Лазаренко Алла Миколаївна

доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології

кандидат юридичних наук, доцент

ORCID: 0000-0003-3808-6711

Біографічна довідка

У 2001 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.05 – трудове право та право соціального забезпечення.  У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри правових дисциплін.

Наукові інтереси: коло наукових інтересів становлять проблеми кримінального права та кримінології, проблеми трудового права.

Автор понад 30 наукових праць.

Публікації останніх  років:

 1. Лазаренко А.М. Принцип «розумного пристосування» як спосіб захисту від дискримінації у галузі трудових відносин. Електронне наукове фахове видання “Порівняльно-аналітичне право”, 2019. №3.  C.112-114. URL: // pap.in.ua.
 2. Лазаренко А.М., Остапчук Л.Г. Деякі аспекти застосування медіації в теорії кримінального права Електронне наукове фахове видання “Юридичний науковий електронний журнал”, 2021. №1.  C.232-234. URL: editor@lsej.org.ua (фахове видання).
 3. Miroshnychenko, O., Nelipa, D., Kotova, V., Lazarenko, A., & Sokorynskyi, I. (2023). Transformation of labour relations in the field of education during military conflicts (International experience). /Трансформація трудових правовідносин у сфері освіти в умовах воєнних конфліктів (Міжнародний досвід) Amazonia Investiga, 12(63), 254-265. ISSN 2322 – 6307 DOI: //doi.org/10.34069/AI/2023.63.03.24
 4. Лазаренко А.М. Відмежування завідомо неправдивого висновку експерта від експертної помилки. Електронне наукове фахове видання “Юридичний науковий електронний журнал”, 2023. №8.  C.422-424. URL:  //www.lsej.org.ua/8_2023/98.pdf
 5. Лазаренко А.М., Івашко С.В. Суб’єкти загальносоціального запобігання кримінальним праовпорушенням у сфері службової діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Кримінально-виконавча система: вчора, сьогодні, завтра. № 1 (13), 2023. С. 7-19. URL: //sjcriminal.academysps.edu.ua/2023-%e2%84%961-13-2/

Тези:

 1. Лазаренко А. М. Практики запобігання ейджизму в європейських країнах та їх імплементація в українське законодавство //Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії і практики в галузі права, освіти, соціальних  та поведінкових наук– 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Чернігів, 23-24 квіт. 2020 р. С.143-148).
 2. Лазаренко А.М.,  Дрижак Я.І., Особливості проведення вибухотехнічної експертизи та її значення для розкриття кримінальних правопорушень. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник матеріалів засідання № 3 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 23 вересня 2022 р.). Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2022. С.348-350.
 3. Лазаренко А. М., Столінець А. В., Актуальні питання запобігання злочинності в Україні: кіберзлочинність та кібербезпека. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 04 листоп. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. С. 297-301.
 4. Лазаренко А.М., Дорошенко Д. С. Актуальні питання запобігання кримінальним правопорушенням проти власності у сфері будівництва. «Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави».: матеріали Х Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 02 груд. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. С. 81-85.
 5. Лазаренко А.М. Правовий статус військовополонених: проблемні питання застосування положень вітчизняного та міжнародного законодавств» матеріали міжвуз. міжкафедр.наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 16 груд. 2022 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022.  
 6. Лазаренко А.М., Каплун Є.І. Проблеми криміналістичного дослідження слідів губних помад під час розслідування кримінальних правопорушень. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник матеріалів засідання № 4 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 16 грудня 2022 р.). Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2022. 472 с. С. 297-300.
 7. Лазаренко А.М, Максименко М.І. Судово-експертна діяльність як спосіб протидії злочинності. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник матеріалів засідання № 5 Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 23 березня 2023 р.). Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2023. С. 399-402.
 8. Лазаренко А.М. Подвійна віктимізація жертви злочину. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25–26 квітня 2023 р.) : у двох томах. Том 1 / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С. 179-182.