Ребкало Микола Миколайович

доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент

ORCID:0000-0002-7814-9476

Біографічна довідка.

У 1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ. У 2008 році захистив дисертацію по темі «Державне управління у сфері виконання покарань (організаційно-правовий аспект)» на здобуття ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Напрям наукових пошуків: проблеми становлення та розвитку системи державного управління у сфері виконання покарань; проблеми діяльності персоналу кримінально-виконавчої служби та шляхи його вдосконалення; організаційно-правові аспекти управлінської діяльності у сфері пробації.

У 2021 році присвоєно вчене звання доцента.

Хронологічний покажчик праць 20182023 рр.

2018 р.

 1. Rebkalo M. M. Forms of professional skills improvement of the personnel of the State Criminal and Executive Service of Ukraine: advantages and disadvantages. Crіmіnal and executive System: Yesterday. Today. Tomorrow:a Scientific Journal. Chernihiv: Academy of the SPS, 2018. № 1 (3). P. 225–232.
 2. Ребкало М. М. Особливості імплементації деяких положень гуманітарного права в Українське законодавство Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2018. № 2 (4). С. 7–16.
 3. Ребкало М. М. Деякі шляхи вдосконалення сержантського складу навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. № 3 (5). С. 107–119.

2019 р.

 1. Ребкало М. М. Сутнісні аспекти державно-управлінського впливу Кабінету Міністрів України на середовище мешкання людини. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. Чернігів: ЧНТУ, 2019. № 1 (7). С. 115–123 с.
 2. Ребкало М. М. Періодизація процесу формування українського морського законодавства в умовах приведення його до стандартів Міжнародного морського права. Актуальні проблеми правознавства.Вип. 3 (11). 2019 р. С. 59–64.
 3. Ребкало М. М. Шляхи врегулювання правого статусу Азовсько-Керченської акваторії: міжнародно-правовий аспект. Науковий вісникУжгородського національного університету. 2019. Серія Право. Випуск 58. Том 2. С. 196–199.

2020 р.

 1. Ребкало М. М. Аспекти ефективності охорони екології Чорного моря: міжнародно-правовий огляд. Прикарпатський юридичний вісник. № 1 (30). С. 227–231.
 2. Ребкало М. М. Актуальні аспекти міжнародно-правового статусу Арктики та заходи щодо його стабілізації. Приватне та публічне право. № 1. С. 110–115.
 3. Ребкало М. М., Самофалов Л. П., Олійник В. С.Особливості реалізації права на освіту в Україні: аналітично-правовий огляд. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. № 2 (7). С. 13–22.
 4. Олійник В. С., Ребкало М. М. Проблеми конституційно-правового регулювання недоторканності народних депутатів в Україні: шляхи їх вирішення з урахуванням європейського досвіду. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 1 (9). С. 45–66.
 5. Ребкало М.М. Курс лекцій з Міжнародного права: навч.-метод. посіб. Чернігів, Академія ДПтС. 2020. 229 с.
 6. Маслова Л.А., Ребкало М.М., Захарченко К.О. Актуальні проблеми забезпечення  міжнародних гарантій релігійної свободи та конституційного права на свободу віросповідання в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал/ Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020.   № 3. C. 7-20
 7. Ребкало М.М, Шумна Л.П., Олійник В.С. Форми підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: переваги та недоліки. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал/ Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. № 2 С. 50-62

2021 р.

 1. Ребкало М.М. Деякі аспекти міжнародного гуманітарного права: істотко-правовий підхід. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  (Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С.345-348.
 2. Ребкало М.М. Олійник В.С. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод як джерело  конституційного права України. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право:науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. № 1(12). С. 7-18.
 3. Олійник В.С., Ребкало М.М. Теоретичні засади організації місцевого управління та місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, № 2(13) 2021. С. 21-32.
 4. Ребкало М.М. Деякі питання формування правової культури державних службовців. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 05 листопада 2021 року). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби. 2021. С. 472-477.

2022 р.

 1. Ребкало М.М. Олійник В.С. Співвідношення Женевських конвенцій (1949 р.) з конституційним та військовим законодавством України: правовий аналіз. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал/ Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022, № 1(15). С. 19-29.
 2. Ребкало М,М. Правова культура пенітенціарного персоналу: сучасний стан та проблеми. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра: науковий журнал/ Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. №1(11). С. 91-100.
 3. Ребкало М.М. Європейський інтеграційний процес: позитиви та недоліки. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022 :матер. міжн. наук-практ. конф. (Чернігів, 10 червня. 2022 р.) Чернігів: Академія ДПтС, 2022 С. 191- 194.
 4. Олійник В., Ребкало М. Виборність суддів, як спосіб наділення їх повноваженнями в США та необхідність запровадження системи виборності суддів в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. № 3(17). С.18-25
 5. Ребкало М. Завдання та структура організації Американських держав: історико-правовий аналіз. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: мат. II між нар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 04 листопада 2022р.). Чернігів: Академія ДПтС. 2022. С.374-377.
 6. Олійник В.С., Ребкало М.М. Особливості визначення поняття форми правління:Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі, мат. V міжнар. наук.- практ. конф. присвяченої Дню юриста (м. Суми, 7 жовтня 2022 р.). Суми, 2022. С.56-59.
 7. Ребкало М., Дегтяр Д. Правове регулювання безпеки повітряного простору Європейського союзу. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави. Х Всеукраїнська заоч. наук.-прак. конф. (Чернігів, 02 грудня 2022 р.). Чернігів, Академія ДПтС, 2022. С.66-69.
 8. Ребкало М., Картун Т. Національні та міжнародні аспекти механізму охорони дитинства та проблеми пов’язані з його реалізацією. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави. Х Всеукраїнська заоч. наук.-прак. конф. (Чернігів, 02 грудня 2022 р.). Чернігів, Академія ДПтС, 2022. С.106-109

2023

 1. Ребкало М., Олійник В. Концепція «Обов’язок захищати»: міжнародно-правовий аналіз та проблеми реалізації. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. № 1(18). С.125-133.
 2. Ребкало М. Лабенок А. Правове та інституційне забезпечення спільної зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу: міжнародно-правовий огляд. Актуальні проблеми суспільства, педагогічної науки та освіти: погляд молодих науковців: збірник статей. Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 2023. С.
 3. Ребкало М.М. До питання про особливості міжнародного права як самостійної правової системи. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану. між. наук.-прак. конф. (Чернігів, 25-26 квітня 2023 р.). Чернігів, Академія ДПтС, 2023. С. 294 – 297.
 4. Ребкало М.М., Федорова Ю.Г. Правовий та інституційний механізм збереження екології у Євросоюзі. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави. ХI Всеукраїнська заоч. наук.-прак. конф. (Чернігів, 26 травня 2023 р.). Чернігів, Академія ДПтС, 2023. С. 136 – 139.