Сіренко Крістіна Юріївна

доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

ORCID: 0000-0003-2705-0924

Біографічна довідка:

У 2010 році закінчила Чернігівський державний інститут економіки і управління за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

В 2015 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.03 „Економіка та управління національним господарством” у спеціалізованій вченій раді К 79.051.04 Чернігівського національного технологічного університету та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

В 2019 році присвоєно вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи більше 10 років.

12-18 червня 2021 р. пройшла Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (180 год – 6 кредитів), Польща – Україна. Отримала Сертифікат.

13 лютого – 26 березня 2023 р. пройшла Міжнародне стажування  за програмою підвищення кваліфікації «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (180 год – 6 кредитів), м. Рига, Латвійська Республіка. Отримала Сертифікат.

Брала участь в проєкті міжнародної технічної допомоги ЄС «The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives» програми ЄС «ЕРАЗМУС +», напряму «Модуль Жан Моне» (номер проекту 575275-ЕРР-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE, реєстрація в Мінеконом-розвитку 22.05.2017 р., № 3613).

З 2023 року член робочої групи Міжнародної програми партнерства вищої освіти (HEP) 2023-2026 рр.

Член редколегії Наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки», що включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б».

Наукові інтереси: державне регулювання інноваційного розвитку; фінансово-економічна діяльність підприємств установ виконання покарань; управління ресурсами установ виконання покарань; вдосконалення та розвиток пробаційних інструментів.

Наукові публікації включені до науково-метричних баз

Scopus, або Web of Science Core Collection

 1. Сіренко К.Ю. Особливості реформування системи соціального страхування на випадок безробіття. Вісник Полісся Чернігівського національн. технологіч. університету: науковий журнал.Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. № 3 № 3(7)(4)  С. 140-145. (у спів. Товстиженко О.В., Міхєєнко  Т.В.)
 2. Sіrenko K. Іnnovative performance as precondition of sustainable and secure development.  Journal of security and sustainability issues. International Entrepreneurial Perspectives and Innovative Outcomes. 2019. March. Vol. 8, № 3. P. 497-512. (у спів. Goncharenko O., Tohochynskyi О., Chebonenko S., Tretiak H.)
 3. Сіренко К.Ю. Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу легкої промисловості України. Науково-практичний журнал НАН України «Наука та інновації». 2020. 16(2). С. 33-44. //doi.org/10.15407/scin16.02.033 (у спів. Гончаренко О.Г.,  Аніщенко В.О.)
 4. Сіренко К.Ю. Економетричне моделювання інноваційного розвитку промислового потенціалу України. Науково-практичний журнал Наука та інновації НАН України, 2022. Том 18. С. 20-28 //doi.org/10.15407/scine18.01.020 (у спів. Гончаренко О.Г., Тогочинський О.М., Аніщенко В.О.)
 5. Сіренко К.Ю. Інноваційний розвиток сільського господарства України в умовах комплексних загроз. Науково-практичний журнал Наука та інновації НАН України, 2023. Том. 19 № 4. Подано до друку (у спів. Гончаренко О.Г., Аніщенко В.О.)

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Сіренко К.Ю., Міхєєнко Т. В., Товстиженко О.В., Абакуменко О.В. Соціальне страхування: навчальний посібник. Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2016. 213 с.
 2. Соціальне страхування: навчальний посібник 2-ге видання перер. та доп. / укл. О. В. Товстиженко, О. Г. Гончаренко, К. Ю. Сіренко. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 184 с.
 3. Фінанси: навч.-метод. посібник / укл. Сіренко К. Ю.; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 104 с.
 4. Національна економіка: навч.-метод. посібник / укл. Сіренко К. Ю.; Академія Державної пенітенціарної служби Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 64 с.
 5. Економіка та управління підприємствами установ виконання покарань: практикум: навчальний посібник / укл. О. Г. Гончаренко, К. Ю. Сіренко, Аніщенко В.О. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2020. 264 с.
 6. Сіренко К.Ю., Гончаренко О.Г. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» для підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Суспільні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка». Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2021. 55 с.

Монографії

 1. Сіренко К.Ю. Сучасний стан державного регулювання інноваційного розвитку та його вплив на інноваційну активність промисловості України. Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: колективна монографія; під за ред. к.е.н., професора Л.О. Коваленко у 2-х томах. Т 1.  Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. 340 с. С. 57-80.
 2. Сіренко К.Ю.,  Коваленко Л.О. Інноваційна модель розвитку як пріоритет забезпечення  конкурентоспроможності  країни  у  глобалізованому світі. Інноваційно-інвестиційні  засади  стійкого  розвитку  базових  галузей  національного  господарства :  колективна  монографія  /  за  заг.  ред.  В. П. Ільчука. Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. 396 с. С.  174-185.
 3. Сіренко К.Ю., Товстиженко О.В. Фінансово-економічна безпека страхового ринку України у  глобальному страховому  просторі. Інноваційно-інвестиційні  засади  стійкого  розвитку  базових  галузей  національного  господарства:  колективна  монографія  /  за  заг.  ред.  В. П. Ільчука. Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. 396 с. С. 256-270.
 4. Сіренко К.Ю.,  Товстиженко О.В., Товстиженко Д.П. Методичні підходи до діагностування рівня людської безпеки через аналіз ресурсів і витрат домогосподарств. Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія /  за  заг.  ред.  В. П. Ільчука.  Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2017. 350 с. С. 110-123.
 5. Сіренко К.Ю., Товстиженко О.В. Роль науково-інноваційної діяльності у формуванні національного виробництва інтенсивного типу. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень : колективна монографія  / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 432 с. С. 195-204.
 6. Сіренко К.Ю., Гончаренко О.Г. Забезпечення економічної безпеки національної економіки. Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації: колективна монографія / За заг. ред. О.Л. Гальцової. Херсон: Видавничий дім  «Гельветика», 2020. С. 21-38. ISBN 978-966-922-063-8
 7. Сіренко К.Ю., Гончаренко О.Г. Застосування інноваційних технологій навчання при викладанні соціально-гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти. Актуальні аспекти змісту суспільствознавчих дисциплін та інноваційні методики і технології їх навчання і викладання: колективна монографія. м. Рига, Латвія: Izdevnieciba “Baltija Publishing, 2023. С. 78-89. Включено до наукометричної бази даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до

переліку наукових фахових видань України

 1. Сіренко К.Ю., Абакуменко О.В., Марченко Н.А. Ресурсний потенціал економічного зростання як фактор конкурентоспроможності національної економіки. Бізнес-інформ. 2015. №10. С.61-68.
 2. Сіренко К.Ю., Абакуменко О.В., Коваленко Л.О. Академічні інкубатори як драйвер розвитку інноваційних проектів. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. № 3 (3). 342 с. C. 9-16.
 3. Сіренко К.Ю. Методика моніторингу інноваційних процесів у  легкій промисловості України. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. № 4 (4). 430 с. С. 154-163.
 4. Сіренко К.Ю., Товстиженко О.В. Соціальні аспекти необхідності реформування пенсійної системи України. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. 2016. №12 (187). С. 88-93.
 5. Sirenko K. Y., Bezuglіy І. V., Chepurda G. M. Еconomic sufficiency household as the foundation of human capital. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14), Ч 1. С. 203-209.
 6. Сіренко К.Ю., Гончаренко О.Г. Фінансове забезпечення домогосподарств як  підґрунтя сталого розвитку національної економіки. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. Серія: Економіка. 2018. № 3. С. 67-75.
 7. Сіренко К. Ю.,   Безуглий І.В. Методичні основи розробки типології готельних мереж. Приазовський економічний вісник. Секція 3: Економіка та управління національним господарствомелектронне фахове видання.  2018. № 3 (08). С. 14-20.
 8. Сіренко К. Ю. Проблемні аспекти стратегічного і оперативного характеру об’єднаних територіальних громад. Економіка та суспільство: електронне фахове видання. 2018. № 19. С. 225-230. URL: //economyandsociety.in.ua  (дата звернення: 18.12.2018).
 9. Сіренко К. Ю. Фінансування наукової та науково-технічної діяльності як ефективний важіль підвищення конкурентоспроможності країни, вітчизняний та зарубіжний досвід. Приазовський економічний вісник: електронне фахове видання. 2018. № 5 (10). С. 97-103 URL: //pev.kpu.zp.ua/ (дата звернення: 24.02.2018).
 10. Сіренко К. Ю. Соціальні індикатори рівня життя населення як основа  соціальної безпеки та захищеності громадян України. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Київ, 2018. Вип. 11(210). С. 90-99.
 11. Сіренко К. Ю. Євроінтеграційна політика України:  позитивні і негативні аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного університетузб. наук. праць. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 2, част. 3. № 22, С. 65-69.
 12. Сіренко К. Ю. Інноваційна інфраструктура як головна рушійна сила в розвитку інновацій. Електронний фаховий науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. Серія: Економіка та управління національним господарством. Випуск 27: зб. наук. пр.  2019 С. 68-74.
 13. Сіренко К.Ю., Товстиженко О.В. Впровадження новітніх технологій та інновацій, як основа інтенсивного економічного відтворення національної економіки. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2019. № 1 (2). С. 83-95.
 14. Сіренко К. Ю., Гончаренко О.Г., Товстиженко О.В.  Індекси оцінки ефективності функціонування національної інноваційної системи. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. Випуску 5-1. (54). С 39-44.
 15. Сіренко К. Ю., Гончаренко О.Г. Інноваційна модель розвитку: ризики та перспективи. Східна Європа: економіка, бізнес та управління – електронне наукове фахове видання. Секція: Економіка та управління національним господарством. Випуску № 6 (23). 2019. С 56-64.
 16. Сіренко К.Ю, Гончаренко О.Г. Стратегічна модель державного регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості України. Електронне фахове видання «Приазовський економічний вісник». 2020. № 6(23). С 28-34.
 17. Сіренко К.Ю., Гончаренко О.Г.  Оцінка економічної безпеки національної економіки. Електронне фахове видання «Приазовський економічний вісник». 2020. 2(19). С. 43-50. URL: //pev.kpu.zp.ua
 18. Сіренко К.Ю. Формування та розподіл прибутку підприємства. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Фаховий науковий журнал категорії «Б».
  Академія Державної пенітенціарної служби. 2021. № 2 (7), с. 171-185. URL: file:///D:/Наука%202021/Науковий%20вісник%20Академії%2009.2021/Сіренко-К.-Ю..pdf 
 19. Сіренко К. Ю., Гончаренко О.Г., Любич О.А. Діагностування рівня економічної безпеки національної економіки. Електронне фахове видання «Економіка та суспільство». Вип. 26. 2021. URL: //economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/390/377 
 20. Сіренко К.Ю. Стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Фаховий науковий журнал категорії «Б».
  Академія Державної пенітенціарної служби. 2022. № 1(8), с. 34-45.
 21. Сіренко К.Ю., Любич О.А., Попружна А.В. Стратегічне управління органами та установами виконання покарань. Електронний науково-практичний, фаховий журнал Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. № 2 (35). URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/index.php/vipusk-35-2022
 22. Сіренко К.Ю. Виклики та проблеми аграрної галузі під час воєнного стану в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Фаховий науковий журнал категорії «Б».
  Академія Державної пенітенціарної служби. 2023. № 1(10), С. 216-224.
 23. Сіренко К.Ю., Шабардіна Ю.В., Любич О.А. Соціально-гуманітарна криза як наслідок російської агресії проти України. Наукове фахове електронне видання Класичного приватного університету Приазовський економічний вісник, 2023. Випуск 2 (34). URL: //pev.kpu.zp.ua/vypusk-34

Наукові публікації в інших іноземних наукових виданнях

 1. Сіренко К.Ю. Оцінка сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств України. Scientific journal «Virtus». Center of Modern Pedagogy «Learning without Boarders» (Canada). Part 2, January, 2018. № 2. С 184-190.
 2. Сіренко К. Ю.,  Товстиженко О.В. Фінансова спроможність домогосподарств в контексті нагромадження та оптимізації  їх доходів та витрат. Еconomic and law paradigm of modern society. ISSN 2414-0414 Scientific Journal by Open Europe, Issue 2, 2018. С. 68-75 (Словаччина).
 3. Сіренко К. Ю.,  Костецька Ю. Д.  Фактичні та юридичні підстави конституційно-правової  відповідальності. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina.  Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018. S. 313-319.
 4. Sirenko Kristina, Nestorenko Oleksandr, Vasylenko Olena INVENTORY MANAGEMENT MODEL WITH THE COST OF DELIVERY OF A CONSIGNMENT THAT VARIES OVER TIME. International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture ITEMA 2019. October 24, 2019. College of Economics and Management in Public Administration (VŠEMvs). Bratislava, Slovakia​.