самостійна робота, поточний контроль з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» для підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти з галузі знань Спеціальності 081 – «Право» та 262 – «Правоохоронна діяльність». АДПтС. 2023.