Самофалов Олександр Леонідович

к.ю.н., доцент, доцент кафедри

ORCID:0000-0001-9157-7435

Біографічна довідка 

Закінчив у 2003 році Національну академію внутрішніх справ України (м. Київ).
В 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему «Адміністративно-правові засади організації оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку».
Наукові інтереси: актуальні проблеми адміністративної відповідальності; відповідальність за корупційні правопорушення; адміністративна відповідальність в сфері діяльності Державної пенітенціарної служби України.

Публікації останніх років:

 1. KuderminaO., Kazmirenko V., Tagiev S. R. O., Puzyrov M., Samofalov O. Actual issues of counterdrug activities under the current conditions of Ukraine and world development. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Volume 22, Issue 3. P. 1–6. SCOPUS
 2. Самофалов О.Л., Васильєв В.О.. Поняття та сутність безпеки персоналу Державної Кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра.  2019. № 1 (5). 121–
 3. Самофалов О.Л., Самофалов Л.П. Теоретичні аспекти знань про склад правопорушення та їх практичне значення. Порівняльно-аналітичне право – електронненауковефахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 2020. №1. С.56–61.
 4. Шамрук Н. Б., Зливко С. В., Самофалов О. Л. Римське право в схемах і таблицях: навчально-методичний посібник. Академія Державної пенітенціарної  служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 222 с.
 5. Самофалов О.Л., Самофалов Л.П. Проблеми правового регулювання боротьби з тероризмом та запобігання терористичним актам. НауковийВісник Сіверщини.Серія: Право: науковий журнал. № 2 (10). С. 84–92.
 6. Самофалов О.Л. Сучасні підходи до організації поточного та підсумкового семестрового контролю освітньої діяльності курсантів (студентів) та слухачів.Modernapproachesto the organization оf the educational process for law students: Internship proceeding.  (Frankfurt an der Oder, Aug.24 – Oct. 2, 2020). Frankfurt an der Oder, 2020. Р. 227–230.
 7. Самофалов О.Л., Русевич К.О. Практики закордонних країн у сфері захисту викривачів корупції. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 382 с.
 8. Самофалов О.Л., Русевич К.О. Законодавчі гарантії захисту викривачів корупції. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2020 № 1 (7). С. 83–93
 9. Самофалов О.Л., Самофалов Л.П. Правореалізація та правовідносини: лінії взаємозв’язку.  Науковий Вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал.№ 3 (11). 2020. С. 21–30.
 10. Самофалов О.Л. Ганжа Я.К. Відповідальність нотаріуса. Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: матеріали заочної міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 6 листоп. 2020 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 269–273.
 11. Денисенко К.В.,  Самофалов О.Л., Терлецький І.А..Стан реалізації соціальної безпеки на сучасному етапі державотворення. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 1. С. 130–132.
 12. Самофалов О. Л., Каплан Н. М. Міжнародні стандарти застосування сили (спеціальних засобів). Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної  пенітенціарної  служби.  Чернігів:  Академія  ДПтС, 2021.  №  1  (12). С.19 – 28.
 13. Самофалов О.Л., Железняк О.С. Міжнародно-правове регулювання наглядової пробації. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 2. С.51-55.
 14. Самофалов Л.П. Самофалов О.Л. Поняття та елементи судового правозастосування. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. № 2 (13). 2021. С.33-46.
 15. Самофалов О.Л., Самофалов Л.П. Правове регулювання застосування спеціальних засобів до засуджених відповідно до міжнародних стандартів.Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 22-23 квіт 2021 р.) Чернігів: АкадеміяДПтС, 2021.С.192 – 196.
 16. Самофалов Л.П., Самофалов О.Л. Конституція України в проблеми становлення громадянського суспільства. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 05 листоп. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С.477 – 48.
 17. Самофалов О. Л., Шамрук Н. Б. Адміністративний примус: практикум: навчально-методичний посібник. Академія Державної пенітенціарної  служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 112 с.
 18. Самофалов Л.П., Самофалов О.Л. Місце фінансової безпеки у національній безпеці України. Фінансова безпека України: сучасний стан правового регулювання та перспективи розвитку: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої науковій школі заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Віктора Тарасовича Білоуса. м. Ірпінь, 30 листопада 2021 року. – Ірпінь: Університет ДФС України (Державний податковий університет), 2021. – С.333 – 335.
 19. Пузирьов М.С., Самофалов О.Л. До питання про матеріальну та формальну підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 10 черв. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. 342 с. С.186 – 191.
 20. Пузирьов М.С., Самофалов О.Л.  Негативні наслідки укладення цивільно-правової угоди з недієздатною особою. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 04 листоп. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. 522 с. С.248 – 251.
 21. Железняк О.С., Самофалов О.Л. Сутність виконання адміністративних стягнень уповноваженими органами з питань пробації. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави : матеріали X заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 02 грудня 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. 288 с. С.90 – 94.
 22. Кузьменко Т.В., Самофалов О.Л.  Проблеми правового регулювання процедури розірвання шлюбу  в порядку окремого провадження. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави : матеріали X заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 02 грудня 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. 288 с.  С.127 – 130.
 23. Самофалов Л.П. Самофалов О.Л. Особливості сучасної української демократії. НауковийвісникСіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. № 2 (16). 126 с. С.17 – 26.
 24. ПузирьовМ. С., Самофалов О. Л. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання як форма прогресивної системи виконання покарань. Науковий вісник  Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 4. С. 219–226.
 25. Самофалов О.Л., Дегтяр Д.С. Цивільне законодавство як невід’ємна складова підприємницької діяльності в Україні. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25–26 квітня 2023 р.) : у двох томах. Том 1 / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. 448 с. С.310 – 314.
 26. Самофалов Л.П., Самофалов О. Л. Правозастосування в діяльності органів і установ кримінально-виконавчої служби. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. № 2 (19). 2023.С.106 – 115.
 27. Самофалов О.Л., Ворушило О. В. Проблеми визначення цивільної дієздатності під час укладання цивільно-правового договору. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2023. 360 с. С.59-60.
 28. Самофалов О.Л., Федорова Ю. Є. Пріоритетні напрямки удосконаленняфункціонування митних органів. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи в умовах воєнного стану : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 листопада 2023 р.) / голов.  ред. В. Ф. Пузирний ; Пенітенціарна академія України. Чернігів : ПАУ, 2023. 512 с. С.90 – 93.
 29. Самофалов О.Л., Головацька С. В. Особливості правового регулюваннядержавноїслужби. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави : матеріали ХІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 01 грудня 2023 р.) / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Пенітенціарна академія України. Чернігів : ПАУ, 2023. 288 с. С.59 – 62.
 30. Самофалов О.Л., Піднебесна О. Г. Правове регулювання діяльності старости в умовах сьогодення. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави : матеріали ХІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 01 грудня 2023 р.) / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Пенітенціарна академія України. Чернігів : ПАУ, 2023. 288 с. С.186 – 189.
 31. Zlyvko, S., Puzyrnyi, V., Nishchymna, S., Tkachenko, O., & Samofalov, O. Administrative and legal methods of preventing corruption among public authorities: the experience of EU countries. AmazoniaInvestiga, Volume 12. Issue 71. November 2023. P. 83-92.Web of Science. URL: //doi.org/10.34069/AI/2023.71.11.7. DOI: //doi.org/10.34069/AI/2023.71.11.7