Олійник Владислав Станіславович

oliynikдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Біографічна довідка

Закінчив у 1995 р. Київський інститут внутрішніх справ при Українській академії внутрішніх справ.

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Конституційне право людини на особисту недоторканність і його забезпечення органами внутрішніх справ України».

В Академії Державної пенітенціарної служби працює з 2007 року.

Сфера наукових інтересів: проблеми забезпечення права людини та громадянина на свободу та особисту недоторканність; розвиток держави та права СРСР у 1950–80 рр., проблеми місцевого самоврядування в Україні.

Хронологічний покажчик праць 20152020 рр.

2015 р.

 1. Олійник В. С., Ткаченко О. Г., Клименко С. В. Адміністративна відповідальність військовослужбовців за військові правопорушення. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Випуск 3, том 2. С. 164–167.
 2. Олійник В. С., Ткаченко О. Г., Клименко С. В. Фінансовий контроль персоналу Державної пенітенціарної служби України. Науковий вісник Ужгородського державного університету. 2015. Випуск 33, том 2. С. 77–80.
 3. Олійник В. С., Ткаченко О. Г. Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права за адміністративні правопорушення. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 4.
 4. Олійник В. С. Особливості принципів міжнародного права, що стосуються підтримання міжнародного миру і безпеки. Модернізація системи вищої освіти в контексті Закону України «Про вищу освіту»: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 5 червня 2015 р.). Чернігів, 2015. С. 17–22.

2016 р.

 1. Олійник В.С. Конституційне право кожного на особисту недоторканість (порівняльний аналіз). Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2016. № 2. С. 23–32.
 2. Олійник В. С. Історія розвитку наукової думки про поняття свободи особистості. Технології професійної діяльності: теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 02 серп. 2016 р.) / редкол.: Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О., Пузирьов М. С. Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 141–144.
 3. Олійник В. С. Правові гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.) / [редкол.: Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О. та ін.]. Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 206–209.

2017 р.

 1. Олійник В. С. Зміст конституційного права кожного на особисту недоторканість. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2017. № 1. С. 27–32.
 2. Олійник В. С. Конституційне право затриманого чи заарештованого користуватися правничою допомогою захисника. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Випуск 4, том 1. С. 51–55.
 3. Олійник В. С. Верховний Суд США під головуванням Хьюза Ч.Е. (1930–1941). Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал. Чернігів: Академія ДПтС, 2017. № 2 (2). С. 31–43.

2018 р.

 1. Олійник В. С. Кожна людина має право на свободу (Конституційний аспект). Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Вип. 35. Харків: Право. 2018. С. 133–145.
 2. Олійник В. С., Олійник В. В. Республіканська форма державного правління: особливості її змішаної форми в Україні. Право і суспільство. 2018. № 4, ч. 2. С. 42–48.
 3. Олійник В. С., Пекарчук В. М., Царюк С. В. Історія держави та права зарубіжних країн. Історія держави та права зарубіжних країн: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 452 с.
 4. Пекарчук В. М., Олійник В. С. Історія держави та права України: навчально-методичний посібник для курсантів та студентів денної форми навчання. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 152 с.
 5. Олійник В. С., Антоненко М. І. Проблеми фінансування політичних партій в Україні та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. № 1 (3). С. 105–119.
 6. Олійник В. С. Республіканська форма правління: її особливості в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Чернігів: Академія ДПтС. 2018. № 2 (4). С. 15–26.
 7. Олійник В. С. Реформа місцевого самоврядування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. № 3 (5). С. 7–21.
 8. Олійник В. С. Актуальні проблеми зміни форми правління в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 лист. 2018 р.) / редкол.: Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О., Пузирьов М. С. Чернігів: Десна Поліграф, 2018.

2019 р.

 1. Valieiev, R, Polyvaniuk, V., Antonenko, T., Rebkalo, M., Sobakar, A., Oliinyk, V. The Effects of Gender, Tenure and Primary Workplace on Burnout of Ukrainian Police Officers. Postmodern Openings. 2019. № 4.
 2. Олійник В. С., Олійник В. В., Шумний А. О., Чабанюк Д. Ю. Проблеми конституційно-правового забезпечення недоторканності народних депутатів: зарубіжний досвід та українські реалії. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 17–28.
 3. Шумна Л. П., Денисенко К. В., Олійник В. С., Сікун А. М. Праця засуджених як право чи обов’язок в контексті міжнародного та національного законодавства. NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE. 2019. С. 118–122. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua./archive/2019/4/part_1/25.pdf.
 4. Пекарчук В. М., Олійник В. С., Ребкало М. М. Конституційне право зарубіжних країн: навчально-методичний посібник для курсантів та студентів денної форми навчання. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 178 с.
 5. Ребкало М. М., Самофалов Л. П., Олійник В. С. Особливості реалізації права на освіту в Україні: аналітично-правовий огляд. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 2 (7). С. 13–22.
 6. Олійник В. С. Деякі проблеми реформи місцевого самоврядування в Україні та шляхи їх вирішення. Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації: міжнародна науково-практична конференція, присвячена світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова та з нагоди присвоєння Хмельницькому університету управління та права його імені (м. Хмельницький, 17.05.2019).
 7. Олійник В. С. Проблеми конституційно-правового обмеження недоторканності народних депутатів в Україні. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заоч. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25 жовт. 2019 р.) / гол. ред.: О.М. Тогочинський. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 242 с.

2020 р.

 1. Олійник В. С., Олійник В. В., Шумний Н. О. Проблеми конституційно-правового забезпечення недоторканності народних депутатів: зарубіжний досвід та українські реалії. Право і суспільство. 2020. № 2. С. 104–111.
 2. Олійник В. С., Ребкало М. М. Проблеми конституційно-правового регулювання недоторканності народних депутатів в Україні: шляхи їх вирішення з урахуванням європейського досвіду. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. № 1. С. 45–66.
 3. Олійник В.С., Олійник В.В., Соціальна диференціація населення – один з основних факторів краху радянського ладу, як буржуазної революції. Право і суспільство. 2020. № 5. С. 26-34.
 4. Ребкало М.М, Шумна Л.П., Олійник В.С. Форми підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: переваги та недоліки. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. № 2 С. 50-62
 5. Oliinyk V. Republicanformof government: features of its mixed form in Ukraine Priority Development Fields of the European Research Area: International Scientific Conference . Conference Proceedings, (Riga, Latvia, 25th September, 2020). Baltija Publishing. P. 44–47
 6. Oliinyk V. Localgovernmentreform in Ukraine: current state and problems Relevant Trends of Scientific Research in the Countries of Central and Eastern Europe: International Scientific Conference. Conference Proceedings, (Riga, Latvia: 20th November, 2020). Baltija Publishing. P. 114–117
 7. Олійник В.С. Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан і проблеми.: Гуманітарна наука ХХІ століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 6 листопада 2020 р.). Чернігів: Вид-во  Академії ДПтС. 2020. С. 292-295.
 8. Олійник В.С. Проблеми проведення передвиборної агітації в мережі Інтернет. : Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021 матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 22-23 квітня 2021 р.). Чернігів: Академії ДПтС. 2021. С. 326-329.

2021 р.

 1. Ребкало М.М. Олійник В.С. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод як джерело  конституційного права України. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. № 1(12). С. 7-18