Олефір Людмила Іванівна

начальник кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

ORCID: 0000-0003-4565-8968

Біографічна довідка. 

У 2012 закінчила Національну Академію внутрішніх справ за спеціальністю «Право».

26 грудня 2018 року в ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Кримінально-виконавчі засади застосування пробації в Україні» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

У вересні 2021 році отримала вчене звання доцента

Наукові інтереси: організаційно-правові засади діяльності органу пробації, виконання та відбування кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

Основні праці оприлюднені за останні роки:

Навчально-методичні посібники:

 1. Богатирьова О.І., Олефір Л.І. Застосування пробації в Україні: теорія і практика: навч. посіб. / за ред. Проф. І. Г. Богатирьова. Чернігів: Десна Поліграф, 2019. 208 с.
 2. АніщенкоВ.О., Пузирьов М.С., Олефір Л.І.  Правові основи пробації в Україні. Навч.-метод. посіб. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 154 с.
 3. КарелінВ.В., Пузирьов М.С., Олефір Л.І. Актуальні проблеми та організація запобігання кримінальним правопорушенням. Навч.-метод. посіб. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 192 с.

Фахові наукові статті у виданнях, які індексуються  у науково метричних базах Scopus і Web of science core collection.

 1. Kulish A. M., Duravkina N., Shvets D., Olefir L., Kolodii I. To the question of the quality of audit activity in Ukraine and in the world. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Volume 22, Issue 3. P. 1–6.
 2. Tretiak H., Shamruk O., Yermak S., Pedorych A., Olefir L. The emergence of ethical paradigms in business activities in the context of the use of information technologies. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Volume 22, Special Issue 1. P. 1–6.
 3. Nataliia Khatniuk, Liudmila Olefir, Sergey Ivashko, Ievgen Malyshenko, Nelli Pobiianska. Legal aspects of the problems in the area of denouncement of international treaties. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. Volume 23, Issue 3. P. 1–6.

Фахові наукові статті:

 1. Олефир Л. И., Богатырева О. И. Пробационная программа как одна из составляющих надзорной пробации. Фемида.Республиканский юридический научно-практический журнал.2018. №1 (258). С. 15–18.
 2. Пузирьов М.С., Олефір Л.І. Соціально-правова обумовленість запровадження в законодавство України інституту пробаційного нагляду за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 (108). С. 199–205.
 3. Аніщенко В.О., Разумейко Н.С., Олефір Л.І. Іноваційність системи ступеневої професійної підготовки офіцерів пробації в Україні. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Одеса. 2021. Вип.32. Т. 1. С. 33–36.
 4. Олефір Л.І. Виправлення та ресоціалізація неповнолітніх засуджених: сучасні тенденції. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право»: науковий журнал. 2021.№ 1 (12) С. 69–77.

Тези наукових доповідей:

 1. Олефір Л. І. Кримінально-виконавчі засади пробації в Україні. Сучасний стан кримінального законодавства України: шляхи реформування: збірник тез доповідей (Ірпінь, 1 берез. 2018 р.). Ірпінь. 2018. С. 97–100.
 2. Олефір Л.І. Аналіз європейських стандартів надання медичної допомоги в установах виконання покарань (на прикладі роботи медичних установ у французькій республіці). Перспективи розвитку цифрової економіки, її соціально-правові аспекти та управління інформаційними системами і технологіями в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць (Чернігів, 2018 р.). Чернігів. 2018. С. 116–118.
 3. ПузирьовМ.С., Олефір Л.І. Актуальні питання реалізації окремих адміністративно-правових функцій уповноваженими органами з питань пробації. Сучасні світові тенденції розвитку інформаційних технологій, економіки і права. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції ЧІІБІП МНТУ імені академіка Ю. Бугая.Чернігів, 18 квітня 2019 року. С. 172–174
 4. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І. Особливості соціально-психологічного підходу до складання досудової доповіді. Problemsand achievements of modern science: coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the international scientific-practical conference (Cork, Ireland, May 6,  2019.). Cork: NGO «European Scientific Plateform». Vol. 5. P. 20–23.
 5. Пузирьов М. С., Олефір О. І. Компаративний аналіз праці засуджених до позбавлення волі. Modern science: problems and innovations: abstracts of I International Scientific and Practical Conference (Stockholm, Sweden, 5–7April 2020). Stockholm, Sweden: SSPG Publish, 2020. P. 741–745.
 6. Пузирьов М. С., Олефір О. І. Шляхи вдосконалення кримінально-виконавчих засад застосування пробації в Україні. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 181–184.
 7. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І. Деякі проблемні питання реалізації пробаційних програм під час карантинних заходів в Україні. Щорічні читання наукової школи «Інтелект»матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25 трав. 2020 р.) С. 39–42
 8. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І. Психосоціальні особливості прояву професійної деформації та професійного вигорання у працівників державної кримінально- виконавчої служби. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference (Liverpool, United Kingdom, 4-6 March 2020). Liverpool, United Kingdom 2020 Р. 456-458.
 9. Разумейко Н.С., Ткаченко О.Г. Олефір Л.І. Приватний інтерес як евентуальне джерело корупції Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference (Sofia, Bulgaria 11–13 March 2020). Sofia, Bulgaria Р385–389.

Інші нефахові наукові статті:

 1. Богатырева О.И., Олефир Л.И. Пробационная программа как одна из составляющих надзорной пробации. Фемида. Республиканский юридический научно-практический журнал. 2018. № 1 (258). С.15–18.
 2. Пузирьов М. С., Карелін В. В., Олефір Л. І. Теоретико-прикладні підходи до визначення оцінки ризиків вчинення нових кримінальних правопорушень суб’єктами пробації. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2019. № 2 (7). С. 73-81.
 3. Олефір Л.І., Помаз Я.О. Контроль за вчиненням злочину: поняття, підстави та завдання під час фіксації збуту наркотичних засобів. Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. № 56/2021. Vol.2. С. 30–33.
 4. Олефір Л.І. Детермінанти та попередження злочинів, вчинених неповнолітніми особами. Danish Scientific Journal 2021. №46/2021. Vol. 3. С. 3–6.