Любич Олександр Анатолійович

доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент

ORCID: 0000-0001-5099-0821

Біографічна довідка:

У 1996 році закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю – історія, кваліфікація – вчитель історії.

У 2010 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського славістичного університету захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

У 2021 році отримав звання доцента кафедри економіки та соціальних дисциплін.

Наукові інтереси: історія Чернігівщини, соціально-економічне та правове становище козацтва північного Полісся, історія пенітенціарної системи України, історія альтернативних видів покарання.

 Основні праці оприлюднені за останні роки.

Навчально-методичний посібник

 1. Любич О.А. Політологія. Чернігів. Редакційно-видавничій центр Академії ДПтС. 2021. 227 с.

Фахові видання.

 1. Любич О.А.  Діагностування рівня економічної безпеки національної економіки. Електронне фахове видання «Економіка та суспільство».Випуск26. 2021. URL: //economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/390/377 (у спів. Гончаренко О.Г., Сіренко К.Ю.)
 2. Любич О.А.   Стратегічне управління органами та установами виконання покарань. Електронний науково-практичний, фаховий журнал Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. № 2 (35). URL: //www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-35-2022(у спів.  Сіренко К.Ю., Попружна А.В.)
 3. Любич О.А. Соціально-гуманітарна криза як наслідок російської агресії проти України. Наукове фахове електронне видання Класичного приватного університету «Приазовський економічний вісник», 2023. Випуск 2 (34). URL: //pev.kpu.zp.ua/vypusk-34(у спів. Сіренко К.Ю.)

Тези доповідей.

 1. Любич О.А. Чернігівщина у системі російсько-польських відносин другої половини XVII ст. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія, практика» (30 червня 2021 р. на базі Навчально-наукового Інституту історії, права і міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка). С. 34-36.
 2. Любич О.А. Особливості розвитку української економіки на початку ХХІ ст. Збірник тез науково-методичних доповідей стажування. Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (21 липня – 3 серпня 2021 р. м. Рига, Латвія). С. 121-125.
 3. Любич О.А. Особливості ринкових і соціальних характеристик бренду Академії. Матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації з економічних наук «Формування іміджу закладу освіти на основі сучасних комунікаційних технологій», 27 березня – 7 травня 2023 року. Львів-Торунь. Ліга-Прес, 2023. 228 с. С. 131-135.

 

Міжнародні, закордонні стажування та всеукраїнські науково-педагогічні підвищення кваліфікації.

 1. Passed the international internship under the program «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience». Організатори: Фундація «Зустріч» (Польща); кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща) (180год. 6кредитів ЕСТS),  (24 квітня – 30 травня 2021 р.) № SZFL-000114.
 2. Закордонне науково-практичне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 051 «Економіка» в обсязі 6 кредитів ECTS (180годин), (21 липня – 03 серпня 2021 р.), Serija C 20210720. Baltic research institute of transformation economic area problems.
 3. Участь у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації «Формування іміджу закладу освіти на основі сучасних комунікаційних технологій». Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Сумський національний аграрний університет. 27 березня – 7 травня 2023 р. Навчальне навантаження становить 189 годин – 6 кредитів ЄКТС. № ADV-70343-ECO dated 07.05.2023.

Монографії.

 1. Любич О.А., Співак В.В. Коротка історія малоросійського козацтва: соціально-економічний, правовий та світоглядний аспекти. Чернігів.«Десна Поліграф». 2015. 394 с.
 2. Александр Любич Социально-экономическое положение Черниговщины в составе России. первая половина ХІХ века, LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co.KG Bahnhofstrabe 28, D-66111 Saarbrücken Think Haroldsr. 14, D-40213 Düsseldorf, Germany.2015.324 c.
 3. Любич О.А., Співак В.В., Боднар І.В. Душпастирство в місцях позбавлення волі. Чернігів. Академія ДПтС. 2019. 420 с.

Навчальні та навчально-методичні посібники.

 1. Любич О.А., Співак В.В., Олійник О.І., Третяк О.С., Чебоненко С.О. Історія української культури. Навчально-методичний посібник. Чернігів. «Десна Поліграф». 2017. 420 с.
 2. Співак В.В., Любич О.А. (тема 3), Олійник О.І., Тогочинський О.М., Третяк О.С., Чебоненко С.О. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Чернігів. Академія ДПтС. 2018. 220 с.
 3. Історія української культури. Любич О.А., Співак В.В., Чебоненко С.О., Ковальчук Н.Д., Шакун Н.В. Чернігів. ФОП Баликін С.М. 2019. 540 с.

Наукові публікації в інших іноземних наукових виданнях або наукових фахових виданнях, включених до науково-метричних баз.

 1. Lyubych A.A. State of Hetmanshchina of  the times of the temporary ruling of Hetman government (1734-1750). Scientific Journal «Virtus». Part 2. Center of Modern Pedagogy “Learning Without Boarders” (Canada). 2018. С.105–107.
 2. Oleksandr Liubych, Olha Rembach, Myhajlo Antonenko, Volodymyr Konovalenko, Ruslan Valieiev. University Students Satisfaction: The Impact of Computer-mediated Blended Learning. Revista Romaneasca pentru Educate Multidimensionala. Volume 11, Issue 4 Suppl. 1. 2019. Pages 221-241. Doi 10.18662/rrem/186.
 3. Любич О.А. Соціально-економічне становище військових поселень на Україні в першій половині ХІХ ст. Людина  віртуальна:  нові  горизонти:  зб.  наукових  праць. За  заг.  ред. д.філос.н. Журби М.А. Монреаль. Видавництво Центру сучасної педагогіки «Навчання без кордонів» (Канада, Монреаль)  6435, bld. Longelier,  Montreal, H1M 2C1, Canada, 2020. 139 с.  С. 90-92.
 4. Любич О.А. Реформування та упорядкування армії Російської імперії на початку ХІХ ст. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному  інформаційному  просторі:  національний  та  інтернаціональний  аспекти.Зб.  наукових  праць. За  заг.  ред. д.філос.н. Журби М.А. Монреаль: СPM  «ASF» Канада, Монреаль. 2020.  146 с. С. 100-102.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України.

 1. Любич О.А. Зміни в культурному та правовому статусі Чернігівщини в першій половині ХІХ ст.,Сіверщина в історії України, Вип. 9.Київ–Глухів. 2016. С. 300–303.
 2. Любич О.А. Промислове виробництво та обробка шовку в козацьких та поміщицьких господарствах Чернігівської губернії в ХІХ ст. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя. ЗНУ. Вип. 48. 2017. С. 254–261.
 3. Любич О.А.Вільне козацтво (1917–1918 рр.), Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Гол. ред. В. М. Вашкевич, Київ. «Видавництво «Гілея», Випуск 126 (№ 11). 2017. С. 31–35.
 4. Любич Олександр Соціально-економічне  становище  малоросійського  козацтва  через  призму  історіографічно-джерелознавчого аналізу. Емінак: науковий щоквартальник. № 1 (21) (січень-березень). Т.2.  Київ-Миколаїв. 2018. Науково-дослідний центр «Лукомор’є», 167 с. 2018.  С. 94–97.
 5. Любич О.А. Митна політика Російського уряду на українських землях у першій половині ХІХ ст., Історія торгівлі, податків та мита,№ 1-2 (17-18).2018. С. 5–12. 
 6. Любич О.А. Гетьманщина в Російській імперії ХVІІІ ст. Гілея науковий вісник. Київ. «Видавництво «Гілея». Спецвипуск. Історичні науки. 115 с. 2018. С. 47–51.
 7. Любич О.А. Еволюція зображення України в імперській літературі першої чверті дев’ятнадцятого століття.Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 30 (69) № 3,230 c. C. 220–224.
 8. Любич О.А. Соціальний статус чернігівського купецтва в першій половині ХІХ століття. Історія торгівлі, податків та мита. Випуск 1-2 (19-20). 2019. 106 с. С. 112-120.
 9. Любич О.А. Історіографія формування земельної власності наддніпрянського козацтва у XVII-XIXcт., Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Гол. ред. В. М. Вашкевич, Київ. «Видавництво «Гілея», Випуск 157. 2020. С. 41–46.

Наукові публікації в інших виданнях України.

 1. Любич О.А. Історіографічний аналіз походження малоросійського козацтва.Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Науковий журнал, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів. Академія ДПтС. №2 (2). 212 с. 2017. С. 24–31.
 2. Любич О.А. Особливості системи кримінального покарання в кримінальному законодавстві Російської імперії ХІХ ст. Науковий вісник Сіверщини, Серія Право. Науковий журнал. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, Академія ДПтС, № 1 (1), 256 с. 2018. С. 31–42.
 3. Любич О.А. Альтернативні покарання в Російській імперії в ХІХ столітті (створення арештантських рот).Науковий вісник Сіверщини. Серія Право. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів. Академія ДПтС. № 1 (3). 256 с. 2018. С. 32–42.
 4. Любич О.А. Україна в літературі ХІХ ст.Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2019. № 2(3). 208 с. С. 121-132.
 5. Любич О.А. Реформа управління наддніпрянським козацтвом у першій половині ХІХ ст. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2020. № 1. 208 с. С. 65-71.

Тези виступу на науково-практичних конференціях.

 1. Любич А.А.К вопросу об участии малороссийских казаков в отечественной войне 1812 года.Зборнік навуковых прац удзельнікаў IX Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць». 25-26 чэрвеня 2015 г. Магілёў. МДУХ. 2015. С. 178–184.
 2. Любич О.А. Військова і цивільна служба українського поета І.П. Котляревського (1796-1817 рр.), Матеріали виступів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація системи вищої освіти в контексті закону України «Про вищу освіту», Чернігів. 2015. С.172–175.
 3. Любич О.А.  Історико-правовий аспект опікування і відвідування тюрем в Росії  в ХІХ ст. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичного семінару «Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права в Україні». Харків. 2015. С. 106–
 4. Любич О.А. Історичний аналіз роботи з уразливими категоріями населення в Україні у ХІХ ст. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених». Київ. 2016. С.68–72.
 5. Любич О.А. Особисті майнові і немайнові відносини в українській родині ХІХ століття,Збірник матеріалів ІХ міжнародної науково-практичної конференції (26 квітня 2017 року) «Концептуальні проблеми розвитку регіону в умовах децентралізації». Чернігів.Видавництво «Десна Поліграф». 2017. С. 224–232.
 6. Любич О.А. Охорона лісового фонду на українських землях в ХІХ ст. Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля, матеріали ІВсеукраїнської науково-практичної конференції, редкол. Ніщимна С.О., Аніщенко В.О., Пузирьов М.С. та ін. Міністерство юстиції України. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів.2017. 195с. С. 36–39.
 7. Любич О.А. Історико-правовий аналіз створення та функціонування інституту пробації як альтернативного виду покарань. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів. 450 с. С. 106–109.
 8. Любич О.А. Мінімальні стандартні правила поводження із засудженими та історичний англійський досвід душпастирської роботи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3 грудня 2018 р.). Київ. «ФОП Кандиба Т.П.». 200 с. С. 93–99.
 9. Любич О.А. Про реформування в сільському господарстві Чернігівщини у ХІХ ст. Збірник тез наукових робіт учасників науково-практичної конференції «Людське суспільство: актуальні питання наукових досліджень» (1516 лютого 2019 р.). Дніпро, НО «Відкрите суспільство». 118с. С.14–18.
 10. Любич О.А. Переселення українських козаків у Чорноморію та на Північний Кавказ у першій половині ХІХ ст. Матеріали  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції «Міжнародні  відносини:  історія,  теорія  та  практика»  (28  лютого  2019 року). Суми. ФОП Цьома С.П. 2019. 224 с. С. 46–49.
 11. Любич О.А. Історичні аспекти застосування гібридних методів та засобів ведення війни більшовицькою Росією проти України у 1917-1919 рр.Збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики гібридної війни: інформаційний вимір» (16–17 серпня 2019 р.). Вільнюс. Литовська Республіка. 2019. 220 с. С. 30–34.
 12. Любич О.А. Подорожні нотатки як джерело з історії Гетьманщини та українського Правобережжя початку XVIII ст. Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. (13-14 вересня, 2019 р.). Одеса. ГО Причорноморський центр досліджень проблем суспільства. 2019. 112 с. С. 21-25.
 13. Любич О.А. Формування великої земельної власності української козацької старшини XVII – на початку XVIII ст. Topical issues of the development of modern science. The 2 nd International scientific and practical conference. (October 16-18, 2019). Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2019. 459 p. С. 342-349.
 14. Любич О.А. Соціально-економічне та правове становище наддніпрянського козацтва у кінці XVIII – першій половині ХІХ століття. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions. Збірник тез наукових робіт ХІ міжнародної наукової конференції. (20 грудня 2019). Publishing House “ACCENT”. Штутгарт, Німеччина. 2019. 441 с. С. 8-19.
 15. Любич О.А. Комплектування  армії  Російської  імперії  у  другій  половині  ХVIII-  на початку ХІХ ст. (на матеріалах Чернігівської губернії). Історія України в регіональному та глобальному вимірах. Збірник тез наукових робіт учасників  ІІ  Всеукраїнській науково-практичній конференції (20 лютого 2020 р.).Маріуполь. Донецький державний університет управління. Кафедра гуманітарних наук. 2020. 240 с. С. 184-188.