Шамрук Наталія Борисівна

начальник кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

ORCID:0000-0001-9308-3754

Біографічна довідка 
Закінчила у 2004 році Національну академію Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (м. Хмельницький)
В 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему «Адміністративно-правові засади взаємодії суб’єктів протидії насильству в сім’ї ».
Наукові інтереси: адміністративно-правові засади протидії насильству в сім’ї; удосконалення взаємодії суб’єктів протидії сімейного насильства; актуальні проблеми адміністративної відповідальності.

Публікації останніх років:

 1. Шамрук Н. Б.  Діяльність недержавних громадських організацій з протидії насильству в сім’ї . Журнал східноєвропейського права. Київ, 2017. Вип. 35.  С.41-47.
 2. Шамрук  Н. Б. Адміністративні та кримінологічні засади  дослідження особи,  яка вчиняє адміністративні правопорушення пов’язані з насильством у сім’ї . Бюлетень Міністерства юстиції. Київ, 2017.  № 2.   С.40-45.
 3. Шамрук Н. Б. Сучасний стан протидії насильству в сім¢ї в Україні. Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: матеріали міжн. заочної наук.-практ. конференції, (Чернігів, 30 червня 2017 р.). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2017. С. 140-142.
 4. Шамрук Н. Б. Савіна Н. І. Аналіз специфічного статусу нотаріусів в США.  Проблеми правової науки і державотворення в Україні: у світлі сучасних реформаційних процесів: матеріали III регіональної науково-практичної конференції. Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ ВНЗ МАУП.Чернігів, 2017. С.102-106.
 5. Шамрук Н. Б. Бугайчук М. П.  Особливості охорони інтелектуальної власності у міжнародному праві. Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів 12-13 жовтня 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 14-17.
 6. Шамрук Н. Б. Галас П. В. Реформування у сфері державної служби. Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів 12-13 жовтня 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 36-40.
 7. Шамрук Н.Б. Дукач О.І.  Боротьба з корупцією:міжнародний досвід. Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів 12-13 жовтня 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 102-105.
 8. Шамрук Н. Б. Бугайчук М.П. Особливості міжнародно-правової охорони іншої об’єктів права інтелектуальної власності.  Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 23.11.2017р.). Полтава: Россава, 2017. Ч. 2. С. 206-208.
 9. Шамрук Н. Б. Галас П.В.  Сутність та основні напрями вітчизняної адміністративної реформи. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 23.11.2017р.). Россава, 2017.  Ч. 2.  С. 42-44.
 10. Шамрук Н. Б. Діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо попередження насильству в сім’ї. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Чернігів, Академія ДПтС, 2017. Вип. 1 (1). С. 107˗117.
 11. Шамрук Н. Б. Сутність поняття «насильство в сім’ї» як правової категорії. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал. Чернігів, Академія ДПтС, 2018. № 2 (2) С.112-121.
 12. Шамрук Н. Б. Стан дослідження проблеми домашнього насильства відносно літніх членів родини. Журнал східноєвропейського права. Київ, 2018. Вип. 49. С. 59˗64.
 13. Шамрук Н.Б., Галас П. В. Стан та перспективи впровадження адміністративної реформи в Україні. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференціі для студентів та молодих учених (м. Суми, 18 травня 2018 року). Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. С.231-234.
 14. Шамрук Н.Б., Рубцова К. Ю. Практичні проблеми переведення осіб  з однієї виправної колонії до іншої. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференціі для студентів та молодих учених (м. Суми, 18 травня 2018 року). Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. С. 83-85.
 15. Шамрук Н.Б., Бугайчук М. П. Міжнародна охоронa авторського права в Україні у руслі розвитку сучасних iнформaцiйних технологій. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІ заочної науково-практичної конференції (Чернігів, 20 квітня 2018 року). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 20-24.
 16. Шамрук Н.Б., Рубцова К. Ю. Правові та етичні аспекти збереження адвокатської таємниці. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІ заочної науково-практичної конференції (Чернігів, 20 квітня 2018 року). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 303-306.
 17. Шамрук Н.Б., Рябець І.М. Особливості та перспективи розвитку вітчизняного інституту нотаріату в сучасних умовах. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІ заочної науково-практичної конференції (Чернігів, 20 квітня 2018 року). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 306-311.
 18. Шамрук Н. Б. Окремі питання боротьби з домашнім насильством в Украні. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 01 листопада 2018 року). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 429-432.
 19. Шамрук Н. Б., Томков Н. О. Сучасне тлумачення поняття «домашнє насильство». Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІІ заочної науково-практичної конференції (Чернігів, 27 листопада 2018 року). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 434-439.
 20. Шамрук Н. Б., Семенцова О. А. Стан та проблеми проходження державної служби в умовах сьогодення. Реформація законодавства України: проблеми теорії і практики: зб. матеріалів IV регіон. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 10 жовтня 2018 р.). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. С. 120 – 123.
 21. Шамрук Н. Б. Особливості участі громадських організацій у запобіганні та протидії домашньому насильству в сучасних умовах. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Чернігів, Академія ДПтС, 2018. Вип. 2 (4). С. 75˗86.
 22. Шамрук Н. Б. Authorities of the prosecutor’s office as an efficient subject in the field of preventing and counteracting domestic violence in Ukraine. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Чернігів, Академія ДПтС, 2018. Вип. 3 (5). С. 68˗77.
 23. Шамрук Н. Б., Шамрук О. П. Проблеми кваліфікації домашнього психологічного насильства в сучасному вітчизняному законодавстві. Порівняльно-аналітичне право. Ужгород, 2018. Вип. 6. С. 346-348. (Іndex Copernicus)
 24. Natalia Shamruk. Еthical norms of business activities in ebusiness. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 22, Special Issue 1, 2019
 25. Основні напрями удосконалення взаємодії суб’єктів протидії насильству в сім’ї. Актуальні проблеми публічного та приватного права: монографія / Ніщимна С. О., Зливко С. В., Сикал М. М. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ніщимної С. О. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 436 с.
 26. Шамрук Н. Б., Сикал М. М. Підстави дисциплінарної відповідальності судді.  Актуальні проблеми правознавства. Тернопіль, 2019. Вип. 1 (13). С.66-71. (Іndex Copernicus)
 27. Шамрук Н. Б. Форми домашнього насильства за сучасним вітчизняним законодавством. Кримінально-виконавча система України та її роїв розбудові правової і соціальної держави: матеріали IV науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників. (Чернігів, 22 квітня 2019 року). Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С.143-145
 28. Шамрук Н. Б. Проблеми кваліфікації психологічного насильства, як форми домашнього насильства в новітньому українському законодавстві. Актуальні проблеми розвитку територіальних громад: матеріали XІ міжнародної науково-практичної конференції. (Чернігів,17 квітня 2019 року), Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 330-335.
 29. Шамрук Н. Б., Пенчковский М. С. Булінг в закладах освіти: новела законодавства. Правові засади організації та здійснення публічної влади: матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичнох інтернет-конференції (м. Хмельницький, 2 – 8 травня 2019 р.
 30. Шамрук Н. Б., Гальчак А. С. Особливості цивільно-правового регулювання спадкування за українським законодавством. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали  ІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих (м. Суми, 17 травня 2019 р.) Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. С. 105-108.
 31. Шамрук Н. Б., Замура К. С. Поняття корупції та корупційного злочинув законодавстві України. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали  ІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих (м. Суми, 17 травня 2019 р.) Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. С. 301-304.
 32. Шамрук Н. Б., Кім А. В. Міжнародний досвід утилізації побутового сміття та перспективи його застосування  в Україні. Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. (Чернігів, 25 квітня 2019 року). Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 91-96.
 33. Шамрук Н.Б., Шамрук О.П. Причини та умови віктимності неповнолітніх в сучасних умовах. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 3 (8). 77-86 с.
 34. Шамрук Н.Б., Корінь А.В. Міжнародне усиновлення в Україні: перспективи приєднання до Гаазької конвенції. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25 жовтня 2019 року). Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 221-224.
 35. Шамрук Н.Б., Гальчак А.С. Етапи формування спадкових правовідносин на теренах України. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні: збірник матеріалів V регіональної науково˗практичної конференції (8 жовтня 2019 року). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 381-387.
 36. Шамрук Н.Б., Шамрук О.П. Організованість офіцера державної кримінально-виконавчої служби, як детермінанта особистісного розвитку та професійного зростання. Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал /Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 1 (9). 83-91 с.
 37. Шамрук Н. Б., Зливко С. В., Самофалов О. Л. Римське право в схемах і таблицях: навчально-методичний посібник. Академія Державної пенітенціарної  служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 222 с.
 38. Шамрук Н. Б., Стельмах П. В. Особливості визнання іноземців безвісно відсутніми. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної  служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 293-297.
 39. Шамрук Н. Б., Макієнко А. А. Державна виконавча служба України: завдання, засади та проблеми реформування. Травневі правові читання: всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. (м. Черкаси, 7 травня 2020р.) Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. С.341-343.
 40. Шамрук Н. Б., Корінь А. В. Можливості імплементації міжнародного досвіду усиновлення в національне законодавство. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: IІІ міжнародна науково-практична конференція. (м. Суми, 29 травня 2020 р.) Частина 2. Суми: Вид˗во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020.С.35-38.
 41. Шамрук Н. Б., Ісаєнко К. С. Міжнародний досвід створення та функціонування системи антикорупційних органів. Порівняльно-аналітичне право. Ужгород, 2020. Вип. 1. (Іndex Copernicus). С. 401-404.
 42. Шамрук Н. Б., Кравчук А. В. Кравчук В. С. Проблеми правового регулювання стягнення франшизи при обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Virtus: International periodic scientific journal. Issue №15, Part 5, February 2021. Р. 106-113.
 43. Шамрук Н. Б., Кравчук В. С. Сутність категорії «страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади організації та здійснення публічної влади». (м. Хмельницький, 2–6 березня 2021 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 553–556.
 44. Шамрук Н. Б., Маслов О. В. Належність та допустимість доказів у цивільному судочинстві: матеріали VII заочної науково-практичній конференції «Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави». (Чернігів, 12 березня 2021 року.). Чернігів: Академія  ДПтС,  С. 188-191.
 45. Шамрук Н. Б. Сутність поняття «віктимологія» у сучасній науці: матеріали міжнародної науково˗практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021». ( Чернігів, 22-23 квітня 2021 р.). Чернігів: Академія  ДПтС,  С. 214-217.
 46. Шамрук Н. Б., Корінь А. В. Актуальні питання адміністративно-правового статусу Міністерства юстиції України: матеріали міжнародної науково-практичній конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021», (Чернігів, 22-23 квітня 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 290-293.
 47. Шамрук Н. Б., Самофалов О. Л. Адміністративний примус: практикум: навчально-методичний посібник. Академія Державної пенітенціарної  служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 104 с.
 48. Цивільний процес: практикум: навч.-метод. посіб. / уклад.: К. В. Денисенко, М. М. Сикал,  Н. Б. Шамрук. Чернігів: Академія ДПтС,  2022. 157 с.
 49. Шамрук Н. Б., Денисенко К. В. Деякі пробеми питання реалізації права на охорону здоровя та медичну допомогу в сучасних умовах. Сучасні аспекти модернізаціїнауки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І. В. Жукової, Є. О. Романенка. м.Бухарест, Румунія;  ГО “ВАДНД”, 07 травня 2022 р., С 101-105.
 50. Шамрук Н. Б., Денисенко К. В. Сучасний стан реалізації констиуційного права на достатній життєвий рівень. Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя, 2022. Вип.6. С. 178-181.