Самофалов Олександр Леонідович

к.ю.н., доцент, доцент кафедри

ORCID:0000-0001-9157-7435

Біографічна довідка 

Закінчив у 2003 році Національну академію внутрішніх справ України (м. Київ).
В 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему «Адміністративно-правові засади організації оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку».
Наукові інтереси: актуальні проблеми адміністративної відповідальності; відповідальність за корупційні правопорушення; адміністративна відповідальність в сфері діяльності Державної пенітенціарної служби України.

Публікації останніх років:

2014

 1. Самофалов О.Л. Деякі аспекти генезису політичної влади (на прикладі Росії і України). / Л.П.Самофалов,О.Л. Самофалов, // Науковий вісник національного університету державної податкової служби України. – 2014. – №2. – С. 42-48.
 2. Самофалов О.Л. Спеціальні кримінологічні заходи запобігання вчинення втеч з установ виконання покарань / О.Л. Самофалов // Модернізація системи професійної підготовки пенітенціарного персоналу: питання філософії права, педагогіки й психології, теорії і практики матеріали: міжн. наук.-прак. конферен., 6 червня 2014р.: тезиси допов.- Чернігів: Чернігівський юридичний коледж ДПтС України, 2014 – C. 146-150.
 3. Самофалов О.Л. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх / О.Л. Самофалов // «Пенітенціарна політика держави в контексті реалізації кримінально-виконавчого законодавства: історія, сучасність та перспективи» з нагоди 10-ї річниці з часу набрання чинності Кримінально-виконавчим кодексом України: міжн. наук.-прак. конферен., 28 березня 2014р.: тезиси допов.- Чернігів: Чернігівський юридичний коледж ДПтС України, 2014 – C. 201-205

2015

 1. Самофалов О.Л. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, його значення для становлення демократичного законодавства незалежної України / О.Л. Самофалов // Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини в місцях позбавлення волі; Формування правової культури майбутнього юриста : матеріали науково-практичних семінарів (Чернігів, 26 листопада 2014 р.; 20 березня 2015 р.) – Чернігів : Чернігівський юридичний коледж ДПтС України, 2015.–150с.
 2. Самофалов О.Л. Компетенція та основні завдання європейського суду з прав людини / Самофалов О.Л., Шевченко Ю.М. // Модернізація системи вищої освіти в контексті закону України «Про вищу освіту» / Всеукраїнська науково-практична конференція : матеріали виступів (Чернігів, 5 червня 2015 р.) / Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – С 26-27
 3. Самофалов О.Л., Шевченко Д.М. Профілактика злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків та поширення ВІЛ/СНІДУ серед неповнолітніх / Самофалов О.Л., Шевченко Д.М. // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет». – №5, 215. – С.194-196
 4. Самофалов О.Л. Визначення понять «ПОСАДОВА ОСОБА», «СЛУЖБОВА ОСОБА», «ПРЕДСТАВНИК ВЛАДИ» і їх значення для нормотворення Державної пенітенціарної служби України. / Л.П.Самофалов,О.Л. Самофалов, // Науковий вісник НАВС. – 2015. – №4. – С. 136-148.

2016

 1. Самофалов О.Л. Вплив освіти на формування правосвідомості і правової культури працівників пенітенціарної служби / Самофалов Л.П., Самофалов О.Л.// Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квіт. 2016 р.) тезиси допов. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2016. – с.119-123.
 2. Самофалов О.Л. Національна безпека та її сучасне суб’єктивне бачення / Самофалов Л.П., Самофалов О.Л.// Фінансова безпека України на сучасному етапі:  тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 березня 2016 року / Університет ДФС України. – Ірпінь, 2016. – 366 с.
 3. Самофалов О.Л. Правова держава – головна складова громадянського суспільства / О.Л.Самофалов, Л.П. Самофалов // Юридичний часопис НАВС. – 2016. – №2 (12). –  с. 189 – 197.
 4. Самофалов О.Л. Деякі особливості звільнення від покарання з випробуванням та їх недоліки / О.Л.Самофалов// Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 34. С.37 – 42.
 5. Самофалов О.Л. Сучасні проблеми демократії в Україні / Самофалов Л.П., Самофалов О.Л.// Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.) / [редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О. та ін.] ; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 372 с.
 6. Самофалов О.Л. Адміністративне право у питаннях та відповідях : посіб. / О.Л. Самофалов, М.М. Сикал, О.Г. Ткаченко; За  ред.  В.Ф. Пузирного  –  Чернігів  :  Академії Державної пенітенціарної служби, 2016. – 95 с.

2017

 1. Самофалов О.Л. Пробація – шлях до гуманізації покарань / Самофалов Л.П., Самофалов О.Л.// Бюлетень Міністерства юстиції України, 2017, № 5, с.36-40
 2. Самофалов О.Л. Правова та соціальна держава – мета українського суспільства / Самофалов Л.П., Самофалов О.Л.// Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: матеріали міжнар. заочної наук.-практ. конф. (Чернігів, 30 черв. 2017 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2017. – 156 с.

2018

 1. Самофалов Л.П., Самофалов О.Л. Порівняльна характеристика кримінальних покарань України та Республіки Молдова. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 54, с.40-46. Іndex Copernicus
 2. Ліщук А.С., Самофалов О.Л.  Міжнародні стандарти забезпечення права особи на правову допомогу в контексті положень основного закону України. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018.  с.26-28.
 3. Самофалов О.Л., Палецький Д.П. Основні напрями модернізації державної служби в Україні. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018.  с.376-378.
 4. Самофалов Л. Самофалов О.Л. Соціальні права людини і громадянина та їх державне забезпечення. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. № 3 (5). 2018. С.22-33.

2021

      1. Самофалов О.Л., Самофалов Л.П. Теоретичні аспекти знань про склад правопорушення та їх                       практичне значення. Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного    факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 2020. №1. С.56–61.

      2. Самофалов О.Л., Русевич К.О. Практики закордонних країн у сфері захисту викривачів корупції. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 382 с.

    3.Самофалов О.Л. Сучасні підходи до організації поточного та підсумкового семестрового контролю освітньої діяльності курсантів (студентів) та слухачів. Modern approaches to the organization оf the educational process for law students: Internship proceeding.  (Frankfurt an der Oder, Aug.24 – Oct. 2, 2020). Frankfurt an der Oder, 2020. Р. 227–230.

    4. Самофалов О.Л., Самофалов Л.П. Правове регулювання застосування спеціальних засобів до засуджених відповідно до міжнародних стандартів. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 22-23 квіт 2021 р.) Чернігів: Академія ДПтС, 2021.С.192 – 196.

    5. Денисенко К.В.,  Самофалов О.Л., Терлецький І.А.. Стан реалізації соціальної безпеки на сучасному етапі державотворення. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 1. С. 130–132.

  6.Самофалов О. Л., Каплан Н. М. Міжнародні стандарти застосування сили (спеціальних засобів). Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної  пенітенціарної  служби.  Чернігів:  Академія  ДПтС, 2021.  №  1  (12). С.19 – 28.

   7.Адміністративний примус: практикум. Самофалов О.Л., Шамрук Н.Б.. Навч.-метод. посіб. Чернігів: Академія ДПтС. 2021. 112 с.