Шумейко Зінаїда Євгенівна

schumeikoдоцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0002-9061-1387

Біографічна довідка:

У 1981 р. закінчила Чернігівський педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Методика початкової освіти».
У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіки та історія педагогіки.

Наукові інтереси: роль педагогічних персоналій у навчально-виховному процесі.

Публікації останніх років:

 1. Шумейко З. Є. Матвій Номис : літературно-педагогічний портрет: [навчально-методичний посібник] Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. 2015. 108 с.
 2. Шумейко З. Є. Провідні напрями науково-просвітницької діяльності Матвія Номиса (Симонова). Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 734.Педагогіка та психологія. Чернівці :Чернівецький національний університет, 2015. С. 190–195
 3. Шумейко З. Є. Педагогічна спадщина Матвія Номиса та шляхи її актуалізації в сучасних умовах Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.– Випуск  135. Чернігів : ЧНПУ, 2016.  С. 259– 263. (Серія: Педагогічні науки)
 4. Шумейко З.Є. Внесок Матвія Номиса в розвиток українського мовознавства  Лiтература та культура Полiсся : збірник наукових праць.  Вип. 82. Серія : «Філологічні науки». № 6. Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.2016. С. 197–206.
 5. Шумейко З. Є Творча спадщина Матвія Номиса в контексті українського літературного процесу ХІХ століття. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць. Серія : «Філологічні науки (літературознавство)». № 2(18).  Миколаїв :МНУ імені В.О. Сухомлинського. 2016.  С. 310–315.
 6. Шумейко З. Є Особливості естетичного виховання українського народу в педагогічній спадщині Матвія Номиса.  Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: збірник наукових праць. Вип. 11.  Серія: Педагогічні науки . Київ. 2016. С. 106–117.
 7. Шумейко З. Є. Основні напрями актуалізації педагогічної спадщини Матвія Номиса в сучасних умовах. Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 160=річчю від дня народження С.Ф. Русової (18-19 лютого 2016 року)/Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка – Чернігів :Десна Поліграф. 2016. С. 223–226.
 8. Шумейко З. Є. Основні напрями народного виховання за збіркою Матвія Номиса «Українські приказки, прислів’яі таке інше».Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених / Всеукраїнська науково-практична конференція : матеріали виступів (Київ, 19-20 квітня 2016 року) / Академія державної пенітенціарної служби. Київ: Паливода А.В..2016.  С. 168–172.
 9. Шумейко З. Є. Естетичні принципи романтизму в художніх творах Матвія Номиса Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.  Вип.1(11). Серія: «Філологічні науки». – Дніпропетровськ : Дніпропетровського  університету імені Альфреда Нобеля, 2016.  С. 172-177.
 10. Шумейко З. Є Фольклоризм художніх творів Матвія Номиса в контексті розвитку українського романтизм.  Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Вип. 333 – Серія: «Філологічні науки». № 8.  Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 2017. С. 201–205.
 11. Шумейко З. Є. Ідеї правового виховання українського народу в педагогічній спадщині Матвія Номиса: джерела і принципи. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС. 2017.
 12. Шумейко З. Є. Особливості реалізації принципів романтизму в етнографічних оповіданнях Матвія Номиса і Марка Вовчка. Збірник наукових праць «Кременецькі компаративні студії»: [науковий часопис / ред..Чик Д.Ч., Пасічник О.В] Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка. 2017. Випуск VII.  С. 192–196.
 13. Шумейко З.Є. Внесок Матвія Номиса В організацію освітянської справив Полтавській тгубернії в 70-х роках ХІХ століття.–Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der  von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 2 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. 473 p. С.418 – 427.
 14. Шумейко З.Є .Мовнокомунікативна компетентність працівників Державної кримінально-виконавчої служби: сутність і структура фенгомена. Науковий вісник Сіверщини Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал /Академія ДПтС, 2018. № 1(1). С 142-151.
 15. Шумейко З. Є. Дослідження педагогічної спадщини Матвія Номиса в контексті феноменологічного підходу / Зінаїда Шумейко // Virtus: Seiertific Journal / Shumevkc Z/Ve.  January, issue 20. Part 2018. С. 212–215.
 16. Шумейко З. Є. Вивчення педагогічної спадщини Матвія Номиса на основі синергетичного підходу. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра. Довженка . 2018. С. 265–271.
 17. . Шумейко З. Є. Особливості упровадження дистанційної освіти в професійну підготовку майбутніх учителів української літератури. Матеріали II Міжнародної науково-практична конференції «Інноваційні технології в науці та освіт, європейський досвід». 12 листопада – 15 листопада 2018 р., Університет Аалто Гельсінкі (Фінляндія).2018.  С.258-261.
 18. ШумейкоЗ. Є. Лілік О.О. Особливості рецепції педагогічних ідей Матвія Номиса в професійній підготовці майбутніх вчителів. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Випуск LXXVIIІ. Том 2. Херсон: Херсонський державний університет.    С. 151–155.
 19. Шумейко З. Є. Особливості упровадження дистанційної освіти в професійну підготовку майбутніх учителів української літератури. Матеріали II Міжнародної науково-практична конференції «Інноваційні технології в науці та освіт, європейський досвід». 12 листопада – 15 листопада 2018 р., Університет Аалто Гельсінкі (Фінляндія).2018.  С.258-261.
 20. Шумейко З. Є. Упровадження інноваційних технологій навчання в професійну підготовку курсантів. «Восьмі сіверянські соціально-психологічні читання» Всеукраїнська науково-практична конференція : матеріали виступів (м. Чернігів. 06 грудня 2017 року )., м. Чернігів, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2018.  С.288-291.
 21. Шумейко З. Є. Паламарчук В М. Проблема дослідження творчої спадщии Матвія Номиса: стан, проблеми, перспективи.у формуванні українського правопису: зб.матеріалів доп. Учасн. Міжнар. наук.-практ. конф (18 травня 2018 року) Сумський національний університеті імені А.С. Макаренко.Суми , 2018. С. 103–108.
 22. Шуиейко З.Є. Шляхи формування мовнокомунікативної компетентності працівників державної кримінально-виконавчої служби. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of EconomicSciences,Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. 737 р. С. 714-
 23. Шумейко З. Є. Вплив мови інтернет-спілкування на формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців державної кримінально-виконавчої служби. Virtus: Seiertific Journal / Shumevkc Z/Ve. January, issue Part 1. 2019. С. 212–215.
 24. Шумейко З. Є. Правова свідомість українського народу в ХІХ столітті (на матеріали паремій). II Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світи» (18 травня 2019 року) Сумський національний університеті імені А.С. Макаренко. Суми, 2019.
 25. Шумейко З.Є. «Замітки до ювілейної з нагоди до двадцятип’ятиліття Лубенської гімназії записки» Матвія Номиса як джерело з історії освіти XIX cтоліття. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Форми репрезентації джерел з історії освіти» у рамках Всеукраїнського фестивалю  науки – 2019. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинськогго. Київ. 15 травня 2019 року.
 26. Шумейко З.Є., Мошта І.М. Українська мова (за професійним спрямуванням). Навч.-метод. посібник (курс лекцій). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2021. 153с.
 27. Шумейко З.Є., Мошта І.М. Українська мова (за професійним спрямуванням). Навч.-метод. посібник (практикум). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2021. 148с.
 28. Шумейко З.Є. Цифровий сторітелінг як метод формування мовленнєвої компетентності курсантів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні стратегії формування українськомовної особистості» з міжнародною участю педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів. Інститут модернізації змісту освіти. Чернігів. 2021. С 83 – 87.
 29. Шумейко З.Є Формування мовнокомунікативної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби на засадах комунікативного підходу. Науковий вісник Сіверщини Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал /Академія ДПтС, 2021