Ткаченко Олександр Григорович

начальник кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, полковник внутрішньої служби

ORCID: 0000-0002-5640-0906   Scopus ID 57218216458

Біографічна довідка 

Закінчив у 2005 році Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, (м. Харків).

В 2012 року захистив дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» за темою: «Адміністративна відповідальність, пов’язана з порушенням режиму утримання в установах виконання покарань».

В 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби.

Наукові інтереси: проблемні аспекти адміністративної відповідальності осіб рядового та начальницького складу ДКВС України; відповідальність за корупційні правопорушення; адміністративна відповідальність в сфері діяльності ДКВС України. 

Публікації останніх років:

 1. Ткаченко О. Г. Дубік В. Л. Адміністративно-правові аспекти попередження адміністративних правопорушень персоналом державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІ заочної наук.-практ. конф. (Чернігів, 20 квіт. 2018 р.). Чернігів, 2018. С. 354–357.
 2. Ткаченко О. Г. Залуговська Г. П. Антикорупційна політика в органах та установах державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІ заочної наук.-практ. конф. (Чернігів, 20 квіт. 2018 р.). Чернігів, 2018. С. 349–354.
 3. Ткаченко О. Г. Дубік В. Л. Поняття персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Правове та інституційне забезпечення регіональної кластеризації: матеріали X міжнародної наук.-практ. конф. (25 квітня 2018 року). Чернігів, 2018. С. 227–232.
 4. Ткаченко О. Г. Разумейко Н.С. Концепція кадрового забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2018. № 1 (3). С. 198–209.
 5. Ткаченко О. Г. Реалізація права громадян на захист з використанням зброї. Науковий вісник Сіверщини. 2018. № 1 (3). С. 239–248.
 6. Ткаченко О.Г., Разумейко Н.С. Особиста безпека громадян та їх право на самозахист. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» Stalova Wola, Republic of Poland, 20-21 July2018. Vol. 4. Stalova Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. pp. 31–35.
 7. Ткаченко О. Г.,  Разумейко Н. С. Види насильства щодо підлітків та його особливості. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2018. № 2 (4). С. 48–61.
 8. Ткаченко О. Г., Анохіна К. Е. Пенітенціарна система – єдність та різноманіття поглядів та законодавчих визначень. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С. 403–405.
 9. Ткаченко О. Г., Разумейко Н.С. THE VARIETY OF BREACH OF POCTURE IN THE PERIOD OF STUDY AT SCHOOL. Науковий вісник Сіверщини : Серія : Освіта. Соціальні та поведінкові науки : науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2018., №1 (1), С.162–168.
 10. Ткаченко О. Г., Разумейко Н.С. Підготовка персоналу ДКВС України. La science et la technologie à l’ère de la société del’information: coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» з avecdes matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux , France.
 11. Ткаченко О.Г. Загальна характеристика адміністративної відповідальності за порушення режиму утримання в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань. Актуальні проблеми публічного та приватного права: монографія / Ніщимна С. О., Зливко С. В., Сикал М. М. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ніщимної С. О. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 436 с. С. 99–140.
 12. Тkachenko О. Ethical norms of business activities in ebusiness. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 22, Special Issue 1, 2019 Mykhailo Puzyrov, Oleksandr Тkachenko, Natalia Shamruk, Oleksandr Zvenyhorodskyi, Ihor Ivankov.
 13. Ткаченко О.Г., Кисельов Д.В. Проблеми функціонування та встановлення моделі ювенальної пробації в Україні: міжнародний досвід. Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник матеріалів XI міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 15 квіт. 2019 р.). Чернігів, 2019. С. 318–322.
 14. Ткаченко О. Г. Залуговська Г. П. Добір та підготовка кадрів як передумова професійної компетентності осіб рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІV заочної наук.-практ. конф. (Чернігів, 25 квіт. 2019 р.). Чернігів, 2019. С. 138–140.
 15. Ткаченко О. Г., Залуговська Г. П. Добір та підготовка як складові професійної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 1 (6). С. 58–70.
 16. Ткаченко О. Г., Калита Ю.С. Проблеми нормативного регулювання запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням. Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: міжнародна науково-практична конференція. (Харків, 6-7 грудня 2019 р.) Харків: східноукраїнська наукова юридична організація, 2019. Ч.2. С. 70–74.
 17. Ткаченко О. Г., Гетта П. Г. Порівняльний аналіз організації діяльності органів протидії корупції зарубіжних країн. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2019. № 2 (6). С. 117–125.
 18. Ткаченко О. Г., Разумейко Н. С. Співучасть та замах в адміністративному праві у правопорушенні що посягають на режим утримання установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. Вип. 41 Т.1. С. 116–120.
 19. Ткаченко О. Г. Адміністративний примус в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України: навчально-методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 54 с.
 20. Ткаченко О.Г. Адміністративне право та процес: навчально-методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 107 с.
 21. Ткаченко О. Г. Разумейко Н. С. Олефір Л.І. Приватний інтерес як евентуальне джерело корупції. Topical issues of the development of modern science. The 7 th International scientific and practical conference. (March 11-13, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. С. 385–390.
 22. Ткаченко О. Г. Кондратенко Н. В. Щодо питання надання права громадянам на володіння та користування вогнепальною зброєю. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 277–281.
 23. Перелік наукових публікацій кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби (2016–2020 рр.) / упорядники: І.В. Боднар, О.О. Кузнєцов, М.В. Пузиревський, О.Г. Ткаченко. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 34 с.
 24. Ткаченко О. Г. Разумейко Н. С. Демяненко Ю. О. Вікові та статеві особливості вияву агресії в поведінці сучасних підлітків. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. № 1 (4). С. 95–105.
 25. Ткаченко О.Г., Разумейко Н.С. Поняття та характерні риси конфлікту інтересів під час проходження державної служби в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 2 (10). С. 63–74.
 26. Ткаченко О. Г., Боднар І. В., Єсипенко О. Г., Тогочинський О. М. Оперативно-розшукова діяльність оперативних підрозділів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби: навчальний посібник. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2021. 86 с. – Таємно.
 27. Правові основи оперативно-розшукової діяльності: підручник / О.М. Тогочинський, В.О. Глушков, С.Р. Тагієв, Боднар І.В., та ін.; за заг. ред. О.М. Тогочинського; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 302 с.
 28. Ткаченко О.Г., Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Левицький В.В. Методи оперативно-розшукової діяльності: навчально-методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 95 с.
 29. Ткаченко О. Г. Корчова І.В. Проблемні питання не допуску посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки у сфері техногенної та пожежної безпеки. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 366-369.
 30. Ткаченко О. Г. Корчова І.В. Мета державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник матеріалів XІІІ міжнародної науково практичної конференції – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 445-449.
 31. Ткаченко О.Г. Аніщенко В.О., Разумейко Н.С., Механізми запобігання виникнення конфлікту інтересів під час проходження державної служби в Україні. Virtus: Scientific Journal. 2021. March # 52. С. 209–212.
 32. Ткаченко О.Г., Разумейко Н.С. Вплив фізичної активності на здоров’я нації. Європейські виміри сталого розвитку: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 11 червня 2021 р.). Київ: НУХТ, 2021. С. 86–87.
 33. Ткаченко О.Г. Актуальні напрями професійної підготовки офіцерів у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання: монографія / В. О. Аніщенко, С. М. Єрмак, О. П. Шеремета та ін.; за заг. ред. В. О. Аніщенко; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 316 с.
 34. Ткаченко О. Г., Залуговська Г. П. Низький соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України як детермінант корупційних ризиків у пенітенціарній системі України. Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції : тези І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 жовтня 2021 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. С. 127-128.
 35. Ткаченко О.Г., Петроченко Л.С. Проблеми криміналістичної тактики проведення оглядів та обшуків та шляхи їх подолання. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2021. № 1 (9). С. – .
 36. Ткаченко О.Г. Прошкіна О.В. Характеристика юридичної відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2021. № 2 (10). С. – .
 37. Боднар И. В., Ткаченко А. Г., Красковский Е. М. Обеспечение безопасности учреждений исполнения наказаний в Украине с учётом Минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключёнными. Правила Нельсона Манделы: вопросы подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы и научного осмысления: материалы международной научно-практической конференции (г. Костанай, 10 ноября 2021 г.) / Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева. Костанай, 2021.
 38. Ткаченко О.Г., Разумейко Н.С. Пропозиції щодо вдосконалення правової регламентації примусу в Національній кримінально-виконавчій системі Scientific Journal Virtus. 2022.
 39. Ткаченко О.Г., Разумейко Н.С. Здоров’язбережувальні технології в системі освіти вузів зі специфічними умовами навчання: І наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Соціально-психологічні та гуманітарні виміри безпеки життєдіяльності» (м. Львів, 20-21 жовтня 2022 р.).
 40. Ткаченко О.Г. Фурів О.М. Використання поліграфа в Україні: проблемні питання. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 17 червня 2022р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2022.
 41. Ткаченко О. Г., Корчова І.В., Правове регулювання відновлення експлуатації об’єктів після усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право № 1 (15), 2022 С. 63-73.