Шендерук Олена Борисівна

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0003-4147-327X

IMG_183800

У 2000 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію вчителя історії та англійської мови.

У 2016 році захистила дисертацію та здобула ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки та досліджувала проблему «Розвиток професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови у вищих навчальних закладах України (друга половина XX – початок XXI століття)».
Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов, проблема розвитку професіоналізму викладачів іноземних мов.
Статті у наукових виданнях:

Монографії

 1. Shenderuk O. Flipped learning: advantages and disadvantages. Information and innovation technologies in education. Monograph 19. Katowice, 2018, P. 88–94. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/ [Зарубіжна колективна монографія].
 2. 2. Shenderuk O. Law students and cadets’ attitude towards learning English in the educational institution with specific conditions of study. Territories’ development: social, economic and humanitarian issues. Opole; The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. P.179–186. URL: [Зарубіжна колективна монографія].
 3. Shenderuk Olena. Distance teaching cadets English using problem based learning technologies. Scientific foundations of modern pedagogy. Наукові основи сучасної педагогіки (Педагогічні науки): collective monograph / Bets I., Bets Yu., Filippov M., etc. – Іnternational Science Group. – Boston: PrimediaeLaunch, 2020. P. 27-33. Available at: DOI: 10.46299/isg.2020.MONO.PED.II [Частина колективної монографії] (у співавторстві з Bykonia O., IvanyshynaV.).
 4. Shenderuk Olena. Defining teacher’s charisma: multi-disciplinary approach. Innovative and information technologies in educational process. Monograph 38. Katowice; University of Technology in Katowice, 2020. P. 88–97. URL://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/  [Зарубіжна колективна монографія] (у співавторстві з Nabok A.).
 5. Шендерук О.Б., Набок А.І. Особливості вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська)» курсантами першого року навчання спеціальності «Психологія» в Академії Державної пенітенціарної служби. Monograph Katowice; University of Technology in Katowice, 2020. P.88–97. URL: //www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/ Стаття Зарубіжна колективна монографія (у співавторстві з Набок А.).
 6. Shenderuk O. Communicative approach in learning English. Role of science and education for sustainable development. Monograph 44. Katowice; University of Technology in Katowice, 2021. P.228–233. URL: //www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/ Стаття Зарубіжна колективна монографія (одноособова). 
 7. Shenderuk O. A comparative research of personal traits of male and female cadets studying in the educational institution with specific conditions of study. Digital transformation of society: theoretical and applied approaches. Monograph 46. Katowice; University of Technology in Katowice, 2021. P.58–63. URL: //www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/ Стаття Зарубіжна колективна монографія (одноособова).

Навчальні посібники

 1. Шендерук О.Б. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для курсантів та студентів I курсу, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальності 053 «Соціальні та поведінкові науки»: метод. вказів. / уклад. О.Б. Шендерук. Чернігів, Академія ДПтС, 2019. 67 с.
 1. Шендерук О.Б. Англійська мова для юристів: Практикум для курсантів та слухачів (напрями підготовки: 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність»: метод. вказів. /уклад. О.Б. Шендерук. Чернігів, Академія ДПтС, 2019. 64 с.

Наукові публікації у періодичному виданні, що включено до науково-метричної бази Scopus

 1. Shenderuk O.B. Grammar-translation and direct methods in teaching English in the educational institution with specific conditions of study. The Journal of Social Sciences Research. 2018. № 5. P. 529–534 (у співавторстві з Tamarkina O., Pernarivska T.).
 2. Shenderuk O.B. Psychotechnology of volleyball team efficiency formation. Journal of Physical Education and Sport. 2019. Vol. 19 (2). P. 1071–1077 (у співавторстві з Afanasieva N., Svitlychna N. and others).

Наукові публікації в інших іноземних наукових виданнях або наукових фахових виданнях, включених до науково-метричних баз

 1. Shenderuk O. Professional development of future foreign languages teachers in the context of their training through aspiranture in Ukraine (the second half of the 90 years of the XXth century). News of Science and Education. Sheffield, 2015. №2 (26). P. 30–38.
 2. Shenderuk O. Different approaches for teaching English to Law students. Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов. Брест, 2019. С. 319323.
 3. Shenderuk O. Традиційна та перевернута моделі навчання студентів-бакалаврів спеціальності «Право» на заняттях англійської мови. Virtus. Montreal, 2018. № 26. P. 157–160.
 4. Shenderuk O. Scribing as innovative method of studying foreign languages at universities of Ukraine.Virtus. Montreal, 2018. № 27. P. 105–108.
 5. Shenderuk O. Advantages and disadvantages of project-based learning in teaching English. Virtus. Montreal, 2019. № 30. P. 168–170.
 6. Шендерук О.Б. Люше як інноваційна педагогічна технологія. Virtus. Montreal, 2019. № 32. P. 138–140.
 7. Shenderuk O.B. Generation Z: effective interaction. Economic and social-focused issues of modern world. Bratislava, 2019. P. 289–293.
 8. Шендерук О.Б. Крізь коучінг до зірок. Virtus. Montreal, 2019. № 38. P. 143–145.
 9. Шендерук О.Б. Проблема мультилінгвальності у вітчизняних ВНЗ. Virtus, 2019. № 37, C. 176–178 (у співавторстві з Ігнатович Т.З).
 10. Shenderuk O.B. Coaching in education. Vzdelavanie a spolocnost V. Presov, 2020. P. 373–376.
 11. Шендерук О.Б. Вивчення іноземних мов у навчальних закладах України в 80-90-х рр..XX ст. основні здобутки. Virtus. 2020. № 46. C. 132–136 (у співавторстві з Ігнатович Т.З).
 12. Shenderuk O. Feedback benefits and risks. Vzdelavanie a spolocnost’ VII. 2022. P. 228–233. URL: //www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova17

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Шендерук О.Б. Інновації в системі сучасної вітчизняної вищої освіти. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Київ, 2015. Додаток 1 до Вип. 36, Том IV (64). С. 533–542.
 2. Шендерук О.Б. Дослідження педагогічної діяльності факультетів іноземних мов ВНЗ України (90 – ті рр. XX – початок XXI століття): історіографічно-джерелознавчі аспекти. Вісник ЧНПУ. Чернігів, 2016. Вип. 133. С. 259–263.
 3. Шендерук О.Б. Навчальна і науково-методична література та матеріали періодичних видань другої половини XX – поч. XXI ст. Педагогічні науки. Херсон, 2017. Вип. LXXVI. С. 78–81.
 4. Шендерук О.Б. Роль архівних документів та нормативно-правових актів Радянського Союзу та незалежної України другої половини XX – поч. XXI ст. в дослідженні проблеми розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови. Молодий вчений. Херсон, 2017. № 8(48). С. 303–306.
 5. Shenderuk O. The specifics of foreign-language communicative competence formation in future specialists of the criminal-executive service of Ukraine. Педагогічні науки. Херсон, 2017. Вип. 79. С. 206–210.
 6. Shenderuk О. The use of active teaching methods in forming the professional language competence of students. Науковий вісник Ужгородського університету. № 1(48). C. 320–324 (у співавторстві з Perminiva V.).
 7. Шендерук О. Зміст дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням», розробленої для курсантів другого року навчання спеціальності «Психологія» Академії Державної пенітенціарної служби. Науковий вісник Сіверщини. №1(6). С. 149–156 (у співавторстві з Набок А.).
 8. Shenderuk O. Innovative technologies and interactive learning tools as a source of new opportunities. Молодий вчений. 2022. № 1(101), C. 158–161 (у співавторстві з Bykonya Oksana).
 9. Шендерук О. Врахування міжпредметних зв’язків у навчанні курсантів економічних спеціальностей англійської мови. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. СеріяПедагогіка і психологія 2022. № 1 (21). С. 158–162 (у співавторстві з О. Биконя).

Наукові публікації в інших виданнях України

 1. Шендерук О.Б. Теоретичний аналіз професіоналізму як психолого-акмеологічного та педагогічного поняття. Кримінальновиконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. Чернігів, 2018. № 1(3). С. 209–224.
 2. Shenderuk O.B. Recommendations for writing and publishing articles in Scopus or Web of Science. Науковий вісник Сіверщини. Чернігів, 2019. № 1(2). С. 178–189.
 3. Shenderuk O.B. The audio-lingual method as a second-language teaching approach. Науковий вісник Сіверщини. Чернігів, 2018. № 1(1). С.169–177.
 4. Шендерук О.Б. Особливості розвитку інформальної освіти в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Чернігів. 2020. № 2(5). С. 130–139.

Тези виступу на науково-практичних конференціях міжнародного рівня, всеукраїнського та регіонального

 1. Шендерук О.Б. Дистанційна форма навчання як показникякості освіти. Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи: матеріали всеукр. (з міжнарод. участю) наук.-практ. конф. (Херсон, 15–16 лист. 2017 р.). Херсон, 2017. С. 207–209.
 2. Шендерук О.Б. Іншомовна компетенція як виклик часу. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 1–2 груд. 2017 р.). Київ, 2017. С. 25–27.
 3. Шендерук О.Б. «Кліпове» мислення як один із освітніх феноменів. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали II Міжнарод. наук.-практ. конф. для студентів та молодих вчених (м. Суми, 17 трав. 2019 р.). Суми, 2019. C. 286–287.
 4. Shenderuk O. The communicative approach in English language teaching. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук. – 2020: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів 23-24 квітня 2020, Т. 2. с. 385-387.
 5. Шендерук О.Б. Волонтерство як спроба змінити світ на краще. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти,соціальних та поведінкових наук – 2021:  матеріали міжнар.  наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський;  Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС,  C. 262–264. 
 6. Shenderuk О. Mindfulness and our brain. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи – 2021:  матеріали міжнар.  наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 05 листопада 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський;  Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. C. 501–503.
 7. Шендерук О.Б., Главацький С.Ю. Особливості кримінального законодавства США (кінець XX – початок XXI ст.). Modern challenges to science and practice – 2022: матеріали міжнар.  наук.-практ. конф.(Varna, Bulgaria), 2022. C. 246–247.