Міжвузівська науково-практична конференція

Кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін запрошує науковців, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, здобувачів усіх рівнів вищої освіти, психологів-практиків, юристів, економістів, філологів та всіх зацікавлених осіб взяти участь у міжвузівській науково-практичній конференції

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ

27–28 квітня 2023 року, місто Чернігів

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Сучасні аспекти професійно-педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти.

2. Педагогічний імідж, авторитет та комунікативна компетентність викладача

закладу вищої освіти.

3. Детермінанти розвитку педагогічної майстерності викладача закладу вищої освіти.

4. Інноваційні технології в майстерності викладача закладу вищої освіти.

5. Етико-психологічні аспекти педагогічної майстерності викладача закладу вищої освіти.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Форма участі: очна, дистанційна.

Участь у конференції безкоштовна. Оргкомітет планує видати збірник матеріалів конференції в електронному вигляді, який буде розіслано учасникам конференції та розміщено на офіційному сайті Академії Державної пенітенціарної служби (//academysps.edu.ua/) після закінчення заходу. Усі учасники отримають сертифікати в електронному форматі. 

Оргкомітет лишає за собою право відмовити в публікації матеріалів, які не відредаговані, не відповідають тематиці або вимогам, містять ознаки академічного плагіату, а також надіслані пізніше зазначеного терміну.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

– тези доповіді;

– заповнена авторська довідка.

Усі документи необхідно надіслати до 10 квітня 2023 року на електронну адресу: oceansoulvik111@gmail.com

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

– обсяг тез – до 3-х сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм),

   орієнтація – книжкова;

– поля: верхнє, нижнє та праве – 20 мм, ліве – 25 мм;

– шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

– перший рядок – назва напряму;

– другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний,

   вирівняний по центру);

– третій рядок – (шрифт курсив, вирівняний по центру) науковий ступінь,

   вчене звання, посада, навчальний заклад (міжрядковий інтервал – 1,5);

– наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний усі прописні,

   вирівняний по центру);

– далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 мм;

– посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках у міру згадування із

   зазначенням номера джерела та конкретних сторінок, напр.: [1, с. 25];

– бібліографічний опис використаної літератури розміщується наприкінці тексту під назвою

   «Список використаних джерел» відповідно до Національного стандарту України

   ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні

   положення та правила складання».

Інформаційний лист