Педорич Анатолій Володимирович

pedorichдоцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0002-3429-3361

Біографічна довідка:

У 2002 році закінчив Чернігівський педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання.

Наукові інтереси: психологічні та педагогічні аспекти організації колективної діяльності.

Основні публікації за останні роки:

 1. Педорич А. В.Антиморальна поведінка уразливих категорій, як першопричина порушення законності. Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квіт. 2016 р.). Київ: Паливода А. В., 2016. С.98-105.
 2. Педорич А. В.Протиріччя педагогічної підготовки курсантів як майбутніх працівників пенітенціарної системи.Технології професійної діяльності: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 02 серп. 2016 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С.146-149.
 3. Педорич А. В. Використання професійно орієнтованих задач у підготовці курсантів-пенітенціаристів.Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 215-219.
 4. Педорич А.В. Кирилюк А.В. Деякі аспекти використання мультимедіа в навчальному та соціальному контекстіІнтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12–13 жовт. 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 252-255.
 5. Dryzhak V.V.,Razumeiko N.S., Pedorich A.A. Overcoming of antisocial behavior of teenagers by application of the method of mutual aid of peers.Scientific Journal Virtus. 2018. Issue 20, Part 1. P. 110-114.
 6. Педорич А. В.Проблеми девіантної поведінки неповнолітніх та молоді в Україні/ Педагогічні науки : збірник наукових праць. Випуск LXXХII. Том 1. Херсон: Херсонський держ. ун-т. 2018. С.222-226.
 7. A. Features f functioning of higher school teachers under the information society Scientific Journal Virtus. 2018. Issue 24. P. 91-94.
 8. Педорич А. А. Проблеми особистого становлення молоді в умовах інформаційного суспільства. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наук. праць / за ред. д.філос. н. Журби М.А. Монреаль: СPM «ASF», 2018.С.74-77
 9. Dryzhak V.V.,Razumeiko N.S., Pedorich A.A. On methods of activation of students` activity in a departmental higher educational N institution with specific conditions of education.Scientific Journal Virtus. 2018. Issue 25. P. 100-103.
 10. Педорич А. А. Розвиток процесу підготовки фахівців в закладах вищої освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки:зб. наук. праць. Чернігів: Чернігівський нац. пед. ун-т, 2018. вип. 153. С.97-101.
 11. Педорич А. А. Профорієнтаційна робота педагога, як механізм формування свідомого професійного вибору. Інноваційна педагогіка : науковий журнал. Одеса: Причорноморський н.-д. ін-т економіки та інновацій. 2018. С.120-124.
 12. Педорич А. А. Закономірності навчання в закладах вищої освіти. Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (5 серпня 2018 р. Суми). Суми: ФОП Гуляєва В.М., 2018. Т.3. С.47-51.
 13. Педорич А. А. Використання мультимедійного проектора на лекційних заняттях у закладах вищої освіти.Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 серпня 2018 р. м. Одеса). Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2018.С.87-90.
 14. Pedorich A.A. Features of pedagogical work with gifted children. Український педагогічний журнал. Київ : Ін-т педагогіки НАПН України, 2018. №3, С.144-150.
 15. ПедоричА. А. Методичні рекомендації педагогам щодо впровадження інклюзивної освіти. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Херсон: Херсонський держ. ун-т. 2018. Вип. LXXХIІI. Том 2. С. 52-57.
 16. Педорич А. А До питання готовності педагогів до інклюзивної освіти.Освітологія : українсько-польський науковий журнал. Київ : ТОВ «ВП ЕДЕЛЬВЕЙС», 2018. №7, С. 101-107.
 17. Педорич А. А. До питання виховання дітей в сім’ї.Лабіринти реальності: зб. наук. праць / За заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. Монреаль: СPM «ASF», 2018. С. 28-30.
 18. Педорич А. А. Рівні відхилення дітей та підлітків з девіантною поведінкоюПрава і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (01 листоп. 2018 р. Чернігів). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С.125-128.
 19. Педорич А. А. Активізація пізнавальної діяльності студентів при читанні лекцій у закладах вищої освіти.Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал /Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. № 1 (1). С. 104-117.
 20. Педорич А. А. Проектна технологія навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання.Педагогічні науки : зб. наук. праць. Херсон: Херсонський держ. ун-т. 2019. Вип. LXXХVІ. С.140-145.
 21. Пилипенко В. М., Настояща У. В., Педорич А.В., Дробот Д. С. Теоретичні аспекти військово-патріотичного виховання курсантсько-студентської молоді засобами спортивно-ігрової діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: зб. наук. праць / за ред. О.В. Тимошенка. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Вип. 2 (108). С.140-144.
 22. Пилипенко В. М., Тимчик М.В., Настояща У. В., Педорич А.В., Гончар В.В. Формування готовності студентської молоді до захисту Вітчизни у процесі спортивно-масової діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: зб. наук. праць / за ред. О.В. Тимошенка. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Вип. 3 (111). С.132-135.
 23. Використання елементів програмованого навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовамиВісник післядипломної освітиСерія «Педагогічні науки» : зб. наук. праць. Київ: ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2019. Вип. 7(36). С. 69-81.
 24. Pedorich A.A. To the issue of minors’ deviant behaviour as the origin of an offenceУкраїнський педагогічний журнал. Київ : Ін-т педагогіки НАПН України, 2019. №2. С.119-123.
 25. Пилипенко В.М., Драпалюк М.В., Педорич А.В., Рябченко В.Г., Ткаченко І.В. Вплив способу формування бетонних конструкцій на характеристики міцності. ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва. Науково-дослідний журнал «Новітні технології в будівництві».Випуск 36. К: «ЦП КОМПРІНТ», 2020. С. 42-45.
 26. Пилипенко В., Тимчик М., Педорич А., Ткаченко І., Гончар В., Лойченко М. Формування вольових якостей курсантсько-студенської молоді засобами футболу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. пр. / за ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020 – Вип. 2 (122) 20, С. 140-144.
 27. Паламарчук В.М., Педорич А.В. Насильство в сім’ї, як соціально-педагогічна проблема. Науковий вісник Сіверщини : Серія : Освіта. Соціальні та поведінкові науки : науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020., №1 (4), С. 85-94.
 28. Паламарчук В.М., Педорич А.В. Форми та методи соціально-педагогічної профілактики насильства в сімї та жорстокого поводження з дітьми. «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020» : матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 1 . Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С.275-278.
 29. Пилипенко В.М., Педорич А.В., Рябченко В.Г., Гончар В.В., Сорокопуд В.Б., Ткаченко І.В. Вплив способу формування бетонних конструкцій на характеристики міцності Академія державної пенітенціарної служби, м. Чернігів. «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». Міжнародна наук.–практ. конф. (м. Чернігів, 29-30 квітня 2020 р.): у двох томах. Т. 2. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка» С. 101-102.
 30. Педорич А. В. Педагогічна робота по адаптації курсантів-пенітенціаристів. Актуальні напрями професійної підготовки офіцерів у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання: монографія/В.О. Аніщенко, С.М.Єрмак, О.П.Шеремета та ін.; за аг ред. В.О.Аніщенко; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 141-166.
 31. Пилипенко В. М., Педорич А. В., Гончар В. В. Методика виховання самостійності в курсантсько-студентської молоді засобами фізичної підготовки. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові : науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021., № 1 (6). С. 112-121.
 32. Пилипенко В. М., Педорич А. В. Дослідження тривалого навантаження анкерних стержнів на основі спірально армованих матеріалів. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2021): матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2021 р.): у 2 т. /Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] ; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – Т. 2. С. 107.