доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

ORCID:0000-0001-7089-2524

Біографічна довідка:

У 2006 році закінчила Чернігівський державний інститут економіки і управління за спеціальністю «Маркетинг».

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

У 2013 році закінчила аспірантуру Чернігівського державного інституту економіки і управління.

У 2018 році отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу.

Наукові інтереси: маркетингові дослідження; дослідження системи управління правоохоронними органами.

Автор понад 40 наукових публікацій.

Основні праці оприлюднені за останні роки:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до науково метричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Суворова С.Г. Формування системи оцінки результатів маркетингових досліджень.  Науковий вісник Полісся.  Чернігів: ЧНТУ, 2018.  № 1 (13). Ч. 2.  С. 199-204. ( у співав. Ю.Карпенко, В.Жидок)

 Навчальні підручники і навчально-методичні розробки

 1. Суворова С.Г. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в менеджменті» (для магістрів).  Чернігів: ЧІ МАУП, 2019.  21 с.
 2. Суворова С.Г. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для магістрів).  Чернігів: ЧІ МАУП, 2020. 18 с.
 3. Суворова С.Г. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність» (для магістрів). Чернігів: ЧІ МАУП, 2020.  16 с.

Наукові публікації в фахових виданнях

 1. Суворова С.Г. Історико-еволюційні аспекти розвитку маркетингових досліджень. Наука і економіка Хмельницький: Хмельницький економічний університет, 2018.  № 4 (48).  С. 20-25.
 2. Суворова С.Г. Особливості впливу реклами на дітей. Ефективна економіка. Дніпро: ТОВ «ДСК-центр», 2019.  № 12. Режим доступу: URL: //www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7478
 3. Суворова С.Г. Маркетингові дослідження в умовах діджиталізації. Ефективна економіка. Дніпро: ТОВ «ДСК-центр», 2020.  № 12. Режим доступу: URL: //www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8431
 4. Суворова С.Г. ЕdТech ринок – аналітичний огляд. Економіка та держава.  Київ, 2021.  № 3.  С. 83-87. ( у співав. Мурашко М., Назарко С.)
 5. Суворова С.Г. Вплив цифрового маркетингу на розвиток підприємництва в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 40.  (у співав. Витвицька О., Корюгін А.) Режим доступу:URL: //economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1518
 6. Суворова С. Вплив цифрового маркетингу на підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу. Економічний простір.  2023. Вип.184, С.164-168. (у співав. Карпенко Ю.)

Наукові публікації в інших виданнях України

 1. Суворова С.Г. Використання POS & POP матеріалів як основного комунікаційного засобу мерчандайзингу: мат-ли ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку цифрової економіки, її соціально-правові аспекти та управління інформаційними системами і технологіями в умовах євроінтеграції» (м. Чернігів, 25 квітня 2018 року). Чернігів, ЧІІБіП МНТУ ім. академіка Ю.Бугая, 2018.  С. 74-77. (у співав. Чуб Р.)
 2. Суворова С.Г. Генезис маркетингових досліджень в контексті розвитку сучасної концепції маркетингу: мат-ли ІІ Міжнародної наукової конференції «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації» (м. Клайпеда, 23 березня). Литва: Університет Клайпеди, 2018.
 3. Суворова С.Г. Маркетинг в умовах розвитку інтернет-економіки: мат-ли VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності» (м. Київ, 20 квітня 2021 року). Київ: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 64-66.

  Тези виступу на науково-практичних конференціях

 1. Суворова С.Г. Правове регулювання маркетингових досліджень в Україні: мат-ли Х Міжнародної науково-практичної конференції «Правове та інституційне забезпечення регіональної кластеризації» (м. Чернігів, 25 квітня 2018 року). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. С. 60-63.
 2. Суворова С.Г. Особливості маркетингу малого бізнесу: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад» (м. Чернігів, 17 квітня 2019 року). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 113-117. (у співав. Карпенко Ю.М.).
 3. Суворова С.Г. Вплив телевізійної реклами на дитячу аудиторію: мат-ли XV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні світові тенденції розвитку інформаційних технологій, економіки і права» (м. Чернігів, 18 квітня 2019 року). Чернігів: ЧІІБіП МНТУ ім. академіка Ю.Бугая, 2019. С.142-143. (у співав. Грабовець В.).
 4. Суворова С.Г. Маркетингові дослідження як різновид наукових досліджень: мат-ли XII Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України» (м. Чернігів, 15 квітня 2020 року). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 75-78. (у співав. Куліцький Б.Г., Лещенко С.В.).
 5. Суворова С.Г. Бенчмаркінг як метод інформаційного забезпечення стратегічного управління: мат-ли VІ регіональної науково-практичної конференції «Правова держава в сучасних умовах» (м. Чернігів, 16 жовтня 2020 року). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 28- 30. (у співав. Бачуріна І.В.).
 6. Суворова С.Г. Сучасні реалії ринку маркетингових досліджень в Україні: мат-ли XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад» (м. Чернігів, 28 квітня 2021 року). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.116-119 с. (у співав. Бачуріна І.В.).
 7. Суворова С.Г. Психологія кольору в рекламі: мат-ли VІІ регіональної науково-практичної конференції «Правові засади розвитку держави в умовах проведення децентралізації» (м. Чернігів, 6 жовтня 2021 року).  Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 165-168. (у співав. Ременець А.І.).
 8. Суворова С.Г. Реалізація концепції «Just-in-time» в умовах війни: мат-ли VІІІ регіональної науково-практичної конференції «Економіко-правова» політика України в контексті негативного впливу війни» (м. Чернігів, 7 жовтня 2022 року). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2022. С. 235-237. (у співав. Кадетов С.М., Ременець А.І.).
 9. Суворова С.Г. Переваги використання цифрового маркетингу в умовах війни: мат-ли XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правові аспекти формування моделі інвестиційної привабливості територіальних громад» (м. Чернігів, 11 квітня 2023 року). Чернігів: Північноукраїнський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023.  С. 103-105. (у співав. Карпенко Ю.М.).