Остапчук Людмила Григорівна

заступник начальника кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

ORCID: 0000-0003-0515-0000

Біографічна довідка.

У  2007 р. закінчила Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті (м. Київ), за  спеціальністю юрист.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Наукові інтереси: Коло наукових інтересів становлять проблеми виконання та відбування  кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

Автор понад 20 наукових праць.

Публікації останніх років:

 1. ОстапчукЛ. Г. Служба пробації або ребрендинг кримінально-виконавчої інспекції України / Л.Г. Остапчук // Вісник Луганського державного університету ім. Дідоренка. 2015. №  С. 163-170.
 2. ОстапчукЛ. Г. Проблемні аспекти виконання покарання у виді штрафу в Україні Л.Г. Остапчук // Науково практичний журнал Академії державної пенітенціарної служби «Кримінально-виконавча система: вчора, сьогодні, завтра». 2017. №  С. 107-115.
 3. ОстапчукЛ. Г. Виконання покарання у виді арешту щодо військовослужбовців у світлі вимог Європейських пенітенціарних правил / Л.Г. Остапчук // Науково-практичний журнал Академії Державної пенітенціарної служби «Науковий вісник Сіверщини. Серія: «Право».  №1. С.188-196.
 4. Остапчук Л.Г. Запобігання ухиленню від відбування покарання у виді штрафу. Науковий журнал Право і суспільство. 2018. № С. 174-179.
 5. Звенигородський О.М., Остапчук Л.Г. Соціальні та кримінально-правові аспекти реалізації в Україні положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Scientific achievements of countries of Europe in the field of legal science: Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 356 p.
 6. Liudmyla Ostapchuk, Viktoriya Anishchenko, Serhii Tsariuk, Vladyslav Karelin, Maryna Kyselova. ETHICAL ISSUES IN THE E-BUSINESS IN THE CONDITIONS OF THE INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2019.
 7. Jacovets S., Karelin V. V., Kyselova M.S., Ostapchuk L.G., Sokorynskyi Y. Introduction and development of probation in ukraine: current situation and perspective. The British Journal of Criminology, 2019.
 8. Остапчук Л.Г. Кримінологічна модель функціонування органів пробації в Україні. Науковий журнал Право і суспільство. 2019. № С. 179-185.
 9. Остапчук Л.Г. Поняття «ухилення» та «запобігання ухиленню» від відбування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Підприємство, господарство і право, 2019. № 11. С.307-312.
 10. Остапчук Л. Г., Клочай Д.О. Кримінально-правові наслідки вчинення кримінальних проступків. Національний юридичний журнал: теорія і практика. Кишинів. Республіка Молдова, 2020. №1 (41) С. 118–122.
 11. Остапчук Л.Г. Забезпечення прав і свобод людини у процесі виконання кримінальних покарань: навч.-метод. посіб. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 131 с.
 12. Остапчук Л.Г., Смаль І.А.  До питання правової природи електронного документу та його місця у системі доказів кримінального процесу. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 2(43). 2022 . С.122-127
 13. Остапчук Л. Г., Лазаренко А.М. Деякі аспекти застосування медіації в теорії кримінального права. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 1. С. 232–234. URL: //www.lsej.org.ua/1_2021/59.pdf
 14. Остапчук Л.Г., Кузьменко Т.В. Військові та воєнні злочини у вітчизняному та міжнародному законодавствах. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. № 1 (11). 2022. С. 18-27.
 15. Остапчук Л.Г. Індивідуально-профілактичні заходи запобігання ухиленню від відбування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. № 2, 2022

Тези:

 1. Остапчук Л.Г. Забезпечення прав людини у процесі виконання кримінальних покарань. Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: матеріали міжнар. заочної наук.-практ. конф. (Чернігів, 30 черв. 2017 р.). Чернігів: Десна Поліграф. 2017. С.70-74.
 2. Остапчук Л.Г. Механізм правового регулювання запобігання ухиленню від відбування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі в умовах реформування державної кримінально-виконавчої служби. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 12–13 жовтня 2017 року / редкол. В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: «Право». 2017. С. 489–493.
 3. Остапчук Л.Г. Причини ухилення від відбування покарання не пов’язаного з позбавленням волі. Modern jurisprudence of tne European union: tne interaction of law, rulemaking and practice: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 17 квітня 2018 року. Люблін: Fundacja Instytut spraw administracji publicznej. 2018. С. 140-143.
 4. Остапчук Л.Г. Форми ухилення від відбування та виконання покарання у виді конфіскації майна за кримінальним законодавством України. Реалії т перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. для студентів та молодих учених. (Суми, 18 трав. 2018 р.). ч.2. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка. 2018. С. 66-69.
 5. Остапчук Л.Г. Питання криміналізації відповідальності за домашнє насильство. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали Всеукраїнської IX науково-теорет. конф., присвяч. пам’яті професора П.П. Михайленка  (Київ, 21 листопада 2018 р.). К: Вид-во Національної академії внутрішніх справ.2018. С. 233-236.
 6. Остапчук Л.Г. Зарубіжний досвід виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певним видом діяльності. Кримінально-виконавча система та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІV заочної науково-практичної конференції (Чернігів, 25 квітня 2019 р.). Чернігів: Вид-во Академії ДПтС. 2019. С. 94-96.
 7. Остапчук Л.Г., Авдєєва І.С. Співвідношення інститутів звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від кримінального покарання. Кримінально-виконавча система та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заочної науково-практичної конференції  (Чернігів, 25 жовтня 2019 р.). Чернігів: Вид-во Академії ДПтС. 2019. С. 156-158.
 8. Остапчук Л.Г., Клочай Д. О. Новації кримінального законодавства у зв’язку з введенням інституту кримінального проступку. Кримінально-виконавча система та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали  V заочної науково-практичної конференції (Чернігів, 25 жовтня 2019 р.). Чернігів: Вид-во Академії ДПтС. 2019. С. 158-161.
 9. Остапчук Л.Г., Сьомченко Ю.С. Суб’єкт складів злочинів, що полягають в ухиленні від відбування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Кримінально-виконавча система та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заочної науково-практичної конференції  (Чернігів, 25 жовтня 2019 р.). Чернігів: Вид-во Академії ДПтС. 2019. С. 201-204.
 10. Остапчук Л.Г. Кримінально-правові наслідки вчинення кримінальних проступків в Україні. Щорічні читання школи інтелект: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 25 травня 2020 р.). Київ: ВД «Дакор». 2020. С.168-170
 11. Остапчук Л. Г., Поплавська А. М. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж як дієвий спосіб отримання доказів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 22-23 квіт. 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021
 12. Остапчук Л.Г., Смаль І.А. Кіберзлочинність та електронні докази в кримінальному судочинстві. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 22-23 квіт. 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021
 13. Остапчук Л.Г., Бойчук В.Р. Демографічна теорія виникнення злочинності.  Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави. 2021: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 26  лист. 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021
 14. Остапчук Л.Г. Тлумачення норм адміністративного та кримінального законодавства в частині виконання постанов суду про накладення адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт у разі винесення обвинувального вироку по ст.  389-2 КК України // Щорічні читання школи інтелект: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 19 травня 2021 р.). Київ: ВД «Дакор». 2021. С.168-170.
 15. Остапчук Л. Г., Поплавська А. М. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж як дієвий спосіб отримання доказів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 22-23 квіт. 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021
 16. Остапчук Л.Г. Історія становлення та розвитку інституту правового статусу військовополонених. // Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Кропивницький, 2623-24 червн. 2022 р.). Кропивницький: Льотна академія Національного авіаційного університету. 2022. С.183-186.
 17. Остапчук Л.Г. Мотив та мета вчинення військових кримінальних правопорушень. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 04 листоп. 2022 р.). Чернігів : Академія ДПтС, 2022. С. 323-326.