Нові надходження: наукова література з питань державно-правової сфери

Пропонуємо до вашої уваги видання, що надійшли до наукової бібліотеки Академії Державної пенітенціарної служби. Це наукова література з питань державно-правової сфери в Україні, державної політики у сфері освіти, фахової підготовки у вищих педагогічних закладах України у ХХ столітті, зокрема:

  • Проблеми формування правової держави в Україні в умовах глобалізації : монограф. / кер. авт. кол. О. М. Іваній. Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. 128 с.
  • Problams of legal state formation in Ukraine in the context of globalization : monograph / O. M. Ivanii (Chief editor). LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018.142 р.
  • Білявець С. Я. Теоретичні та методичні засади формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін : монографія. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. 468 с.
  • Педагогічна підготовка – невтрачене мистецтво : монограф. / упорядн.: Терентьєва Н. О., Проніков О. К. ; за наук. ред. М.О.Носка. – Черкаси : ФОП Чабаненко Ю. А., 2017. – 391 с.
  • Легенький М. І. Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики в сфері освіти : монографія. Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. 360 с.
  • Проніков О. К. Історія педагогіки :  курс лекцій.  Київ : Видавничий дім «Слово», 2015. 440 с.
  • Проніков О. К. Підготовка вчителя фізичної культури. Історія. Сьогодення. Перспектива : навчальний посібник. Київ : Кондор-Видавництво, 2016. 422 с.
  • Проніков О. К. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2012. 276 с.