Попружна Алла Василівна

доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент

ORCID: 0000-0002-5079-2865

Біографічна довідка:

В 1998 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія України».

У 1999 році закінчила магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

У 2016 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Наукові інтереси:

історія України доби Гетьманщини; історико-архітектурні пам’ятки на території установ пенітенціарної системи.

Автор понад 30 наукових публікацій.

Член Національної спілки краєзнавців

Основні праці оприлюднені за останні роки:

Монографії

 1. Popryzhna A., Borysenko I. Modern approaches to structuring of history study program in Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology, Monograph 24, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. p.287-299.

Наукові публікації в інших іноземних наукових виданнях або наукових фахових виданнях, включених до науково-метричних баз.

 1. Попружна А.В., Борисенко І.В. Особливості функціонування системи початкової освіти у сполученому королівстві Великої Британії та північної Ірландії.Матеріали ІІ Міжнародного наукового семінару «Наука і практика в системі освіти країн Європейського Союзу». Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Польща. 2019.
 2. TohoсhynskyiО., Yermak S., Popruzhna A., Tvrdon M., Oleksiuk N.  Professionally oriented training  of specialists to work in  the  conditions of the  inclusive educational  environment Cypriot Journal of Educational Science. 2021. Том 16. Вып. 3. P. 1244–1254.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України.

 1. Попружна А. Традиції увічнення пам’яті в поховальній культурі козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. Сіверщина в історії України: збірник наукових праць.Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. Вип. 11. С. 120 –125.
 2. Попружна А.В. Неопублікована духівниця писаря Генерального військового суду Івана Пиковця з колекції О. Лазаревського. Сіверщина в історії України: збірник наукових праць. Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2019. Вип. 12. С. 117–120.
 3. Popruzhna A. Memory perpetuating in gravestone portraits as attribute of the cossack elite’s funeral culture of the second half of the 17th-18th Науковий вісник Сіверщини. 2020. №4. C. 137–152.
 4. Попружна А. Білоус Н. За крок до вічності. Мешканці міст Волині у світлі тестаментів кінця  XVI–XVII століть. Київ: Інститут історії України НАНУ, Видавничий дім «Простір», 2021. 536 с. Рецензія. Сіверянський літопис. 2021. № 4. С.176–180.
 5. Попружна А. Посуд як складова спадку (за матеріалами духівниць козацької старшини другої половини  XVII–XVIII ст.). Ніжинська старовина: збірник регіональної історії та пам’яткознавства. Ніжин–Київ. 2021. Вип. 29 (32). С. 106–109.
 6. Сіренко К.Ю., Любич О.А., Попружна А.В. Стратегічне управління органами та установами виконання покарань. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. № 2 (35). URL: //www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-35-2022

Наукові публікації в інших виданнях України.

 1. Попружна А.В. Світ тримається на праведниках Євреї Лівобережної України. Історія та культура: Матеріали ХІІІ Міжнародного наукового семінару. Чернігів. 2018. С. 187–192.
 2. Попружна А.В. Заповіти козацької старшини другої половиниXVII–XVIII cт. Науковий вісник Сіверщини. 2019. № 1. С. 118–
 3. Попружна А.В. Поховання козацької старшини на території храмів і монастирів Чернігова. Науковий вісник Сіверщини. 2019. № 2 (3). С. 157–164
 4. Попружна А.В. Поминальні обіди як прояв поховальної культури козацької старшини. Українська некрополістика в контексті сучасного історіографічного процесу: матеріали ІІІ наукових читань. Глухів-Ніжин, 2019. С.15–22.
 5. Попружна А.В. Одяг козацької старшини за матеріалами духівниць другої половини XVII–XVIII ст. Батуринські читання: Збірник наукових праць. Чернігів, 2020. С.35–37.

Тези виступу на науково-практичних конференціях.

 1. Попружна А. В. Штучні квіти на кладовищі: екологічна небезпека чи важливий ритуал? Матеріали ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля». Чернігів. 2019. С. 66–68.
 2. Попружна А.В. Поховання Івана Мазепи в контексті поховальної культури другої половини ХVII-XVIII ст. Тези наукової конференції «Гетьман І.С.Мазепа та Чернігівщина (до 380-річчя від дня народження)». Чернігів:НУ «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. 2019.
 3. Попружна А.В. Вклади в тестаментах козацької старшини другої половини ХVII–XVIII ст. Тези XVII Міжнародної наукової конференції «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії». Київ. 2019.
 4. Попружна А.В. Усипальні козацької старшини як складова поховальної культури другої половини ХVII-XVIIIст. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Усипальниця гетьмана Богдана Хмельницького: історія, міфи, сучасний стан». Київ: Інститут історії України НАН України. 2019.
 5. Попружна А.В. Їжа і посуд у джерелах поховальної культури другої половини ХVII–XVIII ст. Матеріали науково-практичної конференції «Їжа в історії». Київ: КНУ імені Тараса Шевченка. 2019. URL: //yizhakultura.com/material/20201125_1412
 6. Попружна А. Діяльність губернатора К. Андреєвського з модернізації пенітенціарних закладів Чернігова наприкінці ХІХ ст. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали між нар. наук.-практичної конференції (м. Чернігів, 05 листопада 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 104–107.
 7. Попружна А., Ворушило О. Історія виникнення та становлення пенітенціарних закладів Чернігова. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали VIIІ заочній Науково-практичної конференції (26 листопада 2021 року). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2021. С.79–81