Триньова Яна Олегівна

професор, доктор юридичних наук, доцент, академік Української академії наук, адвокат

ORCID: 0000-0002-5416-2756

Біографічна довідка.

Триньова Я.О.Адвокат, доктор юридичних наук, академік Української академії наук, професор Київського університету права (КУП) НАН України та Академії державної пенітенціарної служби (АДПтС), лектор Вищої школи адвокатури (ВША) НААУ, молодший радник юстиції, Голова ГО «Регіональна організація в підтримку права людини на гідну смерть»; член Української асоціації репродуктивної медицини (УАРМ); член Етичної комісії НМУ ім. О.О. Богомольця; член Всеукраїнської асоціації кримінального права; громадський діяч; біоетик; Автор та співавтор проектів  низки законів.

Освіта: Харківський університет внутрішніх справ, який  закінчила в 2004 році з відзнакою («спеціаліст»); Національна академії прокуратури україни (кандидат юридичних наук, доцент), 2010, 2015; Національна академя внутрішніх справ (доктор юридичних наук),  2021.

Досвід роботи: викладач, доцент, професор низки університетів; державна служба (Національна служба посередництва та примирення), юрисконсульт;  робота в структурі Генеральної прокуратури України (НАПУ); науково-дослідна діяльність в Міжвідомчому науково-дослідному центрі при РНБО України; адвокатура.

Наукові інтереси: біоетика в тому числі новітні біотехнолоігї; кримінальне, цивільне, репродуктивне, медичне, сімейне, господарське право, міжнародне приватне право, міжнародне кримінальне право.

Підготувала 2 кандидатів наук. Автор понад 160 наукових праць.

Публікації останніх років:

Дисертації

 1. Кримінально-правова характеристика позбавлення життя іншої людини із співчуття до неї. Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Національна академія прокуратури України. Генеральна прокуратура України. Київ. 2010
 2. Теоретичні засади та практика реалізації принципів біоетики в кримінальному праві України. Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Національна академія внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ України. Київ. 2021.

Монографії

 1. Bioethicsand Law: some interaction aspect (overview).  Monograth. Lambert Academic Publishing. Dusseldorf.  2017. 81p.
 2. Тринева Я.О. Куц В.Н. Социальная биоэтика сквозь призму глобальной биоэтики. Монография /Междунар. гос. эколог. ин-т им. А.Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; Т.В. Мишаткина, С.Б. Мельнов, Т.Н. Цырдя [и др.]; под ред. канд. филос. наук, проф. Т.В. Мишаткиной, д-ра биол. наук, проф. С.Б. Мельнова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2018.- 518с. (Гл.15.2  С.398-405).
 3. Триньова Я.О. Біоетика кримінально-правового забезпечення протидії злочинності: монографія. Харків. Право, 2019.  536 с.

Статті у фахових виданнях (в тому числі зарубіжних)

 1. Bioethical law system: the concept and a value the need for survival in conditions of modern civilization.The survival strategy interms of bioethics, philosophy and medicine. Collection of scientific articles with international participation. Volume 22. RedactorTodor N. Terdea.  “Medicine”. Republic Moldova. 2016. P.114-118.
 2. Right to life human embryos: criminal law aspects. Міжнародний науковий збірник. Право, економіка, менеджмент. Ч. ІІ. Баскі Петровац. Сербія.  2017. С.268-273 (співавтор: Kuts V.)
 3. Legal providing problems in using the newest technologies. Верховенство права.  Молдова. 2017, №3. С.178-183.
 4. Биоэтика – инструмент гармонизации социоприродной системы. Верховенство права. Молдова. 2017. №5. С. 167-173.
 5. Екологічні проблеми в сучасному глобально-біоетичному вимірі та роль кримінального права у їх вирішенні. Юридична Україна. №5-6. 2018. С.53-63.
 6. Проблеми реформування системи органів правопорядку України у сфері протидії організованій злочинності та шляхи їх вирішення. Юридична Україна. № 4. 2019. С.44-53.
 7. Trynova Ya. Relationship between natural law and bioethics. Journal of National Academy of Legal Science of Ukraine. 2019.  Vol. 26. №4. P.179-193.
 8. Дискусія щодо правового регулювання темпоральних меж життя людини. Публічне право. 2019.  №3 (35). С.176-183.
 9. Реалізація принципів біоетики в кримінальному праві України. Право України. 2020.№3. С.154-170.
 10. Кваліфікація дій сурогатної матері щодо незаконного утримання нею дитини народженої у програмі сурогатного материнства. Медичне право. №1 (27). 2021. С.103-114.

Тези наукових доповідей

 1. Newest history is bioethical renaissance. Сахаровские чтения 2016 года: экологические проблемы ХХІ века: материалы  16-й  международной научной конференции,  19-20 мая 2016,  г. Минск, Республика Белорусь (под.  С.А. Маскевича, С.С. Поздняка,  Н.А. Лысуха: МГЭИ им. А.Д. Сахарова, БГУ – 2016, Минск – 360с.). С. 329-330.
 2. The ratio of phenomena bioethics and natural law. Шостий Національний Конгрес з біоетики з міжнародною участю, Київ, 27-30  вересня 2016., НАНУ, НАМНУ, МОЗ. С.40-41.
 3. Право на життя ембріона людини: кримінально-правовий аспект. Місце дитини в українському суспільстві: збірник матеріалів конференції.  К.: «МП Леся», 2016 18 листопада. С. 64-72.
 4. Самогубство асистоване лікарем: перспективи правового забезпечення в Україні. Розвиток медичного права в контексті євроінтеграції та глобалізаційних процесів: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ( 03 листопада 2016 року, м. Київ): Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / Ред.кол. Гриценко І.С., Гревцова Р.Ю., Рачук  О.А. та ін. Київ: ВД «Дакор», 2016. С.90-93.
 5. Эйтаназия, биоэтика, право. Биоэтика и современные проблемы медицинской этики и деонтологии: материалы Республиканской научно-практической конференции с международным участием (2 декабря 2016 года)/ М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».-Витебск: ВГМУ, 2016 .- 289с.   С. 30-33.
 6. Physician assisted suicide in Ukraine: de lege ferenda position. Міжнародний науковий збірник. Право, економіка, менеджмент. Ч. ІІ. Баскі Петровац. Сербія.  2017. С.268-273 (співавтор: Kuts V.).
 7. Some bioethical problems of modern international criminal law:  condition and settlement prospects.  Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы ХХ! века =  Saharovreading 2017: environmental problems of the XXI century: материалы 17 международной научной конференции, 18-19 мая 2017, Минск, Республика Беларусь в 2-х частях/ Междунар. гос. экол. институт им. А.Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол.: С.Е. Головатый [и др.]; под ред. Д-ра ф.-м. наук, профессора С.А. Маскевича, д-ра с.-х. наук, проф. С.С. Позняка: Минск. 2017.  Ч.1.С.267-269.  (співавтор: Kuts V.).
 8. Біоетиззація кримінального права як запорука сталого розвитку України: окремі аспекти. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали між нар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2017р. /редкол. В.Я. Тацій (голов.ред), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2017.  С.209-212.
 9. Стратегічний вектор розвитку законотворчої політики в галузі кримінального права: біоетичний  підхід. Концептуальні основи кримінальної законотворчості: Матеріали міжнародної науково-практ. конфеенції (Одеса, 19 жовтня 2017 р.) /відп. Ред..: В.О. Туляков,  Є.Л. Стрельцов. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія». 2017. С.407-415.
 10. Cryptocurrency: technological “breakthrough” or a threat to global environmental safety. Сахаровские чтения 2018 года: экологические проблемы ХХ! Века, материалы 18 международной научно-практической конференции 17-18 мая 2018 года, г. Минск, Республика Беларусь, в 3ч./Междунар. гос. экол. интитут имени А.Д. Сахарова Беларусского гос. ун-та: редкол.: А.Н. Батян [и др.] под. ред.. д-ра ф.-м. наук, проф. С.А. Маскевича, д-ра с.-х. наук, проф.. С.С. Позняка.  Минск: ИВЦ Минфина. 2018. Ч.3. С. 217-219.  (співавтор: V. Kuts.)
 11. Сучасні глобалізаційні виклики та можливі кримінально-правові заходи їх врегулювання. Кримінальне право в умовах  глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Одеса, 25 травня 2018 року.  Одеса: НУ «Одеська юридична академія», кафедра кримінального права, 2018.  С. 173-175; 260с.
 12. Злочини проти довкілля в системі особливої частини кримінального кодексу України: біоетичний погляд. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 18-19 жовтня 2018 року/ редкол.: В.Я. Тацій (голов. Ред.), В.І. Борисов (заст.. голов. Ред..) та ін.. – Харків: Право, 2018. – 552с.  С. 276-280.
 13. Щодо практики кримінально-правового реагування на злочини у сфері сурогатного материнства. Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 12 грудня 2018 року / ред. кол. Гревцова Р.Ю., Гриценко І.С., Мельник Р.С. та ін. К.: Видавничий дім «Гельветика». 2018. С.121-123.
 14. Перспективи правового врегулювання позбавлення життя іншої людини на прохання в Україні. Проект Закону України «Про забезпечення дотримання права людини на гідне закінчення життя» та внесення відповідних змін до пов’язаних з ним нормативно-правових актів. Біоетичні аспекти правового регулювання ейтаназії та суміжних з нею явищ в Україні: матеріали круглого столу з міжнародною участю, м. Київ, 18 грудня 2018 року / за редакцією  Я.О. Триньової. Київ, 2018. -105 с.  С. 77-102.  //medcom.unba.org.ua/assets/uploads/Lviv/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%20%20%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F.pdf
 15. Протидія злочинності в сфері використання репродуктивних технологій методом сурогатного материнства: постановка проблеми» // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 22 берез. 2019 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.].  Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019.  С.113-116.
 16. Биоэтический подход к концепции Особенной части модельного Уголовного кодекса романо-германской правовой семьи».  Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века = Sakharovreadings 2019 : environmental problems of the XXI century : материалы 19-й международной научной конференции, 23–24 мая 2019 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 3 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол. : А. Н. Батян [и др.] ; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, д-ра с.-х. н., проф. С. С. Позняка. – Минск : Изд-во, 2019. – Ч. 3. – 528 с. С.507-511 (співавтор Куц В.М.).
 17. Новий погляд на сутність кримінального правопорушення. Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Одеса, 24 трав. 2019 р.) м. Одеса. 2019. С.71-73 (співавтор Куц В.М.).
 18. Визнання біоетичної парадигми – відповідь на глобальні виклики сучасності. VII Національний конгрес з біоетики (м. Київ, 30.09-02.10.2019). м. Київ. НАНУ, НАМН України, МОЗ. 2019.  С.100.
 19. Біоетичні аспекти концепції реформування Кримінального кодексу України.  Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р.). м. Харків: Право, 2019.  С.63 -71.
 20. Перспективи правового врегулювання позбавлення життя людини на  прохання (евтаназії, ортаназії, САЛ). Правове регулювання темпоральних меж життя людини: матеріали засідання «круглого столу» (м. Київ, 22 жовтня 2019 р.) м. Київ. 2019. С.121-139.
 21. Биоправо:  место  в  системезаконодательствастранромано-германскойправовойсемьи  (на  примереУкраины). «Сахаровскиечтения 2020 года: экологическиепроблемы XXI века»: материалы 20-й международнойнаучнойконференции. (Минск, РеспубликаБеларусь, 21–22 мая 2020 г.) Минск., 2020.  Ч.1. С.104-107.
 22. Дотримання розумного балансу публічних та приватних інтересів у сфері встановлення правового забезпечення розпоряження своїм органним матеріалом після смерті. Приватне право в сфері охорони здоров’я: виклики та перспективи. Київські правові читання. Матеріали міжн. наук.-практ. конф. Київ, 17 вер. 2020 р. [Електронне видання]/ Р. А. Майданик, К.В. Москаленко та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. Львів: ЛОБФ «Медицина і право», 2020. С.  243-248.
 23. Співвідношення принципів біоетики з принципами кримінального права України // Реформування кримінального законодавства України: сучасність та майбутнє : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 22–23 жовт. 2020 р.); Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань розвитку кримінал. права Коміс. з питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Консульт. місія Європейського Союзу в Україні. – Харків : Право, 2021. С.69-72.
 24. Проблемні аспекти юридичного супроводу програм сурогатного материнства в Україні.  Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні, правові та управлінські аспекти розвитку охорони здоров ̓я: проблеми, перспективи, світовий досвід»: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Льорет-де-Мар, 05 лютого 2021 р.) /за заг. ред. О.Г. Алексєєва. – Льорет-де-Мар: ЗДМУ, 2021. С.143-146.
 25. Важливий аспект пенітенціарної реформи в Україні, пов’язаний з додержанням прав людини. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.); Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С.207-211

Інші видання

 1. Робоча програма з дисципліни «Міжнародне кримінальне право». К.: Європейський університет. 2016. 25с.
 2. Робоча програма з дисципліни «Кримінальне право України». К.: Європейський університет. 2016. 65с.
 3. Робота адвоката: надання правової допомоги чи пособництво у вчиненні злочину? (Атака на адвокатуру). Юридичний вісник України, № 44 (1112). 4-10 листопада, 2016. С. 7.
 4. Проект закону «Про забезпечення права людини на гідне закінчення життя»: 10 років дискусії. Юридичний вісник України.  №22 (1142), 2-8 червня 2017. С.14-15.
 5. Методичні рекомендації з попередження та розслідування злочинів у  сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій  методом сурогатного материнства. Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України. Київ, 2018. 84с. (автор підрозділу 3.3 Тупельняк І.І.).
 6. Смерть на прохання в Європі (Біоетика та практика ЄСПЛ щодо закінчення життя людини на прохання) : зб. рішень ЄСПЛ / уклад. і пер. Я. О. Триньова ; за заг. ред. В. М. Куца.  Харків: Право, 2019. 376 с.
 7. Евтаназія в Україні: delegelata V delegeferenda. Інтерв’ю ЮВУ. Юридичний вісник України. №5 (1334).С.10-11.
 8. Медичне право: підручник. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021.720с. (Р.9.4.; Р.12)