Технології професійної діяльності

Запрошуємо взяти участь у роботі міжнародної заочної науково-практичної конференції «Технології професійної діяльності: теорія і практика», що відбудеться 2 серпня 2016 року в Академії Державної пенітенціарної служби.

До участі запрошуються наукові, науково-педагогічні, практичні працівники, ад’юнкти, аспіранти, курсанти та студенти ВНЗ.

Робота конференції планується за такими основними напрямами:

1. Соціально-гуманітарні аспекти професійної діяльності.

2. Правові та психолого-педагогічні засади підготовки фахівців у галузі права: вітчизняний і зарубіжний досвід.

3. Актуальні проблеми теорії права і галузевих юридичних наук.

Примітка: перелік проблем до обговорення відкритий для авторських підходів в межах тематики конференції.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

За результатами конференції доповіді та повідомлення будуть розміщені на сайті Академії Державної пенітенціарної служби (//dps-academy.org/) у формі збірника тез.

Для участі в роботі конференції та включення матеріалів до збірника необхідно до 29 липня 2016 року подати (надіслати) на адресу оргкомітету електронною поштою (e mail: ndc_academy@kvs.gov.ua) електронний варіант тез виступу, оформлений відповідно до вимог, що додаються.

Відповідальні особи оргкомітету конференції:

+38(067)9672965 Пузирьов Михайло Сергійович

+38(050)3833356 Кирилюк Анатолій Володимирович

+38(098)5101282 Шпортюк Олена Миколаївна

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

– Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана й акуратно оформлена.

– Обсяг – 3–4 сторінки за форматом сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова.

– Поля: верх, низ та праве – 15 мм, ліве – 20 мм.

– Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.

– Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище, ім’я, по батькові автора.

– Другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи автора (авторів) (подвійний абзац).

– Наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) назва доповіді.

– Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині.

– Посилання оформлюються у квадратних дужках.

– Наприкінці тексту доповіді, у разі потреби, розміщують список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог МОН України.

Науково-дослідний центр