Пузирьов Михайло Сергійович

професор кафедри, доктор юридичних наук, старший дослідник

SONY DSC


Біографічна довідка.

У 2006 році із відзнакою закінчив Чернігівський юридичний коледж Державного департаменту України з питань виконання покарань, у 2008 році із відзнакою – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

9 липня 2012 року в Національній академії внутрішніх справ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

21 грудня 2018 року в Університеті державної фіскальної служби України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у зарубіжних країнах: порівняльно-правове дослідження» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Наукові інтереси: проблеми виконання покарань в Україні та зарубіжних країнах.

Автор понад 100 наукових публікацій.

Публікації за останні років (2016–2020 рр.):

Монографії, підручники:

 1. Богатирьов І. Г., Пузирьов М. С., Шкута О. О. Доктрина пенітенціарного права України: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2017. 236 с.
 2. Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2018. 514 с.
 3. Пузирьов М. С. Зарубіжний досвід підготовки управлінського персоналу для органів та установ виконання покарань. Теорія і практика підготовки управлінського персоналу для органів та установ виконання покарань: монографія / Аніщенко В. О., Гончаренко О. Г., Іваньков І. В. та ін.; за заг. ред. Тогочинського О. М. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2018. С. 85–109.
 4. Аніщенко В. О., Пузирьов М. С., Тогочинський О. М. Динамічна безпека в установах виконання покарань: поняття, сутність, принципи. Проблеми формування правової держави в Україні в умовах глобалізації: монографія / кер. авт. кол. О. М. Іваній. Суми: ФОП Цьома С. П., 2018. С. 42–61.
 5. Пузирьов М. С. Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у зарубіжних країнах. Актуальні проблеми публічного та приватного права: монографія / Андрущенко Т. С., Аніщенко В. О., Зливко С. В. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ніщимної С. О. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2018. С. 366–428.
 6. Богатирьов М. С., Пузирьов М. С. Міжнародно-правові аспекти захисту прав засуджених до позбавлення волі. Кримінально-виконавче право: підручник / Б. М. Головкін, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за заг ред. Б. М. Головкіна, А. Х. Степанюка. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2019. С. 49–52.
 7. Колб О. Г., Кирилюк А. В., Пузирьов М. С. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам в установах виконання покарань. Кримінологія: підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, В. В. Чернєй, С. С. Чернявський та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. Чернєя; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужі. Київ: ФОП Маслаков, 2020. С. 546–573.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Anishchenko, V.; Marhasova, V.; Fedorenko, A.; Puzyrov, M.; Ivankov, O. 2019. Ensuring environmental safety via waste management, Journal of Security and Sustainable Issues 8(3): 469-482.
 2. Puzyrov M., Тkachenko O., Shamruk N., Zvenyhorodskyi O., Ivankov I. Ethical norms of business activities in e-business. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Volume 22, Special Issue 1. P. 1–6.
 3. 3. Kudermina O., Kazmirenko V., Tagiev S. R. O., Puzyrov M., Samofalov O. Actual issues of counterdrug activities under the current conditions of Ukraine and world development. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Volume 22, Issue 3. P. 1–6.
 4. 4. Khalymon S. I., Puzyrov M. S., Prytula A. M. Problems of implementation of whistleblower institution in Ukraine. Juridical Tribune. 2019. Volume 9, Issue 2. P. 436–454.

Статті у наукових фахових виданнях України та зарубіжних країн:

 1. Пузирьов М. С., Халимон С. І. Оптимізація правового статусу підрозділів внутрішньої безпеки Державної пенітенціарної служби України в частині виконання оперативно-розшукової функції. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2016. № 1. С. 207–215.
 2. Пузирьов М. С., Шкута О. О. Перші міжнародні пенітенціарні конгреси (1846, 1847, 1857 рр.) як історико-правовий вимір порівняльних кримінально-виконавчих досліджень. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2016. Вип. 19. С. 106–108.
 3. Пузирьов М. С. Стимулювання правослухняної поведінки засуджених як принцип виконання покарань у Федеративній Республіці Німеччина. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2016. № 5. С. 155–159.
 4. Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз пенітенціарної правотворчості Англії та Уельсу й України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2016. № 23. С. 161–164.
 5. Пузирьов М. С. Поняття кримінально-виконавчої (пенітенціарної) компаративістики. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2017. № 1. С. 33–38.
 6. Puzyrov M.S. Classification of U.S. Penal Institutions and Its Influence on European Penitentiary Practice. The Journal of Eastern European Law. 2017. № 35. P. 35–40. URL: //easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/01/puzyrov_35_1.pdf.
 7. ПузырёвМ. С. Сравнительный анализ реализации принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказания в виде лишения свободы на определенный срок в Украине и Швеции. Наука и жизнь Казахстана: международный научно-популярный журнал. 2017. № 2/2 (45). С. 24–28.
 8. ПузырёвМ. С. Методология сравнительных исследований в сфере уголовно-исполнительного права. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства. 2017. Т. 7. № 2. С. 65–74.
 9. ПузырёвМ. С. Стимулирование правопослушного поведения осужденных как принцип исполнения наказаний во Франции. Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2017. № 2. С. 95–99.
 10. Puzyrov M.S. Ukrainian institutions for execution of punishments transformation regarding positive foreign experience. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. № 1 (8). С. 213–224. URL: //nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/13_Puzyrov.pdf.
 11. ПузырёвМ. С. Становление и развитие исполнения наказания в виде лишения свободы на определенный срок в Украине и зарубежных странах (XI – вторая половина XVIII века). Фемида. 2017. № 6 (258). С. 23–27.
 12. Пузирьов М. С. Приватні пенітенціарні установи: зарубіжний досвід та національний підхід.Бюлетень Міністерства юстиції України. 2017. № 7. С. 32–37.
 13. Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз застосування прогресивної системи виконання покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк в Україні та Норвегії.Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2017. № 26. С. 82–85.
 14. Пузирьов М. С. Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у Фінляндії: окремі аспекти. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2017. Вип. 3. Т. 2. С. 107–111.
 15. Пузирьов М. С. Позитивний зарубіжний досвід виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк як концептуальна основа реформування кримінально-виконавчої системи України. Актуальні проблеми держави і права. 2017. Вип. 79. С. 117–123.
 16. Пузирьов М. С. Удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Право і суспільство. 2017. № 4. Ч. 2. С. 156–161.
 17. Пузирьов М. С. Класифікація установ виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у Федеративній Республіці Німеччина: порівняльно-правовий аналіз. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 45. Т. 2. С. 77–80.
 18. Пузирьов М. С. Фундаментальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у Канаді: порівняльно-правовий аналіз. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 8. С. 160–164.
 19. Пузирьов М. С. Стан дослідження в науці радянського виправно-трудового права проблем виконання та відбування покарань у зарубіжних країнах. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2017. № 4 (26). С. 136–141.
 20. ПузырёвМ. С. Правовая основа и принципы исполнения наказания в виде лишения свободы на определенный срок в Швейцарии. Legea și viața. 2017. № 9. С. 98–101.
 21. ПузырёвМ. С. Сравнительный анализ исполнения наказания в виде лишения свободы на определенный срок в отношении отдельных категорий осужденных по законодательству Украины и Швейцарии. Вестник Барановичского государственного университета. Серия «Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки». 2017. Вып. 5. С. 179–183.
 22. Пузирьов М. С. Дослідження зарубіжного досвіду виконання покарань у дореволюційний період (ІІ половина XVIII – початок ХХ ст.). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 46. Т. 2. С. 71–74.
 23. TohochynskyiO. M., Anishchenko V. O., Puzyrov M. S. Economic and legal nature of public-private partnership in the penitentiary system. Науковий вісник Полісся. 2018. № 3 (15). С. 38–42.
 24. Пузирьов М. С. Зарубіжний досвід застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та перспективи його впровадження в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. Вип 6. Т. 1. С. 162–165.
 25. Пузирьов М. С. Окремі термінологічні питання насильства у кримінальному праві України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3. С. 163–169.
 26. Пузирьов М.С., Мельниченко І.П. Відповідність кримінально-виконавчого законодавства України у сфері довічного позбавлення волі зі стандартами Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. Спецвип. Т. 2. С. 83–86.
 27. Пузирьов М. С., Сокоринський Ю. В., Боднар І. В. Кримінальна відповідальність за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань: рудимент минулого чи потреба сьогодення? Юридичний бюлетень. 2019. Вип. 11. Ч. 2. С. 206–213.
 28. Пузирьов М. С., Сокоринський Ю. В. Теоретична модель побудови пенітенціарної безпеки в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. № 2. Т. 31. Ч. 3. С. 52–57.

Тези наукових доповідей:

 1. Пузирьов М. С. Особливості континентальної (романо-германської) правової сім’ї як об’єкта дослідження у порівняльному кримінально-виконавчому праві.Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19–20 квіт. 2016 р.) / Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О., Мукшименко А. П., Пузирьов М. С. Київ: ПАЛИВОДА А. В., 2016. С. 109–114.
 2. 2.ПузыревМ. С. Особенности скандинавской правовой семьи как объекта исследования в сравнительном уголовно-исполнительном праве. Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика: материалы Международной заочной научно-практической конференции (Могилев, 20 мая 2016 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: В. Е. Бурый (отв. ред.) [и др.]. Могилев: Могилев. институт МВД, 2016. С. 225–226.
 3. Пузирьов М. С. Особливості англо-американської правової сім’ї як об’єкта дослідження у порівняльному кримінально-виконавчому праві. Технології професійної діяльності: теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 2 серп. 2016 р.) / редкол.: Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О., Пузирьов М. С.; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 175–178.
 4. Пузирьов М. С. Деякі питання доктрини пенітенціарного права України в умовах трансформації кримінально-виконавчого законодавства в пенітенціарне. Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 жовт. 2016 р.). Київ: Національна академія прокуратури України, 2016. С. 476–478.
 5. Пузирьов М. С. Пенітенціарні системи України та Фінляндії: порівняльний аналіз фундаментальних засад функціонування. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.) / редкол.: О. М. Тогочинський та ін.; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 238–240.
 6. Пузирьов М. С. Деякі питання забезпечення режиму за пенітенціарними системами Франції та України. Забезпечення безпеки в установах виконання покарань України: виклики сьогодення та перспективи майбутнього: матеріали круглого столу (Київ, 24 листоп. 2016 р.) / відп. ред. В. А. Кирилюк, П. М. Ісаков. Київ: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016. С. 77–79.
 7. Пузирьов М. С. Урахування зарубіжного досвіду при формуванні кримінально-виконавчої політики України в частині стимулювання правослухняної поведінки засуджених. Актуальні питання кримінально-виконавчого права та кримінології: матеріали наук.-практ. семінарів кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології (Чернігів, 17 та 30 листоп. 2016 р.). Чернігів: Акад. ДПтС, 2016. С. 124–128.
 8. Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз застосування прогресивної системи виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та Швеції.Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 берез. 2017 р.) / відп. ред. В. А. Кирилюк. Київ: Ін-т крим.-викон. служби, 2017. С. 99–103.
 9. Пузирьов М. С. Актуалізація іншомовної компетентності при проведенні порівняльних досліджень у сфері кримінально-виконавчого права. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 21 квіт. 2017 р.). Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. С. 127–128.
 10. Пузирьов М. С. Удосконалення окремих засад вітчизняної прогресивної системи з урахуванням позитивного досвіду виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у Норвегії. Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: матеріали міжнар. заочної наук.-практ. конф. (Чернігів, 30 черв. 2017 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2017. С. 89–92.
 11. Пузирьов М. С. Особливості виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у Швейцарії. Кримінальне право: традиції та новації: матеріали ІІІ Міжнар. круглого столу, присвяченого вшануванню пам’яті видатного вченого, Героя України, академіка Володимира Володимировича Сташиса (Чернігів, 7–8 верес. 2017 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2017. С. 162–163.
 12. ПузырёвМ. С. Перспективы внедрения в Украине норвежского опыта осуществления пробационного надзора за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания в виде лишения свободы. Традиции и инновации в праве: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию юрид. фак. и 50-летию Полоц. гос. ун-та (Новополоцк, 6–7 окт. 2017 г.): в 3 т. / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч.-практ. юрид. центр; редкол.: И. В. Вегера (отв. ред.) и др. Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2017. Т. 3. С. 74–78.
 13. 13.ПузырёвМ. С. Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания как негативное основание изменения условий содержания осужденных к лишению свободы на определенный срок по уголовно-исполнительному законодательству Украины. Инновационное развитие экономики в контексте формирования национальной безопасности: сб. материалов І Междунар. науч.-практ. конф. (Барановичи, 15–16 марта 2018 г.). Барановичи: БарГУ, 2018. С. 253–254.
 14. Пузирьов М. С. Використання приватного сектору у сфері виконання покарань, пов’язаних із позбавленням волі, як один із перспективних напрямів реформування (розвитку) пенітенціарної системи України. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С. 356–358.
 15. Пузирьов М. С., Олейніченко С. О. Науковий погляд на формулювання мети покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених неповнолітніх. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: ІІІ заоч. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27 листоп. 2018 р.) / гол. ред.: О. М. Тогочинський; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С. 314–317. URL: //academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Zbir-III-zaochna-NPK_2.pdf (дата звернення: 16.12.2018).
 16. Пузирьов М. С. Структура управління кримінально-виконавчою системою: зарубіжний досвід та національний підхід. Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 28 груд. 2018 р.) / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2018. С. 152–155.
 17. Пузирьов М. С., Олефір Л. І., Жубіль О. В. Порівняльно-правовий аналіз зарубіжного досвіду кримінально-правової протидії втечам засуджених та перспективи його впровадження в Україні.Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 01 берез. 2019 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2019. С. 304–308.
 18. 18.ПузырёвМ. С. Зарубежные подходы к определению пенитенциарной безопасности. Инновационное развитие экономики и права в контексте формирования национальной безопасности: сб. материалов ІІ Междунар. науч.-практ. конф. (Барановичи, 14–15 марта 2019 г.). Барановичи: БарГУ, 2019. С. 233–235.
 19. Пузирьов М. С. Доктринальна модель побудови пенітенціарної системи України нового типу (інноваційний проект): 5 років потому. Перші наукові читання керівника наукової школи «Інтелект» доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Богатирьова Івана Григоровича: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Ірпінь, 17 травня 2019 р.) / за заг. ред. професора В. В. Топчія; Національний університет державної фіскальної служби України. Київ: ВД «Дакор», 2019. С. 34–36.
 20. Пузирьов М. С., Руденко М. Ю. Постановка проблеми щодо формування комплексної наукової категорії «захист прав засуджених до позбавлення волі».Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні: V регіональна наук.-практ. конф. (Чернігів, 8 жовтня 2019 р.). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2019. С. 264–269.
 21. Пузирьов М. С., Коваленко В. О. Актуальні питання застосування ст. 391 Кримінального кодексу України за сучасних умов. Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон, 31 жовтня 2019 р.) / за заг ред. О. О. Шкути. Херсон: ТОВ «ВКФ«СТАР»ЛТД», 2019. С. 171–176.
 22. Пузирьов М. С., Васільєв В. О. Аналіз законодавства з питань забезпечення безпеки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу: матеріали VIIIВсеукраїнського наук.-практ. семінару (Івано-Франківськ, 6 грудня 2019 р.). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2019. С. 68–72.
 23. Пузирьов М. С. Кримінально-виконавчі засади забезпечення засудженим до позбавлення волі контактів із зовнішнім світом за законодавством Федеративної Республіки Німеччина. Реформування правоохоронних органів України у світлі змін євроінтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 20 березня 2020 р.) / за ред. д.ю.н. О. О. Шкути; Одеський державний університет внутрішніх справ. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 258–262.
 24. Пузирьов М. С., Олефір Л. І. Компаративний аналіз праці засуджених до позбавлення волі. Modern science: problems and innovations: abstracts of I International Scientific and Practical Conference (Stockholm, Sweden, 5–7April 2020). Stockholm, Sweden: SSPG Publish, 2020. P. 741–745.
 25. Пузирьов М. С., Олефір Л. І. Шляхи вдосконалення кримінально-виконавчих засад застосування пробації в Україні. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 181–184. URL: //academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zaochna-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencija-Aktualni-pitannja-teorii-ta-praktiki-v-galuzi-prava-osviti-socialnih-ta-povedinkovih-nauk-2020-T.1_24.04.20.pdf (дата звернення: 30.04.2020).
 26. Пузирьов М. С., Царюк С. В. Сучасна модель трансформації кримінально-виконавчої системи в пенітенціарну систему України. Щорічні читання наукової школи «Інтелект»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25 травня 2020 р.) / за заг. ред. І. Г. Богатирьова; Університет державної фіскальної служби України, 2020. С. 80–84.