Проведена річна онлайн атестація аспірантів

У період з 23.10.2020 по 28.10.2020 на кафедрах, за якими закріплені аспіранти, була проведена річна атестація.

Під час проведення атестації на засіданнях кафедр аспіранти доповідали, акцентуючи увагу на отриманих ними основних результатах дисертаційного дослідження, їх актуальності, науковій новизні та прикладному значенні, методиці дослідження та методах, які при цьому застосовуються, достовірності отриманих результатів та ступеня їх апробації.

На підставі протоколів засідань кафедр було ухвалено рішення затвердити звіти про виконання індивідуального плану наукової роботи аспірантами 1, 2 та 3-го року навчання за 2019–2020 навчальний рік, які навчаються за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», та визнали їх виконаними в повному обсязі.