Нові книги у бібіліотеці Академії

Нові надходження  2017 року

 1. УДК 001.89(075.8) Данильян О. Г. Організація та методологія наукових досліджень : навч. посіб. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – Харків : Право, 2017. – 448 с. К-сть прим.: 2
 2. УДК 101(075) Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобан, С. І. Максимов та ін. ; за ред.. О. Г. Данильяна. – Харків : Право, 2017. – 208 с. К-сть прим: 10
 3. УДК 811.111:37.091.64 Завдання з англійської мови студентам-юристам для аудиторної та самостійної роботи : навч. посіб./ Т.В. Мельникова, С.С. Микитюк, Т.Ю. Мороз та ін.; за заг. ред. В. П. Симонок. – Харків : Право, 2017. – 122 с. К-сть прим.: 10
 4. УДК 811.111: 340(075) English for lawyers : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Сімонок, О.П. Лисицька, І. А. Семьонкіна та ін. ; за ред.. В. П. Сімонок. – 2-ге вид., змін. та допов. – Харків : Право, 2017. – 648 с. К-сть прим.: 3
 5. УДК 811.111(075) Буква закону : навчальний посібник з англійської мови для навчання професійного спілкування майбутніх працівників / Л. М. Черноватий, І. П. Липко, С. М. Романюк, А. В. Говорун, В. Я. Сіщенко, О. І. Петухова, Н. А. Сорока, Т. М. Щокіна ; за ред. Л. М. Черноватого, І. П. Липко. – Х. : Право, 2013. – 526 с. К-сть прим.: 5
 6. УДК 340 Правознавсво: словник термінів. За редакцією В. Г. Гончаренка. Навчальний посібник. – К. : Юрисконсульт, КНТ. – 2007. – 636 с. К-сть прим.: 1
 7. УДК 340.12 Жаровська І. М. Теорія влади : навч. посіб. / І. М. Жаровська. – Х. : Право, 2016. -240 с. К-сть прим.: 5
 8. УДК340.12(075) Молдован А., Озель В. Теорія держави і права: основні поняття : Навч.посіб. / А. Млдован, В. Озель. – К. : Алерта, 2017. – 100 с. К-сть прим.: 10
 9. УДК 340(477)(031) Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т.. – Х. : Право, 2017. Т.2 : Філософія права / редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 1128 с. : іл. К-сть прим.:2
 10. УДК 341.1(075.8) Європейське право: право Європейського союзу : підручник / за заг. ред. В. І. Муравйова. – К. : Ін Юре, 2015-Кн. Четверта : Матеріальне право Європейського союзу /В. І. Муравйов (голова авт.кол.), С. Д. Білоцький, О. О. Гріненко, О.М. Медведєва [та ін.]. – К. : Ін Юре, 2016. – 400 с. К-сть прим.: 10
 11. УДК 342 Світова класична думка про державу і право / Є. Ф. Безродний, В. С. Ковальський. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 400 с. К-сть прим.:5
 12. УДК 342(477) Конституційне право України : посіб. для підгот. до іспитів / [Ю. Г. Барабаш, Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин та ін.] . – Вид. 4-те, переробл. та допов. – Харків : Право, 2017. – 370 с. К-сть прим.:5
 13. УДК 342.9 Адміністративне право : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; за заг. ред.. В. М. Гаращука. – Харків : Право, 2017. – 174 с. К-сть прим.: 5
 14. УДК 343.2  Панов М. І. Загальні засади кваліфікації злочинів : лекція /М. І. Панов . – Х. : Право, 2016. – 104 с. К-сть прим.: 5
 15. УДК 343.2/ 7(477)(075) Тютюгін В. І. Кримінальне право України : Загальна частина : посіб. для підготовки до іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубашенко. – 2-ге вид. переробл. та доп. – Харків : Право, 2017. – 202 с. К-сть прим.: 5
 16. УДК 343.2/ 7(477)(075) Тютюгін В. І. Кримінальне право України : Особлива частина : посіб. для підготовки до іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубашенко. – 2-ге вид. переробл. та доп. – Харків : Право, 2017. – 160 с. К-сть прим.: 5
 17. УДК 343.232 Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / [Г. М. Анісімов, О. О. Володіна, І. О. Зінченко та ін.] ; за ред.. М. І. Панова. – Вид. 2-ге, допов. та випр. – Х. : Право, 2017. – 360 с. К-сть прим.: 5
 18. УДК 343.8(477)(075) Автухов К. А. Кримінально-виконавче право : навч.-практ. посіб. (для підготовки для іспиту аспірантів, здобувачів та студентів) / К. А. Автухов ; за. заг. ред. А. Х. Степанова. – Х. : Право, 2016. – 158 с. К-сть прим.: 4
 19. УДК 343.238(477) Зінченко І. О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції кримінально-правових норм : навч. посіб. / І. О. Зінченко. – Харків : Право, 2017. – 114 с. К-сть прим.:10
 20. УДК 347 Масюк В. В. Виконавче провадження у схемах і таблицях : навч. посіб./ В. В. Масюк, М. Ю. Акулова, – Харків : Право, 2017. -126 с. К-сть прим.: 10
 21. УДК 343(477)(075.8) Матвєєв П. С. Цивільне право України : Навч. посіб. / П. С. Матвєєв. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : Правова Єдність, 2017. – 84 с. К-сть прим.: 5
 22. УДК 347(477)(075.8) Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової , Р. А. Майданика. – 5-те вид., стереотипне. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 976 с. К-сть прим. : 10
 23. УДК 349.2(477)(075) Трудове право : підручник /О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар та ін. ; за заг. ред. О. М. Ярошенка. – 2-ге вид. переробл. і допов. – Харків : Право, 2017. -560 с. К-сть прим. : 5
 24. УДК 349.3(477) Право соціального забезпечення в Україні : підручник / О. М. Ярошенко, Г. О. Барабаш, Н. М. Вапнярчук та ін. ; за ред. О. М. Ярошенка. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2015. – 458 с. К-сть прим.:10
 25. УДК 349.9(477) Кримінологія. Підручник. Практикум / В. С. Ковальський, О.М. Костенко, Г. С. Семаков [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 344 с. К-сть прим.: 10
 26. УДК 378.01(075.8) Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 472 с. К-сть прим.: 5
 27. УДК 340.15(1-4) Тихоненков Д. А. Історія держави і права зарубіжних країн : посіб. для підгот. до іспитів / Д. А. Тихоненков. – Харків : Право, 2017. – 248 с. К-сть прим.: 5
 28. ББК 67.9 (4УКР)311 Україна. Закони. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 верес. 2017 року (офіц. текст) – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2017 – 212 с. – (Кодекси України) К-сть прим.: 10
 29. ББК 67.9 (4УКР)301 Україна. Закони. Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 2 жовт. 2017 р.(офіц. текст) – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2017 – 216 с. – (Кодекси України) К-сть прим.: 10
 30. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Гринчук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред.. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернея. – К. : Юрінком Інтер,2017. – 1164 с. К-сть прим.: 1
 31. Національна економіка : навч. посіб. / кол. авт.: Л. С. Шевченко, О. А. Грищенко, Т. М. Камінська та ін. К-сть прим.: 5
 32. УДК347.83 Шемшученко Ю. С. Космічне право: Підручник. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – 280 с. К-сть прим.: 3
 33. УДК352(477) Любченко П. М. Муніципальне право україни: навч. посіб. / П. М. Любченко. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2012. – 496 с. К-сть прим.: 3
 34. Зименко А. В. Митне правр України : аспекти провадження у справах про порушення митних правил : навч. посіб. / А. В. зименко. – Х. : Право, 2010. – 160 с. К-сть прим.:3
 35. УДК 339.9(075.8) Старостіна А. О. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – К. : Знання, 2009.- 454 с. + ком пакт. Диск. – (Вмща освіта ХХІ століття). К-сть прим.: 1