Марущак Олександр Анатолійович

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри

ORCID:0000-0001-6153-9868 

Біографічна довідка

У 2010 році закінчив Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, спеціальність – «Правознавство».

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09. – «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» на тему: «Криміналістична характеристика ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та основні засади їх розслідування»

У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права

Наукові інтереси: актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування, адміністративно-правове регулювання у сфері оподаткування та будівництва.

Публікації останніх років:

 1. Марущак О. А. Нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: навчальний посібник. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 268 с. Навчальний посібник
 2. Марущак О. А. Податковий контроль як засіб виявлення ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Юридичний науковий електронний журнал. 2018.  № 5.  С. 194-197.
 3. Khalymon S., Polovnikov V., Kravchuk O., Marushchak O., Strilets O. (2019). Forensic Economic Examination as a Means of Investigation and Counteraction of Economic Crimes in East Europe (example of Ukraine). Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 22, Issue 3. URL: //www.abacademies.org/articles/forensic-economic-examination-as-a-means-of-investigation-and-counteraction-of-economic-crimes-in-east-europe-example-of-ukraine-8263.html SCOPUS
 4. Марущак О.А. Формування та становлення наукової категорії “функції держави”. Форум права №2. 2019. С. 59-59
 5. Марущак О.А. Функції держави: визначення поняття. Держава та регіони. Серія Право. 2019. №3. С. 17-21.
 6. Марущак О.А. Критерії класифікації функцій держави. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 4. С. 37-40. URL: //www.pap.in.ua/4_2019/10.pdf
 7. Марущак О.А. До питання про класифікацію функцій держави. Правовий часопис Донбасу. 2019. № 4. С. 25-31.
 8. Marushchak, O. A. (2019). The Formation and Establishment of the Scientific Category of “State Functions”. Forum Prava, 59(Suppl.). t13–t22. DOI: //doi.org/10.5281/zenodo.3555503.
 9. Марущак О.А. Щодо сучасного розуміння та значення ідеології. Форум права. 2020. №2. С. 92-101
 10. Марущак О. А. Проблема реалізації державного суверенітету в умовах глобалізації . Актуальні проблеми юридичної науки та практики. 2018.  № 1 (4). С. 68-72.
 11. Марущак, О. А., Правове забезпечення інформаційної безпеки правоохоронних органів. Актуальні проблеми юридичної науки та практики.  2020.  № 1 (6).  С. 31-36.
 12. Марущак О.А., Пономаренко О. Позитивні тa негaтивні aспекти президентської республіки. // Правова держава: міждисциплінарний підхід : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Маріуполь, 05 грудня 2018 року). 2018.  628с. (430-434)
 13. Марущак О.А., Денисова Л. Психологічна теорія походження держави. // Сучасний рух науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7-8 лютого 2019 р. 2019. С. 437-442
 14. Marushchak O. A. The establishment of the system of constitutional control in foreign countries. / International scientific and practical conference «Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, January 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing)), P. 127-129
 15. Марущак О.А., Бондаренко Н.С. Становлення та перспективи розвитку поняття «об’єднана територіальна громада» Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 172 – 177
 16. Марущак О. А., Щербак К. А. Права жінок в мусульманських країнах. The 4th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (December 4-6, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. Р. 234-240.
 17. Марущак О. А., Деркач Є. В. Місцеве самоврядування за конституцією США 1787 року. Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2019 р.): у 4 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 53-54.
 18. Марущак О. А., Кравченко В. Етапи конституційного розвитку в зарубіжних країнах. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 серпня 2019 р. Дніпро, 2019. С. 437-443.
 19. Марущак О. А. Тривалість дії як критерій класифікації функцій держави. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 157-159.
 20. Марущак О.А. Розвиток вчень про функції та цілі держави в період нового часу. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» 23-24 квітня 2020 року. С. 557-559