Мірошниченко Оксана Андріївна

доцент кафедри, кандидат юридичних наук,  доцент

ORCID:0000-0002-0181-0879

Біографічна довідка 
У 1997 році закінчила Харківський державний аграрний університет імені В.В. Докучаєва з відзнакою.

У 2003 році – Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, де у лютому 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю:12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

Має досвід роботи на державній службі, в адвокатській та юридичній практиці. Стаж науково-педагогічної діяльності складає більше п’ятнадцяти років .

Є автором більше 40 наукових праць. За її авторством видано навчальний посібник  «Трудове право України» з  грифом Міністерства освіти і науки України, Монографію «Правове регулювання трудових правовідносин в аграрному секторі економіки». Крім того, вона є активною учасницею науково-практичних конференцій, має тези публікацій.

Досліджує питання правового регулювання трудових правовідносин в Україні та питання правового регулювання сфери освіти.

Публікації останніх років:

Монографії: 

 1. Мірошниченко О.А. Правове регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства [Текст] / О.А. Мірошниченко / Монографія. – К.,: ЗАТ „ДОРАДО”, 2008. – 130 с.

Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Мірошниченко О.А. Трудове право України. [Текст] / О.А. Мірошниченко /  Навч. посібник. – К.: «Дорадо – Друк», 2010. – 242 с.

Список наукових праць

 1. Мірошниченко О.А. „Кадрове забезпечення сільськогосподарських підприємств Чернігівського регіону” // Сіверянський літопис, №2, 2000. – С.198 -199.
 2. Мірошниченко О.А. „Деякі аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств та його впливу на добробут населення” // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. У чотирьох частинах. За редакцією  П. Т. Саблука, Київ, 2001. –С. 361-364.
 3. Мірошниченко О.А. „ Правове забезпечення трудових відносин на селі як основа запобігання виникненню колективних трудових спорів” // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення, №5, 2003. – С.43-47.
 4. Мірошниченко О.А. „Трудові відносини та їх законодавче забезпечення в сільськогосподарському командитному товаристві” // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення, №6, 2004. – С.53-56.
 5. Мірошниченко О.А. „ Правові аспекти формування трудових відносин у приватних сільськогосподарських структурах” // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення, №5, 2004. – С.55-60.

наукових виданнях)

 1. Мірошниченко О.А. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві в умовах ринку [Текст] / О.А. Мірошниченко // Правова держава. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 16. – С. 616-623.
 2. Мірошниченко О.А. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві України та в країнах СНД (порівняльний аспект) [Текст] / О.А. Мірошниченко // Юрид. Україна. – 2005. – № 11(35). – С. 36-41.
 3. Мірошниченко О.А. Особливості правового регулювання робочого часу сільськогосподарських працівників [Текст] / О.А. Мірошниченко // Там же. – 2006. – №5(41). – С. 69-73.
 4. Мірошниченко О.А. Положення про трудову дисципліну сільськогосподарських працівників у проекті Трудового кодексу України [Текст] / О.А. Мірошниченко // Там же. – 2006. – № 8 (44). – С.13-19.
 5. Мірошниченко О.А. Правове регулювання виникнення трудових відносин сільськогосподарських працівників у проекті Трудового Кодексу України [Текст] О.А. Мірошниченко // Держава і право: зб. наук. пр. – Юрид. політ. науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – Вип. 33. – С. 351-358.
 6. Мірошниченко О.А. Час відпочинку сільськогосподарських працівників у проекті Трудового Кодексу України [Текст] / О.А. Мірошниченко // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О., 2007. – С. 120-126.
 7. Мірошниченко О.А. Актуальні проблеми правового регулювання припинення трудових відносин у сільському господарстві [Текст] / О.А. Мірошниченко // Сучасний вимір держави та права: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во „Іліон”, 2008. – С. 99.
 8. Мірошниченко О.А. Проблеми правового регулювання охорони праці на сучасному етапі [Текст] / О.А. Мірошниченко // Юрид. Україна. – 2009. – № 1(73). – С. 78-82.
 9. Мірошниченко О.А. Проблеми правового  регулювання охорони праці на сучасному етапі [Текст] / О.А. Мірошниченко // Правова держава. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – Вип. 20. – С. 318-322.
 10. Мірошниченко О.А. Деякі проблеми правового регулювання трудових відносин працівників державного сектору економіки / О.А. Мірошниченко // Форум права. – 2010. – №4. – С.637 – 640 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010 -4/10 moedce.pdf
 11. Мірошниченко О.А. Особливості  правового регулювання строкових трудових відносин з науково-педагогічними працівниками у чинному законодавстві та у проекті трудового кодексу України [Текст] / О.А. Мірошниченко // Юрид. Україна. – 2010. – № 12(96). – С. 66-72.

Публікації в інших виданнях:

 1. Мірошниченко О.А. Особливості виникнення трудових правовідносин у галузі сільського господарства [Текст] / О.А. Мірошниченко // Організаційно-правові аспекти менеджменту економічної безпеки розвитку підприємництва та бізнесу: зб. матеріалів І міжвузів. наук.-практ. конф. ЧІІБіП МНТУ/ За заг. ред. В.В. Бондаря – Чернігів: РВВ „Юрист”, 2005. – С. 20-24.
 2. Мірошниченко О.А. Особливості правового регулювання трудових відносин членів сільськогосподарських виробничих кооперативів [Текст] / О.А. Мірошниченко // Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах: матеріали наук.-практ. конф. м. Суми, 2-4 черв. 2005 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Х.: Укр. асоціація фахівців труд. права, 2005. – С. 242-245.
 3. Мірошниченко О.А. Особливості правового регулювання трудових відносин членів сільськогосподарських виробничих кооперативів [Текст] / О.А. Мірошниченко // Трудове право України в контексті європейської інтеграції: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 25-27 трав. 2006 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Х.: Укр. асоціація фахівців труд. права, 2006. – С. 321-324.
 4. Мірошниченко О.А. Правове регулювання підстав виникнення трудових правовідносин у фермерському господарстві [Текст] / О.А. Мірошниченко // Актуальні проблеми кодифікації у трудовому праві: матеріали наук.-практ. конф., НаУКМА, м. Київ, 25 трав. 2006 р. / За заг. ред. В.Л. Костюка. – К.: Стилос, 2006. – С. 53-58.
 5. Мірошниченко О.А. Правове регулювання трудової дисципліни сільськогосподарських працівників [Текст] / О.А. Мірошниченко // Комплексна безпека підприємницької діяльності: економіко-правові засади, стратегія формування та перспективи розвитку: зб. матеріалів ІІ міжвузів. наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.В. Бондаря – Чернігів: РВВ „Юрист”, 2006. – С. 29-32.
 6. Мірошниченко О.А. Проблеми регулювання охорони праці сільськогосподарських працівників [Текст] / О.А. Мірошниченко // Комплексна безпека підприємницької діяльності: економіко-правові засади, інформаційно-технічні заходи, стратегія формування та перспективи розвитку: Зб. матеріалів ІІІ міжвузівської наук.-практ. конф. ЧІІБіП МНТУ. – Чернігів, РВВ ЧДІПСТП: „Юрист”, 2007. – С. 37-39.
 7. Мірошниченко О.А. Оплата праці в аграрній галузі на сучасному етапі[Текст] / О.А. Мірошниченко // Комплексна економічна безпека підприємництва: сучасні тенденції  формування та перспективи розвитку, економіко – правові аспекти: Зб. матеріалів ІV міжвузівської наук.-практ. конф. ЧІІБіП МНТУ. – Чернігів, РВВ ЧДІПСТП, 2008. – С. 65-67.
 8. Мірошниченко О.А. Проблемні питання оплати праці сільськогосподарських працівників[Текст] / О.А. Мірошниченко // Трудове право України: сучасний стан та перспективи: матеріали наук.-практ. конф., м. Сімферополь, 22-24 трав. 2008 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – С.: Укр. асоціація фахівців труд. права, 2008. – С. 181- 184.
 9. Мірошниченко О.А. Проблеми правового регулювання зміни умов трудового договору [Текст] / О.А. Мірошниченко // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: Тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 22-23 квітня 2009 р. / За ред. В.В. Жернакова: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. – С.166-169. 
 10. Мірошниченко О.А. Окремі проблеми правового регулювання трудових відносин у проекті Трудового кодексу України [Текст] / О.А. Мірошниченко // Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в Україні: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 05-06 червня 2009 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – С.: Укр. асоціація фахівців труд. права, 2009. – С. 43-46.
 11. Мірошниченко О.А. Правове регулювання трудових відносин у проекті Трудового кодексу України [Текст] / О.А. Мірошниченко // Комплексна безпека підприємництва: технічні, технологічні та економіко-правові тенденції формування і розвитку. Збірник матеріалів V міжвузівської науково-практичної конференції ЧІІБІП МНТУ. – Чернігів, 2 квітня 2009 року/ За ред. проф. С.М. Шкарлета. – Чернігів, 2009. – 241-244.
 12. Мірошниченко О.А. Проблеми правового  регулювання зміни умов трудового договору  у проекті Трудового кодексу України /О.А. Мірошниченко // Юрид. Україна. – 2009. – № 7(79). – С. 73-75.
 13. Мірошниченко О.А. Особливості правового регулювання звільнення з політичної посади та з посади державного службовця [Текст] / О.А. Мірошниченко //Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2010 року)/ Відп. за вип. Поляков І. І. –Сімферополь: КРП „Видавництво „Кримнавчпеддержвидав”, 2010. – С. 326-327.
 14. Мірошниченко О.А. Характеристика основних положень нових антикорупційних законів та їх співвідношення з чинним трудовим законодавством [Текст] / О.А. Мірошниченко // Техніко-технологічні та економіко-правові аспекти комплексної безпеки організації та розвитку підприємництва і бізнесу. Збірник матеріалів VІ міжвузівської науково-практичної конференції ЧІІБІП МНТУ. – Чернігів, 31 березня 2010 року/ За ред. проф. С.М. Шкарлета. – Чернігів, 2010. – С.175-176.
 15. Мірошниченко О.А. Особливості  правового регулювання часу відпочинку  сільськогосподарських працівників  у  проекті Трудового Кодексу України // Одеса
 16. .Мірошниченко О.А. Проблеми правового регулювання трудових правовідносин на сучасному етапі / О.А. Мірошниченко // «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТОКУ БІЗНЕСУ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ». Збірник матеріалів ХІ міжвузівської науково-практичної конференції ЧІІБІП МНТУ. – Чернігів, 23 квітня 2015 року/ За ред. канд. екон. наук, доцента Бобришевої – Шкарлет Т.О.. – Чернігів, 2015. – С.74-75.
 17. Мірошниченко О.А. Правове регулювання системи державного управління післядипломної освіти в Україні: нові проекти та старі проблеми / О.А. Мірошниченко //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : педагогічні науки, випуск 132. – Чернігів:ЧНПУ, 2015. – С. 15-18.
 18. Мірошниченко О.А. Проблеми правового забезпечення молоді першим робочим місцем/ О.А. Мірошниченко // «ІНФОРМАЦІЙНЕ І ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ТА СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ» – Чернігів, 28 квітня 2016 року/ За ред. канд. екон. наук, доцента Бобришевої – Шкарлет Т.О.. – Чернігів, 2016. – С.67-68.
 19. Мірошниченко О.А. Особливості  регулювання трудових відносин на сучасному етапі /О.А. Мірошниченко//Матеріали Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток». Тези доповідей. Частина 1 – Харків: ХНУБА, 2018. – С. 182-186.
 20. Сікун А.М., Мірошниченко О.А. До питання праці засуджених під час дії правового режиму воєнного стану/А.М. Сікун, О.А. Мірошниченко//Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцять перші осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 209-211.