Нові надходження травень

Нові надходження травень 2018

УДК 341.645(094.4)

Збірник законодавства та практики Європейстького суду з прав людини.   Практичний посібник. Погребняк В. Я., Крестьянінов О. О., Аюпова Р. М., С. О. Кравцов. – Харків : Право, 2018. – 398 с.

УДК 349.2(477)(075)

Трудове право : підручник / О. М. Ярошенко, С. М. Приліпко, А. М. Слюсар та ін. ; за заг. ред. О. М. Ярошенка. – 2-ге вид. переробл. і допов. – Харків : Право, 2017. – 560 с.

УДК 349.2

Трудове право в державах Європи: Підручник / С.В.Венедіктов, Г. О. Спіцина. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 184 с.

УДК 811.111

Akademik English for PHD Researchers : навч.- метод. посіб. / О. О.І.Зелінська, О. П. Лисицька, Т. В. Мельнікова, Т. Ю. Мороз, О.О. Ходаковська ; за ред. В. П. Сімонок. – Харків : Право, 2018.- 224 с.

УДК 33.01(075)

Економічна теорія : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, О. С. Марченко та ін. ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. –  Х. :Право, 2016. – 268 с.

УДК 34:167/168(075)

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Організація та методологія наукових досліджень» для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) / уклад.: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Г. П. Клімова та ін. – Харків : Право, 2018. – 72 с.

УДК 1:37.091.64

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Філософія» для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) / уклад.: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, І. С. Максимов. – Харків : Право, 2018. –
72 с.

УДК 811.111:37.091.64

Завдання з англійської мови студентам-юристам для аудиторної та самостійної роботи : навч. посіб. / Т. В. Мельнікова, С. С. Микитюк, Т. Ю. Мороз та ін. ; за заг. ред. В. П. Сімонок. – Харків : Право, 2017. – 122 с.

УДК 340 (477) (031)

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016- . Т. 1 : Історія держави і права України / редкол.: В. Д. Гончаренко (голова)  та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 848 с. : іл.

УДК 340 (477) (031)

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016. – . Т. 3 : Загальна теорія права / редкол.: О. В. Петришин (голова)  та
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – 952 с. : іл.

УДК 340 (477) (031)

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків. : Право, 2016. – . Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – 1064 с. : іл.

УДК 340 (477) (031)

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків. : Право, 2016. – . Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол.: В. Ю. Шепітько (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2018. – 952 с. : іл.

Кримінально-виконавчий кодекс України. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : станом на 20 квітня 2018 року. – Харків : Право, 2018. – 260 с.

УДК 343 (1-87)(075.8)

Кримінальне право УкраЇни. Загальна частина. – Вид. 5-те, перероб. та допов. / Р. В. Вереша.-К. : Алерта, 2018.-360 с.

УДК 341.231.14(4)(075.8)

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Навч. посіб. / В. І. Лебідь. – 3-тє вид., доповн. І переробл. – К.: Правова Єдність, 2018. – 36 с.

УДК 343.98(075.8)

Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров та ін. 2-ге вид., стереотип. – Київ:  Юрінком Інтер, 2018. – 504 с. Бібліогр.: с. 490-495.

Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 2 квіт. 2018 р.: (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 216 с. – (Кодекси України)

Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 лют. 2018 р.: (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 268 с. – (Кодекси України)

Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 берез. 2018 р.: (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 236 с. – (Кодекси України)

Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 4 квіт. 2018 р.: (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 108 с. – (Кодекси України)

Податковий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 квіт. 2018 р.: (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 880 с. – (Кодекси України)

Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 3 трав. 2018 р.: (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 212 с. – (Кодекси України)

Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 2 квіт. 2018 р.: (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 312 с. – (Кодекси України)

Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 12 квіт. 2018 р.: (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 408 с. – (Кодекси України)

Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 квіт.2018 р. : (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К. : ПАЛИВОДА А. В. , 2018. – 77 с.  – (Закони України)

УДК 342.9(477)(094.4)

Адміністративний кодекс України. Київ : Вид. «Основи»,   2017. – 400 с.

Постанови Пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (ОФІЦ.ТЕКСТ)./ Упоряд. С. А. Кузьмін, М. С. Кучеренко. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 872 с.

УДК 343 (477)(094.58)

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 1104 с.

УДК 343.1 (477)

Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України. Н 34 станом на 4 травня 2018 року. (текст) За заг. ред. Мінченка С. І. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 296 с.

УДК 349.9(477)

Кримінологія. Підручник. Практикум / В. С. Ковальський, О. М. Костенко, Г. С. Семаков та ін. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 344 с.