Сіренко Крістіна Юріївна

доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

//orcid.org/0000-0003-2705-0924

H-1791-2016

Біографічна довідка:

У 2010 році закінчила Чернігівський державний інститут економіки і управління за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

У 2012 році вступила до аспірантури Чернігівського державного інституту економіки і управління без відриву від виробництва.

В 2015 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.03 „Економіка та управління національним господарством” у спеціалізованій вченій раді К 79.051.04 Чернігівського національного технологічного університету та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

В 2019 році присвоєно вчене звання доцента.

 

Наукові інтереси: державне регулювання інноваційного розвитку (автор понад 80 наукових публікацій), сучасні аспекти розвитку фінансової системи України, фінансово-економічна діяльність підприємств, фінансова спроможність домогосподарств, управління підприємствами установ виконання покарань.

В 2021 році пройшла Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД». Польща – Україна Отримала Сертифікат.

В 2018 році брала участь в проекті міжнародної технічної допомоги ЄС «The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European  Integration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives» програми ЄС  «ЕРАЗМУС +», напряму «Модуль Жан Моне» (номер проекту 575275-ЕРР-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE, реєстрація в Мінеконом-розвитку 22.05.2017 р., № 3613).

Член редколегії Наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки», що включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б».

Наукові публікації включені до науково-метричних баз Scopus, або Web of Science Core Collection

 1. Сіренко К.Ю. Особливості реформування системи соціального страхування на випадок безробіття. Вісник Полісся Чернігівського національн. технологіч. університету: науковий журнал.Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. № 3 № 3(7)(4)  С. 140-145. (у спів. Товстиженко О.В., Міхєєнко  Т.В.)
 2. Sіrenko K. Іnnovative performance as precondition of sustainable and secure development.  Journal of security and sustainability issues. International Entrepreneurial Perspectives and Innovative Outcomes. 2019. March. Vol. 8, № 3. P. 497-512. (у спів. Goncharenko O., Tohochynskyi О., Chebonenko S., Tretiak H.)
 3. Сіренко К.Ю. Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу легкої промисловості України. Науково-практичний журнал НАН України «Наука та інновації». 2020. 16(2). С. 33-44. //doi.org/10.15407/scin16.02.033 (у спів. Гончаренко О.Г.,  Аніщенко В.О.)
 4. Сіренко К.Ю. Економетричне моделювання інноваційного розвитку промислового потенціалу України. Науково-практичний журнал Наука та інновації НАН України, 2022. Том 18, с. 20-28; //doi.org/10.15407/scine18.01.020 (у спів. Гончаренко О.Г., Тогочинський О.М., Аніщенко В.О.)

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Сіренко К.Ю., Міхєєнко Т. В., Товстиженко О.В., Абакуменко О.В. Соціальне страхування: навчальний посібник. Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2016. 213 с.
 2. Соціальне страхування: навчальний посібник 2-ге видання перер. та доп. / укл. О. В. Товстиженко, О. Г. Гончаренко, К. Ю. Сіренко. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 184 с.
 3. Фінанси: навч.-метод. посібник / укл. Сіренко К. Ю.; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 104 с.
 4. Національна економіка: навч.-метод. посібник / укл. Сіренко К. Ю.; Академія Державної пенітенціарної служби Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 64 с.
 5. Економіка та управління підприємствами установ виконання покарань: практикум: навчальний посібник / укл. О. Г. Гончаренко, К. Ю. Сіренко, Аніщенко В.О. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2020. 264 с.
 6. Сіренко К.Ю., Гончаренко О.Г. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» для підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Суспільні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка». Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2021. 55 с.

Монографії

 1. Сіренко К.Ю. Сучасний стан державного регулювання інноваційного розвитку та його вплив на інноваційну активність промисловості України. Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: колективна монографія; під за ред. к.е.н., професора Л.О. Коваленко у 2-х томах. Т 1.  Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. 340 с. С. 57-80.
 2. Сіренко К.Ю.,  Коваленко Л.О. Інноваційна модель розвитку як пріоритет забезпечення  конкурентоспроможності  країни  у  глобалізованому світі. Інноваційно-інвестиційні  засади  стійкого  розвитку  базових  галузей  національного  господарства :  колективна  монографія  /  за  заг.  ред.  В. П. Ільчука. Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. 396 с. С.  174-185.
 3. Сіренко К.Ю., Товстиженко О.В. Фінансово-економічна безпека страхового ринку України у  глобальному страховому  просторі. Інноваційно-інвестиційні  засади  стійкого  розвитку  базових  галузей  національного  господарства:  колективна  монографія  /  за  заг.  ред.  В. П. Ільчука. Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. 396 с. С. 256-270.
 4. Сіренко К.Ю.,  Товстиженко О.В., Товстиженко Д.П. Методичні підходи до діагностування рівня людської безпеки через аналіз ресурсів і витрат домогосподарств. Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія /  за  заг.  ред.  В. П. Ільчука.  Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2017. 350 с. С. 110-123.
 5. Сіренко К.Ю., Товстиженко О.В. Роль науково-інноваційної діяльності у формуванні національного виробництва інтенсивного типу. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень : колективна монографія  / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 432 с. С. 195-204.
 6. Сіренко К.Ю., Гончаренко О.Г. Забезпечення економічної безпеки національної економіки. Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації: колективна монографія / За заг. ред. О.Л. Гальцової. Херсон: Видавничий дім  «Гельветика», 2020. С. 21-38. ISBN 978-966-922-063-8

Наукові публікації в інших іноземних наукових виданнях або наукових фахових виданнях, включених до науково-метричних баз

 1. Сіренко К.Ю. Оцінка сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств України. Scientific journal «Virtus». Center of Modern Pedagogy «Learning without Boarders» (Canada). Part 2, January, 2018. № 2. С 184-190.
 2. Сіренко К. Ю.,  Товстиженко О.В. Фінансова спроможність домогосподарств в контексті нагромадження та оптимізації  їх доходів та витрат. Еconomic and law paradigm of modern society. ISSN 2414-0414 Scientific Journal by Open Europe, Issue 2, 2018. С. 68-75 (Словаччина).
 3. Сіренко К. Ю.,  Костецька Ю. Д.  Фактичні та юридичні підстави конституційно-правової  відповідальності. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina.  Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018. S. 313-319.
 4. Sirenko Kristina, Nestorenko Oleksandr, Vasylenko Olena INVENTORY MANAGEMENT MODEL WITH THE COST OF DELIVERY OF A CONSIGNMENT THAT VARIES OVER TIME. International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture ITEMA 2019. October 24, 2019. College of Economics and Management in Public Administration (VŠEMvs). Bratislava, Slovakia​.
 5. Сіренко К.Ю, Гончаренко О.Г. Стратегічна модель державного регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості України. Електронне фахове видання «Приазовський економічний вісник». 2020. № 6(23). С 28-34.
 6. Сіренко К.Ю., Гончаренко О.Г.  Оцінка економічної безпеки національної економіки. Електронне фахове видання «Приазовський економічний вісник». 2020. 2(19). С. 43-50. URL: //pev.kpu.zp.ua
 7. Сіренко К.Ю. Формування та розподіл прибутку підприємства. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Фаховий науковий журнал категорії «Б».
  Академія Державної пенітенціарної служби. 2021. № 2 (7), с. 171-185. URL: file:///D:/Наука%202021/Науковий%20вісник%20Академії%2009.2021/Сіренко-К.-Ю..pdf
 8. Сіренко К.Ю. Стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Фаховий науковий журнал категорії «Б».
  Академія Державної пенітенціарної служби. 2022. № 1(8), с. 34-45.
 9. Сіренко К.Ю. Стратегічне управління органами та установами виконання покарань. Електронний науково-практичний, фаховий журнал Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. № 2 (35). URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/index.php/vipusk-35-2022 (у спів. Любич О.А., Попружна А.В.)

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Сіренко К.Ю., Абакуменко О.В., Марченко Н.А. Ресурсний потенціал економічного зростання як фактор конкурентоспроможності національної економіки. Бізнес-інформ. 2015. №10. С.61-68.
 2. Сіренко К.Ю., Абакуменко О.В., Коваленко Л.О. Академічні інкубатори як драйвер розвитку інноваційних проектів. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. № 3 (3). 342 с. C. 9-16.
 3. Сіренко К.Ю. Методика моніторингу інноваційних процесів у  легкій промисловості України. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. № 4 (4). 430 с. С. 154-163.
 4. Сіренко К.Ю., Товстиженко О.В. Соціальні аспекти необхідності реформування пенсійної системи України. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. 2016. №12 (187). С. 88-93.
 5. Sirenko K. Y., Bezuglіy І. V., Chepurda G. M. Еconomic sufficiency household as the foundation of human capital. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14), Ч 1. С. 203-209.
 6. Сіренко К.Ю., Гончаренко О.Г. Фінансове забезпечення домогосподарств як  підґрунтя сталого розвитку національної економіки. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. Серія: Економіка. 2018. № 3. С. 67-75.
 7. Сіренко К. Ю.,   Безуглий І.В. Методичні основи розробки типології готельних мереж. Приазовський економічний вісник. Секція 3: Економіка та управління національним господарствомелектронне фахове видання.  2018. № 3 (08). С. 14-20.
 8. Сіренко К. Ю. Проблемні аспекти стратегічного і оперативного характеру об’єднаних територіальних громад. Економіка та суспільство: електронне фахове видання. 2018. № 19. С. 225-230. URL: //economyandsociety.in.ua  (дата звернення: 18.12.2018).
 9. Сіренко К. Ю. Фінансування наукової та науково-технічної діяльності як ефективний важіль підвищення конкурентоспроможності країни, вітчизняний та зарубіжний досвід. Приазовський економічний вісник: електронне фахове видання. 2018. № 5 (10). С. 97-103 URL: //pev.kpu.zp.ua/ (дата звернення: 24.02.2018).
 10. Сіренко К. Ю. Соціальні індикатори рівня життя населення як основа  соціальної безпеки та захищеності громадян України. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Київ, 2018. Вип. 11(210). С. 90-99.
 11. Сіренко К. Ю. Євроінтеграційна політика України:  позитивні і негативні аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного університетузб. наук. праць. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 2, част. 3. № 22, С. 65-69.
 12. Сіренко К. Ю. Інноваційна інфраструктура як головна рушійна сила в розвитку інновацій. Електронний фаховий науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. Серія: Економіка та управління національним господарством. Випуск 27: зб. наук. пр.  2019 С. 68-74.
 13. Сіренко К.Ю., Товстиженко О.В. Впровадження новітніх технологій та інновацій, як основа інтенсивного економічного відтворення національної економіки. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2019. № 1 (2). С. 83-95.
 14. Сіренко К. Ю., Гончаренко О.Г., Товстиженко О.В.  Індекси оцінки ефективності функціонування національної інноваційної системи. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. Випуску 5-1. (54). С 39-44.
 15. Сіренко К. Ю., Гончаренко О.Г. Інноваційна модель розвитку: ризики та перспективи. Східна Європа: економіка, бізнес та управління – електронне наукове фахове видання. Секція: Економіка та управління національним господарством. Випуску № 6 (23). 2019. С 56-64.
 16. Сіренко К. Ю., Гончаренко О.Г., Любич О.А. Діагностування рівня економічної безпеки національної економіки. Електронне фахове видання «Економіка та суспільство». Вип. 26. 2021. URL: //economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/390/377 

Наукові публікації в інших виданнях України

 1. Сіренко К.Ю. Напрямки реформування системи виконання покарань та приведення її до європейських стандартів. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра: науковий журнал. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. № 1 (3). С. 35-47.
 2. Сіренко К.Ю. Проблеми та перспективи розвитку медицини в сільській місцевості (на прикладі Чернігівського регіону). Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Академія Державної пенітенціарної служби.  2020. № 1 (4). С. 106-115.

Тези виступу на науково-практичних конференціях

 1. Сіренко К. Ю. Напрямки державної підтримки інноваційного розвитку легкої промисловості України. Сучасні економічні системи: стан та перспективи: матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (14-15 травня). Хмельницький: ХКТЕІ, 2015. С. 48-50.
 2. Сіренко К. Ю. Запуск системи пробації в Україні. Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні: матеріали Міжнародного круглого столу  (22  червня 2018 року). Київ: Національна Академія прокуратури України, 2018. С. 112-115.
 3. Сіренко К. Ю. Напрямки реформування кримінально-виконавчої системи  як необхідної умови  реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених. Частина 2. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. 223 с. С. 87-91.
 4. Сіренко К. Ю., Іванченко С.М. Психолого-педагогічний супровід процесу виправлення та ресоціалізації засуджених. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави:  матеріали VIIІ заочній Науково-практичної конференції (26 листопада 2021 року). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2021. С. 51-56.
 5. Сіренко К. Ю., Воленко А.Ю. Дотримання принципу поваги до прав і свобод людини як елемент підвищення компетенції персоналу ДКВС України. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали VIIІ заочній Науково-практичної конференції (26 листопада 2021 року). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2021. С. 37-42.
 6. Сіренко К. Ю., Волков М.В. Андрагогічна модель дистанційного навчання персоналу ДКВС України. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали VIIІ заочній Науково-практичної конференції (26 листопада 2021 року). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2021. С. 43-47.
 7. Сіренко К.Ю.  Вимоги до організації освітнього процесу в юридичних закладах вищої освіти в умовах воєнного стану. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 04 листоп. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. 522 с. С. 262-266.
 8. Сіренко К.Ю., Кузьменко Т.В. Проблема визначення поняття «правоохоронні органи» в законодавстві України.  Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: зб. матеріалів доп. учасн.  Х Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. Чернігів : Академія ДПтС, 02 грудня 2022 року, подано до друку
 9. Сіренко К.Ю., Кушнаренко Н.І. Особливості проведення атестування осіб рядового і начальницького складу в Державній кримінально-виконавчій службі України. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: зб. матеріалів доп. учасн.  Х Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. Чернігів : Академія ДПтС, 02 грудня 2022 року, подано до друку