Олефір Людмила Іванівна

доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Біографічна довідка. Олефир Л

У 2012 закінчила Національну Академію внутрішніх справ за спеціальністю «Право».

26 грудня 2018 року в ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Кримінально-виконавчі засади застосування пробації в Україні» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Наукові інтереси: організаційно-правові засади діяльності органу пробації, виконання та відбування кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

Основні праці оприлюднені за останні роки:

Навчально-методичні посібники:

 1. Богатирьова О.І., Олефір Л.І. Застосування пробації в Україні: теорія і практика: навч. посіб. / за ред. Проф. І. Г. Богатирьова. Чернігів: Десна Поліграф, 2019. 208 с.

Фахові наукові статті у виданнях, які індексуються  у науково метричних базах Scopus і Web of science core collection.

 1. Kulish A. M., Duravkina N., Shvets D., Olefir L., Kolodii I. To the question of the quality of audit activity in Ukraine and in the world. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Volume 22, Issue 3. P. 1–6.
 2. Tretiak H., Shamruk O., Yermak S., Pedorych A., Olefir L. The emergence of ethical paradigms in business activities in the context of the use of information technologies. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Volume 22, Special Issue 1. P. 1–6.
 3. Nataliia Khatniuk, Liudmila Olefir, Sergey Ivashko, Ievgen Malyshenko, Nelli Pobiianska. Legal aspects of the problems in the area of denouncement of international treaties. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. Volume 23, Issue 3. P. 1–6.

Фахові наукові статті в Україні та закордоном:

 1. ОлефірЛ. І. Досудова доповідь як складовий елемент соціально-правового дослідження правопорушника / Л. І. Олефір // Науковий Вісник Херсонського державного університету. – Вип. 1/2015. – (Серія : Юридичні науки). – Херсон, 2015. – С. 34–36.
 2. ОлефірЛ. І. Оптимізація функціонування кримінально-виконавчої інспекції в орган пробації в Україні / Л.І. Олефір // Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Вип. 15 – Том 2. – (Серія : Юриспруденція). – Одеса, 2015. – С.102–104.
 3. ОлефірЛ. І. Правова основа діяльності органу пробації щодо неповнолітніх засуджених / Л. І. Олефір // Право і суспільство : науковий журнал Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Вип. №6-2. – Дніпропетровськ, 2015 – С. 206–211.
 4. ОлефірЛ. І. Пробація як важлива сфера діяльності у напрямку виконання альтернативних видів покарань в Україні. / Л. І. Олефір // Науковий збірник Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. – Вип. – Дніпропетровськ, 2016. – С.55–57.
 5. Олефір Л.І. Реалізація персоналом органів пробації соціально-виховної роботи із засудженими, які перебувають у неї на обліку. Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 1 Том 2 – Херсон 2017. – С. 125–128.
 6. ОлефірЛ. І., Богатирьова О. І. Пробація або звільнення від відбування покарання з випробуванням як форма кримінальної відповідальності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спецвипуск. 2017. Ч. 1. С. 185–188.
 7. Олефір Л. І. Проблемы эффективного применения пробации как формы социального контроля за осужденными. Публічне право:науково-практичний юридичний журнал. Київ. 2017. Вип. 2 (26). С. 297–303.
 8. Олефир Л. И., Богатырева О. И. Пробационная программа как одна из составляющих надзорной пробации. Фемида. Республиканский юридический научно-практический журнал.2018. №1 (258). С. 15–18.

Тези наукових доповідей:

 1. Олефір Л. І. Деякі питання організаційних засад роботи з персоналом в органах пробації. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 3 берез. 2017 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2017. С. 320–322.
 2. Олефір Л. І. Кримінально-виконавчі засади пробації в Україні. Сучасний стан кримінального законодавства України: шляхи реформування: збірник тез доповідей (Ірпінь, 1 берез. 2018 р.). Ірпінь. 2018. С. 97–100.
 3. Олефір Л.І. Аналіз європейських стандартів надання медичної допомоги в установах виконання покарань (на прикладі роботи медичних установ у французькій республіці). Перспективи розвитку цифрової економіки, її соціально-правові аспекти та управління інформаційними системами і технологіями в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць (Чернігів, 2018 р.). Чернігів. 2018. С. 116–118.
 4. ПузирьовМ.С., Олефір Л.І. Актуальні питання реалізації окремих адміністративно-правових функцій уповноваженими органами з питань пробації. Сучасні світові тенденції розвитку інформаційних технологій, економіки і права. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції ЧІІБІП МНТУ імені академіка Ю. Бугая. Чернігів, 18 квітня 2019 року. С. 172–174
 5. Пузирьов М. С., Олефір О. І. Компаративний аналіз праці засуджених до позбавлення волі. Modern science: problems and innovations: abstracts of I International Scientific and Practical Conference (Stockholm, Sweden, 5–7April 2020). Stockholm, Sweden: SSPG Publish, 2020. P. 741–745.
 6. Пузирьов М. С., Олефір О. І. Шляхи вдосконалення кримінально-виконавчих засад застосування пробації в Україні. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 181–184.
 7. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І. Деякі проблемні питання реалізації пробаційних програм під час карантинних заходів в Україні. Щорічні читання наукової школи «Інтелект» матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25 трав. 2020 р.) С. 39–42
 8. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І. Психосоціальні особливості прояву професійної деформації та професійного вигорання у працівників державної кримінально- виконавчої служби. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference (Liverpool, United Kingdom, 4-6 March 2020). Liverpool, United Kingdom 2020 Р. 456-458.
 9. Разумейко Н.С., Ткаченко О.Г. Олефір Л.І. Приватний інтерес як евентуальне джерело корупції Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference (Sofia, Bulgaria 11–13 March 2020). Sofia, Bulgaria Р385–389.

Інші нефахові наукові статті:

 1. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І., Михайлова Т.С. Перспективи впровадження постпенітенціарного супроводу в систему вітчизняного законодавства. Кримінально-виконавча система: вчора. Сьогодні. Завтра. Ченнігів. 2017. Вип. 2 (2). С. 115–122.
 2. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І., Михайлова Т.С. Перспективи вдосконалення надання медичних послуг в установах виконання покарань. Кримінально-виконавча система: вчора. Сьогодні. Завтра. Ченнігів. 2017. Вип. 3
 3. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І., Михайлова Т.С. Перспективи впровадження постпенітенціарного супроводу в систему вітчизняного законодавства. Кримінально-виконавча система: вчора. Сьогодні. Завтра. Ченнігів. 2017. Вип. 2 (2). С. 115–122.
 4. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І., Михайлова Т.С. Перспективи вдосконалення надання медичних послуг в установах виконання покарань. Кримінально-виконавча система: вчора. Сьогодні. Завтра. Ченнігів. 2017. Вип. 3
 5. Пузирьов М. С., Карелін В. В., Олефір Л. І. Теоретико-прикладні підходи до визначення оцінки ризиків вчинення нових кримінальних правопорушень суб’єктами пробації. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2019. № 2 (7). С. 73-81.