Нові надходження наукової бібліотеки ПАУ

Пропонуємо до вашої уваги навчальні підручники і посібники, що надійшли до наукової бібліотеки Пенітенціарної академії України з питань кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного, господарського права, питань теорії та практики адміністративного процесу, зокрема:

  • Тютюгін В. І. Кримінальне право України (Загальна та Особлива частини) : посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / В. І. Тютюгін, М. А. Рубащенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. 4-те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2023. 352 с.
  • Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України : підручник. 10-те вид., допов. і перероб. Київ : Алерта, 2023. 698 с.
  • Кісіль З. Р. Адміністративне право  : навчальний посібник / З. Р. Кісіль, Д. В. Швець, Є. В. Кобко ; Одеський державний університет внутрішніх справ. Одеса : Гельветика, 2022. 934 с.
  • Швидка Т. І. Господарське право в схемах і таблицях : навч. посіб. / Т. І. Швидка; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 6-те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2023. 208 с.
  • Смокович М. І., Бевзенко В. М. Адміністративний процес України: теорія, практика : підручник / заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. Бевзенка ; пер. з нім. і адапт. Г. Рижкова. Видання третє, змінене, доповнене і перероблене. Київ : Дакор, 2022. 1256 с.