Новинки в бібліотеці

1.УДК 342.565.2(477)

 Конституційний Суд України: Рішення . Висновки / Конституц.  Суд України. – К. : Юрінком Інтер, 2001 – Кн. 15 : 2016-2017 /уклад. О. С. Павленко [та ін.] ; відп. ред.  С. В. Шевчук. – К. Ін Юре, 2018. – 472 с. –Передм. укр., рос.,  англ. – ISBN 978-966-313-598-4.

  1. ББК 97.9(4УКР)300.1

Селиванов А. А., Стрижак А. А.

Вопросы теории конституционного правосудия в Украине: актуальные вопр. соврем. развития конституцион. правосудия / А. А. Селиванов, А. А. Стрижак. – К.: Логос, 2010. – 272 с. – Вступ. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 246-264.

ISBN 978-966-171-227-9

  1. УДК 343.9

Кримінологія. Академічний курс / Кол. авторів ; за заг. ред. О. М. Литвинова. – К.: Видавничій дім «Кондор», 2018. – 588 с.

ISBN 978-617-7582-79-2