poprujnayaдоцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент

ORCID: 0000-0002-5079-2865

Біографічна довідка:

В 1998 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія України».

У 1999 році закінчила магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

У 2016 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Наукові інтереси: історія України доби Гетьманщини; історико-архітектурні пам’ятки на території установ пенітенціарної системи.

Автор понад 30 наукових публікацій.

Основні праці оприлюднені за останні роки:

Монографії.

 1. Попружна А.В., Година І.О., Віхрова І.О., Малік Л.С. Звільнення історико-архітектурних пам’яток України з установ виконання покарань – обов’язок правової держави. Охорона та захист прав людини : колективна монографія / за ред. О. В. Острогляд; ПВНЗ «Університет Короля Данила». Івано-Франківськ. 2017. С. 148–163.
 2. Popryzhna A., Borysenko I. Modern approaches to structuring of history study program in Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology, Monograph 24, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. p.287-299.

Наукові публікації в інших іноземних наукових виданнях або наукових фахових виданнях, включених до науково-метричних баз.

 1. Popruzhna A. Akustyka pogrzebowej ceremonii przedstawiciele starszyzny kozackiej w drugiej polowie XVII i XVIII wieku. Nauka i studia. Przemysl. 2015. № 8 (139). С. 78–85.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України.

 1. Попружна А. Смерть у поході, або поховальні практики козацької старшини другої половини XVII–XVIII cт. Сіверщина в історії України: збірник наукових праць. Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 8. С. 116–119.
 2. Попружна А. Традиції облаштування родинних усипальниць козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. Ніжинська старовина: Збірник регіональної історії та пам’яткознавства. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України. 2015. Вип. 20 (23). С. 150–
 3. Попружна А. В. Неопублікована духівниця Павла Мартоса середини XVIII cт. з колекції О. Лазаревського.Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. Вип. 3. Ч. 2. С.245–248.
 4. Попружна А.В. Неопублікована духівниця генерального осавула Івана Мануйловича.Сіверщина в історії України: збірник наукових праць. Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 9. С.248–252.
 5. Попружна А.В. Синодики як складова поховальної культури козацької старшини другої половини XVII – початку ХVIII ст. Ніжинська старовина: збірник наукових праць. Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. 2017. Вип. 24 (27). С. 115–
 6. Попружна А.В. Поховальна культура козацької старшини у працях українських істориків другої половини XIX – початку ХХ ст. Сіверщина в історії України: збірник наукових праць. Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 10. С. 313–315.
 7. Попружна А. Традиції увічнення пам’яті в поховальній культурі козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. Сіверщина в історії України: збірник наукових праць.Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 11. С. 120 –125.
 8. Попружна А.В. Неопублікована духівниця писаря Генерального військового суду Івана Пиковця з колекції О. Лазаревського. Сіверщина в історії України: збірник наукових праць. Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 12. С. 117–120.

Наукові публікації в інших виданнях України.

 1. Попружна А. Дзвони у жалобних церемоніях козацької старшини другої половини ХVII–ХVІІІ ст. Дзвони в історії і культурі народів світу: Матеріали V Міжнародної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції: науковий збірник. Луцьк: Твердиня. Вип. 5. С. 67–70.
 2. Попружна А.В. Традиції поховання козацької старшини на території монастирів.Історико-археологічний та природно-екологічний потенціал Мезинської округи: минуле, сучасне та перспективи розбудови: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-й річниці заснування Мезинського археологічного науково-дослідного музею та 85-літтю від дня народження відомого краєзнавця і археолога, засновника Мезинського музею В.Є. Куриленка (Чернігів-Мезин, 17-18 вересня 2015 р.). Чернігів : Десна Поліграф. 2016. 22–25.
 3. Попружна А. Традиції поховання дітей козацької старшини у другій половині ХVII–ХVІІІ ст. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць. К. 2015. Вип. 24. С. 195–200.
 4.  Попружна А.В. Світ тримається на праведниках Євреї Лівобережної України. Історія та культура: Матеріали ХІІІ Міжнародного наукового семінару. Чернігів. С. 187–192.
 5. Попружна А.В. Заповіти козацької старшини другої половиниXVII–XVIII cт. Науковий вісник Сіверщини. 2019. № 1. С. 118–
 6. Попружна А.В. Поховання козацької старшини на території храмів і монастирів Чернігова.Науковий вісник Сіверщини. № 2 (3). С. 157–164
 7. Popruzhna A. Memory perpetuating in gravestone portraits as attribute of the cossack elite’s funeral culture of the second half of the 17th-18th Науковий вісник Сіверщини. 2020. №4. C. 137–152.
 8.  Попружна А.В. Поминальні обіди як прояв поховальної культури козацької старшини. Українська некрополістика в контексті сучасного історіографічного процесу: матеріали ІІІ наукових читань. Глухів-Ніжин, С.15–22.
 9. Попружна А.В. Одяг козацької старшини за матеріалами духівниць другої половини XVII–XVIII ст. Батуринські читання: Збірник наукових праць. Чернігів, 2020. С.35–

Тези виступу на науково-практичних конференціях.

 1. Попружна А. В. Поховання родини Лизогубів у Воскресенській церкві Седнева. Міжнародна наукова-практична конференція «Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України». Чернігів. 2016. С. 227–229.
 2. Попружна А. Екологічні напуття у текстах духівниць козацької старшини другої половини ХVII–XVIII ст. Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції / редкол. : Ніщимна С.О., Аніщенко В.О., Пузирьов М.С. ; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів. 2017.С. 61–64.
 3. Попружна А. В. Штучні квіти на кладовищі: екологічна небезпека чи важливий ритуал? Матеріали ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля». Чернігів. 2019. С. 66–68.
 4. Попружна А.В., Борисенко І.В. Особливості функціонування системи початкової освіти у сполученому королівстві Великої Британії та північної Ірландії.Матеріали ІІ Міжнародного наукового семінару «Наука і практика в системі освіти країн Європейського Союзу». Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Польща. 2019.
 5. Попружна А.В. Поховання Івана Мазепи в контексті поховальної культури другої половини ХVII-XVIII ст. Тези наукової конференції «Гетьман І.С.Мазепа та Чернігівщина (до 380-річчя від дня народження)». Чернігів:НУ «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. 2019.
 6. Попружна А.В. Вклади в тестаментах козацької старшини другої половини ХVII–XVIII ст. Тези XVII Міжнародної наукової конференції «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії». Київ. 2019.
 7. Попружна А.В. Усипальні козацької старшини як складова поховальної культури другої половини ХVII-XVIIIст. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Усипальниця гетьмана Богдана Хмельницького: історія, міфи, сучасний стан». Київ: Інститут історії України НАН України. 2019.
 8. Попружна А.В. Їжа і посуд у джерелах поховальної культури другої половини ХVII–XVIII ст.Матеріали науково-практичної конференції «Їжа в історії». Київ: КНУ імені Тараса Шевченка. 2019.