Нові надходження до наукової бібліотеки Академії

Пропонуємо ознайомитися з новими навчальними підручниками, які надійшли до наукової бібліотеки Академії Державної пенітенціарної служби: IMG_7516 Копирование

 1. Меше О.П. Вогнепальна зброя: сучасний стан обігу зброї в Україні : підручник / Олексій Меше. – Харків : Право, 2019 – 206 с.
 2. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / [В.Ю.Шепітько, В.А.Журавель, В.О.Коновалова та ін.]; за ред. В.Ю.Шепітька. – Харків : Право, 2019. – 456 с.
 3. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2 / [В.Ю.Шепітько, В.А.Журавель, В.О.Коновалова та ін.]; за ред. В.Ю.Шепітька. – Харків : Право, 2019. – 328 с.
 4. Каткова Т.Г.  Інформаційне право. Практикум : навч. посіб. / Т.Г.Каткова. – Харків : Право, 2019. – 108 с.
 5. Сироїд Т.Л. Міжнародний захист прав людини : навч. посіб. / Т.Л.Сироїд, Л.О.Фоміна. – Харків : Право, 2019. – 310 с.
 6. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016- .
  ISBN 978-966-937-614-5
 7. Т. 1 : Історія держави і права України / редкол.: В.Д.Гончаренко (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. -848 с. : іл.
 8. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016- .
  ISBN 978-966-937-048-8
 9. Т. 3 : Загальна теорія права / редкол.: О.В.Петришин (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – 952 с. : іл.
 10. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016- .
  ISBN 978-966-937-048-8
 11. Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшушенко (голова), А.П.Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2018. – 776 с. : іл.
 12. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016- .
  ISBN 978-966-937-048-8
 13. Т. 15 : Господарське право / редкол.: В.А.Устименко (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2019. – 784 с. : іл.
 14.  Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016- .
  ISBN 978-966-937-048-8
 15. Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В.Я.Тацій (голова), В.І.Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – 1064 с. : іл.
 16.  Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016- Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол.: В.Ю.Шепітько (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2018. – 952 с. : іл.
 17.  Іванов Ю.Ф.  Цивільне право України : Навч. посіб. у 2 т. / Ю.Ф.Іванов, О.В.Куриліна, М.В.Іванова – 2-ге вид. доповн. і переробл. – Т. 1. – К.: Алерта, 2019. – 342 с.
 18.  Іванов Ю.Ф.  Цивільне право України : Навч. посіб. у 2 т. / Ю.Ф.Іванов, О.В.Куриліна, М.В.Іванова – 2-ге вид. доповн. і переробл. – Т. 2. – К.: Алерта, 2019. – 346 с.
 19.  Військове право : підручник / за ред. І.М.Коропатніка, І.М.Шопіної. К.: Алерта, 2019.  648 с.
 20.  Фединяк Г.С., Фединяк Л.С.  Довідник з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу. К.: Алерта, 2019.  234 с.
 21.  Кацавець Р.С.  Вікова психологія. Навч. посіб. / Р.С. Кацавець – К.:  Алерта, 2019. –  112 с.
 22.  Васильєв С.В.  Цивільний процес. Підручник. / С.В.Васильєв. К.:  Алерта, 2019.   506 с.
 23.  Молдован В.В., Молдован А.В.  Слідчі (розшукові) дії:  Навчально-практичний посіб. / В.В.Молдован, А.В. Молдован. К.:  Алерта, 2019. 310 с.
 24.  Кацавець Р.С.  Пенітенціарна психологія. Навч. посіб. / Р.С.Кацавець –  К.:  Алерта, 2018. – 110 с.
 25.  Фесенко Є.В.  Кримінальне право України. Особлива частина.  Відповідальність за злочини транснаціонального характеру: Навчально-методичний комплекс / Є.В.Фесенко. К.:  Алерта, 2019.  70 с.
 26.  Екологічне право : Навчальний посібник / За редакцією к.ю.н., доцента Устименко Т.П. – К.:  Алерта, 2016. – 290 с.
 27.  Матвєєв П.С. Господарське право України : Навч. посіб. / П.С.Матвєєв. 3-тє вид. К.:  Правова Єдність, 2019. 52 с.
 28.  Лебідь В.І., Можаровська Н.О., Нескороджена Л.Л.  Господарське право : навч. посіб. 2-ге вид., стереотип. / В.І.Лебідь, Н.О.Можаровська, Л.Л.Нескороджена  К.:  Алерта, 2019. 416 с.
 29.  Вікова та педагогічна психологія : Навч. посібн. – 6-те вид. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. –  К.:  Каравела, 2019. – 400 с.
 30.  Вікова психологія : Хрестоматія: Навч. посібник  / Л.В.Долинська, Т.М.Лисянська  та ін. – 2-ге вид., стереотипне. – К.:  Каравела, 2019. – 488 с.
 31.  Мельничук О.Б. Основи психоконсультування та психокорекції / Оксана Богданівна Мельничук // [ Навчальний посібник для студентів подвійних спеціальностей із спеціальністю «Практична психологія» та спеціалізацією «Соціально-психологічна реабілітація»], 2-ге вид. – Київ:  Каравела, 2019. – 390 с.
 32.  Мартинюк І.А. Патопсихологія. Практикум [ Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Ірина Анатоліївна Мартинюк. – Друге видання, стереотипне. – К.:  Каравела, 2019. – 184 с.
 33.  Пальчевський С.С. Педагогіка : Навч. посіб. 3-тє вид. – К.:  Каравела, 2018. – 496 с.
 34.  Мельничук О.Б. Психологічна діагностика : Навч. посібн. – 2-ге видання, стереотипне. – К.:  Каравела, 2019. – 316 с.
 35.  Лобанова А.С., Калашнікова Л.В.  Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний аспекти: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.:  Вид-во «Каравела», 2017. – 470 с.
 36.  Данюк В.М., Кулаковська Л.П.  Кадрове діловодство: Навч. пос.. – К.:  Каравела, 2018. – 240 с.
 37.  Основи економічної теорії: Навчальний посібник / За заг. ред. П.В. Круша, В.І.Депутата, С.О.Тульчинської. – 3-тє вид., стереотипне. – К.:  Каравела, 2018. – 448 с.
 38.  Мозгова Н.Г. Логіка: Навч. посіб. 4-те вид. – К.:  Каравела, 2019. – 248 с.
 39.  Бородін І.Л. Адміністративне право України: підручник / І.Л.Бородін. – К.:  Алерта, 2019. 548 с.
 40.  Новий український правопис: навчальний посібник. – Київ:  «Центр учбової літератури», 2019. – 284 с.
 41.  Право Європейського Союзу: нормат. Матеріали / упоряд.: І.В.Яковюк, Т.М.Анакіна, Т.В.Комарова, О.Я.Трагнюк ; за ред. І.В.Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 500 с.