Міжнародна науково-практична конференція

Академія Державної пенітенціарної служби запрошує до участі у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану», яка відбудеться 25-26 квітня 2023 року онлайн з використанням платформи ZOOM.

Основні тематичні напрямки конференції:

Секція 1Актуальні питання галузевих юридичних наук та правових практик.
Секція 2Соціально-гуманітарні проблеми та стратегії розвитку освіти в сучасних умовах.
Секція 3Проблеми психологічної освіти, соціально-психологічної допомоги в сучасному суспільному вимірі.
Секція 4Поведінкові науки: проблеми, сучасний стан, перспективи розвитку.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Інформація для учасників конференції:

Для участі в конференції необхідно не пізніше 14 квітня 2023 року надіслати на електронну адресу conference.adpts@gmail.com заявку та тези доповіді (оформлених відповідно до встановлених вимог). Зверніть увагу: назва файлів повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції (наприклад: Шевчук_Петро_заявка, Шевчук_Петро_тези).

Доповіді у вигляді тез повинні бути ретельно відредаговані.

За результатами роботи конференції буде виданий збірник тез доповідей у форматі PDF, який буде розміщено на офіційному веб-сайті Академії (//academysps.edu.ua/) в розділі «Видання».

Організаційний внесок не передбачений.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

  • Обсяг: 3-5 сторінок формату А4, орієнтація – книжкова.
  • Поля: відступ 1,25 мм; з усіх сторін поля – 20 мм.
  • Шрифт: Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
  • Перший рядок: прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) (шрифт напівжирний, курсив, рівняння по правій стороні).
  • Наступний рядок: науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи автора (авторів) (шрифт звичайний, рівняння по правому краю).
  • Далі зазначається назва доповіді з відступом в 1 рядок (шрифт напівжирний, літери прописні, рівняння по центру).
  • Після назви, з абзацу йде текст доповіді з відступом в 1 рядок (рівняння по ширині).
  • Посилання на використані інформаційні джерела оформлюються у квадратних дужках за зразком: [7, c. 28–32].
  • Наприкінці тексту доповіді (з відступом в 1 рядок), у разі потреби, розміщують список використаних джерел, оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ