Мірошниченко Оксана Миколаївна

начальник кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

ORCID: 0000-0002-8624-9397

Біографічна довідка

Мірошниченко Оксана Миколаївна, з 2016 року і по теперішній час начальник кафедри психології Пенітенціарної академії України, кандидат психологічних наук, доцент, полковник внутрішньої служби.

У 2003 році закінчила з відзнакою магістратуру Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю магістр психології;

У 2006 році закінчила аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка та захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

У 2022 році пройшла міжнародне стажування за програмою «Soft skills development in teaching professional training» м. Гаєта (Італія), організоване Польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової співпраці» спільно із Західно-Фінляндським Коледжем» (180 годин/ 6 кредитів ЕКТС).

У 2023 році отримала Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою першого ступеня за рішенням Національної комісії зі стандартів державнох мови від 9 листопада 2023 року №412 (серія та номер: УМД № 00209948)

Наукові інтереси стосуються кола питань пов’язаних з управлінням та психологічним супроводом персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Приймає активну участь у міжнародних проектах та має відповідні сертифікати тренера, а саме:

 • Міжнародний проекту UNODC Управління ООН з наркотиків та злочинності,
 • Українсько-канадський проект Агрітім Канада Консалтінг Лтд «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» (Проектний офіс з питань пробації Міністерства Юстиції України
 • Міжнародний проект «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні»
 • Міжнародний проект «Психосоціальна підтримка населення» Товариства Червоного Хреста України
 • Експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти з 2019 року.

Автор понад 100 наукових праць, а саме:

WOS:

 1. Miroshnichenro O. (2021) Social Content of Psychological Specialists’ Professional Activity  Postmodern Openings Vol. 12 No. 1.
 2. Mіroshnichenko, O. (2023). Substantiation of the program of recreational and health-promoting training sessions with instructors officers during their professional activities. Acta Balneologica, 65(1), 61-65. doi: 10.36740/ABAL202301111

Монографії:

 1. Мірошниченко О.М. Теорія і практика підготовки управлінського персоналу для органів та установ виконання покарань: монографія / за заг. ред. Тогочинського О. М. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2018. 292 с.
 2. Miroshnychenko O. The capabilities of psychological self-regulation of the exotic state of the penitential personnel with the use of art-therapeutic methods /Territories’ development: social, economic and humanitarian issues. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 97883-946765-9-9; pp.524.
 3. Miroshnichenko О., Tabachnyk I. Personal growth as a resource for selfactualization of the individual. Psychological resources of the individual under the conditions of modern challenges. Editors: Józef Kaczmarek, Hanna Varina. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-06-1; pp.232, illus., tabs., bibls.
 4. Afanasieva N., Mіroshnychenko O. Psychological factors of life satisfaction of extreme profile professionals. THE ROLE OF TECHNOLOGY IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE POSTQUARANTINE WORLD /Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Andrii Karpenko Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 42 Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. Р. 410 ISBN 978-83-957298-9-8
 5. Miroshnichenko O. Сoaching technologies as a means of improving the quality of higher education in Ukraine. Modern Directions of Improving the Quality of Pedagogical Activity in the Context of the Educational Modernization Process. Monograph. Katowice: Publishing House of University of Technology, 2022

Підручники:

 1. Мірошниченко О.М. Академічний курс кримінально-виконавчої психології: підручник /за заг. ред. В. Й. Бочелюка. Чернігів: ПАТ «ПВК Десна», 2019. 608 с.
 2. Мірошниченко О.М. Кримінально-виконавча психологія : підручник / за заг. ред. В. Й. Бочелюка, Т. А. Денисової, О. М. Тогочинського. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 630 с.
 3. Основні напрямки діяльності психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора: навчально-методичний посібник / уклад.: Данильченко Т. В., Волеваха І. Б., Мірошниченко О. М.; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 286 с. 
 1. Робоча книга психолога установ ДКВС України / за заг. ред. О.В. Висоцької. Київ: Видавничий дім «Арт Ек». 2021.332 с.
 2.  

Навчально-методичні посібники:

 1. Мірошниченко О. М. Організація сімейно-родинного виховання курсантської молоді. Соціально-педагогічна діяльність вищих навчальних закладів щодо формування сімейних цінностей у студентської молоді : навчально-методичний посібник / за заг. ред. д-ра іст. наук, проф. О. А. Удода. Суми: Сумський державний університет, 2018. С. 134 -145.
 2. Мірошниченко О.М. Методика підготовки й оформлення кваліфікаційної роботи здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»: навч.-метод. посіб. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 143 с.
 3. Мірошниченко О.М. Основні напрямки діяльності психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора: навч.-метод. посіб. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 150 с.
 4. Методичні вказівки для підготовки до комплексного кваліфікаційного іспиту здобувачів вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 053 «Психологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: навчально-методичний посібник [за заг. ред. Мірошниченко О.М.]. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С.56

Наукові публікації

 1. Мірошниченко О.М. Особливості застосування методу арт-терапії як способу саморегуляції психоемоційного стану пенітенціарного персоналу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 121. Т. ІІ/ Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О.  Чернігів : ЧНПУ, 2014.  С. 13 – 17. (Серія: Психологічні науки) (фахова).
 2. Мірошниченко О.М. Організація соціально-виховної та психологічної роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2015. Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Випуск 13.  С. 152-160.
 3. Мірошниченко О. М. Особливості використання методу оцінки ризиків і потреб засуджених: міжнародні підходи та національна практика. Молодий вчений. 2016.  №12. (науково-метрична база индекс копернікус)
 4. Мірошниченко О. М. Особливості професійно-психологічного відбору кандидатів до Державної кримінально-виконавчої служби України. Право і безпека. № 1 (64).  Харків, 2017.  С. 140-145 (фахова) Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, каталогах: Google Scholar (Google Академія)
 5. Мірошниченко О. М. Психологічні особливості самоактуалізації засуджених жінок в умовах ізоляціії від суспільства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: психологічні науки.  Випуск 4.  Том 1. Херсон, 2017.  С. 79-84. (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща);
 6. Мірошниченко О.М. Aудioвiзуaльнa дiaгнocтикa рeaкцiй нa пcиxoтрaвму у військовослужбовців та їх психокорекція. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі,діти та родини у ситуації війни. Міжнародне науково-практичне видання / за заг. ред.: І. Маноха,. Г. Собчук. Том І. Варшава– Київ: ПАН – Гнозис, 2018.  С. 227 – 238.
 7. Miroshnychenko О. Visual psyhological diagnostics of combatants main states of the military operations. European humanities studies: state and society. 1 (I) Krakow, Poland, 2018, р. 101-114
 8. Miroshnychenko Oksana Use of coaching technologies in the higher education system. INFORMATION AND INNOVATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2018  Р. 291-300
 9. Мірошниченко О.М. Гендерно-орієнтований підхід у напрямку соціально-психологічної та корекційної роботи з засудженими жінками. Науковий вісник сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки:науковий журнал / Академія державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. №1 (1). С. 80-93
 10. Мірошниченко О.М. Гендерно-орієнтований підхід у напрямку соціально-психологічної та корекційної роботи з засудженими жінками. Науковий вісник сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал.Академія державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. №1 (1). С. 80-93
 11. Мірошниченко О.М. Дослідження психосемантичного простору особистості курсантів Академії на шляху професійного становлення. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал.Академія державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. №2 (3). С. 133-145.
 12. Мірошниченко О.М. Психолого-педагогічні засоби формування позитивно-дієвого ставлення до власного здоровя у студентів. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. Випуск №6, 2019. С. 124-136.
 13. Ситнік С.В., Мірошниченко О.М., Свіденська Г.М. Динаміка емоційних станів здобувачів віщої освіти під час війни в Україні. Габітус, випуск 37/2022. С. 48-51 //habitus.od.ua/37-2022
 14. . Мірошниченко О.М. Формування конфліктологічної компетентності персоналу ДКВС України у роботі з засудженими. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 2(9): 140–151  //doi.org/10.32755/sjeducation.2022.02.140