Пузиревський Максим Вячеславович

старший викладач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології

майор внутрішньої служби

ORCID: 0000-0001-8835-3238

Біографічна довідка

Народився 08 липня 1994 р. у м. Чернігові.

У 2012 р. закінчив Чернігівський ліцей № 32 Чернігівської міської ради.

У 2016 р. із відзнакою закінчив Академію Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів) за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» та здобув кваліфікацію бакалавр права.

У 2018 р. із відзнакою закінчив Академію Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів) за спеціальністю 081 «Право» та здобув кваліфікацію магістр права.

У 2018–2022 рр. навчався в ад’юнктурі (аспірантурі) Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів) для здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук) в галузі знань 08 «Право». Тема дисертаційного дослідження: «Питання загальної частини кримінального права у працях М.П. Чубинського». Науковий керівник: д.ю.н., проф. Денисов С.Ф.

З 2021 р. – член Чернігівського обласного осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (посвідчення № 267).

З 2022 р. – відповідальний секретар Чернігівського обласного осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Автор понад 60 навчальних, наукових і публіцистичних публікацій, зокрема, у співавторстві. Основні праці: «Словник Загальної частини кримінального права України» (2018 р.), «Кримінологічний словник-довідник» (2019 р.), «Кримінально-виконавче право. Словник-довідник» (2020 р.), «Велика українська кримінологічна енциклопедія» (у 2-х томах) (2021 р.) та ін.

Наукові інтереси: актуальні проблеми загальної частини кримінального права; актуальні проблеми кримінології та кримінально-виконавчого права; кримінально-правові погляди М.П. Чубинського.

Хронологічний покажчик публікацій:

2017

 1. Карелін В.В., Пузиревський М.В. Кримінологічні аспекти діяльності в Україні спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення реалізації прав та свобод людини і громадянина: матеріали круглого столу (м. Запоріжжя, 10 березня 2017 р.). Запоріжжя: КПУ, 2017. С. 54–57.
 2. Карелін В.В., Пузиревський М.В. Міністерство юстиції України як спеціальний суб’єкт запобігання та протидії корупції. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали І науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників (м. Чернігів, 12 квітня 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 118–121.
 3. Карелін В.В., Пузиревський М.В. Вплив Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки на втілення державної антикорупційної політики органами прокуратури України. Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: матеріали міжнародної заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 30 червня 2017 р.). Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2017. С. 81–83.
 4. Карелін В.В., Пузиревський М.В. Запобігання корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України: реалії сьогодення та погляди на майбутнє. Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України: матеріали міжнародної (заочної) науково-практичної конференції (м. Чернігів, 12–13 жовтня 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 282–286.
 5. Кирієнко Д.М., Пузиревський М.В. Національна поліція України як провідний суб’єкт запобігання корупції в системі зміцнення економічної безпеки держави. Основні напрями забезпечення безпеки засуджених до покарання у виді позбавлення волі та персоналу установ виконання покарань та органів пробації в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 22 листопада 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 51–53.
 6. Карелін В.В., Пузиревський М.В. Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на реформування антикорупційного законодавства у відповідності до aquis Європейського Союзу. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 р.). Полтава: Видавництво «Россава», 2017. Ч. 2. С. 144–146.
 7. Карелін В.В., Пузиревський М.В. Сучасний стан наукових досліджень з проблематики запобігання корупції на публічній службі в Україні. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 24 листопада 2017 р.). Одеса: ОДУВС, 2017. С. 91–93.
 8. Карелін В.В., Пузиревський М.В. Органи прокуратури як суб’єкт реалізації державної антикорупційної політики в органах державної влади та місцевого самоврядування. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 08 грудня 2017 р.). Київ: НАВС, 2017. С. 247–250.
 9. Карелін В.В., Пузиревський М.В. Гарантії дотримання правових принципів застосування заходів заохочення та стягнення під час виконання покарання у вигляді позбавлення волі. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2017. № 2 (2). С. 133–141.

2018

 1. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Кримінологічний портрет особи злочинця в сучасних умовах глобалізації. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 02 березня 2018 р.). Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2018. С. 37–40.
 2. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Внесок професора М.П. Чубинського у розвиток вітчизняної кримінально-правової та кримінологічної теорії. Юридична наука. 2018. № 3 (81). С. 92–104.
 3. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Кримінологічний портрет особи злочинця: поняття, зміст і значення для запобігання злочинним проявам. Актуальні питання протидії злочинності у сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 15 березня 2018 р.). Дніпро: ДДУВС, 2018. С. 29–32.
 4. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Визначна постать Л.Є. Владимирова в історії розвитку української кримінально-правової науки. Закарпатські правові читання: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 19–21 квітня 2018 р.). Ужгород: РІК-У, 2018. Т.1. С. 308–313.
 5. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Про запобігання кримінальним загрозам у працях М.П. Чубинського. Від громадянського суспільства – до правової держави. Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: збірник тез доповідей XІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 7–9.
 6. Карелін В.В., Пузиревський М.В. Правові аспекти діяльності в Україні спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2018. № 1 (3). С. 152–161.
 7. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Визначення та зміст поняття «фонові явища злочинності» в сучасній кримінологічній доктрині. Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 27 квітня 2018 р.). Харків: ХНУВС, 2018. С. 38–39.
 8. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Окремі пропозиції щодо оптимізації відповідальності за злочини проти громадської безпеки. Актуальні проблеми кримінально-правової охорони громадської безпеки: матеріали міжнародного круглого столу (м. Харків, 18 травня 2018 р.). Харків: Юрайт, 2018. С. 94–97.
 9. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Проблемні питання створення системи захисту критичної інфраструктури в Україні. Міжнародний журнал «Право і суспільство». 2018. Випуск 7. С. 58–62.
 10. Словник Загальної частини кримінального права України / Автори-упорядники: С.Ф. Денисов, М.В. Пузиревський. Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2018. 536 с.
 11. Denysov S.F., Puzyrevskyi M.V. L.Ye. Vladymyrov’s doctrine as a basis for development of criminal law theory on the territory of Ukraine. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2018. № 2 (4). С. 95–104.

2019

 1. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Сучасні тенденції розвитку вітчизняного кримінального права в умовах глобалізаційних змін. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 01 березня 2019 р.). Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2019. С. 154–157.
 2. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Кримінологічне законодавство в сфері запобігання злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку: історико-правовий аспект. Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції до 25-річчя ХНУВС (м. Харків, 18 квітня 2019 р.). Харків: ХНУВС, 2019. С. 71–72.
 3. Боднар І.В., Кирієнко Д.М., Пузиревський М.В. та ін. Бойова підготовка: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 186 с.
 4. Боднар І.В., Віговський В.Л., Пузиревський М.В. та ін. Огляд холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів на місці виявлення: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 273 с.
 5. Боднар І.В., Денисова Т.А., Пузиревський М.В. та ін. Душпастирська опіка в органах та установах виконання покарань: колективна монографія; за заг. ред. д.п.н., проф. О.М. Тогочинського. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 381 с.
 6. Боднар І.В., Кирієнко Д.М., Пузиревський М.В. Вітчизняні заходи запобігання корупції: сучасний стан та перспективи розвитку в майбутньому. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали IV заочної науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників (м. Чернігів, 25 квітня 2019 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 6–9.
 7. Кримінологічний словник-довідник / автори-упорядники: С.Ф. Денисов, М.В. Пузиревський. Чернігів: Десна Поліграф, 2019. 392 с.
 8. Пузиревський М.В., Сьомченко Ю.С. Кримінально-виконавча система скандинавської правової сім’ї: прогресивний досвід для наслідування Україною. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25 жовтня 2019 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 180–182.
 9. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Врахування правових звичаїв і традицій у кримінальному праві та кримінології. Сучасні кримінологічні дослідження: методи, напрями, перспективи: збірник тез міжнародного науково-практичного круглого столу (м. Київ, 14 листопада 2019 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2019. С. 155–157.

2020

 1. Кримінально-виконавче право. Словник-довідник / автори-упорядники: С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, М.В. Пузиревський. Чернігів: Десна Поліграф, 2020. 712 с.
 2. Кузнєцов О.О., Пузиревський М.В., Старинець В.В. Процесуальний порядок видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 23–24 квітня 2020 р.): у двох томах. Т. 1. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 159–162.
 3. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Михайло Чубинський – гідний учень професора Леоніда Білогриць-Котляревського. Актуальні питання кримінального права, кримінології та судочинства: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 165-річниці з дня народження професора Л.С. Білогриць-Котляревського (м. Київ, 15 травня 2020 р.). Київ: ДУІТ, 2020. С. 23–26.
 4. Перелік наукових публікацій кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби (2016–2020 рр.) / упорядники: І.В. Боднар, О.О. Кузнєцов, М.В. Пузиревський, О.Г. Ткаченко. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 34 с.
 5. Кузнєцов О.О., Пузиревський М.В., Тагієв С.Р. Діяльність органів пробації в країнах Західної Європи: досвід країн Скандинавії як приклад для наслідування. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 1 (9). С. 104–113.
 6. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Ідеї професора М.П. Чубинського про історичний (генетичний) метод і наступність у кримінально-правових дослідженнях кінця XIX – початку XX ст. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2020. № 3 (13). С. 78–89.
 7. Пузиревський М.В. Втілення ідей М.П. Чубинського про історичний (генетичний) метод і наступність науки кримінального права в дослідженнях середини XX ст. Наука і вища освіта: тези доповідей ХХІX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених (м. Запоріжжя, 11 листопада 2020 р.). Запоріжжя: КПУ, 2020. С. 106–107.
 8. Перелік наукових публікацій кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби (2016–2020 рр.) / упорядники: І.В. Боднар, О.О. Кузнєцов, М.В. Пузиревський, О.Г. Ткаченко. 2-ге вид., виправл., доповн. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 34 с.

2021

 1. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Методологічні основи вітчизняної кримінально-правової науки: становлення порівняльного (компаративного) методу в середині XIX – на початку XX століття. Правовий часопис Донбасу. 2021. № 1 (74). С. 104–113.
 2. Пузиревський М.В. Реалізація поглядів М.П. Чубинського про порівняльний (компаративний) метод науки кримінального права в дослідженнях середини XX ст. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали VII заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 12 березня 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 147–150.
 3. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Сучасний стан розвитку порівняльних кримінально-правових досліджень в Україні. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації: збірник тез доповідей науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квітня 2021 р.). Харків: ХНУВС, 2021. С. 192–194.
 4. Пузиревський М.В. Використання історичного (генетичного) методу пізнання в сучасній кримінально-правовій науці України. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 22–23 квітня 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 185–189.
 5. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Квашис Віталій Юхимович. Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А–Л / редкол.: В.В. Сокуренко (голова), О.М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О.М. Литвинов. Харків: «Факт», 2021. С. 666–667.
 6. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Чубинський Михайло Павлович. Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М–Я / редкол.: В.В. Сокуренко (голова), О.М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О.М. Литвинов. Харків: «Факт», 2021. С. 829–830.
 7. Пузиревський М.В. Історичний вектор дослідження кримінального права та законодавства: наукові розвідки 1950-х – 1970-х років. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад: збірник матеріалів XIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 28 квітня 2021 р.). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 382–387.
 8. Пузыревский М.В. Современные достижения использования сравнительного метода в уголовно-правовой науке Украины и Республики Беларусь. Современное общество, профсоюзы и проблемы молодежи: материалы XXV Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов (г. Гомель, 14 мая 2021 г.). Гомель: Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», 2021. С. 383–386.
 9. Глузд А.В., Пузиревський М.В., Філон М.В. Види судових експертиз в Україні. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали VIII заочної міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернігів, 26 листопада 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 302–305.
 10. Бібліографічний покажчик праць кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби (2016–2021 рр.) / упорядники: І.В. Боднар, О.О. Кузнєцов, М.В. Пузиревський, О.Г. Ткаченко. 3-тє вид., змін., виправл. та доповн. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 38 с.

2022

 1. Кирієнко А.І., Леоненко О.А., Пузиревський М.В. Новітні вектори розвитку вітчизняної науки криміналістики. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІХ заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 17 червня 2022 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 55–58.
 2. Коваленко К.Є., Пузиревський М.В. Поняття «виконання покарання» в кримінально-виконавчому праві та кримінально-виконавчому законодавстві України. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню юриста (м. Суми, 07 жовтня 2022 р.). Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2022. С. 187–191.
 3. Пузиревський М.В. Тенденції змін у Кримінально-виконавчому кодексі України в умовах дії воєнного стану. Протидія кримінальним правопорушенням в умовах воєнного стану: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції в авторській редакції (м. Кропивницький, 27 жовтня 2022 р.). Кропивницький: ДонДУВС, 2022. С. 135–138.
 4. Коваленко К.Є., Пузиревський М.В. Теоретико-правові аспекти визначення поняття «відбування покарання» в кримінально-виконавчій доктрині. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали ІІміжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 04 листопада 2022 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 228–232.
 5. Леоненко О.А., Пузиревський М.В. Законодавче забезпечення застосування вогнепальної зброї в слідчих ізоляторах: пропозиції змін на період дії воєнного стану. Актуальні проблеми нормативно-правового визначення статусу військовополонених: матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (м.Київ, 10 листопада 2022 р.). Київ: НАВС, 2022. С. 77–80.
 6. Пузиревський М.В. Вчення професора М.П. Чубинського (1871–1943) про кримінально-правову політику. ІІ Наукові читання пам’яті Ганса Гросса: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернівці, 09 грудня 2022 р.). Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2023. С. 174–177.
 7. Коваленко К.Є., Пузиревський М.В. Виконання та відбування кримінальних покарань на тимчасово окупованих територіях: поняття та особливості. Правовий статус військовополонених: проблемні питання застосування положень вітчизняного та міжнародного законодавств: збірник матеріалів міжкафедрального міжвузівського круглого столу (м. Чернігів, 16 грудня 2022 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2023. С. 27–29.

2023

 1. 55. Пузиревський М.В. Наукові погляди М.П. Чубинського (1871–1943) на керівні засади науки кримінального права та мотиву кримінального правопорушення. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2023. № 1 (18). С. 87–99.
 2. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Сучасні підходи до визначення поняття «кримінально-правової політики» в Україні. Сучасний стан кримінально-правового забезпечення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ірпінь, 31 березня 2023 р.). Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. С. 97–101.
 3. 57. Пузиревський М.В. Сучасний стан дослідження проблематики зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі на теренах України. Scientific Research and Innovation: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference (April 3–4, 2023, Dnipro, Ukraine). Dnipro: FOP Marenichenko V.V., 2023. P. 331–333.
 4. 58. Пузиревський М.В. Окремі положення закріплення ретроактивності закону про кримінальну відповідальність у міжнародних і регіональних нормативно-правових актах. Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Чернігів, 21 квітня 2023 р.). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2023. С. 526–527.
 5. 59. Пузиревський М.В. Вчення професора М.П. Чубинського (1871–1943) про зворотну дію закону про кримінальну відповідальність у часі. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25–26 квітня 2023 р.): у двох томах. Том 1. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. С. 279–283.
 6. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Підходи сучасних українських вчених до визначення поняття «мотиву кримінального правопорушення». Національна безпека України в умовах інформатизації та глобалізації суспільних процесів: сучасні загрози та кримінально-правове регулювання: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 11 травня 2023 р.). Харків: Право, 2023. С. 169–172.
 7. Борко І.С., Пузиревський М.В. Теоретико-правові підходи до визначення понять безпеки цифрового та інформаційного середовищ. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали ХІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м.Чернігів, 26 травня 2023 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2023. С. 12–15.